Contact: zie mijn website
www.at16home.demon.nl/Index

DE BUCQUOY/BEKOOY/BOEKKOOI EN DE BUCQUOY/DE KLOPPER IN LEIDEN

 

De geslachten A en B zijn eerder behandeld in Gens Nostra 63 (2008), pp 681 e.v.

 

De naam Bekooy en de later opduikende vorm Boekkooi zijn vernederlandste afleidingen van de Noordfranse naam (de) Bucquoy. Al kort na 1580 verschenen de eerste dragers van deze Franse naam in Leiden. Het eerste huwelijk van een naamdrager is daar geboekstaafd in 1585. Bij de volkstelling van 1580 komt de naam nog niet voor. De Leidse Bucquoys waren protestanten, en de eersten waren afkomstig uit plaatsen in de naaste omgeving van Tourcoing en Rijsel (Lille). Tussen Arras en Amiens, ongeveer 20 km ten zuidwesten van  Arras, ligt een klein plaatsje Bucquoy aan de D 919 (op oudere kaarten: N 319). Hoewel men natuurlijk kan vermoeden dat hier de oorsprong van het Leidse geslacht ligt, heb ik daarvoor althans in Leiden geen aanwijzingen gevonden, en in Frankrijk heb ik geen onderzoek gedaan. Opgemerkt moet wel worden, dat (de omgeving van) Rijsel toch wel tamelijk ver van Bucquoy verwijderd is. Niettemin is er aanleiding iets nader in te gaan op een eventueel verband tussen de plaatsnaam en de geslachtsnaam.

 

In de spelling Bu(c)quoy(e) komt de geslachtsnaam nog voor in België en in N-Frankrijk. Een Belgische naamdrager, E. Buquoye, deed in eigen beheer in 1980 onder de titel ‘Album Buquoy, 1071 – 1980’ een lijvig boekwerk het licht zien, dat o.m. aanwezig is in het CBG. In zijn overigens door fouten en omissies ontsierde werk (zie  Mededelingen van het Centraal Bureau voor Genealogie 36 (1982), nr. 4, p. 3) oppert de auteur, dat de Bekooys en hun bijna-naamgenoten in andere landen uit het oude adellijke Franse geslacht van de Graven de Bucquoy stammen. Hij baseert zich hierbij, behalve op de naam, op familie-overlevering in een Nederlandse familie, zonder daarop overigens nader in te gaan. Het plaatsje Bucquoy lag in de 16e eeuw in de invloedssfeer van de Spaanse koningen, en het was Philips II die op 20 juni 1580 het plaatsje met de naaste omgeving tot graafschap verhief. De eerste graaf werd Maximilien de Longueval. De Longuevals behoorden tot een oud geslacht van lage adel (Seigneurs of Heren). Na zijn verheffing tot graaf voegde Maximilien  de plaatsnaam Bucquoy aan zijn geslachtsnaam toe, en hij en zijn nakomelingen gingen verder door het leven als Longueval-(De) Bu(c)quoy. De Longueval-Bucquoys waren vrome katholieken, en trouwe dienaren van de Spaanse en later de Oostenrijkse machthebbers in de Zuidelijke Nederlanden, waar zij veelal belangrijke ambten bekleedden. Uiteindelijk volgden zij hun leenheren naar Oostenrijk-Hongarije en kwamen in de Oostenrijkse adel terecht. Op dit moment is het voortbestaan van het geslacht voor nog tenminste een generatie verzekerd. De titelopvolger, zoon van de huidige graaf, is (was ?) discjockey in München. Wat de veronderstelde adellijke afstamming van de Nederlandse Bekooys betreft (m.b.t. de Belgische en eventuele Franse Bu(c)quoys houd ik mij op de vlakte), deze meen ik naar het rijk der fabelen te moeten verwijzen. Ten eerste leefden in Leiden al Bucquoys op of zeer kort na het moment waarop de Longuevals de plaatsnaam aan hun geslachtsnaam toevoegden, en in Frankrijk zeker lang daarvoor. Alleen hierom al is een familierelatie met de Longueval-Bucquoys onwaarschijnlijk. Daarbij komt, dat de Longueval-Bucquoys gelovige, misschien wel fanatieke katholieken waren, terwijl de Leidse Bucquoys even gelovige protestanten waren.

 

Opmerkelijk is, dat de immigratie van Bucquoys in Leiden in enkele golven kwam. De eerste golf vond plaats kort na 1580, en bestond (vrijwel) uitsluitend uit personen die uit Tourcoing kwamen. Er waren vrijgezelle mannen en vrouwen bij, van wie sommigen al snel in Leiden trouwden, maar ook gezinnen met kinderen die nog in Tourcoing waren geboren, en die rond 1600 of nog iets later in Leiden hun partner vonden. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat tussen deze personen en gezinnen familiebanden bestonden, en die zijn in veel gevallen ook gevonden. Ook blijkt, dat de sommige leden van die golf een zekere welstand genoten. Er zijn verschillende documenten overgeleverd, waaruit blijkt dat bijv. voor die tijd aanzienlijke interesten op obligaties vanuit Frankrijk werden overgemaakt. Sommige nakomelingen van de eerste golf waren ook werkzaam als greinreder, wat, anders dan greinwerker, betekent dat zij zelfstandig ondernemer waren. Heel voorzichtig mag men dan besluiten, dat de eerste golf dus eerder religieuze dan economische immigranten telde. Een tweede golf kan ongeveer 1640 worden gedateerd. Deze betrof veel personen die afkomstig waren uit Bondues, Mouveaux (plaatsjes in de naaste omgeving van Tourcoing), en ‘Waterloo’ of ‘Waterleeuw’. Wat deze laatste plaats betreft, ben ik geneigd aan te nemen dat het hier het huidige Wattrelos betreft, dat eveneens dicht bij Tourcoing ligt, en niet het verderaf gelegen Waals-Brabantse Waterloo. De personen uit deze golf waren over het algemeen werkzaam als textielarbeiders, en duidelijk in minder goeden doen dan hun voorgangers. Bij hen speelde vermoedelijk een combinatie van godsdienstige en economische motieven een rol. Intussen kwamen in Leiden ook enkele Bucquoys aan uit andere plaatsen, zoals ‘Gernesy’ (Guernsey ?)en ‘Cantelbergen in Engelant’. Van hen kan ik niet met enig vertrouwen stellen, dat zij gerelateerd waren aan reeds in Leiden wonende naamgenoten. De genealogie-Bucquoy/Bekooy in Leiden valt dus, ook vanwege het ontbreken van eigen onderzoek in Frankrijk, uiteen in een aantal takken en takjes, waarvan sommige vermoedelijk wel aan elkaar verwant zijn, andere mogelijk niet. Ook de al genoemde heer E. Buquoye, die wel Frans onderzoek door een Franse naamdrager vermeldt, vindt overigens geen verbanden. Behalve naar Leiden, kwamen in het begin van de 17e eeuw ook Bucquoys naar andere plaatsen in de noordelijke Nederlanden. Zo zijn er rond 1620 meldingen in Amsterdam van huwelijken van Bucquoys die uit of via  Middelburg kwamen. De eerste Bucquoys zullen ook in Middelburg al rond 1580 zijn verschenen. Ook verschijnen in Amsterdam Bucquoys uit Antwerpen en Keulen. Aan het eind van de genealogieën heb ik een sectie ‘Gezinnen in Amsterdam’ toegevoegd. Meer nog dan in Leiden vormen de Bucquoys in Amsterdam een verzameling ‘los zand’. Ik heb de genealogieën van de Amsterdamse families (inmiddels alle reeds lang uitgestorven) slechts oppervlakkig uitgezocht, met als enig doel een eventuele familierelatie met de Leidse naamgenoten te vinden. Uit niets blijkt zo’n band. Later vinden we ook naamdragers in Delft en Rotterdam, en hier is evenmin vast te stellen, of er familiebanden met de Leidse Bucquoys bestonden. Gezien de totale omvang van de instroom van Bucquoys in de Republiek kan gesteld worden, dat al voor 1600 de naam in Noord-Frankrijk ruim verbreid was.

 

Een andere opmerking van bovengenoemde heer Buquoye snijdt meer hout. Hij oppert, dat het Leidse geslacht De Klopper verwant kan zijn aan de Bucquoys. Hij baseert dat op een verwantschap van de naam Bucquoy met een oud-Frans woord, dat o.m. kloppen betekent. In een serie Franstalige dictionaires die ‘on line’ zijn in te zien vinden we, dat het werkwoord ‘buquer’ inderdaad kloppen (‘frapper’) of stoten (‘heurter’) betekent. Het woord is in onbruik geraakt, maar wordt in de 19e eeuw nog in Franse teksten gevonden. De gelijkenis met het Nederlandse werkwoord ‘beuken’, waarvan een inmiddels ook verouderde betekenis eveneens kloppen is, dringt zich op. In Nederlandse etymologische woordenboeken wordt ‘beuken’, evenals soortgelijke woorden in andere talen, beschouwd als een onomatopee (klanknabootsend woord). In Nederland is een geslacht De Klopper tot het patriciaat gaan behoren. Een korte en in details onjuiste stamboom van dit geslacht, beginnend met een Jacob Philipsz de Klopper, is te vinden in Nederland’s Patriciaat 10 (1919). In dit artikel geef ik een uitgebreidere stamboom, met aanvullingen en correcties uit diverse bronnen en eigen onderzoek. Overigens leefden al in het begin van de 17e eeuw De Kloppers in Leiden, Vlaamse immigranten (en dus Nederlandstalig, in tegenstelling tot de eerste generaties van de Bucquoys), van wie sommigen via Engeland (Sandwich) in Leiden terechtkwamen. Deze De Kloppers zijn al na enige generaties verdwenen, en van enige relatie met het hieronder beschreven patricische geslacht is mij niets gebleken. Het patricische geslacht De Klopper is m.i. uitgestorven.

 

Naast de in de titel genoemde geslachten wordt ook oppervlakkig aandacht besteed aan de zeer waarschijnlijk niet, en zeker niet direct, verwante Bekooys in Amsterdam, en aan een aantal niet plaatsbare naamdragers.

 

 

 

             GENEALOGIEËN BUCQUOY/BEKOOY/BOEK(K)OO(I,Y), LEIDEN

 

Met betrekking tot de hierna volgende genealogieën-Bucquoy/Bekooy/Boek(k)oo(i,y) moet worden opgemerkt, dat in Leiden Nederduits-Gereformeerde dopen bewaard zijn gebleven, resp. pas werden geregistreerd, vanaf 1621. Waalse dopen zijn, met kleine lacunes, bewaard sinds ongeveer 1600. Dit houdt in, dat van de kinderen van de tweede generatie, d.w.z. uit de vroegst vermelde huwelijken, geen doopgegevens beschikbaar zijn, en dat van vroeg overleden kinderen en van kinderen die ongehuwd bleven zeer weinig tot niets bekend is. Voor familierelaties in de eerste gezinnen moeten we dus terugvallen op huwelijken van de tweede generatie en doopgegevens van kinderen uit de derde generatie, zoals doopgetuigen etc. In veel gevallen, nl. waar dat onduidelijke familie-relaties kan verhelderen, zijn doop- en/of huwelijks-getuigen vermeld. Mijn maatstaf om personen op te nemen in de genealogie was, dat zij deel moesten uitmaken van een lijn van tenminste twee generaties (teruggaand of voortschrijdend). Zodoende is een aantal ‘loslopende’ figuren niet opgenomen, ook al was in sommige gevallen een (niet-lijn-)relatie met anderen die wel in de genealogie passen, aannemelijk. Niettemin heb ik de ondertrouwgegevens van deze personen wel opgenomen in een aparte sectie ‘Niet plaatsbaren’. De nummers bij die personen verwijzen naar de inschrijvingen in het Kerkelijk Ondertrouw register in Leiden. M.b.t. overlijdens is op te merken, dat vooral in de tweede helft van de 17e en in de 18e eeuw in Leiden slechts zelden overlijdensdata werden genoteerd. Meestal vindt men slechts de kalenderweek waarin de begrafenis plaatsvond. Daar waar wel een specifieke datum is vermeld, d.i. vooral in de eerste decennia van de 17e eeuw, neem ik aan dat dat de begrafenisdatum was. Tot ca. 1900 heb ik alle geboortes, huwelijken en overlijdens opgenomen. Het blijkt, dat van de geslachten A en B nog naamdragende leden leven, terwijl de geslachten C en D zijn uitgestorven. Ook de naamsvariant Boekkooi beklijft tot op heden. Deze variant wordt uitsluitend gevonden bij leden van het geslacht B.

 

In de genealogie zijn de plaatsnamen gespeld zoals ik ze in de papieren tegenkwam. De (thans) correcte spelling volgt hier: Bondu = Bondues; Turkeng en andere varianten = Tourcoing; Rijsele, Rijssel, heet thans Lille; Movou etc. = Mouvaux; Waterloo/Waterleeuw = m.i. Wattrelos, nabij Tourcoing (dus niet het Waals-Brabantse Waterloo !). Daar waar ik vermoedelijke (dus niet in de papieren gevonden) geboorteplaatsen vermeld, met name dus bij kinderen die in het verband van hun ouderlijk gezin naar Leiden kwamen, heb ik de juiste spelling gebruikt. Wat de spelling van de toenamen betreft, heb ik de vorm gebruikt die bij de ondertrouw of (na 1811) het burgerlijk huwelijk werd gevonden. Indien bij de doop of aangifte van kinderen de spelling van de toenaam van de vader van deze vorm afweek (wat nogal eens voorkwam), is de afwijkende vorm bij de naam van het kind vermeld.  

 

Gebruikte afkortingen: geb./ged. = geboren/gedoopt, W/NG = Waals resp. Nederduits Gereformeerd, otr./tr. = ondertrouw/trouw, overl./begr. = overlden/begraven, wnt = woont, get. = getuige, wed/wednr. = weduwe/weduwnaar, j.m./j.d. = jongman/jongedochter, gev. = gevonden, dr/zn van = dochter/zoon van, mog./verm./wschl. =  mogelijk/vermoedelijk/waarschijnlijk, hvr. van = huisvrouw van.

 

 

                   GENEALOGIEËN DE BUCQUOY/BEKOOY

 

 

A.    OLIVIER (?) DE BUCQUOY EN ZIJN AFSTAMMELINGEN.

 

I.    Olivier (?) de Bucquoy, verm. geb. Tourcoing ca. 1500, verm. overl. Tourcoing, tr. NN

Hieruit verm., eveneens geb. Tourcoing, volgorde onbekend:

1.  Arnou, geb. ca. 1530, volgt IIa

2.  Anthoine, geb. ca. 1530, volgt IIb

De veronderstelling dat de ‘stamvader’ Olivier heette, is gebaseerd op het feit, dat zijn beide bekende zoons een zoon Olivier hadden.

 

IIa    Arnou de Bucquoys, geb. en wschl. overl. Tourcoing ca. 1530 - ca. 1585, tr. NN.

Uit dit huwelijk, verm. geb. Tourcoing, volgorde onbekend, :

1.  Elie, geb. ca. 1560/65,  volgt IIIa

2.  Olivier, geb. ca. 1560/65, volgt IIIb

3.  Pierre, geb. ca. 1560/65, volgt IIIc

4.  Jacomijne de Buco, van omtrent Rijsele, otr. 02-03-1585 (get. Anthonnis de Buco haar oom) Jan Deuterre, van Bergen in Henegouwen, get. Gerard le Plant zijn schoonvader. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen gevonden, waardoor niet m.b.v. doop- en/of huwelijksgetuigen een nadere familierelatie kan worden bepaald. Aangezien echter haar oom Anthoine in leven en Arnou zeer waarschijnlijk overleden of althans niet in Leiden aanwezig was, is deze relatie m.i. safe. Hetzelfde geldt voor Pierre (IIa-3), bij wiens huwelijk ook oom Anthoine getuigde.

 

IIb   Anthoine de Bucquoy, geb. wschl. Tourcoing ca. 1530, verm. begr. Leiden 24-03-1603, tr. NN.

Uit dit huwelijk, verm. geb. Tourcoing, volgorde onbekend:

1.  Anthoine, geb. ca. 1566 (6), volgt IIId

2.  Louis, geb. ca. 1560/70, volgt IIIe

3.  Gilles, geb. ca. 1560, volgt IIIf

4.     Olivier, geb. ca. 1560/70, volgt IIIg

5.  Mary de Buco, van Turcoyn, otr. 11-9-1591 (get. Cathelijne Spiring haar (schoon-)zuster) Pier Tybergien, van Turcoyn, overl. na 02-09-1629 (optreden als doopgetuige). De naam Pierre Tybergien (ook andere spellingen) behoort in deze periode aan tenminste 3 verschillende personen. 
6.  Catryne de Bucquot, van Turquoin, mog. overl./begr. (‘hvr van Jan de Can op de Koepoortsgraft’) 27-12-1624, otr. 12-09-1587 (get. Barbe de Bucquot en Marie Casteel) Jan de Camp, van Bondue bij Rijssel.

7. ?Barbe de Bucquoy, begr. Leiden 25-03-1608

IIb-4 (IIIg) Olivier trouwt, vergezeld door zijn vader ‘Abraham’, met Cathelijne Spi(e)ring. De echtgenoot van Mary de Buco, Pierre Tybergien, was een aangetrouwde oom van de kinderen van zowel Louis als Gilles(1). Datzelfde geldt voor Jan de Can (Camp), de man van Catryne de Bucquot. Louis en Gilles waren zoons van Anthoine(2). Uit deze beide referenties, gevoegd bij het optreden van schoonzuster Cathelyne Spiring bij het huwelijk van Mary, wordt duidelijk dat ook Olivier een zoon was van Anthoine (zie ook onder IIIa), en dat Mary en Catryne hun zusters waren. Daarbij komt nog, dat de ondertrouw van Olivier de enige literatuurplaats is waar ‘Abraham’ verschijnt. Er heeft naar alle waarschijnlijkheid althans in Leiden niet zo’n vroege ‘Abraham’ de Bucquoy geleefd. Later komt de naam wel voor. 

 

IIIa   Elias de Buko, van Turkeng in Vlaanderen, geb. ca. 1560, overl. Leiden aan de pest 07-09-1602, otr. NG 03-08-1585 (get. Anton de Buko zijn oom) Jacomyne du Pré, van Armentiers, get. Claret du Pré haar moeder.

Uit dit huwelijk bekend:

    Elie, W ged. Leiden 05-11-1600, leeft nog 30-09-1629(3)

Elyas de Bucquoy werd op 1 mei 1600 als poorter ontvangen.

Op 11-05-1607 brengen de voogden Olivier du Bucquoy Anthonisz en Olivier de Bucquoy Arnoutsz een bedrag van 100 gld ter weeskamer, zijnde de opbrengst van een obligatie gedateerd 15-05-1603, op naam van ‘Elias du Bucquoy Arnouts zoons weeskint genaemt Elias’. Zij hebben het geld ontvangen van Jaspar du Pré, van Armentières. Op 15-10-1607 brengen Olivier Arnoutsz en Olivier Anthonisz nog eens resp. 140 en 340 gld, eveneens interest tot onderhoud van het kind(4). Na zijn quittering van Weesmeesters bij gelegenheid van zijn meerderjarigheid(3) wordt van Elias Jr. niets meer vernomen.

 

IIIb    Olifier de Buquo, fils d’Arnou, van Turkoyn, (overl./begr. 06-06-1616; voogdijstelling 17-08-1616), wednr. Joseyne Liagre, wolkammer, otr. 8-11-1602 (get. Jasper du Pré zijn bekende en Oliphier de Buquo zijn cosijn) Martijne du Boys, van Verlenghem bij Rijssele, wed. Anthone Monier.

Uit het eerste huwelijk bekend(5):

    Elisabeth de Bucquoy, geb. ca. 1590, otr. 1) 14-3-1614 Bernaerdt Legete, baaiwerker, van Tweyne in Henegouwen, otr. 2) 29-1-1627 Anthoni Haveyne (Avenne), wolkammer.

Uit het tweede huwelijk bekend:

    Judith de Bucquoy, geb. 1603(5), otr. 23-3-1626 Aman Barnyer, wolkammer van bij Valencijn. 

Drie kinderen van een Olivier de Bucquoy, die woonde op de Oosterlingplaats, werden begraven op 7 en 16 september 1609 (pest) en 8 januari 1606. Indien het deze Olivier betreft, moeten dat kinderen uit zijn eerste huwelijk zijn. Een alternatieve mogelijkheid is, dat het kinderen van zijn gelijknamige neef (IIIg) waren. Van deze zijn echter maar 4 kinderen gevonden, van wie er in elk geval twee overleefden.

