Genealogie van twee nog bestaande rooms-katholieke geslachten Bronsgeest

en van enkele uitgestorven geslachten met die naam.

 

Geheel herziene versie.

 

 

A.J. van der Zeeuw, Uithoorn.

 

Met essentiële bijdragen van H. Salman, Noordwijk.

 

 

In Gens Nostra 57, nr. 9 (2002) verscheen een artikel van mijn hand onder bovenstaande titel. Zeer recent (dec. 2011) kwam contact tot stand met de heer Salman. Deze leverde vanuit een geheel andere lijn van onderzoek een groot aantal gegevens aan, die aanleiding geven tot zoveel wijzigingen in het eerste artikel, dat een correctie/aanvulling in Gens Nostra naar mijn mening niet volstaat. Daarom is tot een vrijwel volledige herschrijving besloten. 

 

Toen ik bij mijn onderzoek naar het voorgeslacht van mijn Leidse overgrootmoeder Clasina Bronsgeest in de tijd terug­gaand het jaar 1700 naderde, bleek dat er in feite meer geslachten van die naam bestonden. In een eerder artikel1 belicht­te ik o.a. de genealogie van een protestants geslacht Brons­geest, waartoe mijn overgrootmoeder behoorde en waarvan de vroegste gevonden wortels in Delft lagen. Twee nog steeds bestaande overwe­gend rooms-katholieke geslachten met dezelfde naam vinden hun oorsprong in de buurt van Noord­wijk. Omdat ik dus inmiddels al beschikte over veel gegevens omtrent die geslachten, lag het voor de hand te proberen ook de genealogieën daarvan enigszins bevredi­gend samen te stellen. Het nu volgende artikel heeft uitslui­tend betrekking op deze beide geslachten en op enige naar alle waarschijnlijk­heid uitgestorven neventakken. Bij het samen­stellen van deze genealo­gieën heb ik kunnen profiteren van opmer­kingen van de heer P. de Ridder te Lisse, die mij veel moeilijk te vinden gegevens betref­fende de Lisser Bronsgees­ten verschafte. De heer S.P.M. Hiep te Voorscho­ten leverde mij interes­sant materiaal betreffende de vroegste vermeldin­gen van de perceel- en persoons­naam Bronsgeest.

 