 

IIIc   Pier de Bucquoy, wednr. van Turcoingen, otr. W 05-05-1600 (get. Anthony de Bucquoy zijn oom en Samuel Mephuys (?) zijn schoonbroeder) Judick Amory, van Amarsy, get. Sjenne Amory haar zuster en Rebecca Hoene haar bekende.

Uit een eerder huwelijk bekend:

1.  Mary de Bucquo, van Bondu, mog. overl./begr. (‘hvr van Davidt Lanoy, wnt Nieuwe Stadt’) 23-11-1637, otr. 28-12-1613 (get. Judith Amory haar (stief-)moeder) Davidt de Lano, wolkammer van Leyden, get. Charles de  Lano zijn vader en Davidt de Hopa zijn zwager. Dat de bruid uit het eerdere huwelijk van haar vader moet stammen, is duidelijk.

Uit het tweede huwelijk:

2.  Jacques, W ged. 09-06-1603

3.  Jean, W ged. mei 1605

4.     Pierre, W ged. 1e kw. 1607, volgt IVa 

5.     Sara de Bucquoy, W ged. 08-03-1615, wnt bij de Byercaey, otr. 4-1-1636

(get. Maria de Bucquoy haar zuster) Jan Thonis le Toeur, fusteinwerker, wnt Corte Scheystraet, get. Pieter le Toeur zijn broer.

 

IIId   Anthoine des Boucquois, van Tourcquoin, wschl. geb. 1566(6), kousenbreier(7), otr. 12-04-1586 (get. zijn vader Anthoine de Bouckois en zijn broeder) Marie Ruytere, van Tourquoin, get. Barbara Camer haar nicht en Ysabeaux Plantefebre.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen gevonden.

 

IIIe    Lowijs de Buckoy, van Turcoyn, overl. voor 02-08-1604, otr. 31-12-1588 (get. Antony de Buckoy zijn vader) Martijne Bodijn, van Armentiers, get.  Marya Pronye haar moeder en Antonette Bodijn haar zuster.

Uit dit huwelijk bekend:

1.  Jeremy, geb. ca. 1588, volgt IVb

2.  Jan, geb. ca. 1594.

Op 02-08-1604 heeft Olivier du Bucquoy, kousenbreier, ter kamer gebracht de som van 183 gld. 5 st. over wat hij schuldig was t.b.v. Pierre, ca. 23 jaar en Susanna, 16 jaar, nagelaten kinderen van Gillis du Bucquoy, en van Jeremias, 16 jaar, en Jan, 10 jaar, nagelaten kinderen van Louys de Bucquoy(7)  

Jan de Bucquoy (IIIe-2) was mogelijk gehuwd. Een huwelijk is niet gevonden, evenmin als dopen van kinderen. Op 8 september en 1 en 15 oktober 1624 en op 28 oktober 1627 en 4 januari 1629 werden kinderen begraven van een Jan Bu(c,k)oy die in of bij de Olifantspoort woonde.

 

IIIf   Gilles de Bucquoy, geb. Tourcoing (?), overl. voor 20-01-1595, tr. Philippote Montaigny (de Montagne), overl. 29-02-1640, (Zij herotr. 20-01-1595 Philippe de Tombe).

Uit dit huwelijk bekend:

1.  Pierre, geb. Antwerpen ca. 1582, volgt IVc

2.  Susannetgen de Bucquoy, geb. Leiden (?) ca. 1588, mog. overl/begr. (‘hvr van Jan Karren op de Uytterste Graft’) 18-11-1622, otr. W 22-4-1611 (get. Philippote Montegny haar moeder en Cathelyne Spierings haar moeye) Jan Carret, kleermaker, van Marche bij Rijssel, get. Pierre Bonduwel en Jheremias de Bucquoy. Jan Carret is mog. overl./begr. als Jan Karre op de Uytterste Graft op 15-10-1624.

 

IIIg   Olifier de Buckoy, van Turcoyn, overl./begr. 17-01-1620, otr. 26-8-1589 (get. Abraham (moet m.i. Anthoine zijn) de Buckoy zijn vader(8)), Cathelijne Spiering, van Doornick, get. Margriet van Aelst en Marye Flaman, zuster van Cathelyna.

Uit dit huwelijk bekend, volgorde niet geheel bekend:

1.  Annetgen des Bucquoy, geb. Leiden ca. 1598, otr. W 19-7-1618 (get. Catrijne Spierings haar moeder) ds. Petrus Moyses, van Leyden, wnt Nieuweveen.

2.  Olivier, geb. ca. 1600, volgt IVd

3.  Marie, W ged. 04-02-1601  

4.  Chaterine, W ged. 24-02-1602

 

IVa     Pierre du Bucquoy, W ged. 1e kwartaal 1607, wnt St.Aechtenstraet, droogscheerder, otr. 16-5-1639 (get. Jan la Tour zijn zwager) Jenne Nolaa, wed. Jaecques de Pla, wnt St-Aechtenstraet, get. Mary Fremault, haar moeder. (Jaques de Pla, bouratier van Bondu, otr. 11-08-1626 Jeanne Nolet, van Turcogne. Geen getuigen genoemd. Jeanne Nolet/Jenne Nolaa was waaarschijnlijk dr van Gautier Nolet en NN. Mary Fremault was diens tweede echtgenote).

Uit dit huwelijk:

1.  Pierre, W ged. 26-02-1640, get. Jan de le Seur, Esarie Cornar, Marie Desbucquoy et Marie Frentau, volgt Va

2/3  Judith en Janneken, NG ged. 17-04-1641, get. Jan de la Tour, Maria Buquoy, Sara de Buquoy.

4.  Judith, W ged. 06-09-1643, get. Nicolas Loquefier, Marie Loquefier et Judith de Lanoy. 

5.  Jean, W ged. 05-03-1645, get. Nicolas et Judith Loquisier, volgt Vb

 

IVb     Jheremias de Bucquoy, geb. Leiden ca. 1588, passementwerker, overl. niet lang voor 03-04-1636(9), otr. 1)W 21-1-1611 (get. Pieter Bodeyn zijn beste vader (= grootvader) en Olivier de Bucquoy zijn oom) Proontgen van den Camere, van Turcoingen, overl. voor 03-04-1636, tr.(?) 2) Adriaentgen Cornelisdr(9).

Uit het eerste huwelijk:

1.  Lowijs,  geb. 11-09-1611/W ged. 29-01-1612, overl. voor 03-04-1636(9) 

2.        Martine de Bucquoy, W ged. ??-3/4/5-1614, tr. voor 1647 (?) Andries Aertsz van der Schuyren, mog. te Utrecht(10).

3.  Jeremias, geb. 1616/17, overl. voor 1647 (?)

4.  Jan,  NG ged. 30-12-1621, volgt Vc

Uit het tweede huwelijk (huwelijk en doop niet gevonden):

5.  Cornelis, geb. 1635 (9)

 

IVc   Pieter de Bucquoy. geb. Antwerpen ca. 1582, wolkammer, wnt Medenblick, otr. Leiden 22-11-1607 Willem(tge) Dircxdr, van Medenblick.

Uit dit huwelijk bekend (volgorde onbekend:

1.  Dirk, geb. Medemblik voor 1610, wnt 1634 in Medemblik (11).

Aangezien Dirk in 1634 wordt genoemd in het testament van zijn broer Gillis als mogelijk beheerder van diens erfenis, zal Dirk meerderjarig geweest zijn (d.i. 25 j. of ouder).

2.  Gillis, geb. Medemblik ca. 1610, volgt Vd

3.  Theunis, geb. Medemblik

Theunis de Bucquoy, greinwerker van Medemblik, is op 11-08-1645 op de getuigenis van Jacob Willemsz de Laet en Gillis de Bucquoy als poorter ontvangen. Verder vernemen we niets van hem.

 

IVd    Olivier Bucquoy, herkomst niet genoemd, wnt Bredestraet, begr. 09/15-01-1667, otr. 27-9-1629 (get. Olivier Bucquoy, zijn vader) Claesgen Stockius (get. Sophia van Dilsen, haar moeder. Sophia van Dilsen otr. Paulus Stock 29-10-1598), wnt Bredestraet, geb. ca. 1605, overl. 28-10-1669, 

Uit dit huwelijk, NG ged.:

1.  Pieternella,  ged. 05-03-1631, begr. 16-04-1631  

2.  Pieternella de Bucquoy, ged. 25-08-1632, wnt Bredestraet, begr. 02/08-09-1668, otr. 10-8-1656 Niclaes van Campen, wnt Marckt, koopman.

(Nicolaes van Campen, wednr. Petronella Bucquoy, wnt Bredestraet, otr. 19-3-1670 Susanna de Hoorn, wed. Dirck van  Assendelft, wnt Nieuwen Rijn. De broer van de man is veertig in de raad.)

3.  Anna de Bucquoy, ged. 06-09-1634, overl. 13-02-1677, otr./tr. Leiden/Leiderdorp 4/23-10-1674 Nicolaes Huyst, doop en overl. niet gev.,  wedn. Antonette Ravens, verm. zoon van Gillis Gillisz Huyst en Maeycken de Clercq. 

4.  Alyda de Bucquoy, ged. 20-03-1637, wnt Bredestraet, overl./begr. 27-01-1680, otr./tr. 15-1/4-2-1659  Symon Vliettoorn, wnt Bredestraet, apothecaris (geb. Katwijk ?) (Simon Vliethoorn, schepen van Leyden, wednr. Alida du Buquoy (!), wnt Steenschuyr, otr. W 9-5-1680 Margrieta de Quien, wnt Oude Chingel. Een broer van Simon was kapitein van de burgerij.)

5.  Elisabeth du Bucquoy, ged. 09-09-1639, overl. voor 07-01-1676, otr. 08-06-1667 (get. Clasyne Stockius haar moeder) Frans Vromans, ged. 12-12-1641, overl. niet gev., zn van Mr. Jacob Vromans en Jannetje du Merchijn. (Frans Vromans, wdnr Elisabeth de B, wnt Bredestraet, otr. 7-1-1676 Maria Leffen, wnt Klocksteech.)

6.  Sophia, ged. 23-01-1643, begr. 15-05-1645

7.  Paulus, ged. 29-03-1645, begr. 25-04-1643

8.        Paulina de Bucquoy, ged. 25-04-1646, overl. na 07-11-1679, maar voor 08-

11-1686 (hertr. 2e man), wnt Steenschuur, otr. 1) 02-03-1673 Benjamyn Muller, wednr. Judith de l’Hommel, wnt Hamburch, tr. (?) 2) Andries van Roest, bode met de roede van Leiden.

Bij Benjamyn Muller had Paulina een voorzoon Benjamin Muller, wiens doop niet is gevonden, en die na het bereiken van de meerderjarigheid naar Suriname vertrok. Uit het (niet gevonden) tweede huwelijk (?) waren klaarblijkelijk geen kinderen. Behalve dit huwelijk zijn ook de overlijdens van de hoofdpersonen Benjamin Muller Sr, Paulina de Bucquoy en Andries van Roest niet gevonden (12).

 

Va    Pieter Bucquoy, W ged. 26-02-1640, greinwerker, wnt St.Aechtenstraet,  overl. voor 02-02-1669 (voogdijstelling), otr. W 02-04-1661 (get. Sara Bucquoy zijn moeye) Franchyntgen Jans, van Haerlem, overl. niet gev., (Franchyntge Jans, wed. Pieter du B, wnt Cleystraet. otr. 02-02-1669 Jan Roelofsz, wnt Langegraft, lakenwerker)

Uit dit huwelijk:

1.  Jeane, W ged. 05-08-1663, get. Pierre du Bucquoy, Jean del Tour, Jeane Noulet et Judith de Lannoy.

2.  Pierre, W ged. 06-12-1665, get. Jean de Bucquoy, Jaque Favarcque, Anne Fransse et Judith Castel.

 

Vb    Johannes de Bucquoy, W ged. 05-03-1645, wnt Cruysstraet, greinwerker, otr. 01-09-1674 (get. Claes Locquefier zijn neef) Catharina le Franck, W ged. 09-03-1653, wnt Cruysstraet, begr. 18/25-09-1717, dr van Charles de Francque en Catharine de Langle (l’Engle).

Uit dit huwelijk:

1.  Sara Bucquoy, geb./W ged. 30-08/01-09-1675, wnt Meutiesteegh, otr. (Schepenen) 19-05-1703 (get. haar moeder Catharina le Fran) Cornelis Reyniersz, lakenwerker van Leiden, wnt Nieuwe Levendael. N.B. De bruidegeom was RK.

2.  Rebecca, geb./W ged/ 14/20-06-1676

3.  Abraham, geb./W ged. 11/13-10-1680, volgt VIa

4.  Isac,geb./W ged. 04/07-03-1683, volgt VIb

5.  Jacob, NG ged. 12-12-1685

Bij de getuigen bij de dopen van de kinderen is geen enkele Bucquoy, allen zijn uit de schoonfamilie (of verder verwijderde familieleden).

 

Vc    Jean de Bucquoy, NG ged. 30-12-1621, wnt Paradijssteech, slotenmaker, otr. 28-08-1648 (get. Abraham de Bodeyn zijn neef) Susannetgen Jacobsdr, wnt Paradijssteech.

Uit dit huwelijk:

    Geertruijdt, NG ged. 15-05-1649, get. Abraham Bodijn, Geertruijdt Bodijn, Neeltien Vreelings, Pieter Jacobsz.

Jean de Bucquoy was een goed mathematicus en zou lector in de mathesis geworden zijn aan de Leidse universiteit(13).

 

Vd     Gillis Pietersz de Bucquoy, van Medenblick,  wnt Vrouwencamp, bij 2e huw. Kijffhoek, wolkammer, mog. begr. 13/19-04-1664 (‘(G?)Illis Bekoy, wnt b/d Lakenhal’), otr. 1) 27-7-1640 (get. Jan Caret zijn oom) Sara Crauwelaers, van Leyden (get. Judith Crauwelaers haar zuster), wnt Groenhasegraft, (overl. Medemblik 25-09-1655, verm. aan de pest, mogelijk uit L. meegenomen), otr. 2) 15-6-1656 (get. Ezechiel de Tombe zijn oom), Verronne Wartelle, van bij Rijssel,  wed. Pierre Sij, wnt Oude Singel.

Uit dit huwelijk:

1.  Willemtgen, ged. 24-07-1641, get. Pieter Debucquoy, Jacob Krouwelaer, Willemtgen Dirckx en Judith Carette. Willemtgen overleed verm. (‘dochter van Gillis Bekoy, wnt Kijfhoek’) op 20-09-1655 in Medemblik, verm. aan de pest, mogelijk uit L. meegenomen.

2.  Pieter, ged/ 20-01-1644, get. Pieter Dubuquoy, Jan Corette, Willemtgen Dirckx, Gillisgen van Molensteyn.

3.  Pieter, ged. 08-10-1645, get. Pieter de Buquoy, Teunis de Buquoy, Susanna de Buquoy, Judith Crouwelaers

4.  Tanneken Bucquoy, ged. 12-03-1649, begr. Amsterdam 03-05-1685 (als vr. van Petter Eerassemus, welk huwelijk echter niet is gevonden), wnt Oude Cingel, otr. 10-3-1668 Abraham Costerus, wnt Amsterdam, begr. ald. 29-08-1679. Tanneken Gillis Bucquoy ontvangt 25-03-1668 attestatie naar niet vermelde plaats, kennelijk Amsterdam.

5.   Willem, ged. 13-03-1652.

Gillis de Bucquoy wordt op 24-06-1641 als poorter ontvangen op de getuigenis van Olivier de Bucquoy de Jonge en Jacob Willemsz de Laet. Op 28-03-1634 verschijnt Gillis du Bucquoy, mr.wolkammer op de Oude Cingel, ziekelijk van lichaam, voor de notaris en machtigt zijn broer Dirk Pietersz de Bucquoy, woonachtig in Medemblik, en de Leidse koopman Joost Safelé om zijn eventuele erfenis te beheren voor zijn erfgenamen(11). Merk op dat hij toen nog niet getrouwd was.

 

VIa  Abraham Bukoy, geb./W ged. 11/13-10-1680, tr.? (huw. niet gev.) Magdalena Hoogenboom of Hoogenvleck,

Uit dit huwelijk:

1.  Jan, ged. 11-03-1705, volgt VIIa 

2.  Magdalena, ged. 29-09-1706 (get. Catharina Franc)

 

VIb  Isack Bucquoy, geb./w ged. 04/07-03-1683, molenaarsknecht, begr. 21/28-04-1736, otr. 07-02-1711 Anna de Vos, ged. 05-10-1687, begr. 10/17-02-1725, dr van Guilliaem de Vos en Maria Slosser. 

Uit dit huwelijk:

1.  Abraham, ged. 29-09-1711, volgt VIIb

2.  Maria Bekooy, ged. 18-09-1712, begr. 17/21-11-1792, otr. 1) 22-09-1735 Jacob Verkouw, timmermansknecht van Remp(t)(?)in Gelderland, begr. 11/18-04-1744, otr. 2) 09-03-1759 Isaac Pel, laatst wednr. Trijntje Bedier, ged. 14-08-1716, begr. Katwijk a/Z 10-02-1803, zn van Isaack Pel en Katharina Risseveldt.

3.  Anna, ged. 15-02-1714,

4.  Catharina Bucquoy, ged. 17-05-1715, otr. 16-5-1732 Adrianus Henneboo, grutter, van Leiden, verm. gedoopt 09-04-1698 als zn van Adriaan Henneboo en Anna de Winter. Het paar krijgt 29-01-1741 attestatie naar Woerden.

5.  Angeniet Bekooy, ged. 14-01-1717, begr. 09/16-06-1781, otr. 18-04-1739 Claude le Soin, broodbakkersknecht, ged. 29-04-1714, begr. Leiderdorp 01-07-1802 als Glaude Leswijn, zn van Paulus Leswijn en Maartje Cegon.

6.  Hendrina Bucquoy, ged. 16-03-1718, begr. 04/11-07-1772, otr. 22-04-1740 David de Risjouw, droogscheerder van Leiden, ged. 13-04-1718, begr. 24-06/01-07-1769, zn van David de Rouloi (= de Rousseau) en Abigael Neuteboom

(otr. David de Rousseau en Abigael Noteboom 17-07-1717, RAL KOT GG 204).

7.  Johanna Buckooy, ged. 22-10-1719, begr. 19/26-01-1799, otr. 06-04-1742 Hendrik van der Reyden, metselaarsknecht, ged. 01-05-1716, overl. voor 1799, zn van Dirk van der Rijden en Johanna Copijn.

8.  Christina, ged. 16-03-1721

 

VIIa  Jan Bekooy, ged. 11-03-1705, kuypersknecht, otr. 05-08-1735, get. Isaac Bekooy zijn oom, Joosje van Leeuwen, doop niet gev., begr. 08/15-01-1774, dr van Leendert Cornsz. van Leeuwen en Judick Isacks Wijngert.

Het huwelijk van Leendert van Leeuwen en Judick Wijngert is niet gevonden. Wel is van hen een Akte van Seclusie bekend, gedateerd 06-06-1706.  Na haar dood (begr. 19/26-02-1735) hertrouwde Leendert van Leeuwen met Maria Ruygewey (otr. 18-05-1736). Maria Ruygewey getuigde als Maria Ruygnoy bij de doop van het eerste kind Leendert van haar stiefdochter Joosje van Leeuwen en Jan Bekooy.

Uit dit huwelijk:

1.  Leendert, ged. 14-10-1737, volgt VIIIa

2.  Katharina Buquooy, ged. 31-08-1738, overl. 26-01-1821, otr. 29-04-1768 Johannes Taayspel, ged. 21-11-1745, rokjeswerker, overl. 27-12-1829, zn van Daniël Taayspel en Margareta van Riet,

3.  Abraham, ged. 22-04-1742, begr. 18/25-04-1744

4.  Jan, ged. 21-04-1745, begr. 16/23-02-1754

 

VIIb  Abraham Buckooy, ged. 29-09-1711, metselaarsknecht, wnt Zijtgragt,  overl. Banda 11-06-1759, otr. 23-04-1734 Catharina Hartogh, ged. 08-06-1710, begr. 07/14-03-1778, dr van Johannes Hertige en Lysbeth Tijke.

Uit dit huwelijk:

1.  Anna Buckooy, ged. 17-02-1735, begr. 07/14-07-1804, otr. 1) 28-04-1752 Johannes Mugge, ged. 08-11-1730, straatmakersknecht, verm. begr. 03/10-07-1784, zn van Hermannus Mugge en Jannetje van Hoecken, otr. 2) 20-03-1778 Bart Gonsaal, ged. 12-03-1724, begr. 16/23-07-1791, wednr. Suzanne van Barte, zn van Bartholomeus Gansal en Grietje de Broeder. 

2.  Elisabeth Buqooy, ged. 17-03-1737, overl. 09-01-1815, otr. 18-03-1768 Hendrik Mulhovius, ged. 19-09-1734, greinwerker, begr. 05/12-10-1799, zn van Pieter Mulhovius en Maria Veering.

3.  Isaac, ged. 13-09-1739  volgt VIIIb

4.  Catharina Bucquoy, ged. 03-06-1742, overl./begr. 19/23-04-1813, otr.1)16-12-1763 Claas Boom, ged. 14-12-1729, wolkammersknecht, begr. 18/25-08-1770, zn van Abraham Boom en Magdalena Tijken, otr. 2) 15-05-1772 Abraham van Putten, ged. 02-02-1744, warmoeziersknecht, begr. 03/10-08-1805, zn van Johannes van der Putten en Jannetje van den Dop, otr/tr 3) 28-08/12-09-1807 Jan van Leeuwen, leeft nog 19-04-1813, wednr. Styntje van Engelen.

5.  Geertruy Bekooy, ged. 30-12-1744, begr. 10/17-10-1778, otr. 04-06-1773 Willem Kloek, ged. 04-11-1751, mandemakersknecht, overl. na 1811 (niet gev.), zn van Pieter Kloek en Marytje Malie (= Mahieu).

6.  Johannes, ged. 14-06-1747

7.  Abram, ged. 30-11-1749, volgt VIIIc

Abraham Bekooy is in 1756 met het schip ‘Slooten’ naar Indië gegaan en op 11 juni 1759 op Banda overleden (14).

 

VIIIa  Leendert Bekooy, ged. 14-10-1737, molenaarsknecht, overl. 14-04-1822, otr. 07-05-1762 Francyntje van Leeuwen, overl./begr. 12/14-02-1811, wschl. ged. 15-05-1735 als dr van Aart Jansz van Leeuwen en Trijntje Willems. 

Uit dit huwelijk: 

1.  Jezyntje, ged. 22-03-1763, begr. 19/26-12-1767

2.  Maria Catharina Bekooy, ged. 27-06-1766, ongeh. overl. 02-10-1829

3.  Alida Bekooy, ged. 10-01-1770, overl. Leiderdorp 24-05-1830, otr. 1) 14-04-1791 Pieter van Klaveren, ged. 05-10-1768, melkverkoper, overl. Leiderdorp 11-08-1816, zn van Willem van Klavere en Marytie van der Plas, tr. 2) Leiderdorp 22-03-1818 Ary Poot, ged. Maasland 19-11-1786, jagersbaas, overl. Leiderdorp 13-09-1831, zn van Jan Poot en Neltje van der Waal.

4.  Joannes, ged. 20-12-1772, volgt IXa

 

VIIIb  Isaac Bekooy, ged. Leiden 13-09-1739, metselaarsknecht, overl. na 01-1808, zn van Abram Bekooy en Catharina Hartog, otr. 24-08-1764 Geertruy Maas, ged. 03-08-1738, overl./begr. 13/16-01-1808, dr van Aernout Maes en Immetje van Dorp.

Uit dit huwelijk:

1.  onged. kind, begr. 23/30-03-1765   

2.  Catharina Bucquoy, ged. 19-03-1766, begr. 16/23-10-1773   

3.  Immetje Bekooy, geb. 1768, dubbelaarster, overl. 03-04-1851, otr. 28-09-1792 (get. haar moeder Geertruy Maas) Frans van der Kaay, ged. 22-12-1771, baaijwerker, overl. 18-03-1810, zn van Lucas van der Kaay en Dirkje Romeyn.

Er is geen doop van een Immetje Bekooy gevonden. Immetje Bekooy, wed. Frans van der Kaay, overleed op 03-04-1851 (in de 10-jarentafel: Susannetje; de akte leest duidelijk Immetje) op 83-jarige leeftijd als dr van Isaac Bekooy en Jannetje Romijn (??). Immetje Bekooy en Frans van der Kaay worden ook genoemd bij het huwelijk van hun dochter Hendrina in Rotterdam. Op 28-09-1792 werd (RAL, KOT YY 115) de ondertrouw geregistreerd tussen Jannetje (!) Bekooy en Frans van der Kaay.  

4.  Abram, ged. 21-06-1769, begr. 09/16-10-1773  

5.  Johanna Bekooy, ged. 22-09-1771, begr. 14/21-12-1771

6.  Arnoldus, ged. 22-11-1772

 

VIIIc   Abraham Bekooy, ged. 30-11-1749, metselaarsknecht, overl. 04-02-1815, otr. 22-04-1774 Anna Mulhovius, ged. 18-12-1748,  overl. 06-03-1818, dr van Pieter Mulhovius en Maria Schrijver (Veering ??).

Uit dit huwelijk:

1.  Catharina Bekooy, ged. 12-03-1775, overl. 06-01-1841, otr. 12-08-1796 Jacobus van Dissel, lakenwerker, mog. ged. 02-10-1774 (als zoon van Isaac van Dissel en Hilletje van der Heiden), overl. 10-09-1814

2.  Pieter, ged. 27-11-1776, begr. 27-12-1777/03-01-1778   

3.  l.l. kind, begr. 01/08-05-1779    

4.  Johanna Bekooy, ged. 27-09-1780, overl., otr/tr 02-06/17-06-1809 Abraham Holswilder, ged. 28-08-1782, warmoezier, overl. 31-10-1813, zn van Abram Holswilder en Maria Daelmeyer.

5.  Leonardus Gerard, ged. 23-07-1782, volgt IXb

6.  Abraham, ged. 23-07-1782, 

7.  Maria, ged. 01-09-1784, begr. 23/30-10-1784  

8.  Abram, ged. 25-07-1787, volgt IXc  

9.  Pieter, ged. 27-09-1789, volgt IXd  

10. Hendrik, ged. 08-07-1792, volgt IXe   

 

IXa   Johannes Bekooy, ged. 20-12-1772, letterzettersknecht, overl. 15-01-1843 , otr. 1) 01-05-1795 Jannetje Genon, ged. 20-09-1764, overl. Leiden 07-03-1825, buitenechtelijke dr van Jan Genon en Grietje de Vink, tr. 2) Zoeterwoude 08-03-1830 Anna Elisabeth Schröders, geb. en/of RK ged. Roermond 16-05-1770, overl. 14-11-1853, wed. D. Saris, dr van Matthias Schroëders en Maria Josepha Sagers.

Uit het eerste huwelijk:

1.  Johannes, ged. 29-05-1796, volgt Xa

2.  Helena Margareta Bekooy, ged. 01-04-1801, ongeh. overl. 20-08-1885

    ‘Onecht’ kind van Lena Bekooy, dienstbode, aangegeven door grootvader                                  

    Johannes, 67 j.: Johannes, geb. nov./dec. 1839, overl. 09-05-1840

Uit een relatie met Susanna Kloots (ged. 18-09-1767, overl. 31-08-1828, wed. Cornelis Groeneveld, dr. van Antonie Kloots en Neeltje Luzing):

3.  Johannes Antonie, ‘onecht’, ged. 07-10-1804, volgt Xb

N.B. De inschaling van Johannes Antonie Bekooy als zoon van deze Johannes Bekooy uit een relatie met Susanna Kloo(t)s is uitsluitend gebaseerd op het optreden van een Johannes Bekooy van de juiste leeftijd als getuige bij de geboortes van Johannes Antonie’s kinderen Bartholomeus en Maria Catharina. Noch de vernoemingen van zijn kinderen, noch de andere bij de geboortes optredende getuigen geven verdere indicaties. Susanna Kloots trouwde eerder (meer waarschijnlijk: had eerder een relatie met) Cornelis Groeneveld, ged. 13-12-1770, overl. Leiden, begr. Oegstgeest 16-07-1802, zn van Bartholomeus Groeneveld en Jannetje Sterk. Het overlijden van Susanna werd aangegeven door haar in Breda wonende zoon Bartholomeus (bediende, 33 j.) en Johannes Anthonie Bekooy (koetsier, 25 j.). 

 

IXb   Leonardus Gerard Bekooy, ged. 23-07-1782, kleermakersknecht, overl. 05-01-1858, wnt Spekhof, otr./tr. 1) 18-08/05-09-1810 Johanna van Meeteren, ged. 30-08-1769, overl. 15-03-1833, dr van Klaas van Meeteren en Guertje Bispink, tr. 2) 30-10-1833 Francina van der Blom, ged. 09-08-1792, overl. 06-06-1866, wed. Willem van Meeteren, dr vanCornelis van der Blom en Maria van Eijk.

Uit het tweede huwelijk:

1.  Johanna Bekooy, geb. 17-01-1835, overl. 10-04-1914, tr. Marinus Jacobus Lafeber. 

 

IXc    Abraham Bekooy, ged. 25-07-1787, mandenmaker, overl. 16-03-1864, tr. 01-08-1816 Maartje Engelbrecht, ged. 18-12-1785, overl. 27-12-1851, dr van Jacob Engelbregt en Johanna Verdonk.

Uit dit huwelijk:

1.  Abraham, geb. 12-07-1817, volgt Xd

2.  Jacob Johannes, geb. 14-06-1820, overl. 14-12-1832

3.  Johanna Jacoba Bekooy, geb. 20-03-1823, ongeh. overl. 20-04-1890.

4.  Leonardus Gerard Johan Bekooy, geb. 06-02-1826, mandenmaker, ongeh.

overl. 25-02-1884.

 

IXd   Pieter Bekooy, ged. 27-09-1789, timmerman, overl. 10-09-1866, tr. 20-02-1817 Catharina Midderhof, ged. 06-02-1785 , overl. 04-11-1864, dr van Gerrit Midderhof en Kaatje Neufeglise

Uit dit huwelijk:

1.  Abraham, geb. 21-06-1817, overl. 27-10-1835

2.        Catharina, geb. 09-03-1821, overl. 23-12-1821

3.        Pieter, geb. 08-07-1823, volgt Xc

4.        Johanna Catharina, geb. 16-01-1825, overl. 15-12-1835

 

 

IXe    Hendrik Bekooy, ged. 08-07-1792, metselaar, overl. 17-04-1874, tr. 28-10-1812  Geertruy Johanna de Nobel, ged. 23-10-1791, overl. 29-10-1860, dr. van Isak de Nobel en Geertruij Johanna Nulla. 

Uit dit huwelijk:

1.  Abraham Bekooy, geb. 08-01-1813, overl. 04-02-1893

2.  Catharina Maria Bekooy, geb. 18-07-1815, ongeh. overl. 30-01-1874

3.  Hendrika Geertruida Bekooy, geb. 21-12-1816, dienstbode, overl. Den Haag 22-05-1891, tr. 08-08-1849 Abraham Wassenburg, geb. 06-07-1819, schoenmaker, overl. Veenhuizen (gem. Norg) 09-02-1859, zn van Aron Wassenburg en Susanna Anneeze. Het paar verhuist met attestatie op 01-10-1854 naar Veenhuizen.

4.  Isaac, geb. 30-07-1819, overl. 20-11-1821

5.  Sara Bekooy, geb. 28-09-1822, ongeh. overl. 24-09-1908

6.  Geertruida Johanna Bekooy, geb. 25-05-1824, overl. 05-10-1899

7.  Isaac, geb. 02-04-1826

 

Xa    Johannes Bekooij, ged. 29-05-1796, daggelder, overl. 21-11-1879,  tr. 07-06-1832 Margaretha van Tongeren, geb./ged. 18-02-1808, overl. tot 1940 niet in Leiden gev., dr van Jacobus van Tongere en Sijtje de Gunst.

Uit dit huwelijk:

1.  Johannes, geb. 18-06-1836, overl. 18-01-1837

2.  Sijtje Bekooy, geb. 30-04-1838, overl. 24-12-1913, tr. 23-12-1874  Izaak Cornet, geb. 09-03-1843, sjouwer, overl. 10-08-1914, zn van Izaak Theodorus en Catharina Frankhuizen.

    Natuurlijke dochter: Elisabeth, geb. 21-05-1867, overl. 10-02-1868.

3.  Jacobus, geb. 18-01-1841, volgt XIa

4.  Johanna Bekooy, geb. 02-12-1843, overl. 06-03-1931, tr. 08-05-1863 Gerrit de Boer, arbeider, geb. 22-01-1837, overl. 25-04-1899, zn van Johannes en Pieternella Jacoba Hanselaar.

5.  Maria, geb. 19-12-1848, overl. 23-08-1852

 

Xb    Johannes Antonie Bekooy, ged. 07-10-1804, wijnkopersknecht, overl. 13-05-1846, tr. 19-11-1829 Grietje Kooij, ged. De Meern 30-03-1808, dienstbode, overl. 24-03-1870, dr van Maarten Kooy en Catharina Coomans.

Uit dit huwelijk:

1.  Johannes Antonie Bekooy, geb. 10-07-1830, schrijnwerker, overl. 09-08-1892, tr. 26-07-1865 Helena van der Geer, geb. 01-12-1828, overl. 27-08-1898, gesch. e.v. Piet de Raad, dr vanRichard van der Geer en Helena Florijn. 

2.  Catharina, geb. 27-05-1832, overl. 05-09-1833

3.  Susanna, geb. 17-05-1834, overl. 13-02-1837

4.  Martinus, geb. 02-12-1836, overl. 03-02-1837

5.        Bartholomeus, geb. 18-05-1838, volgt XIb

6.  Maria Catharina Bekooy, geb. 30-04-1841, dienstbode, overl. 10-02-1892, tr. 20-05-1874 Dirk Groeneveld, geb. 25-06-1849, tabakskerver, overl. niet gevonden (na zijn vrouw), zn van Bartholomeus Stephanus Groeneveld en Geertrui Vrij.

7.  Jannetje Gijsje Bekooy, geb. 20-04-1845, dienstbode, overl., tr. 27-11-1872 met Fredrik Richard, geb. 07-12-1850, stoker, overl., zn van Hendrik en Francina van der Zeeuw.

Het overlijden van Jannetje Gijsje Bekooy en Fredrik Richard is tot 1950 niet in Leiden gevonden.

    Natuurlijke zoon: Johannes Anthonie, geb. 21-01-1870, overl. 14-04-1871

 

Xc      Pieter Bekooy, geb. 08-07-1823, overl. 19-11-1893, smid, tr. 02-09-1857 Jacoba Petronella de Cler, geb. 27-02-1828, overl. 23-05-1909, dr.v. Albertus de Cler en Wijntje Valentgoed.

Uit dit huwelijk:

1.  Catharina Bekooy, geb. 03-08-1858, ongeh. overl. 16-02-1947

2.  Wijntje Bekooy, geb. 07-02-1862, ongeh. overl. 03-04-1940

3.  Pieter Albertus, geb. 31-05-1864, volgt XIc

4.  Jacoba Petronella, geb. 10-03-1866, overl. 01-04-1866

5.  Jacobus, geb. 09-11-1867, overl. 28-03-1870

6.  Jacoba Petronella Bekooy, geb. 02-03-1871, ongeh. overl. 26-08-1937

 

Xd     Abraham Bekooy, geb. 12-07-1817, timmerman, overl. 21-06-1849, tr. 24-11-1842 Elisabeth de Bink, geb. 22-11-1820, overl. Rotterdam 23-11-1904, dr van Johannes Bink en Jansje van Leeuwen.   

Uit dit huwelijk:

1.  Maartje, geb. 03-04-1843, overl. Rotterdam 10-02-1893

2.  Jannetje, geb. 04-05-1845

3.  Abraham Johannes, geb. 21-12-1846

4.  Johannes Nicolaas Bekooy, geb. 09-09-1848, zeeman, overl. Vlaardingen 27-09-1886, otr. 24-06-1871 Klazina Katharina van der Valk, 29 j., dr vanJacob van der Valk en Johanna de Ronde. Uit dit huwelijk zijn in Vlaardingen kinderen geboren.

 

XIa    Jacobus Bekooy, geb. 18-01-1841, sigarenmaker, overl. 15-10-1928, tr. 1) 27-01-1864 Elisabeth van der Reijden, geb. 27-05-1839, overl. 19-06-1872, dr vanJohannes van der Reijden en Elisabeth Bink, tr. 2) 30-04-1873 Maria van Duuren, geb. 04-09-1834, overl. 09-05-1910,  wed. Hendrik Kanbier, dr vanAdrianus van Duuren en Maria van Tongeren.

Uit het eerste huwelijk:

1.  Margaretha Bekooy, geb. 05-02-1864, overl. 05-03-1920, tr. 22-08-1888 Pieter Jacobus Vervark, geb. 01-05-1864, timmerman, overl. 18-04-1902, zn van Pieter Jacobus en Cornelia van Leeuwen.

2.  Johannes, geb. 23-12-1866, overl. 19-05-1870

3.  Jacobus, geb. 22-12-1869, volgt XIIa

4.  Elisabeth, geb. 19-06-1872, overl. 09-09-1872  

Uit het tweede huwelijk:

5.  Maria Bekooy, geb. 02-05-1873, overl., tr. 28-09-1894 Willem Frederik Sommeling, geb. Geertruidenberg, 23, overl., bierbottelaar, zn van Jacob Hendrik en Geertruida Adriana van der Velden.

6.  Johannes, geb. 19-10-1875, volgt XIIb

7.  Jurrianus, geb. 14-11-1878

8.  Pieter, geb. 15-09-1881, overl. 06-08-1882

 

XIb   Bartholomeus Bekooy, geb. 18-05-1838, overl. 11-09-1902, tr. 21-08-1867 Maria Elisabeth le Febere, naaister, geb. 11-06-1834, overl. 03-09-1911, dr vanTheodorus Christiaan la Febere en Maria Pieket.

Uit dit huwelijk:

1.  Maria Margaretha Bekooy, geb. 23-06-1867 (bij huw. erkend), overl. 17-05-1935, tr. 09-05-1900 Johannes Gijsenij, geb. 27-12-1866, huisschilder, zn van Andries Gijsenij en Maria Cinjee.

2.  Helena Bekooy, geb. 07-02-1869, dienstbode, overl. 25-12-1934, tr. 13-11-1889  Karel Jacobus Philippus Boon, geb. 23-12-1868, metselaar, overl. 30-12-1917, zn van Jan Boon en Johanna Hendrica Cinjee.

3.  Johanna Gijsberta Jannetje, geb. 23-08-1871, overl. 23-12-1876

4.  Catharina Wilhelmina Bekooy, geb. 23-03-1873, overl. 21-03-1948, tr. 1) 08-08-1894 Jan Dirk Hoogervorst, geb. Zoeterwoude 09-08-1870, kuiper, overl. 28-06-1896, zn van Arie Hoogervorst en Neeltje van Elk, tr. 2) 26-04-1899 Izaak van de Nadort, geb. Strijen 29-01-1867, tramconducteur, zn van Dirk en Maria Andeweg, tr. 3) 04-07-1910 Nicolaas van Leeuwen, overl. niet gev.

5.  Johannes Antonius, geb. 30-06-1875, overl. 07-03-1876

 

XIc    Pieter Albertus Bekooy, geb. 31-05-1864, smid, overl.,  tr. 15-05-1895 Cornelia van Sluys, geb. Leeuwarden 14-10-1874, overl., dr vanSein van Sluys en Johanna Charlotta Töpfer. N.B. De gegeven spelling van de voornaam van Cornelia’s vader is die in GenLias. De Leidse trouwakte geeft ‘Leen’.

Uit dit huwelijk:

1.  Pieter, geb. 16-05-1896

2.  Johanna Charlotta, geb. 20-05-1899

3.  Helena Wilhelmina, geb. 30-09-1901, overl. 19-12-1902

4.  Jacoba Petronella, geb. 30-09-1901, overl. 20-12-1902

 

XIIa Jacobus Bekooy, geb. 22-12-1869, metselaar, overl., tr. 02-09-1891 Anna Maria de Koning, geb. 29-06-1873, dr vanChristiaan de Koning en Maria Petronella van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

1.  Maria Petronella, geb. 1895 (niet gev.), overl. 20-05-1896

2.  Jacobus, geb. 27-04-1897

3.  Maria Petronella Bekooy, geb. 03-05-1900, overl. 18-11-1937, tr. 25-07-1921 Abraham Pielanen, geb. 27-12-1903, zn van Abraham Pielanen en Maria Elisabeth Meijer. 

4.  Johanna, geb. 14-09-1901 

 

XIIb    Johannes Bekooy, geb. 19-10-1875, stucadoor, overl. na 29-10-1938, tr. Rijnsburg 19-05-1898 Jeroentje Bouwman, geb. ald. 24-07-1877, overl. Leiden 29-10-1938, dr van Willem Bouwman en Immetje Star. Uit dit huwelijk:

1.  Maria, geb. 13-01-1899

2.  Willem, geb. 01-04-1900

3.  Jacobus, geb. 10-06-1901

4.  Johannes, geb. 21-12-1902

5.  Emma, geb. 1905, overl. 03-12-1942

6.  Hendrik, geb. 1908, overl. 30-07-1943

 

 

 

 

B.   JEAN (?) DE BUCQUOY EN ZIJN AFSTAMMELINGEN.

(zie de namen van twee van zijn kleinzoons)

 

I    Jean (?) de Bucquoy, tr. NN

Uit dit huwelijk bekend:

    Walram, volgt IIa

    Philippe ?, volgt IIb 

    Lysbeth de Bucquoy, overl. voor 27-04-1653, tr. Gilbert Derfeu, greinwerker. (G.D. herotr. 27-04-1653, vergezeld door zijn zwager Walran de Bucquoy (IIa), met Maria de Gardijn, wed. Pieter Barbian).

 

IIa  Walram de Bucquoy, geb. Bondues, begr. Leiden 19-08-1669, tr. NN.

Uit dit huwelijk, waarschijnlijke volgorde:

    Jean, geb. Mouveaux, volgt IIIa

    Gerard, geb. Bondues, volgt IIIb

    Anthony, geb. Bondues, volgt IIIc

Walrave de Bucquoy wordt op 24-11-1662 als poorter ontvangen.

 

IIb    Philippe ? du Bucquoy, tr. NN

Uit dit huwelijk bekend :

    Philippe , volgt IIId

    Jean, volgt IIIe

    Margariet du Bucquoy, van Bondu, wnt Cleystraet, overl. voor 26-06-1671, otr. W 30-7-1660 (get. Pironne Catheris haar schoonzuster) Jean du Cane (in orig.: Quenne), van Mouvou, greinwerker, get. Pierre du Cane zijn vader. (Jan du Cane (in orig.: Ken), wednr. Margariet de B, wnt St.Jacobsgraft, otr. W 26-6-1671 Marya Moncourt, wed. Pieter Lievensz, wnt St.Jacobsgraft.)

 

IIIa  (Q 246)   Jean de Bucquoy, van Movou, wnt Corte Scheystraet, greinwerker, (overl. kort voor 08-09-1670(16)) otr. W 21-7-1659 (get. Walrave de Buquoy zijn vader) Machtelt (of Michelle) de Quiene, wnt Rijnsburgerpoort, get. Pierone Bayse haar moeder.

Uit dit huwelijk, W ged.:

1.  Jean, ged. 21-07-1660, get. Valeran de Bucquoy e.a.

2.  Abraham, ged. 26-10-1661, get. Pierre du Quesne, Etienne du Quesne, Pierronne Dervaus en Marie Herman.

3.  Marie, ged. 28-01-1663, v. get. Jean du Chesne, Gerard du Bucquoy, Anne du Chesne et Jeane du Chesne.

4.  Marie, ged. 23-03-1664, get. Jean du Quesne, Gerard de Bucquoy, Jeane du Quesne et Elisabeth Jenote.

5.  Sara, ged. 31-01-1666, get. Hubert Desbucquoy, Pierre Loubert, Marguerite Desbucquoy et Lysbeth Derveau.

6.        Pieronne, ged. 07-08-1667, get. Antony des Buquoy, Pierre du Chenne,

Jeanne de Rucan, Susanne Blonk.

De kinderen 1 t/m 3 en 6 zijn overleden voor 08-09-1670(16).

 

IIIb (S 22) Gerard du Bucquoy, van Bondu, overl. kort voor 25-10-1683(17), wnt Langegraft, greinwerker, otr. W 16-8-1664 (get. Walram de Bucquoy zijn vader) Lysbet Jenot, geb./W ged/ 21/27-04-1642, wnt Corte Scheystraet,  dr van Antoine Jeannot en Anthonette Servie. (Sjean le Moine, wednr. Anthoneth Tjeers, wnt Gorstestraet, otr. W 25-10-1683 Lysbeth Jenoth, wed. Gerard du Bucquoy, wnt Gorstestraet)

Uit dit huwelijk:

1.  Walran, W ged. 15-07-1665, get. Walran des Bucquoy, Guilbert Derveau, Antoniette Seteuille et Elisabeth Bailler. Volgt IVa

2.  Elizabeth, W ged. 03-07-1669 (get. Jean de Buquoy, Jean Cathe, Peironne Derveau et Catherine Jenote), overl. voor 25-10-1683.

3.  Anthoine, geb./W ged. 24/26-08-1671 (get. Huber de Buquoy, Anthoine de Buquoy, Marie Genote et Elizabeth de Rurau), overl. voor 25-10-1683

4.  Suzane de Bucquoy, geb./W ged. 7/10-09-1673 (get. Anthoine de Bucquoy, Marie Schenote, Ester Schenote), wnt Binnenvestgraft bij de Rijnstraet, otr. 25-11-1700 (get. Marytje van Diest haar schoonzuster) Abraham Duchoswaer, greijnwercker, wnt Nieuwe Levendael.

5.  Gerard, geb./W ged.  22-05-1676 (get. Louys Gloslain, Jehanne Dervaux.

Pierre, geb./W ged. 22/26-03-1679, get. Pierre Genot, Judith Janse et Elisabeth Dervaux), overl. voor 25-10-1683.

Op 25-10-1683 worden Pieter Anthonisz, bierdrager, en Anthony Bucquoy, greinwerker, voogd gesteld over Warnaer, 18 j, en Susanna, 10 j, nagelaten kinderen van Gerrit de Bucquoy bij Elisabeth Jennot(17).

 

IIIc     Anthony de Bucquoy, van Bondu, wnt Scheystraet, greinwever, otr. W 31-3-1685 (get. Jan le Moine zijn zwager) Sara van der Walle, ged. 11-04-1655,dr van Mathieu van de Walle en Jannetje Coninck, wnt Corte Scheystraet.

Uit dit huwelijk:

1.  Sara de Bucquoy, ged. 01-03-1686, wnt Haasewindsteegh, otr. 13-02-1712 (get. haar tante Rebecca van der Walle) Joris Verrejager, kleermaker van Leiden, (wnt Haasewindsteegh, get. zijn zwager Barent Koster), doop niet gev., maar wschl. zoon van Louris Lourisz (Verrejager ?) en Catrijna Steenberg(en) . 

Barent Koster ondertrouwde Marytje Verrejager, wed. Joris van Bremen, op 14-07-1702. Zij werd daarbij geassisteerd door een schoonzuster en door Cathalijn Steenbergh, haar schoon(=stief)moeder. Op 07-02-1681 ondertrouwden Marytje Lourens Piteyn en Joris van Breemen, Mr. Slootmaker. Op 14-03-1665 werd de ondertrouw gesloten tussen Lourens Lourisz, wednr. Neeltgen Jans, met Cathalijne Steenberch. Zeer waarschijnlijk is Marytje Verrejager dezelfde als Marytje Lourens Piteyn, en dan een dochter uit het eerste huwelijk van Lourens Lourisz met Neeltgen Jans. Joris Verrejager is m.i. een (half-?)broer van Marytje Verrejager.

2.        Janneke, ged. 24-09-1687, get. Jan le Moijne, Elisabeth Jeneth, Martha

van der Walle.

 

IIId    Philps de Bucquoy, van Bondu, wnt Haerlemstraet, kleermaker, otr. W 1-5-1660 (get. Walram de Bucquoy zijn oom) Pierone Caterijs, (overl. op of kort voor 05-03-1704), wed. Huybert de Coutinje, wnt Cleystraet.

Uit dit huwelijk:

1.  Jean, W ged. 23-02-1661, get. Jean du Quesne et Marie Masse.  

2.  Sara (de) Bucquoy, W ged. 29-03-1665 (get. Walrand des Bucquoy et sa femme, Denis des Tailleur et Jeane le Conte), wnt Nieuwestraet, otr. W 07-10-1689/tr. Voorschoten Jean Howel, wnt Scheystraet, wednr. Mary Hoesee.

3.  Abram(18), W ged. 21-10-1668, get. Jean de Buquoy, Jullien Clase avec sa femme, et Anne Verratien.

4.  Maria de Bekoy, geb./W ged. 24/26-06-1672 (get. Jacques Desremeaux, Pierre Desremeaux, Marie des Cotiviens et Pironne Roussé), begr. 02/09-07-1740, otr 30-5-1698 (get. Sara de Bekoy haar zuster) Johannes la Louw, overl. voor 02/09-07-1740, greinwerker van L., get. Abraham la Louw zijn broeder.

Op 10-01-1702 testeert Pieronne Catris, weduwe van Philip de Bucquoy, wnt in de Scheystraat. Zij prelegateert aan haar dochter Jeanne Cottiny en haar drie andere kinderen Sara, Abram en Marie de Bucquoy bedragen van rond 1000  glds en benoemt Abraham la Lau, Jean la Lau en Jean Houwel tot executeurs-testamentair. De akte is merkwaardigerwijs in het Frans. Zou deze in redelijke welstand verkeerd hebbende dame zich te groot hebben gevoeld om, na ruim 40 jaar in Holland te hebben gewoond, de taal te spreken ? De executie vangt aan op 05-03-1704(18).

 

IIIe (T 200v)   Jan de Bucquoy, van Bondu, wnt Dieffsteech, greinreder, otr. 28-11-1669 (get. Philps de Bucqoy zijn broeder) Elysabeth  Hallius, van Leyden, wnt Dieffsteech.

Uit dit huwelijk:

    Jan, NG ged. 18-01-1671, (v. Jan de Buquoy, m. Elisabeth Abise (!)), get. Philip de Buquoy, Pieronne Catrise, Artus Crojett.

 

IVa   Walran (Warnaar) de Bucquoy, W ged. 15-07-1665, greynwerker opt Levendael, begr. 26-02/05-03-1735 , otr. 12-11-1694 (get. Jan Lemoine, zijn schoonvader (=stiefvader)) Maria van Diest, overl. voor 26-02-1735, weduwe van Pieter de Pree (otr. 19-10-1689)

Uit dit  huwelijk, NG ged.:

1.  Gerrit, ged. 21-09-1695, get. Jan Le Moine, Antonette Servie, Susanna de Bucoy.

2.  Jacobus, ged. 25-08-1697, get. Antoon de Bucooy, Maria Claas. Volgt Va

3.  Elisabeth de Bucquoij, ged. 24-12-1699 (get. Susannetjen de Bukoij), overl. voor 18-08-1732 (voogdijstelling), otr. 26-4-1721  Abraham le Pers (= le Pair), greijnwerker, get. Jan le Pers, zijn vader.

4.  Gerrit, ged. 13-05-1703

 

 

Va    Jacobus de Bucquoy, ged. 25-08-1697, greynwercker, begr. 05/12-05-1731, otr. 20-04-1726 Rachel Tijn, ged. 30-11-1698, begr.

25-08/01-09-1787 als wed. van Jan Olivier, dr van Jacob Teyn en Grietje Jans le Pair (la Paar). (Rachel T. herotr. 02-04-1735 Johannes Olivier.)

De Franse versie van de achternaam van Rachel is waarschijnlijk Tin: op 04-08-1680 werd W ged. Jacob, zn van Abraham Tin en Jeanne du Quenne. Onder de getuigen waren Jacob Tin en Marguerite le Per, die op 25-04-1682 als Jacob Teyn en Grietje Jans le Pair in ondertrouw gingen.

Uit dit huwelijk:

1.  Warnaar, ged. 28-05-1726, volgt VIa

2.  Jakob, ged. 13-11-1727, begr. 20/27-12-1727

3.  Jakob, ged. 22-02-1729, volgt VIb

 

VIa   Warnaar Bekooy, ged. 28-05-1726, greinwerker, begr. 26-12-1789/02-01-1790, otr. 10-04-1751  Dina Nikasie, RK ged. 03-03-1729 (? Op de vermelde doopdatum wordt de naam gegeven als Hendrica; de andere dochters van het ouderpaar heetten Anna en Maria), verm. overl. tussen 21-11-1783 (laatste getuigenis, bij huwelijk van dochter Johanna) en 07-12-1787 (huwelijk dochter Dina, waarbij zij niet meer aanwezig was), dr van Gillis (Aegidius) Nicasie en Anna van der Velde. Dina Nikasie komt in enkele doopinschrij-vingen van haar kinderen en bij optredens als getuige voor als La(c)kasje, Lakatie, Lackarie.

Uit dit huwelijk:

1.  Rachel Bekooy, ged. 15-07-1751, overl. 27-12-1816, otr. 1) 08-05-1773 Mattheus Wesselius, ged. 02-02-1749, greindroger, begr. 27-09/04-10-1777, zn van Willem Verselis (Wesselius) en Judith Cornilje, otr. 2) 14-07-1780 Matthijs Ouderkerk, ged. ? , begr. 15/22-05-1802, wednr. Jannetje van der Star, zn van Johannes Ouderkerk en ??..

2.  ll. Kind, geb./begr. 14/21-10-1752

3.  Johanna Bekooy, ged. 11-12-1753, otr. 21-11-1783 Matthijs leeft nog 1814, overl. t/m 1852 niet gev., ged. 03-11-1743, overl./begr. 18/23-12-1814, wednr. Alida Vilvoorden, zn van Hannes Piket en Marytje het Hooft.

4.  Jacobus, ged. 08-04-1756, volgt VIIa

5.  Dina Bekooy, ged. 19-11-1758, overl. 16-07-1843, otr. 07-12-1787 Pieter Marka, ged. 18-04-1762, overl. 22-02-1839, wednr. Elisabeth de Nie, zn van Willem Markaa en Santje Maarschalk.

6.  Catharina Bekooy, ged. 17-02-1761, begr. 24/31-01-1795, otr. 07-11-1794 Abraham Marka, ged. 24-07-1774, lakenwerker, zn van Willem Marka en Suzanna Maarschalk. Abraham Marka hertrouwt (zonder kinderen) 28-11-1795 met Elisbeth Koevee.

7.  Maria, ged. 12-05-1763, begr. 04/11-06-1763

8.  Warrenaad, ged. 27-05-1764, begr. 16/23-06-1764

9.  Johannes, ged. 03-07-1765, begr. 26-06/03-07-1773

10. Maria Bekooy, ged. 28-02-1768, overl. 26-07-1851, otr/tr 24-11/09-12-1797 Pieter le Leu, ged. 22-06-1758, overl. 20-12-1848, wednr. Cornelia Claris, zn van David le Leu en Rachel Bernugon.

11. Warnaar, ged. 12-03-1772, begr. 03/10-07-1773

 

VIb     Jacob Bekooy, ged. 22-02-1729, lakenwerker, begr. 07/14-04-1804, otr. 12-01-1760 Catharina Planje, ged. 03-12-1719,  begr. 09/16-01-1802, wed. Jacobus van Oosten, dr van Paulus Planier en Teuntje Mulder.

Uit dit huwelijk:

1.  Anthony*, ged. 08-10-1752, volgt VIIb

2.  Jacob, ged. 24-02-1754,     

3.  Thomas, ged. 08-04-1755

4.  Jannetje, ged. 20-05-1757, begr. 30-07/06-08-1757

5.  Jacobus, ged. 24-02-1760, volgt VIIc

* Ingeschreven bij doop als Rachel. In de marge van het klapperblad in het ‘Leidse boekje’ staat geschreven: ‘zou Anthony moeten zijn’. Gezien diens leeftijd bij overlijden klopt dit. Waar ‘Rachel’ vandaan komt, is onduidelijk. De moeder van de doopvader heette weliswaar Rachel (Tijn), maar die was bij de doop niet aanwezig.   

 

  

VIIa     Jacobus Boekooy, ged. 08-04-1756, dekenwerker, overl. 30-06-1831, wnt Waartgragt, otr. 06-06-1778 Geertje Kliepee, ged. 05-11-1752, overl. 21-08-1832 (cholera), dr. van Jacobus Kliepee en Aaltje Vermey.

Uit dit huwelijk:

1.  Dina, ged. 02-04-1779, begr. 15/22-04-1780

2.  Jacobus, ged. 29-10-1780, begr. 22/29-06-1782

3.  Dina, ged. 09-01-1782, begr. 23-02/02-03-1782

4.  Jakobus, ged. 23-07-1783, volgt VIIIa

5.  Warnaart, ged. 30-10-1785, overl./begr. 28-10/01-11-1809

6.  Jan, ged. 27-05-1787, begr. 20/27-03-1790  

7.  Alida Dina Bukkoy, ged. 02-07-1789, overl. overl. 23-11-1871, tr. 7-9-1820  (Johannes) Willem Laterveer, ged. 14-1-1798, vachtbloter, overl. 9-4-1869,  zn van  Johannes Laterveer en Elisabeth Maas.

8.  Jan, ged. 27-02-1791, volgt VIIIb

9.  Gerrit, ged. 28-08-1793, volgt VIIIc

10. Antony, ged. 15-11-1795, volgt VIIId

 

VIIb    Anthony Bekooy, ged. 08-10-1752, lakenwerker, overl./begr. 19/21-03-1814, otr. 22-04-1777 Johanna van Riet, ged.10-12-1750, overl./begr. 12/16-12-1808, dr. van Pieter van Riet en Catharina Spierenburg. N.B.  Anthony Bekooy is bij zijn doop foutief ingeschreven als Rachel !

Uit dit huwelijk:

1.  Kaatje Bekooy, ged. 26-04-1778, spinster, overl. 09-04-1857, otr./tr. 1)(als Caatje Peut) 20-07/02-08-1804 Jan Overduyn, overl. 24-10-1808, wednr. Anna van der Voorde(n) (otr. 16-07-1757), tr. 2) 23-08-1827 Jacobus Scheffer, Elu ged. 14-07-1756, kleermaker, overl. 21-04-1846, wednr. Jacoba de Haas, zn.v. Johan Valentin Scheffer en Pieternelletje van Tilburg   

2.  Anna, ged. 13-01-1780, begr. 02-09-04-1785

3.  Pieternelletje, ged. 11-04-1782

4.  Antonia Bekooi, ged. 23-05-1784, overl. 13-06-1843, otr. 26-08-1808 Jan Nagelsmit, ged. 10-03-1785, opperman, overl. 14-01-1852, zn van Stephanus Nagelsmit en Gerida Taayspel.

5.  Jacob, geb./ged. 4/5-09-1786, volgt VIIIe 

6.  Pieter, ged. 28-10-1788, volgt VIIIf  

7.  Abraham Johannes, ged. 17-02-1791, volgt VIIIg   

x.  Hendrica (onecht),  ged. 11-05-1785, m. Hendrikje Lakoert

 

VIIc    Jacobus Bekooy, ged. 24-02-1760, vachteblotersknegt,  overl. 24-03-1836, otr. 02-06-1780 Hester Baas, ged. 27-08-1761, overl. 23-08-1836, dr van Cornelis Pieterse Baas en Geertje Moree.

Uit dit huwelijk:

1.  Japik, ged. 17-09-1780, volgt VIIIh   

2.  Geertruy Bekooy, ged. 31-01-1782, overl. 05-12-1864, otr/tr 20-12-1810/05-01-1811 Denys van der Blom, ged. 29-06-1783, dekenkaarter, overl. 06-09-1853, zn van Willem van der Blom en Lena Hennik.

Voorkind van Geertruy: Jacoba Bekooy, ged. 22-12-1805, overl. 26-11-1869, tr. 14-12-1826 Salomo den Os, ged. 29-12-1803, overl. 05-05-1856, zn van Dirk den Os en Hendrika Vasseur. 

3.  Catharina Bekooy, ged. 16-07-1783, overl. 13-03-1874, otr. 25-02-1803   Willem Regeer, ged. 07-06-1780,lakenwerker, overl. 16-09-1832, zn van Willem Regeer en Neeltje Ket.  

4.  Rachel Bekooy, ged. 23-04-1785, overl. 02-11-1865, otr./tr. 17-05/02-06-1810 Huybert van der Walle,  ged. 16-04-1772, pruikmakersknecht, overl. 02-01-1854, wednr. Anna van der Linden, zn van  Jacobus van der Wallen en Marya Bleyleven.   

5.  Jacobus, ged. 30-12-1786, volgt VIIIi 

6.  Jantje, ged. 25-02-1789  

7.  Jannetje, ged. 17-02-1791, begr. 22-02/01-03-1794    

7.  Susanna, ged. 30-12-1792,

8.  Jannetje Bekooy, ged. 07-12-1794, spinster, overl. 18-12-1881 (naam in akte en tafel gespeld als Bikkooy), tr. 24-04-1813 Gerrit Bavelaar, wever, ged. 26-03-1794, overl. 28-10-1881, zn van Johannes Bavelaar en Sara Ket.

9.  Cornelis, ged. 22-01-1797 , volgt VIIIj 

10. Adriana, ged. 12-02-1800, begr. 23/30-10-1802     

11. Hester, ged. 10-04-1803, begr. 24-11/01-12-1804    

  

 

VIIIa  Jacobus Bekooy, ged.  23-07-1783, dekenwerker, overl. 13-07-1849, otr./tr. 1) 26-07/09-08-1806 Cornelia Elisabeth Briër, ged. 11-12-1781, overl. 08-01-1813, dr van Samuel Bruijer en Elisabeth Piket, tr. 2) 21-04-1814 Judith Neuteboom, ged. 13-07-1777, spinster, overl. 14-12-1846, dr vanPieter Nooteboom en Grietje Broerlet.

Uit het eerste huwelijk:

1.  Geertruy Bekooy, geb./ged. 04/08-01-1807, overl. 13-09-1856, tr. 16-09-1830 Dirk Jacobus Thiel, huisverwer, geb. 14-09-1811,  overl. t/m 1912 niet gev., zn van Jan Hendrik Tiel en Maria Wassenaar.

2.  Elizabeth, geb./ged. 25/26-11-1809, overl./begr. 18/19-06-1813

Uit het tweede huwelijk:

3.        Alida Dina Bekooy, geb. 23-07-1814, naaister, overl. 05-07-1873, tr. 31-

07-1834 Izaak Arkeveld, geb. 18-06-1810, greinwever, overl. 15-06-1866, zn van Izaak Arkeveld en Johanna Bolstier.

    

VIIIb   Jan Boekooy, ged. 27-02-1791, wever, overl. 31-05-1850, tr. 07-10-1814 Gerritje Schipaanboord, ged. 29-08-1790, spinster, overl. 22-11-1861, dr van Gerrit Schipaanboord en Maria Catharina Vrijbloet.

Uit dit huwelijk:

1.  Geertruy Boekooy, geb. 27-06-1815, overl. 09-05-1882, tr. 11-12-1834 Jacobus Tegelaar, geb. 05-12-1816, greinwever, overl. 18-12-1900, zn van Jacobus Tegelaar en Johanna Kokkedee.

2.  Maria Catharina, geb. 06-02-1817, overl. 24-02-1817

3.  Maria Catharina Bekooy, geb. 18-02-1820, overl. 07-01-1913, tr. 03-08-1853 Johannes Huge, geb. 20-12-1818, molenaarsknecht, overl. 12-06-1866, zn van Hendrik Huge en Grietje Hennebiek.

4.  l.l., geb./overl. 02-04-1823

5.  Jacobus, geb. 28-04-1828, overl. 26-05-1855

6.  Alida Dina Bekooy, geb. 15-06-1833, overl. 22-11-1916, tr. 10-02-1858 Hermanus de Vink, geb. 23-02-1828, blauwverver, overl. 27-03-1899, zn van Carel de Vink en Willemina van der Ark.

 

VIIIc  Gerrit B(o)ekooy, ged. 28-08-1793, wever, overl. 20-01-1843, tr. 04-01-1821 Jansje van Bemmel, ged. 14-01-1796, dienstbode, overl. 04-03-1851, dr van Gerrit van Bemmel en Catharina Gelton.

Uit dit huwelijk:

1.  Jacobus, geb. 08-01-1821, volgt IXa

2.  Warnaar, geb. 13-11-1822, volgt IXb

3.  Gerrit, geb. 01–10-1824, overl. 21-05-1825

4.  Gerrit, geb. 31-01-1826, overl. 14-02-1826

5.  Jansje, geb. 13-03-1827, overl. 01-09-1831

6.  Gerrit Johannes, geb. 27-10-1829, overl. 06-05-1834

7.  Anthony, geb. 13-03-1832, overl. 17-03-1855  

8.  Jannetje, geb. 20-01-1834, overl. 29-05-1850

9.  Gerrit, geb. 10-03-1835, overl. 10-06-1835

10. Geertrui Boekooy, geb. 14-04-1836, overl. 26-09-1870, winkelierster, tr. 24-08-1859 Dirk Jacobus Toorens, geb. 01-12-1835, blikslager, overl. 29-07-1869, zn van Adrianus Toorens en Lena van den Berg.

11. Gerrit Boekooy, geb. 13-06-1840, timmerman, overl. 26-02-1911, tr. 15-08-1866  Dirkie Briejer, geb. 16-11-1839, dienstbode, overl. 09-08-1931 als wed. van Nicolaas Stiva, dr van Dirk Briejer en Johanna Lares.

 

   

VIIId   Antony Boekkoij, ged. 15-11-1795, wever, overl. 09-01-1872, tr. 04-05-1820 Pieternella Stouten, ged. 01-06-1797,  overl. 30-10-1869, dr vanKlaas Stouten en Jannetje Flest.

Uit dit huwelijk:

1.  Geertruy Bekooy, geb. 14-06-1820, tr. 20-12-1848 Christiaan Bronkhorst, geb. Haarlem 11-06-1824, schoenmaker, zn van Cornelis Bronkhorst en Maria Vermaas.

Het overlijden van Geertruy Bekooy en Christiaan Bronkhorst is in Leiden niet gevonden.

    Natuurlijke dochter: Geertruij, geb. 31–10-1839, overl. 23-05-1840

2.  Antonie, geb. 26–10-1822, overl. 21-05-1823

3.  Antonie, geb. 12-01-1824, overl. 25-04-1825

4.  Jannetje (Jansje) Bekooy, geb. 30-03-1826,dienstbode, mutsenwasvrouw, overl. 06-06-1875, tr. 05-09-1849 Willem Frederik Poptie, geb. 02-03-1826, wever, overl. t/m/ 1932 niet gev., zn van Johannes Poptie en Jansje van Wijk.

    Buitenechtelijk kind: Jansje Pieternella, geb. 18-11-1847, overl. 25-      

    07-1848.

5.  Pieternella, geb. 30-07-1838

6.  Antonia, geb. 19-03-1831, overl. 03-12-1835

7.  Jacobus, geb. 15-04-1833

8.  l.l., geb./overl. 01-08-1836

9.  Klaas, geb. 18-06-1837

10. Antonie, (Boekkooi) geb. 29-05-1841, volgt IXc

 

 

VIIIe Jacob Bekooy, ged. 04-09-1786, kruier, overl. 26-07-1849, tr. 1) 24-11-1813 Maria Sjardijn, ged. 30-12-1783, spinster, overl. 01-11-1832, dr van Pieter Sardijn en Maria Schootman  tr. 2) 17-10-1833 Jacoba van der Moesel, ged. 22-11-1801, visverkoopster, overl. 28-12-1863, wed. Jan van den Dop, dr. van Willem van der Moesel en Heyntje Ranselaar. N.B. J.v.d.M was ‘onecht’ geboren, Willem van der Moesel was als vader opgegeven. Er was overigens ook een eerdere dochter, Elizabeth, ged. 19-10-1800, waarbij ‘onecht’ niet was vermeld.

Uit het eerste huwelijk:

1.  Thomas, geb. 16-09-1814, overl./begr. 24/27-11-1814

2.  Maria Bekooy, geb. 24-09-1815, overl. 14-11-1865, tr. 17-09-1835 Jan de Vlaam, geb. 08-08-1807, greinwever, overl. 26-09-1877, zn van Johannes de Vlaam en Hendrieka Rijkewaart.

3.  Pieter, geb. 22-10-1819

4.  Johanna Bekooij, geb. 09-09-1822, tr. Fort Bath en Bath 29-01-1857 Hendrik Zuidweg, geb. Rilland 1819/20, zn van Jan Zuidweg en Jacoba de Wit. Johanna Bekooij is op 02-07-1854 met attestatie uit Leiden vertrokken naar Fort Bath. Verdere gegevens van het paar niet gevonden.

5.  Thomas Bekooy, geb. 02-12-1825, overl. 20-06-1866, tr. Sara Korver,

overl. niet gevonden, maar voor haar man.

6.  Elisabeth, geb. 07-11-1830, overl. 17-06-1831

Uit het tweede huwelijk:

7.  Nicolaas, geb. 05-09-1834, volgt IXd

8.        Jacoba Bekooy, geb. 25-10-1836, overl. 21-01-1913, tr. 12-04-1865

Christiaan van der Linden, geb. 18-11-1839, sjouwer, overl. 31-03-1904, zn van Christiaan en Catharina Zaalberg.

Voorzoons Jacoba: Jacobus, geb. 29-12-1863,

                  Christiaan, geb. 01-01-1862. Bij huwelijk erkend.

9. Abraham, geb. 22-05-1840, overl. 19-01-1843

 

 

VIIIf   Pieter Bekooy, ged. 28-10-1788, baggerman, overl. 09-10-1859, tr. 09-09-1814 Margaretha Rosendaal, ged. 15-02-1795, overl. 03-09-1875, dr van Willem Rozendaal en Maria Elkerbout.

Uit dit huwelijk:

1.  Johanna Bekooy, geb. 27-09-1814, overl. 20-10-1844, tr. 29-01-1835 Johannes Laterveer, geb./ged. 02/08-12-1811, wever, later politieagent, overl. 03-04-1880,  zn van Johannes Laterveer en Grietje van Schagen.

2.  Willem, geb. 28-08-1816, overl. 14-04-1820

3.  Maria Elisabeth Bekooy, geb. 16-01-1819, dienstbode, overl. 02-09-1892, tr. 15-05-1845 Cornelis Johannes Oudshoorn, geb. 17-07-1818, warmoezier, overl. 26-02-1892, zn van Johannes Oudshoorn en Maria Cornelia van Drongen.

4.  Sophia Wilhelmina Bekooi, geb. 09-09-1820, dienstbode, overl. 09-06-1882 als weduwe van Isaac Starre, welk huwelijk niet is gevonden.

    Buitenechtelijk kind: Cornelis Johannes, geb. 27-01-1844, overl. 17-08- 

    1845. 

5.  Margaretha Bekooy, geb. 03-02-1823, overl. 12-02-1908, tr. 1850 Hendrik Jacobus Daalmeyer, stalknecht, geb. 25-11-1823, overl. 13-06-1900, zn van Nicolaas Daalmeijer en Johanna de Vrij.

6.  Petronella Bekooy, geb. 13-08-1824, dienstbode, overl. 15-01-1862, tr. 18-09-1861 Jacob Kreyermaat, geb. Amersfoort 02-12-1826, zonder beroep, overl. niet gev., zn van Evert Kreyermaat en Geertruij Bloemendaal.

    Buitenechtelijk kind: Petronella, geb. 05-07-1849, overl. 06-04-1850

7.  Thomas Bekooy, geb. 31-12-1826, warmoezier, overl. 26-10-1859, tr. 01-

08-1855 Gijsje van Oosten, geb. 14-10-1822, overl. 22-09-1868, dr van Maria van Oosten. Geen kinderen.

8.  Cornelia Bekooy, geb. 31-12-1826, dienstbode, overl. 09-10-1910, tr.(?) 1) Klaas van Huijzen, tr. 2) 30-01-1878 Anthony Vrijbloed, geb. 18-08-1821, stadswerker, overl. 01-07-1905, zn van Christiaan Vrijbloed en Jacoba Groenewegen.

    Buitenechtelijk kind: Cornelis, geb. 11-03-1851, overl. 20-05-1853  

 

VIIIg   Abraham Johannes Bekooy, baggerman, ged. 17-02-1791, overl. Sloten 02-02-1828, tr. 1) 23-12-1819 Jacomina van Ent, ged. Deventer 28-01-1798, naaister, overl. 30-08-1826, dr van Willem van Ent en Johanna Jezebieters, tr. 2) 09-11-1826 Cornelia Densel, ged. 15-01-1797, schoonmaakster, overl. 09-12-1844, dr van Cornelis Densel en Johanna Werst.

Uit het eerste huwelijk:

1.  Johanna Bekooy, geb. 24-04-1820, overl. 29-12-1903, tr. 02-05-1844  Jan Molet, geb. 22-03-1821, loodgieter, overl. 11-08-1863, zn van Arnoldus Molet en Johanna Brandse.

2.  Wilhelmina Hendrica Bekooy, geb. 02-07-1822, overl. 24-01-1902 als wed. van Joannes Baak (huw. niet gev.)

3.  Thomas, geb. 07-10-1824

4.  Abraham, geb. 07-10-1824, overl. 23-10-1824

Uit het tweede huwelijk:

5.     Cornelis, geb. 22-09-1827, overl. 30-05-1848

 

 

VIIIh  Japik (Jacob) Bekooy, ged. 17-09-1780, lakenwerker, wnt Loyerstraat, overl. 18-12-1866, otr./tr. 03/18-10-1806 (get. Jacobus Bekooy Sr, zijn vader, Loyerstraat) Maria Regeer, ged. 03-02-1778, overl. 23-07-1849, dr van Willem Regeer en Neeltje Ket. N.B. In de overlijdensakte van Maria Regeer wordt als haar moeder opgegeven Johanna van Es. Dat was de tweede vrouw van haar vader, en niet haar biol. moeder.

Uit dit huwelijk:

1.  Jacob, geb./ged. 09/13-10-1811, volgt IXe 

2.  Hester Bekooy, geb. 12-11-1814, spinster, overl. 30-07-1872, tr. 18-12-1834 Johannes Franken, geb. 17-03-1816, greinwever, overl. 18-08-1869, zn van Hendrik Franken en Elisabeth van der Weijde.

 

VIIIi  Jacobus Bekooy, ged. 30-12-1786, vagteblotersknecht, wnt Loyerstraat, overl. 17-11-1839, otr./tr. 16/30-07-1808 (get. Jacobus Bekooy Sr zijn vader, Loyerstraat) Grietje van Eck, geb./ged. 19/23-04-1789, overl. 24-08-1828, dr van Jan van Eck en Grietje Pikot (Piket).

N.B. Onderscheid van zijn gelijknamig familielid (VIIIh), geh. met Maria Regeer en ook zoon van een Jacobus Sr, is gebaseerd op het feit dat bij de doop van een van zijn kinderen Denys van der Blom getuigde, man van zijn zuster Geertruy.

Uit dit huwelijk:

1.  Koosje Bekooy, geb./ged. 24/27-10-1808, spinster, overl. 29-11-1840, tr. 03-09-1829 Willem Jacobus Paats, ged. 13-11-1805, dubbelaar, overl. 17-11-1859,  zn van Casparus Paats en Johanna Maria Lambooij.

2.  Jan,  ged. 24/30-09-1810

3.  Margaretha, geb. 15-07-1812, overl./begr. 16/17-07-1812

4.  Jacobus, geb. 11-02-1814, volgt IXf

5.  Johannes, geb. 10-06-1817, overl. 25-08-1817

6.  Grietje Bekooy, ged. 01-09-1818, overl. 26-03-1883, tr. 29-08-1839 Steven Pont, geb. 29-07-1821, sjouwer, overl. 14-12-1869, zn van Abraham Pont en Grietje van Leeuwen.

7.  Johannes, geb. Deventer 09-03-1821, volgt IXg

8.  Willem, geb. Deventer 14-05-1823, volgt IXh 

9.  Jan, geb. 14-11-1825

10. Catharina, geb. 13-07-1828, overl. 07-11-1828

 

VIIIj Cornelis Bekooy, ged. 22-01-1797, vachtenblotersknecht, overl., tr. 16-09-1824 Jannetje Janssen, ged. 22-01-1797, spinster, overl., dr van Jan Janse en Jannetje Dreef.

Uit dit huwelijk:

1.  Jansje, geb. 28-10-1821, overl. 03-01-1822

2.  Johannes, geb. 28-10-1821, overl. 04-11-1821

3.  Hesther Bekooy, geb. 19-01-1823, overl. 10-07-1860, tr. 04-08-1842

Willem Fucks, geb. 11-05-1817, wolkammer, overl. 16-02-1882, zn van Samuel Fucks en Sara Cornelia Wolter. De vader van Hesther was blijkens acte van bekendheid bij haar huwelijk ‘afwezig’. 

4.  Johannes Jacobus, geb. 30-09-1824, overl. 26-07-1826

5.  Abraham, geb. 13-03-1826

6.    Jannetje Bekooy, geb. 24-12-1829, overl.,tr. 24-11-1858 Daniel

Verhoeven, geb. 17-01-1828, sjouwer, overl., zn van Jacobus Verhoeven en Jannetje la Lau.

Voorkinderen Jannetje:

    Jannetje, geb. –01-1851, overl. 25-04-1851 (toeschrijving moederschap 

      aan deze Jannetje onzeker)

    Jakobus, geb. eind 1856/begin 1857, overl. 13-05-1858

    Jannetje Cornelia, geb. 18-09-1858, erkend bij huwelijk.

7.  Arie Bekooi, geb. 24-09-1830, dekenverver, overl. aangeg.

Norg/Veenhuizen 25-04-1848

 

 

IXa    Jacob Bekooij, geb. 09-10-1811, leerlooiersknecht, overl. 21-09-1893, tr. 20-04-1837 Maria Sophia Selier, geb. 08-08-1810, overl. 11-01-1889, dr van Jan Selier en Margaretha van Duuren.

Uit dit huwelijk:

1.  Jacob, geb. 27-07-1837, volgt Xa

2.        Grietje Bekooy, geb. 02-04-1840, overl. 31-07-1866, tr. 04-09-1861

Daniel Regeer, geb. 14-01-1838, wolkammer, overl. niet gev. (na 1866), zn van Daniel Regeer en Alida Sophia Voorzaat.

3.  Jan, geb. 26-07-1843, overl. 30-08-1843

4.  Jan, geb. 14-08-1844, overl. 02-07-1847

5.  Johannes, geb. 18-03-1847, overl. 05-07-1847

6.  Maria Sophia, geb. 21-07-1848, overl. 11-04-1849

7.  Maria Sophia Bekooi, geb. 14-09-1850, tr. 10-11-1869  Pieter Kukler, wever, geb. 22-05-1851, zn van Jacobus en Pieternella Flaman. Verder bijzonderheden van de echtgenoten niet gevonden.

8.  Jan (Jacob), geb. 14-03-1856, overl. 11-01-1857

 

IXb   Warnaar Bekooy, geb. 13-11-1822, opperman, overl. 29-01-1885, otr. 1) 04-09-1852 Cornelia Kranenburg, geb. Voorschoten, overl. 18-01-1853, dr van Johannes Kranenburg en Cornelia van Beveren,  tr. 2) 19-05-1858 Maria Sardijn, geb. 12-05-1823, overl. 23-12-1893, dr van Gerrit Sardijn en Catharina Ligtvoet.

Uit het tweede huwelijk:

1.  Jannetje Bekooy, geb. 18-06-1858, ongeh. overl. 05-11-1932.

2.  Jacobus, geb. 10-04-1861

    Jacobus Bekooy, geb. 10-04-1861, fabriekwerker, overl. 10-03-1905, tr. 20-08-1890 Jacoba van der Linden, geb. 29-04-1861, overl. 10-05-1911, dr van Johannes en Maria Schouten.

3.  Catharina, geb. 16-04-1863, overl. 02-08-1865

4.  Maria Catharina, geb. 30-11-1865

5.  Wilhelmina, geb. 1866 ?, overl. 20-08-1873

IXc  Antonie Boekkooi, 29-04-1841, zijdewever, overl. 28-11-1888, tr. 23-06-1869 Fenna Margritha de Vries, geb. Utingeradeel 04-07-1844, overl. 25-09-1916, dr van Leendert Gerritsen de Vries en Trijntje Koens.

Uit dit huwelijk:

1.  Antonia Margaretha Boekkooi, geb. (als De Vries) 06-02-1869, tr. 03-09-1890 Frederik Theodorus Johannes Christiaanse, timmerman, geb. 11-12-1866, zn van Abraham Christiaanse en Dirkje Dobbe.

2.  Antonie Boekkooi, geb. 02-02-1873, overl. 31-10-1920, tr. 12-02-1902 Cornelia Boot, geb. Leimuiden (28 j), overl. niet gev. maar na haar man, dr van Pieter Boot en Adewij Louisa Overvoorde. Mogelijk nageslacht.

3.  l.l. kind, geb./overl. 26-06-1874

4.  Catharina, geb. 11-08-1875, overl. 14-08-1879

5.  Johanna Josina, geb. 10-03-1877

6.  Cornelis, geb. 05-02-1879

7.  Jacobus, geb. 08-03-1881, overl. 15-03-1881

8.  Jacobus Boekkooi, geb. 22-06-1882, ongeh. overl. Oegstgeest 18-01-1928

9.  Catrina, geb. 22-06-1882

10. Johan Jacob, geb. 18-03-1884

11. Petronella, geb. 03-09-1885

 

IXd   Nicolaas Bekooy, geb. 05-09-1834, wolwerker, overl. 12-12-1903, tr. 04-02-1863 Jacoba van der Nat, geb. 12-08-1844, arbeidster, overl. 30-03-1905, dr vanJacobus van der Nat en Jacoba Bom.

Uit dit huwelijk:

1.  Nicolaas, geb. 24-04-1864, overl. 22-09-1864

2.  Pieter, geb. 11-12-1865, overl. 12-05-1866

3.  Jacoba Bekooy, geb. 16-07-1867, overl. 22-06-1949, tr. 23-08-1899 Pieter Bavelaar, geb. 02-12-1870, timmerman, overl. na zijn vrouw, zn van Abraham en Johanna Wilhelmina de Koning.

4.  Elisabeth, geb. 1870, overl. 07-02-1871

5.  Jacob Bekooy, geb. 07-02-1872, fabrieksarbeider, overl. 05-03-1934, tr. 04-10-1899  Clara Antonietta de Bruijn, geb. 11-04-1875, overl. na haar man,  dr. van Louis Gerardus en Jannetje Isabelle van den Bosch. Mogelijk nakomelingen.

6.  l.l., geb./overl. 05-08-1874

6.  Elisabeth, geb. 13-12-1875, overl. 07-09-1882

7.  Nicolaas, geb. 01-05-1878, overl. 06-09-1887

8.  Pieter, geb. 08-07-1881, overl. 31-07-1881

9.  Christiaan, geb. 08-07-1881

10. Elizabeth, geb. 21-10-1882

11? Pieter, geb. 30-08-1886

 

 

IXe Jacobus Bekooij, geb. 08-01-1821, sjouwer, overl. Oegstgeest 15-05-1900,  tr. 13-11-1845 Alida Mooten, dubbelaarster, geb. 27-09-1824, overl. 12-01-1914, dr van Jan Mooten en Alida Hensen.

Uit dit huwelijk:

1.  Jansje Bekooy, geb. 30-08-1846, overl. Oegstgeest 04-11-1915, tr. 29-05-1872  Johannes Nieuwenburg, geb. 24-04-1848, timmerman, overl. 05-06-1915, zn van Johannes en Jannetje de Wever.

2.  l.l., geb./overl. 27-01-1849

3.  Jan, geb. 15-09-1850, volgt Xb

4.  Gerrit, geb. 15-02-1853, overl. 26-04-1856

5.  Alida Bekooy, geb. 20-08-1856, ongeh. overl. 07-02-1880

6.  Geertrui, geb. 07-03-1859

7.  Jacoba Bekooy, geb. 26-01-1862,dienstbode, overl. 08-06-1901

8.  Gerrit, geb. 28-02-1864

9.  Petronella Catharina, geb. 01-05-1868, overl. 07-06-1869

 

IXf    Jacobus Bekooy, geb. 11-02-1814, sjouwer, overl. 20-10-1854, tr. 11-09-1845 Maria de Zwijger, geb. 13-05-1810, naaister, overl. 13-09-1892, dr van Hendrik de Zwijger en Betje Bonte.

Uit dit huwelijk:

1.  Jacobus, geb. 01-02-1835 (gewettigd bij huw.), overl. 03-05-1854

2.  Willem Bekooy, geb. 28-08-1839 (gewettigd bij huw.), ongeh. overl. 30-04-1903.

3.  Johannes, geb. 28-06-1841 (gewettigd bij huw.), volgt Xc

4.  Jan, geb. 05-02-1844, overl. 07-09-1845

5.  Maria Bekooy, geb. 15-07-1846, overl. 30-01-1917, tr. 28-04-1869  Willem Frederik Prins, wever, geb. Den Haag 14-03-1845, overl. 06-07-1917, zn van Egbertus en Maria Cornelia van der Bent. 

6.  Margaretha, geb. 18-12-1849, overl. 12-10-1859

7.  Jan, geb. 26-04-1852, overl. 14-10-1859

---

IXg    Johannes Bekooi, geb. Deventer 09-03-1821, kunstdraaier, overl. 03-07-1899, tr. 03-07-1844 Elisabeth Bavelaar, geb. 26-08-1820, naaister, overl. 06-01-1900, dr vanGerrit Bavelaar en Jannetje Bekooy.

Uit dit huwelijk:

1.  Jansje, geb. 07-07-1843 (gewettigd), overl. 10-01-1851

2.  l.l., geb./overl. 17-02-1846

3.  Willem Jacobus, geb. 14-02-1847, overl. 07-01-1851

4.  Johannes Jacobus, geb. 16-11-1850, volgt Xd

5.  l.l., geb./overl. 15-12-1853

6.  Willem, geb. 24-11-1854, volgt Xe

7.  Jansje, geb. 07-05-1857, overl. 17-04-1858

8.  Jan, geb. 28-07-1859, overl. 08-04-1860

9.  Jan, geb. 01-03-1861, volgt Xf

 

IXh   Willem Bekooi, kleermaker, geb. Deventer 14-05-1823,  tr. 11-02-1857 Antje van Zijp, geb. 26-09-1837, dr van Cornelis van Zijp en Maria Christiaanse.

Het overlijden van Willem Bekooi en Antje van Zijp is t/m 1932 niet in Leiden gevonden.

Uit dit huwelijk:

1.  Cornelis Bekooy, geb. 05-09-1857, tr. 11-05-1887 Maria Wilhelmina

Andrée, geb. 23-10-1861, naaister, overl. Heemstede 04-11-1937, dr van Johannes Petrus Nicolaas Andrée en Willemina van der Kwartel.

2.  Johannes, geb. 07-05-1860, overl. 04-01-1861

3.  Maria Bekooy, geb. 28-12-1861, overl. 19-08-1944, tr. 14-05-1879  Johannes Rijsbergen, geb. 30-10-1858, sigarenmaker, overl. voor zijn vrouw, zn van Johannes Reigersberg* en Apolonia Johanna Beekman.

* Bij vonnis van de Rechtbank dd. 14-07-1873 is deze familienaam gewijzigd in Rijsbergen.

4.  Sara, geb. 19-03-1864, overl. (3 m) 26-06-1864

 

Xa   Jacob Bekooy, geb. 27-07-1837, wolkammer, overl. 27-12-1881, tr. 22-04-1863 Jannetje de la Rie, geb. 22-03-1839 als Jannetje Werk, overl. 03-07-1908, dr vanAbraham de la Rie en (Sara) Johanna Maria Werk. 

Uit dit huwelijk:

1.  Jacob, geb. 10-07-1863  volgt XIa

2.  Sara Bekooy, geb. 22-12-1864, dienstbode, overl. 25-02-1945, otr. 1) 10-02-1887 (huw. niet in Leiden) Wilhelmus van de Manacker, geb. Leiden 1858/9 (niet gev.), 28 j, melkman, overl. Delft 11-12-1890, zn van Hendrikus Benedictus van de Manacker en Joanna Janssen, tr. 2) 11-10-1893  Franciscus Rietkerken, geb. 09-03-1866, werkman, overl. 07-03-1945, zn van Christiaan en Elisabeth van Klaveren.

3.  Abraham, geb. 10-03-1866, volgt XIb

4.  Maria Sophia Bekooy, geb. 10-03-1868, overl. 07-10-1935, tr. 1) 15-05-1889  Johannes Willem Teljeur, geb. 06-02-1862, koetsier, overl. voor 13-05-1896 (niet in tafel gev.), zn van Abraham Teljeur en Maria van Taarling, tr. 2) 13-05-1896 Leendert Vrij, 26 j., geb. Hellevoetsluis 1869/70, agent van politie, zn van Leendert Vrij en Jannetje Maria Spoor.

5.  Jan, geb. 14-11-1869, volgt XIc

4.     Elisabeth Bekooy, geb. 08-01-1872, overl. 12-01-1947, tr. 15-05-1895

Reinier van der Heemst, geb. 15-09-1861, portier, zn van Johannes Bernardus van der Heemst en Anna Taayspel. (Anna Taayspel overleed in Leiden op 31-01-1910. Daarmee stierf de Leidse tak van het oorspronkelijk Vlaamse geslacht Taeyspil uit.)

7.  Pieter, geb. 13-04-1873, volgt XId

8.  Hendrik, geb. 20-04-1875, overl. 05-01-1877

9.  Hendrik, geb. 31-03-1877, volgt XIe

10. Jansje Boekkooi, geb. 22-04-1879, tr. 10-05-1899 Hendrik Arnoldus,

fabrieksarbeider, geb. 10-07-1878, zn van Isaac Arnoldus en Francina van Wijk.

 

Xb  Jan Bekooy, geb. 15-09-1850, zeemtouwer, fabrieksopzichter, overl. 23-12-1893, tr. 13-05-1874 Elisabeth Ligtvoet, geb. 26-03-1851, dienstbode, overl. 07-01-1931,  dr vanWillem Carel Ligtvoet en Johanna Elisabeth van Vliet.

Uit dit huwelijk:

1.  Alida, geb. 22-05-1875

2.  Elisabeth Maria Bekooy, geb. 06-03-1877, dienstbode, overl. 24-08-1901

3.  Jacoba, geb. 01-06-1879

4.  Willem Carel Bekooy, geb. 08-09-1882, overl. 28-10-1948, tr. 1) 30-09-1908 Maria van Werkhoven, geb. 08-12-1876, overl. 10-01-1928, dr van Catharina Margaretha van Werkhoven, tr. 2) Sara Hendrika Laman. Mogelijk nageslacht.

5?  Jan, geb. 29-07-1890

 

Xc    Johannes Bekooy, geb. 28-06-1841, fabriekwerker, overl. 18-05-1926,  tr. 28-06-1871 Susanna Adriana Kleijn, geb. 09-07-1849, overl. 10-10-1913, dr van Andries Kleijn en Johanna Regeer.

Uit dit huwelijk:

1.  Maria Bekooy, geb. 17-07-1872, overl. 04-01-1937, tr. 23-08-1893 Jacobus Fakkel, geb. 21-04-1871, katoenwever, overl., zn van Jacobus en Johanna Monnee.

2.  Andries, geb. 14-08-1874, volgt XIf

3.  Jan, geb. 18-07-1876, volgt XIg

4.  Jacobus, geb. 25-10-1878

5.  Willem, geb. 02-10-1880, volgt XIh

6.  Susanna, geb. 16-04-1883

7.  Johanna Maria Bekooy, geb. 24-12-1885, werkster, ongeh. overl. 02-04-1947.

8.  Margaretha Bekooy, geb. 31-10-1887, overl. 21-06-1939, tr. 25-10-1911 David Leugering, geb. 24-06-1888, katoenwever, zn van David Leugering en Jacoba Guly.

9.  Jacoba, geb. 11-09-1889, overl. 12-04-1894

10. Stijntje, geb. 14-10-1891, overl. 11-10-1897

 

Xd  Johannes Jacobus Bekooy, geb. 16-11-1850, steendrukker, overl. 06-12-1910, tr. 23-05-1877 Susanna Reijerse, geb. Goes 1851, overl. 25-06-1930 (79 j.), dr van Alebregt Reijerse en Adriana Aelricks.

Uit dit huwelijk:

1.  Johannes Jacobus Bekooy, geb. 28-02-1878, overl. 03-02-1942, tr. 18-11-1903 Aaltje van de Poppe, 29 j., geb. Harderwijk, dr van Klaas van de Poppe en Jannetje van den Brink.

2.  Albrecht Cornelis Bekooy, geb. 06-09-1880, stucadoor, overl. 10-04-1935, tr. 31-05-1905 Johanna Christina van der Steen, geb. 07-11-1881, dr van Jacobus van der Steen en Jannetje Galjaard.

3.  Jozef Cornelis, geb. 28-10-1882

4.  Elisabeth Jannetje, geb. 28-10-1882

5.  Adriana, geb. 15-05-1886

6.  Susanna Bekooij, geb. 13-12-1888, tr. Rotterdam 03-05-1911 Reijnier Missaar, geb. Leiden 10-03-1886, zn van David Jacobus Missaar en Maartje le Maitre.

7.  Willem, geb. 15-08-1891

8.  Jacobus, geb. 22-09-1894, overl. 03-11-1894

 

Xe  Willem Bekooi, geb. 24-11-1854, schrijnwerker, overl. 04-02-1920, tr. 03-03-1880 Jannetje Janssen, geb. 13-11-1849 (als J. Fuchs), overl. na haar man, dr vanCornelis Janssen en Sara Cornelia Fuchs.

Uit dit huwelijk:

    Johannes Jacobus, geb. 16-12-1880

    Sara Cornelia, geb. 09-08-1883

    Willem, geb. 08-12-1885

    Cornelis Bekooi, geb. 23-01-1888, overl. 17-12-1945, tr. 08-03-1911 Antje Robbers, geb. Leiderdorp 02-04-1890, dr van Pieter Robbers en Agnes van Nieuwenhoven.

    Samuel, geb. 16-12-1891

 

Xf  Jan Bekooi, geb. 01-03-1861, meubelmaker, overl. 26-07-1915, tr. 29-02-1888 Johanna Maria van der Linden, geb. 14-05-1863, dienstbode, overl. 09-04-1936, dr vanLambertus van der Linden en Maria Mark.

Uit dit huwelijk:

1.  Elisabeth Bekooi, geb. 02-09-1888, overl. 23-03-1927, tr. J. Verboom

2.  Jan, geb. 25-12-1889

3.  Maria, geb. 05-09-1891

4.  Albertus, geb. 08-09-1893

5.  Willem, geb. 31-10-1896

 

 

XIa     Jacob Bekooy, geb. 10-07-1863, fabriekwerker, sjouwer, overl. 11-09-1923, tr. 11-11-1885 Jansje de Vos, geb. 15-04-1863, overl. na 1950, dr van Coenraad de Vos en Hesther l’Ecluse.

Uit dit huwelijk:  

1.  Jansje, geb. 10-02-1886

2.  Hesther, geb. 20-01-1889

3.  Sara, geb. 26-04-1891

4.  Maria Wilhelmina, geb. 03-09-1893, overl. 14-12-1894

5.  Maria Wilhelmina, geb. 25-10-1895

6.  Jacob, geb. 27-05-1899

7.  Elisabeth, geb. 14-02-1901, overl. 26-12-1902

8.  Catharina, geb. 06-12-1902, overl. 18-12-1902

 

 

 

XIb Abraham Bekooy, geb. 10-03-1866, fabrieksarbeider, koopman, overl. 20-05-1935, tr. 08-05-1889  Anna Geertruida Schreuder, geb. 08-04-1865, overl. 08-04-1944, dr vanJohannes Schreuder en Anna Mulder.  

Uit dit huwelijk: 

1.  Jacob, geb. 15-01-1890

2.  Anna, geb. 01-08-1891

3.  Catharina Maria, geb. 04-01-1893

4.  Jannetje, geb. 06-09-1894

5.  Elisabeth, geb. 05-06-1896

6.  Johannes, geb. 07-11-1897

7.  Abraham Bekooy, geb. 10-04-1899, overl. 10-03-1944, tr. Gijsbertje Cornelia Wielers. Mogelijk nageslacht.

8.  Evert Marinus, geb. 17-01-1901, overl. 31-08-1902

 

XIc   Jan Bekooy, geb. 14-11-1869, bediende, arbeider, overl. ca. 24-01-1909 (Op 24-09-1909 werd het lijk van Jan Bekooy gevonden in Spaarndam), tr. 18-12-1889 Johanna Hendrika Huner, geb. Den Haag 22-06-1868, overl. 29-12-1923 als vr van Petrus Philippo, dr van Isaac Huner en Alida Christina van Dam.

Uit dit huwelijk:

1.  Jacobus, geb. 04-05-1890

2.  Alida Christina, geb. 11-12-1892

2.        Isaac Bekooy, geb. Leiderdorp 1895, overl. 24-10-1943, tr. 17-09-1919

Agatha van Schoonderwoerd den Bezemer, geb. 28-04-1899, dr van Jacobus van

Schoonderwoerd den Bezemer en Aagje Ciere.

4.  Jan, geb. 10-01-1897

5.  Franciscus Joseph Constant Balthazar, geb. 05-10-1898

6.  Alida Christina, geb. 16-03-1901

 

XId Pieter Bekooy, geb. 13-04-1873, sjouwer, overl. 17-03-1925, tr. 18-06-1902 Jansje Dubbelaar, geb. 16-12-1878, overl. na 1950, dr van Arie Dubbelaar en Jannetje Erades.

Uit dit huwelijk:

    Jacob, geb. 07-12-1902

 

XIe Hendrik Boekkooi, geb. 31-03-1877, aardappelenmeter, tr. 20-02-1901 Catharina Arnoldus, geb. 11-12-1880, dr van Isaac Arnoldus en Francina van Wijk.

Uit dit huwelijk:

    Jannetje, geb. 22-06-1901

    Isaac, geb. 30-09-1902

 

 

XIf    Andries Bekooy, geb. 14-08-1874, arbeider, tr. 13-05-1896 Maria Oudshoorn, geb. 20-06-1872, dr van David Oudshoorn en Elisabeth Bon.
Uit dit huwelijk:

1.  Susanna Adriana, geb. 28-05-1896

2.  David, geb. 02-05-1897, overl. 19-01-1899

3.  Johannes, geb. 01-10-1898

4.  Elisabeth, geb. 30-09-1899, overl. 18-04-1903

5.  David, geb. 18-11-1900

6.  Geertruida, geb. 16-03-1902

 

 

XIg   Jan Bekooy, geb. 18-07-1876, katoenwever, overl. 29-12-1929, tr. 30-09-1896 Jacoba Alida de l’Ecluse, geb. 05-04-1874, overl. 17-01-1941, dr vanNicolaas de l’Ecluse en Jacoba Alida van Wouw.

Uit dit huwelijk:

1.  Johannes (Jan) Bekooij, geb. 06-02-1897, tr. Rotterdam 07-11-1923 Hulda Ida Wilhelmine Ahlers, geb. Mecklenburg-Schwerin, 24 j., dr van August Friedrich Johann Ahlers en Helene Dorothea Lisette Honsbein.

2.  Nicolaas, geb. 03-11-1898

3.  Jacoba Alida, geb. 15-06-1901

 

XIh Willem Bekooy, geb. 02-10-1880, katoenwever, overl. 02-03-1942, tr. 20-06-1900 Johanna Hendrika Zwetsloot, geb. Haarlemmermeer (20 j.), dr van Petrus Benedictus Zwetsloot en Neeltje van Rosmalen.

Uit dit huwelijk:

    Susanna Adriana, geb. 05-11-1902

 

C.   PHILIPPE DE BUCQUOY EN ZIJN AFSTAMMELINGEN.

 

De niet bekende voorvader van deze tak kwam (vanuit Tourcoing ?) in Canterbury terecht. Hij zal een tijdgenoot zijn geweest van de personen IIIa t/m g uit lijn A. Zijn zoon Philippe de Bucquoy emigreerde met zijn gezin uit Canterbury naar Leiden, mogelijk in een periode dat het voor calvinistische protestanten in Engeland moeilijk was hun religie te belijden.

 

I      Philippe de Bucquoy, geb. Canterbury (??), overl. Leiden, tr. Canterbury (?) NN (Marie du Bois ??). Het was vermoedelijk deze Philippe de Bucquoy, die op 27-06-1611 als poorter werd ontvangen.

Uit dit huwelijk bekend:

1.  Anthoni, geb. Canterbury ca. 1605, volgt II   

 

II     Anthoni de Bucquoy, stoeldraaier van Cantelbergen in Engeland, otr. 12-08-1630 (get. Philippe de Bucquoy zijn vader) Jannetgen Govertsdr, van Leiden (overl./begr. 29-04-1671), get. Jannetgen Claesdr haar moeder.

Uit dit huwelijk:

1.  Marie, W ged. 21-09-1631 (get. Martin Carnoy, Jean Tervaque, Marie du Bois et Jeanne Clarisse), jong overl. 

2.  Philippe, W ged. 07-12-1632, get. Philippe des Buquoy, Jean Wallan, Catheline Tiberghien et Barbe Scauereux, volgt IIIa.

3.  Henri, W ged. 03-12-1634 (get. Samuel des Planques, Jean du Rieu, Marie du Bois et Jenne Clarisse), overl. voor 05-06-1677(15).   

4.  Jeanne (Jannetgen) Bucquoy, W ged.12-10-1636 (get. Jean de Lannoy, Pierre Svreux, Marie Hecboumé et Jeanne Favarcq), overl. voor 12-05-1678, otr. 1) 09-10-1659 Phillips de Prez, bakker van Mervillje, overl. voor 03-12-1670, otr. 2) 03-12-1670 Frans Hoppa, Bakker van Leyden, get. Davidt de Hoppa zijn vader. Getr. Zoeterwoude 18-12-1670 Voor de Leidse armen werd f. 1-11-8  gedoneerd. (Franchois Hoppa, wednr. Jannetge de Bucquoy, otr. 12-5-1678 Anna Kamper).

5.  Marie, W ged. 25-10-1638 (get. Henri Ellenon, Jean Carrette, Marguerite de la Rue et Jeanne Lagache), overl. voor 05-06-1677(15).

6.  Susanne du Buquoy, W ged. 21-10-1640 (get. Jan d’Escobet, Andrieu Catoire, Jeanne Descaux en Aman de Millecam), wnt Nieuwe Heeregraft, otr. W 5-11-1677 Pauls van der Poel, wednr. Aeltge Claes van Immerseel, wnt Uytterstegraft.

7.  Jacques, geb./W. ged. 8/12-09-1641 (get. Jan de la Mot, Guillaume Buseux, Marie Destre et Jeanne Jeaumin), overl. voor 05-06-1677(15) .

8.  Ester, W ged. 25/26/27-12-1643 (get. Pierre des Bucquoy, Abram Carette, Susanne des Bucquoy et Sara Croillar), overl. voor 05-06-1677(15).

9.  Marie, W ged. 21-02-1644 (get. Jan des Tombe, Jacques le Plat, Judith et Sara des Bucquoy), jong overl.     

10. Jean, W ged. 30-04-1645 (get. Arent Smitsaer, Noé Catoire, Susanne Gofar et Sara L’ansel), overl. voor 05-06-1677(15)

11  Elisabeth, W ged. 15-04-1646 (get. Lauren de Planques, Tybaut Lambert, Marie Hubert et Ester Pierreux), overl. voor 05-06-1677(15).

12. Abraham, W ged. 25-08-1647, get. Jean Carette, Gilles Desbuquoy, Jeanne Clarisse et Marie Pollé. Volgt IIIb

13. Isaac, W ged. 06-03-1650 (get. Henry des Busquoy, Elie Cateau, Susanne Goffart et Sara Croneler), overl. voor 05-06-1677(15).

14. Marie, W ged. 09-07-1652, overl. voor 05-06-1677(15).  

15. Jacob, W ged. 21-09-1653 (get. Ezechiel de Tombe, Marc Varin, Rachel Forman et Claire de Planc), overl. voor 05-06-1677(15).

Op 05-06-1677 testeert Anthony du Bucquoy, stoeldraaier op de Heeregracht, voor notaris Den Oosterling (15). Uit het testament blijkt, dat nog slechts 3 kinderen in leven zijn: Jeanne (getrouwd), Susanna en Abram (beiden nog ongehuwd). Philippe overleefde de kindertijd, trouwde en was inmiddels overleden en liet enkele (hoeveel ?) kinderen na.

 

IIIa   Philippus du Bucquoy, W ged. 07-12-1632, overl. voor 05-06-1677, wnt Oude Vest, otr. W 21-4-1661 Cathalijne du Prez, van Marvillje, wnt Gaernmarct, get. Proontgen du Prez haar zuster.

Uit dit huwelijk, W ged.:

1.  Abraham,  ged. 08-03-1662, get. Charles Bentem, Philippe de Pré, Jeanne Goffar en Anne de Pré.

2.  Philippe, ged. 14-10-1663, get.  Anthoine de Bucquoy, Pierre de Pré, Jeane de Bucquoy et Pieronne de Pré.

3.  Philippe,  ged. 23-11-1664, get. Anthoine de Bucquoy, Thomas de Bucquoy, Pieronne de Pré et Jeane de Bucquoy.

4.  Abraham, ged. 09-01-1667, get. Jacob Cateau, Jean Cornelis van Tol (Jean Thonisz de Toeur ?), Jeane de Bucquoy, et Pieronne de Pré.

5.  Izaac, ged. 02-12-1668, get. Henry del Bucquoy, Marc Varnié, Susanne des Bucquois, Judith de Mortier.

6.  Marya, geb./ged. 26-01/02-02-1670, get. Abraham des Buquoi et Marc Varnie, Susanne des Buquoi et Judith de Mortie.

7.  Jehan, geb./ged. 11/13-05-1671, get. Anthoine de Bucquoy et Françoise de Hopa, Susanne de Bucquoy et Susanna Gofar.

8.  Marya de Bucquoy, geb./ged. 05/07-06-1673 (get. Adrian Dancquenie, Guillaume de Vein, Marguerite de Pré, Jehanne Vieliaer), begr. 04/11-12-1745, otr. 07-11-1698 Jacobus Vileyn, overl. wschl. na jan. 1716 (geboorte laatste kind, geg. ontv. van de heer K. Walle)

 

IIIb.   Abraham du Buquoy, W ged. 25-08-1647, greinwever, wnt Heeregraft, bij 2e huw. Doelgraft,  overl. voor 01-09-1691,  otr. 1) 26-4-1680 Maertge Claes van Immerseel, geb. Warmond (wschl. ged. 07-01-1652, dr van Claes Jansz en Martgen Willems), wnt Koppenklincksteech, overl. voor 15-06-1686, otr. 2) 15-6-1686 Geertruy Jans  van Dyck, van Wijck bij Duyrstede,  wnt  Doelgraft. (Geertruyt Jans van Dijck, wed. Abraham de Buckoy, wnt Doelgraft, otr. 1-9-1691 Pieter de Turck, wednr. Claesie Dircks, wnt Koepoortsgraft.)

Uit het eerste huwelijk:

1.  Jannetjen de Bucquoy, ged. 04-02-1681, begr. 10/17-02-1742, wnt Langegragt, otr. 20-5-1707 Abr. Beaumont, overl. voor 10/17-02-1742,  wnt Nieuwe Voldersgragt, lakenwerker, get. Jan Beaumont zijn vader.

2.  Antony, ged. 28-10-1682, overl. voor 22-06-1686 (voogdijstelling)

3.  Marytgen, ged. 20-09-1685

Uit het tweede huwelijk:

4.  Sophia, ged. 12-06-1689, get. Suffridus de Buquoy, Adriaentje van Dijk. N.B. Bij ‘de Mormonen’ vond ik een Suffridus de Bucquoy (dezelfde ?), die in Leeuwarden 02-05-1690 otr. met Wilhelmina Wiarda. In dit verband is op te merken, dat eveneens in Leeuwarden een Dr. Henricus de Bucquoy in 1731 optreedt als curator voor Alegunda van Overmars. Zie Jaarboek CBG 17 (1963), p. 181.

 

 

D   ANTHONI DE BUCQUOY EN ZIJN NAKOMELINGEN.

 

I        Anthoni de Bucquoy, verm. geb. Mouveaux, overl. voor 05-11-1653(19) tr. 1) Jacquemine le Beseu(r), overl. voor 1640,  tr. 2) Maria de Pla, overl. voor 05-11-1653(19)

Uit het eerste huwelijk :

    Johannes, geb. voor 1635 (in 1660 meerderjarig), overl. voor 24-12-1668(20), volgt IIa

    Anthoni, geb. ca. 1636(21), volgt IIb

Uit het tweede huwelijk

    Pierre, geb. 1640, 

    Jacques, geb. 1642, overl. voor 24-12-1668(20)

    Marie, geb. 1644, overl. voor nov. 1660(22)

    Elisabeth, geb. 1646, overl. voor nov. 1660(22)

Op 05-11-1653 worden Jaecques le Pla en Pieter le Planque, greinreders, aangesteld als voogden over Pieter, 13 j., Jaques, 11 j, Marie 9 j. en Lysbeth 7 ja, nagelaten kinderen van Anthonie de Bucquoy en Maria le Pla, beiden overleden. Op 04-11-1660 wordt Johannes de Bucquoy, halve broeder, greinreder, aangesteld als medevoogd over Pieter en Jacques, i.p.v. Jacques le Pla, die overleden is(22). Op 29-10-1660 worden Jan de Tombe, oom, en Pieter le Pair, neef, beiden greinreders, aangesteld als voogden over Anthoni, oud 24 j. of daaromtrent, nagelaten weeskind van Antoni de Bucquoy en Jacquemijn Beseu. (N.B. Jean de Tombe, van Bondu, otr. Leiden 12-02-1637 Mary le Beseu, van Movou.)  Anthoni had twee overleden halfzusters Maria en Elisabeth(19). Op 24-12-1668 wordt Jan de Buff aangesteld als medevoogd over de goederen van Jaecques, het overleden weeskind van Anthoni de Bucquoy en Maria de Pla, als opvolger van Jan de Bucquoy die overleden is(21). Marie en Elisabeth zijn voor 03-11-1660 overleden(22).

 

IIa     Jan de  Bucquoy, geb. voor 1635, van Mouveaux, overl. kort voor 24-12-1668, wnt Gaernmarckt, greinreder, otr. W 14-11-1657 (get. Jean de Tombe zijn oom) Marya de Buff, van Leyden, (overl. kort voor 28-02-1670; voogdijstelling), wnt Maersmansteech, get. Aeltgen Verroen haar schoonmoeder (= stiefmoeder). (Maria de Buff was dr van Jan de Buff en Marie Petit-Pree (zie Grote Bew. R 84) en is wschl. niet in Leiden geboren. De referentie is overigens eigenlijk een Akte van Seclusie, en noemt geen namen van kinderen.) 

Uit dit huwelijk, NG ged.:

1.  Johannes, ged. 29-08-1658, get. Jan de Beuf, Jan des Tombe, Aeltgen Veerem, Maria des Tombe.

2.  Marie Bucquoy, W ged. 11-06-1660 (get. Henry de Beuf, Anthoine de Buquoy, Madeleine de Tombe, Susanne de Camp), otr. 7-6-1686 (get. Lysbeth van Cranenburgh haar meuy; Lysbeth van Cranenburch otr. Leiden/tr. Zoeterwoude 04-03/26-03-1684 Hendrik de Buff(23)) Jacobus de Bunje, chirurgijn van L., get. Jacobus de Bunje zijn oom.

3.  Hester, ged. 01-10-1662, get. Jan de Buff d’Oude, Jan de Buff de Jonge, Aeltie Veerom, Marie Le Baisseur.

4.  Suzanna, ged. 11-11-1664,

5.  Sara Bucquoy, ged. 06-12-1665, wnt Nieuwe Rijn, begr. 21/28-04-1753, otr. 30-12-1686 (get. Maria Bucquoy haar zuster) Dirk Drijfnoo (Drijfloo ?), ged. 28-11-1658, chirurgijn, wnt Haerlemstraet, overl. voor april 1753, zn van Cornelis Drijflo en Susanna Palingh.

Bij de dopen van de kinderen uit dit gezin getuigden steeds Sara’s zuster en zwager Maria Bucquoy en Jacobus de Bunje. Bij Sara’s begrafenis als ‘weduwe van’ is de spelling van de mansnaam, als bij de ondertrouw, Drijfnoo.

6.  Johannes, ged. 23-05-1668,

Van de zes kinderen zijn op 29 december 1668 er nog 3 in leven(24). Waarschijnlijk leefden in 1686 alleen Sara en Maria nog.

 

IIb     Anthony de Bucquoy, van Mouvoe, wnt Orangiegraft, greinwerker, otr. W 18-9-1668 Jannetge Denijs, wed. Bonaventuyr  Martijn, wnt Orangiegraft.

Uit dit huwelijk:

    Johanna, W ged. 29-01-1669, get. Jan de Tombe, Suzanna de Tombe.

 

E.        NIET PLAATSBAREN.

 

O 58      Gillis del Mare, wednr. Cathalina de Bucquoy, wnt St. Annenstraet, otr. W 17-7-1648 (get. Anthony Feijs zijn bekende en Jean del Mote zijn oom) Jenne Cornaer, wed Jaecque de Chorcell, wnt Marendorp.

(Gillis del Mare, wednr. Jeanne Cornaer, wnt St-Aegtenstraat, otr. 23-06-1683 Anthonetta Bettailly, j.d. van bij Rijssel, get. haar zuster.)

 

Q 128v    Jaecquelina de Bucquoy, van Waterleeuw, wnt Middelstegraft, otr. W 30-4-1658 (get. Pierone le Bruyne haar moeder) Ooste de Rouseau, wolkammer van Tourcoigne, wnt Coddesteech.

Kinderen van het paar:  Anthoinette, ged. 26-02-1659, get. Elisabeth Rachon en Anne Noion; Pierre, ged. 07-04-1660, get. Philippe Celos en Judith Magin.

N.B. Dit paar is later in Amsterdam gesignaleerd, echter niet in de sectie Gezinnen in Amsterdam opgenomen.

 

S 197v    Jenne du Bucquoy, van bij Rijssel, otr. 14-8-1666 (get. Desabeau Reassy, haar moeder) Jaecq Loocque, wolkammer van Bergen in Henegouwen. Bij de doop van het enige gevonden kind van dit paar (Jaques, ged. 14-03-1668) getuigden o.a. Gille de Bucquoy en zijn vrouw Anna Baillian (zie hieronder). Waren Gille en Jenne broer en zuster ?

 

O 68     Gillis du Bucquoy, van Waterloo, wnt Middelstegraft, lakenwerker, otr. W 25-9-1648 (get. Gillis de Bucquoy zijn oom) Anna Baillian, van Gou(v), wnt Middelstegraft. N.B. Mogelijk, maar niet te bewijzen, is Gillis de Bucquoy ‘Oom’ dezelfde als Gillis Pietersz de Bucquoy, Vd in de Sectie A van de genealogieën.

 

T 269v   Hubert Snekou, wednr. Margriet van Arcke, wnt St.Annastraet, otr. W 13-6-1670 Anna Baeljan, wed. Gille du Bucquoy, Minnebroersgraft.

 

W 12v    Jan de Bucquoy, van Hanou ,  wnd Angenietenstraet, steenhouwer, otr. W 10-8-1673 Catharyna Jans, van Ceulen, wnd Scheystraet. N.B. Zie voor een m.i. aannemelijke plaatsing de sectie ‘Gezinnen in Amsterdam’.

 

BB187v  Elisabeth Bucquoy, wnt oude Hogewoerdt, otr. 21-8-1696 (get. Anna de Waart haar moeder) Johan Sawoerts, van St. Coli in Langendock, wnt  Oude Hogewoerdt.

 

CC 7    Cornelia de Bucquoy, van Leyden, otr. 15-7-1698 (get. Anna de Waert, haar moeder) Philip Jordaen, koopman, van Avelon, get. Etien Jordaen zijn vader, wnt A’dam.

Zie hiervoor Delft en Rotterdam:

31-01-1677  otr. Rotterdam Johannes de Bucquoy, wednr., wnt Delft, en Anna de Weert, j.d., geb. Delft (overigens niet gev. !), wnt Hoogstraat.

06-02-1677  otr. Delft, Johan du Bucquoy, wednr., met Anna de Weert.

22-09-1678 Delft gedoopt Catarina, dr van Johan du Buquoy en Anna de Weert. Getuigen Johan de Weert en Catarina van Eenhoorn.

Gezien hun ondertrouwdata kunnen de kinderen Elisabeth en Cornelia best uit het eerste huwelijk van Johannes de B. zijn. Het is onduidelijk wie de eerste echtgenote was. Misschien Elisabeth Jans: attestatie in Leiden 28-06-1671 Jan de Bucquoy en Elisabeth Jans (m/v) naar niet vermelde plaats. Een huwelijk is echter in Leiden niet gevonden, en evenmin dopen van kinderen. 

Kinderen van Philippe Jordan en Cornelia de Bucquoy (Becquoy):

   Elisabeth, geb./ged. 1/8-12-1700, get. Jean en Violente Despuile.

   Nathanael, geb./ged. 17/19-05-1702, get. Nathanael Gautier en Marguerite        

   de la Bergerie.

   Louise, geb./ged. 31-07/03-08-1703, get. Philippe Jordan (??) en Louise  

   de la Bergerie.

   Jean Philippe, geb./ged. 07-08/11-08-1706, get. Jean Cashours en

   Marguerite Gautier. 

N.B. Cornelia de Bucquoy is overleden voor 16-01-1712: 2e huw. Ph.J.

 

H 224v   Pierre Bucquo, van Gernesy (Guernsey ?),  wolkammer, otr. W 27-4-1618 Margriete Martijn, van Atrecht, wed.  Pierre Poo.

 

L 72     Formeyn de Plancque, wednr. Mary de Bucoo, wolkammer, otr. 12-01-1635 (get. Pierre de Bucquoy in de Sliksteeg en Jacques Fiber zijn bekenden) Jenne Mosuw, van Hanouw.

 

L 174    Jan de Bucquoy, van Bergen in Henegouwen, wnt Cleystraet, grofgreinwerker, otr. 8-4-1636 (get. Pieter de la Court) Anna de Corselle, wed. Philippe Fremault, wnt Nieuwe Beestemarckt. Bruid 6 mnd wed.

 

O 86v    Jean du Bucquoy, wnt Oude Chingel, wednr. Anna de Coucelle, otr. W 28-9-1648 Sara Muysart, wnt Bredestraet.

 

N 263v   Toucheyn du Bucquoy, van Bondu, wnt Garemart, greinwerker, otr. W 26-4-1647 (get. Anthony du Bucquoy zijn oom) Maertgen del Beeck, van Bondu, wnt St.Jacobsgraft. N.B. Mogelijk is Anthony de Bucquoy te identificeren met Anthoine du Boucquois, IIId in Sectie A van de genalogieën. Deze zou dan echter al wel zeer bejaard zijn geweest (ruim 80 j!).  

 

V 169v   Tousseyn de Buquoy, wednr. Marta del Beecq, wnt Nieuwe Voldersgraft, otr. 13-11-1671 Lyntge Raschal, wed. Frans le Fever.

 

R 54v    Olivier del Moth, wnt St.Jacobsgraft, wolkammer, otr. 10-11-1661,           (get.  Gillis del Mair, zijn a.s. zwager op de Vliet) Elysabeth Dras, wed. Gillis de Bucquoy, wnt Vliet, get. Anthonetta Battailje, haar schoonzuster. 

 

X 263v   Coenraedt de Buckoy, wnt Amsterdam, koopman, otr. W 8-7-1681 Marya          Mussart, van Amsterdam,  wnt Bredestraet. (N.B. Marya Mussart dr van Abraham Muysaert, geb. Amsterdam, en Marya Flaman, geb. Leiden, otr. Leiden 28-05-1658.

 

F   DE BUCQUOY/DE KLOPPER

 

 

Voor zover niet anders vermeld, hebben alle ‘gebeurtenissen’ plaatsgevonden in Leiden. Opvallend in onderstaande genealogie is de zelfs voor die barre tijden enorme kindersterfte in de generaties IV en V, temeer merkwaardig, omdat toen het geslacht zeker in de positie was de best mogelijke medische zorg in te roepen. Eveneens opvallend is de zeer snelle ‘assimilatie’ van deze oorspronkelijk Franssprekende familie in de Nederlandstalige gemeenschap, terwijl Leiden toen toch een grote Waalse bevolking kende.  

 

 

I    Louis de Bucquoy, van Waterloo*, tr. NN (Marie NN ?)

Als zijn zoon bekend:

     Felix, volgt II

 

II  Filis** de Bucquoy, van Waterloo*, wnt Middelstegraft, lakenwerker, otr. W 5-8-1651 (vergezeld door Louijs de Bucquoy zijn vader) Francoise Guynjon, van Rijsel, vergezeld door Barbar Blanchaer haar moeder.

Uit dit huwelijk:

1.  Marie, W ged. 12-07-1654. De vader heet hier Felix de Bucquoy, de moeder Francoyse Guignot. De getuigen waren ‘Lowijs de Bucquoy en Pierre Guignot avec leurs femmes’.

2.  Jaques, W ged. 29-02-1660 (De vader is hier Philis** du Buquoy, de moeder Francoise NN), volgt III

 

* Verreweg de meeste immigranten Bucquoy kwamen uit de naaste omgeving van Tourcoing/Rijssel. Daarom is dit m.i. niet het Waals-Brabantse Waterloo, maar het dicht bij Tourcoing gelegen Wattrelos.

** M.i. moet Filis, resp Philis hier worden gelezen als een misverstaan Felix, en niet als Philips. Zie ook de doopgetuigen bij enkele kinderen van Jaques. De consequentie is, dat de als eerste in de genealogie-De Klopper in Nederland’s Patriciaat figurerende Jacob Philipsz de Klopper in werkelijkheid Jacob Felixzn de Klopper heette.

 

III  Jacob Felixzn de Klopper, W ged. 29-02-1660, boratwerker, begr.  23/30-10-1717, otr. 1) 22-06-1681 Catharina Goossens (begr. 28-05/04-06-1701), wed. Gerrit van der Meulen, otr. 2) 01-09-1701 Jannetgen Wildenraet, j.d. van Maastricht.

Uit het eerste huwelijk, allen NG gedoopt:

1.  Felix, ged. 27-08-1683 (get. Felix de Bucquoy, Francyntje Guinjo, Pieter Ferrijn en Catharina Cornelis), volgt IVa  

2.        Gooswin, ged. 03-12-1684, (get. Felix de Bucquoy, Francyntje Guines,

Johannes Kouwenhooven en Jacomijntje Brouwer). N.B. In Nederland’s Patriciaat wordt deze figuur zonder enige argumentatie opgevoerd als ‘Gozen de Bucquoy (zonder doopdatum !), uit wien een vermoedelijk uitgestorven tak’.

3.  Jakobus, ged. 12-02-1686 (get. Jakobus Valkenier, Sara Maartensdr, Felix de Bucquoy en Francyntje Guinott), volgt IVb 

4.  Aeltje, ged. 03-10-1687, get. Huybert Snekouwen, Annetje Baljan e.a.

Hubert Snekou was de tweede echtgenoot van Anne Baillian, die weduwe was van Gillis du Bucquoy. De laatste was afkomstig uit ‘Waterloo’. Er zal dus wel sprake zijn van een familierelatie. De precieze aard van die relatie kon ik niet achterhalen.   

5.  Maria de Clopper, ged. 01-01-1689, begr. 07/14-06-1760, otr. 09-03-1713 Hendrik Koot, wednr. Helena van Baarle. 

6.  Catharina de Klopper, ged. 28-06-1690, begr. 06/13-08-1729, otr. 30-11-1726 Arent Bruynes van der Bijl, vachtenploter.

7.  Joannes, ged. 23-10-1691

8.  Hendrikus Lucas, ged. 10-12-1692

9.  Jan, ged. 20-10-1697

Uit het tweede huwelijk, NG gedoopt: 

10. Jan, ged. 14-02-1703

11. Philippus, ged. 12-03-1704 (get. Philippus Bosman en Sara de la Plate)

 

IVa   Felix de Klopper, geb./ged. 26/27-04-1683, wijnkoper, later

stadscourantier(25), overl. 29-03-1738, otr. 23-10-1701 Maria Doterem,

geb./ged. 17/21-07-1683, begr. 17/24-03-1753, dr van Huybert Doterem en Maria de Vries.

Uit dit huwelijk, alle NG gedoopt:

1.  Jacob, ged. 10-09-1702, begr. 21/28-10-1702.

2.  Maria, ged. 16-09-1703, begr. 27-06/04-07-1705.

3.  Catharina, ged. 17-05-1705, begr. 19/26-09-1705.

4.  Huybert, ged. 10-06-1706, begr. 19/26-02-1707.

5.  Johanna, ged. 24-11-1707, begr. 22/29-09-1708.

6.  Hubert, ged. 17-05-1709, begr. 10/17-08-1709.

7.  Catarina de Klopper, ged. 24-06-1711, otr. 28-09-1731 Isaak Oosterwijk, wednr. Agatha Maria van der Pont.

8.     Maria de Klopper,ged. 05-02-1713, otr. 21-08-1739 Gerardus van Maanen, leverancier van ammunitie, geb. Den Haag, zn van Johannes van Maanen en Johanna van der Linden.

9.    Susanna de Klopper, ged. 05-10-1714, overl./begr. Den Haag 18/22-05-1773, otr./tr. Leiden 05/23-10-1736 Cornelis van

Maanen, ged. Den Haag 08-05-1708, notaris etc., overl./begr. Den Haag 12/16-01-1743, zn van Johannes van Maanen en Johanna (Anna) van der Linden (1).

10. Johanna, ged. 17-02-1717, begr. 20/27-03-1717.

11. Johanna, ged. 15-05-1718, begr. 16/23-03-1720.

12. Anthony, ged. 14-05-1720, begr. 06/13-03-1723

13. Anthony, ged. 27-12-1724,  volgt V

Felix de Klopper had de Leydsche Courant gekocht van de vorige eigenaar Van Huisduinen en gaf het blad voor het eerst uit op 20-11-1719 (25). Vanaf 12-07-1737 dreef hij de krant samen met zijn (nog geen 13-jarige !, noot van mij) zoon Anthony, die na de dood van zijn vader ‘alleenheerser’ werd (ongetwijfeld onder supervisie van zijn moeder, noot van mij). In 1819 was de krant nog steeds in het bezit van de familie De Klopper. Wanneer dit eigendom tenslotte eindigde, heb ik niet uitgezocht.

 

IVb  Jacob de Klopper de Jonge, NG ged. 12-02-1686, distillateur, begr. 24/31-12-1729, otr. 11-04-1709 Yda Kievidt (get. haar schoonmoeder (=stief-) Annetje van Roon), geb. Leiden. Uit dit gezin geen kinderen of verdere gegevens gevonden. 

 

V  Mr. Anthonie de Klopper, geb./ged. 26/27-12-1724, stadscourantier, overl./begr. 30-11/07-12-1771, tr. 07-08-1759 Levina Westerbaen, geb. Katwijk o/d Rijn (doop niet gev.), verm. dr van Kornelis Westerbaen en Katharina Brinkman.

Uit dit huwelijk:

1.  Felix, ged. 22-05-1760, begr. 26-12-1761/02-01-1762.      

2.  Kornelis Jacobus, ged. 03-07-1761, begr. 06/13-10-1764.

3.  Felix, ged. 27-02-1763, volgt VI

4.  Kornelis Johannes, ged. 07-03-1766, begr. 08/15-03-1767.

5.  Maria Katharina, ged. 29-01-1768, begr. 19/26-11-1768

6.  Cornelis Abraham, ged.04-04-1770, begr. 04/11-01-1772

Nederland’s Patriciaat vermeldt, dat Mr. Anthonie de Klopper als eerste in dit geslacht (weer) het wapen-Bucquoy voerde: schuingevierendeeld, I in blauw een zilveren wassende maan, II en III in hermelijn een rode toren, IV in blauw een gouden ster. 

  

VI   Mr. Felix de Klopper, geb./ged. 23/27-02-1763, stadscourantier e.v.a. functies, overl. 14-10-1804, tr. 1) 01-07-1783 Elselina du Rieu, geb./ged. 25/28-12-1763, overl. 18-10-1785, dr van Paul du Rieu en Elisabeth Smits, tr. 2) 07-12-1786 Sara Catharina Kroeff, j.d. van Vlissingen.

Uit het eerste huwelijk, W gedoopt:

1.  Antoine Paul, geb./ged. 25/30-05-1784, begr. 20/27-05-1786

2.  Paul Elzelin, geb./ged. 9/26-10-1785, volgt VII

Uit het tweede huwelijk, W gedoopt:

3.  Antoinette Levine, geb./ged. 23/28-10-1787

4.  Adrienne Gertrude, geb./ged.14/19-10-1788, begr. 27-12-1794/03-01-1795

5.  Abraham, doop niet gev., begr. 15/22-05-1790

6.  Antoine, geb./ged. 29-04/04-05-1791,

7.  Cornelie Petronelle, geb./ged. 28-07/01-08-1792, begr. 25-08/01-09-1792  

8.  Jeanne Marie, geb./ged. 02/09-12-1793,

9.  Adrienne Gertrude, geb./ged. 05/20-05-1795

10. Felix Corneille, geb./ged. 24-02/08-03-1797,

11. Sara Catharine, geb./ged. 31-05/15-06-1798, begr.09/16-11-1768

 

N.B. Van de generaties VII t/m IX zijn de gegevens overgenomen uit diverse bronnen* en niet door mij gecontroleerd !

* Nederland’s Patriciaat 10 (1919), p. 188 e.v., FamilySearch (Mormonen) en diverse CD-roms van genealogische periodieken.

 

VII  Dr. Paul Elzelin de Klopper, geb./ged. 09/26-10-1785, arts te De Rijp, overl. Amsterdam 17-09-1821, tr. ald. 08-05-1810 Cornelia van Nueborgh, ged. ald. 25-04-1791, overl. ald. 07-07-1820, dr. van Jan van Nueborgh en Cornelia Roelofsz.

Uit dit huwelijk:

1.  Elseline de Klopper, geb. Amsterdam 23-05-1812, overl. 07-11-1843, tr. Leiden 29-10-1834 Adrianus Cornelis Hanegraaff, Rijksbetaalmeester.

2.  Jan, geb. De Rijp 20-07-1813,  volgt VIIIa

3.  Felix, geb. De Rijp 07-11-1817, volgt VIIIb

 

VIIIa  Mr. Jan de Klopper, geb. De Rijp 20-07-1813, subst. Off. van Justitie te Arnhem, overl. Tiel 07-12-1887, tr. Rotterdam 28-09-1837 Maria Anna Hanegraaff, geb. Gorinchem 16-10-1815, overl. Tiel 06-01-1889, dr van Cornelis Hanegraaff en Magdalena Sara Leonora de Vries.

Uit dit huwelijk:

1.  Madeleine Henriëtte de Klopper, geb. Arnhem 05-04-1843, overl. Tiel 26-08-1894, tr. Tiel 29-05-1873 Jhr Jean Jacques David Pierre Reuchlin, geb. Rotterdam 19-09-1840, zn van Jhr Maarten Reuchlin en Wilhelmina Sybilla van Diest.

2.  Adrianus Cornelis, volgt IX

 

VIIIb  Mr. Felix de Klopper, geb. De Rijp 07-11-1817, burgemeester van Schoonhoven van 1852 tot 1858, daarna commissaris van politie te Amsterdam, vanaf 1863 hoofdcommissaris aldaar, overl. Amsterdam 31-03-1878, tr. Leiden 07-09-1842 Cornelia de Timmerman, geb. Antwerpen 12-09-1818, overl. Den Haag 09-04-1883, dr van Willem de Timmerman en Cornelia Voorduijn.

Uit dit huwelijk:

    Catharina Johanna Maria de Klopper, geb. Schoonhoven 06-03-1858*, tr. Den Haag 17-08-1882 Karel Johannes van Ravenswaay, geb. Loosdrecht 27-12-1849*, gepens. Kolonel der Artillerie, zn van Jan van Ravenswaay en Anna Cornelia Elisabeth de Vries.

* Leefden kennelijk nog t.t.v. het opmaken van de Stamboom in Nederland’s Patriciaat. 

 

IX  Adrianus Cornelis de Klopper, geb. Arnhem 23-06-1849, overl. Le Havre 13-10-19??, tr. NN, waaruit een zoon, van wie geen gegevens. 

 

Ik neem aan, dat het geslacht is uitgestorven. 

 

 

G.  GEZINNEN IN AMSTERDAM

Ik heb de genealogie(en) van de Amsterdamse families (de) Bucquoy niet uitputtend onderzocht, maar slechts zover tot duidelijk was dat van directe familiebanden met de Leidse naamgenoten geen sprake was. Een klein aantal samenhangende gegevens is hieronder in de vorm van gezinnen gegeven. Voor zover niet anders vermeld, hebben alle ‘gebeurtenissen’ plaatsgevonden in Amsterdam. Een aantal losse (bijna-)naamdragers, van wie verbanden met de onderstaande families niet of slechts uiterst onzeker te leggen zijn, heb ik niet opgenomen. 

 

A.  NN Bucquoy, tr. (Middelburg ?) NN

Als hun kinderen zijn bekend :

1.  Jacques, geb. Middelburg ca. 1588, volgt I

2.  Isaack Buckoy, cuyper van Middelburg, geb. ca. 1591, otr. (32 j. oud) 16-12-1623 Geertje Reyniers. Geen kinderen gevonden.

3.  Anneken Bucquoy, geb. Middelburg ca. 1600, otr. (21 j. oud) 20-03-1621  Dirk Leefkens.

 

I   Jacques Bucquoy, geb. Middelburg ca. 1588, hoedenkramer, begr. Amsterdam 29-07-1630,  otr. (30 j. oud) 22-03-1618, Janneke Seys, geb. Brugge ca. 1590 (bij huw. 28 j. oud).

Uit dit huwelijk bekend:

1.  Johannes, ged.17-01-1619   

2.  Nicolaes, ged. 05-05-1620   

3.  Jacobus, ged. 27-12-1626   

 

B.  Jean du Bukoy, geb. Pont sur Sambre ( ?), tr. NN

Uit dit huwelijk bekend:

    Jaques, volgt Ia

    Jean, volgt (niet zeker !!) Ib

Zoals uit het vervolg blijkt, betreft het hier een steenhouwersfamilie. Het is daarom denkbaar, zo niet waarschijnlijk, dat deze Jean (Ib) dezelfde is als Jan de Bucquoy, ‘van Hanou’ (Henegouwen), die op 10-08-1673 in Leiden in ondertrouw gaat met Catharyna Jans, ‘van Ceulen’. Deze Jan de Bucquoy was eveneens steenhouwer, en valt verder in de Leidse genealogieën niet in te passen. Merk ook op, dat Pierre du Bucquoy (Ia-4,IIb) bij zijn ondertrouw in 1685 werd vergezeld door zijn oom en voogd Jan du Buquoy, en dat een ‘Trijntje Jans, hvr. van Jan du Buquoy’ in Amsterdam werd begraven. Een meer gedetailleerde en van meer achtergrondinformatie voorziene genealogie van deze familie is al in 1936 gegeven door J.H. Bekouw (26). Daarin ontbreekt echter de door mij geïntroduceerde Jean (Ib). 

 

Ia    Jaques du Buskoy, van Pon(t)(?) sur Sambre, steenhouwer, geb. ca. 1622 (bij huw. 30 j.), begr. 01-08-1682, otr. 1) 27-07-1652, get. zijn vader Jean du Bukoy, Jannetje Karet, van Doornick, begr. 09-09-1673, otr. 2) 01-09-1679 Maria Belterman, wed. Artus de Witt. 

Uit het eerste huwelijk bekend:

1.        Adrien, W ged. 25-04-1655,

2.        Tomas, W ged. 15-02-1657

3.        Jerosme, W ged. 20-10-1658, volgt IIa

4.  Pierre, ged. 08-12-1661, volgt IIb

 

Ib  Jean de Bucquoy, steenhouwer van ‘Hanou’, geb. ca. 1635, begr. Amsterdam 22-03-1689, otr. Leiden 10-08-1673 Catharina Jans, van Ceulen, begr. Amsterdam (‘Trijntje Jans, hvr. van Jan du Buquoy’) 27-08-1688. Zowel bruid als bruidegom waren t.t.v. hun huwelijk woonachtig in Leiden.

Mogelijk had Jean uit een eerder huwelijk of relatie een dochter:

    Selia Jans du Bucquoi, van Amsterdam, geb. ca. 1657 (bij huw. 31 j.), otr. 06-03-1688 (get. haar vader Jan du Bucquoi) Ariaen Philipsz van Leeuwen, van Loosduynen.

 

IIa  Jeronimus de Bucquoi, W ged. 20-10-1658, steenhouwer, begr. 12-04-1714, otr. 1) 09-10-1682 (get. zijn stiefmoeder Maria Belterman) Marritje Floris van Leeuwen, 30 j., van Haserswoude, otr. 2) Leiden 26-03-1692/A’dam 12-04-1692 Jaepie Hartman, ged. A’dam 05-01-1667, dr van Isaack Hartman en Jaepie Rodenburgh. Jeronimus’ eerste huwelijk eindigde in scheiding wegens ‘gekrakeel’ (Album Buquoye). Bij zijn tweede huweljk woonde Jeronimus de B. in Leiden aan de Rijn, Jaepie Hartman(s) woonde in Leiden op de Steenschuur.

Uit het eerste huwelijk:

1.  een ongenoemd kind, begr. Amsterdam 28-12-1683.

Voor het tweede huwelijk:

2. Sjaak, NG ged. 14-10-1692, moeder Geertruyt Bresila, get. Cornelia Cornelis.

Uit het tweede huwelijk:

3.  Jacob, NG ged. 25-10-1693, volgt III

 

IIb  Pierre du Bucquoy, ged. 08-12-1661, steenhouwer, overl. na 21-04-1711, otr. 13-07-1685 (get. zijn oom en voogd Jan du Buquoy) Alida Hartman, ged. 23-05-1664, begr. 21-04-1711, dr van Isaak Hartman en Jacoba Rodenburgh.

Uit dit huwelijk bekend:

1. Agatha Pieternella du Bucquoy, NG ged. 19-09-1691, otr. 25-05-1718 Levinius Vincent, van Amsterdam, wnt Haarlem.,

2.  Alida Elisabeth du Bucquoy, NG ged.14-11-1694, otr.  25-05-1718  Daniel Nicolaas Olbers, van Stockholm.

N.B. Beide zusters ondertrouwden op dezelfde datum !

3.  Pieter, ged. 09-08-1697, begr. 14-10-1697   

4.  Pieter, ged. 06-08-1698   

5.  Catrina Maria, ged. 30-07-1702

6.  Abrahamina Margreta, ged. 19-08-1705, begr. 13-04-1708   

 

III    Jacob de Bucquoy, NG ged. 25-10-1693, otr. 25-03-1718, get. zijn moeder Jacoba Hartman, Catrina Fok, get. haar moeder Aaltje Focke. Catharina Fok, wed. Jacob de Buiquoy, is in Amsterdam begraven 08-01-1777.

Uit dit huwelijk bekend:

   Jeronimus, NG ged. 21-08-1718

Uit een vraag en antwoord in de eerste jaargang van De Navorscher (1851!) valt te reconstrueren, dat Jacob de Bucquoy een in zijn tijd befaamd zeereiziger en cartograaf was(27). Op deze figuur gaat ook de hierboven al genoemde J.H. Bekouw in. Tevens wordt in een latere jaargang van De Navorscher de vraag gesteld, of er een familierelatie bestond met een Leidse naamgenoot (A-Vc), die slotenmaker was en later lector in de mathesis aan de universiteit van Leiden werd (13). Zoals blijkt, is zo’n verwantschap, indien al aanwezig, ver verwijderd.

 

 

Referenties.

 

RAL = Regionaal Archief Leiden

Nav = De Navorscher

 

1)  RAL, Vgdb B, f. 4v dd. 06-12-1604

2)  RAL, Quit. Voljaarden B, f. 84 dd. 07-11-1607

3)  RAL, Quit. Voljaarden D, f. 82 dd. 30-09-1629

4)  RAL, Penningboek 1604, f. 175

5)  RAL, Kl. Bew. B, 281v dd. 07-09-1616

6)  Jb CBG XVI (1962), p. 186

7)  RAL, Penningboek 1604, f. 17

8)  RAL, KOT B 96

9)  RAL, Vgdb D, 144 dd. 03-04-1636

10) RAL, Quit. Voljaarden F, 250

11) RAL, Gr.Bew. T, f. 202 dd. 28-03-1634

12) RAL, Weeskamerboedel N 2918, betr. Eva Muller. Hierin een los stuk, gedateerd 12-03-1691, waarin een overeenkomst wordt gesloten tussen Andries van Roest, bode met de roede in Leiden, als weduwnaar en erfgenaam van Paulina de Bucquoy en de voogden van Paulina’s voorzoon Benjamin Muller. Een ander los stuk, gedateerd 07-11-1679, refereert aan een schuldbekentenis van het paar Van Roest/De Bucquoy aan Paulina’s zwager Simon Vliettoorn, die is opgemaakt voor een Amsterdamse notaris.  

13) De Navorscher (Nav) 10 (1860), p. 290.

14) RAL, Proc. E, 32 dd. 06-04-1761.

15) RAL, Secl. E, f. 262v

16) RAL, Vgdb G, f. 211 dd. 08-09-1670. Voogdijstelling over de nagelaten kinderen Maria en Sara van Jan de Bucquoy, verwekt bij Machteld van Eck. N.B. Naam verhollandst ! 

17)  RAL, Vgdb I, f. 189v dd. 25-10-1683

18)  RAL, Secl. M, 184v. In de klapper is dit kind naamloos, maar uit de referentie blijkt dat het Abram betreft. Jean was overleden.  

19)   RAL, Vgdb E, f. 204 dd. 05-11-1653

20)  RAL, Vgdb G, f. 105v, dd. 24-12-1668

21)   RAL, Vgdb F, f. 202v dd. 29-10-1660

22)  RAL, Quit. Voljaarden H, f. 80 dd. 03-11-1660

23)  RAL, KOT Y 155v

24)  RAL, Quit. voljaarden I, f. 83

25)  Nav 14 (1864), p 173,

26)  Amstelodamum 23 (1936), p. 82 e.v.

27)  Nav 1 (1851), p. 257 en 375