De Brons­gees­terweg in Noordwijk wordt al in 1397 genoemd. In de jaren 1397-99  heeft Noordwijk stadsrecht genoten. Dit was aangevraagd door een klein aantal bewo­ners, die daartoe niet door de rest van de gemeenschap waren gemach­tigd. De tegenstanders hebben daarna het stads­recht weer aan Hertog Albrecht van Beieren (toen ruwaard van Holland) teruggegeven. In de akte waarin het stadsrecht wordt verleend dd. 1-4-1397 (in het Rijksar­chief inge­schreven in het dossier Bloys XV 1396-1403) staat, dat 'hair vrihede gaen ende wezen zal van den Bronsgeester Wech toter duynen toe'2. Ook als veld- of perceel­naam is 'Bronsgeest' al zeer vroeg bekend. In het eerste Morgenboek uit 15423 staat, dat 'dit landt leyt tusschen de Wateringe ende dat eerste Sijpslootgen, is begonnen te meeten van Sgravendam aff voort­gaende naer de Cruijswateringe toe, ende is genaemt de Bronsgeest'. Merkwaardig zijn de verschillende namen, die in de Morgenboeken aan dit stuk land worden gegeven. In 1542 heet het dus gewoon 'Bronsgeest', evenals in 1648. In het Morgenboek van van 1660 heet het 'Vrouwsgeest', terwijl de boeken van de jaren 1668, 1676 en 1684 dit zelfde stuk land 'Barons Vrousgeest' noemen. In de Morgenboeken van 1696 en 1712 heet het 'Vrouwe Baronsgeest', en in 1768 weer 'Vrouwegeest'. De vroegste vermel­ding als familie­naam die bekend is betreft Jan Willemsz Bronstgheest, in de oudste accijnsregisters van Noordwijk. Engel Willemsz van Brons­geest wordt in een acte van 1 juli 1651 genoemd als lid van het Schut­tersgilde St. Joris in Noord­wijk2. In 1654 betaalt hij f. 40-5-0  als pacht voor een vlastien­de, de Rhijn­soever Tient4. Nog zonder ge­slachts­naam, als Engel Willemsz, wordt hij in 1623 voor f. 10,- aangeslagen in de 200e penning5. Zo komt hij ook voor in het register van het Hoofdgeld, eveneens uit 16236. Hij bewoont dan de 'Woonin­ge Brons­geest' in Offem7, die in elk geval al in 1604 eigendom van zijn schoonvader Willem Meeusz was3,8. Cornelis en Jan Jeroenszo­nen en Jan Willemsz van Steenvoorden getuigen op 23 april 1655, dat zeker perceel hakhout aan de Bronsgeesterweg in Offem al sinds jaar en dag heeft toebehoord aan de eigenaars van het land van Engel Willemsz Brons­geest, 'buyr­man' der heerlijkheid Offem9. De 'Wooninge Bronsgeest' is kennelijk een vrij aanzienlijke boerenbe­doe­ning met een behoor­lijk bezit aan 'koebees­ten, paerden ende schapen' en een vrij groot areaal land. Daarbij huurt of pacht Engel nog een aantal stukken of stukjes grond, enkele ook buiten de Bronsgeest, van andere eigenaren3. Hij is tussen 23-3-1664 en 7-2-1665 overle­den, en als boer op Bronsgeest opgevolgd door zijn schoonzoon Cornelis Cornelisz Groen en dochter Lysbeth Engels. Al tijdens het leven van Engel ontstaan schulden, o.a. door een lening van f. 1000,-, tegen afgifte van een rente­brief dd. 22-6-166210 verschaft door Cornelis Dircxz van Bronsgeest (C IIa in de genealo­gie). Het boeren gaat het echtpaar Groen waarschijnlijk niet goed af, er worden meer schulden gemaakt, en als in of voor 1675 ook Cornelis Groen is overleden worden alle bezit­tingen openbaar verkocht10. Zelfs de persoon­lij­ke eigen­dommen van Engels dochter Lysbeth Engels, weduwe van Cornelis Groen, zijn 'gear­res­teerd' op verzoek van de 'hoogedel­geborene Juffr. Machtelt van Buyte­wech'. Op 2 januari 1676 worden de roerende goederen en het vee verkocht voor in totaal f. 1696:8:-. Ook de onroerende goederen worden geveild:

 

een huis met erf aan de Voorstraat in Noordwijk wordt voor f. 300,- gekocht door Govert Pietersz van Woensel,

 

een huis met erf in Noordwijk Binnen over de Dynsdaeghse Wateringe gaat voor f. 105,- naar de broers Pieter en Willem Dircxen van der Mij (timmerlie­den en metse­laars). Dit is de boerderij De Bronsgeest.10a

 

een partij wei- of teelland groot 1 morgen 4 hond 66 roeden (ongeveer 1.5 ha) in Offem, tussen de Bronsgeesterweg naar Leeuwenhorst en de Maendaghse Watering komt aan Pieter Pietersz van der Craey voor f. 1305,-,

 

6.5 hond weiland (ongeveer 0.9 ha) in Offem gaat voor f. 1000,- naar Jan Jansz Oosterbaen, 

    

een achtste part van 5 partijen wei- en teelland, samen groot 7 morgen, 1 hond en 7 roeden (het achtste deel daarvan is +/- 0.75 ha), destijds gelegen in Offem maar nu (1676) in Noordwijk aan de Bronsgeesterweg, Lagewege en Maen­daeghse Watering gaat voor f. 700,- naar Nicolaes van Campen.

 

De totale opbrengst van beide veilingen, f. 4835,- na aftrek van kosten, is niet voldoende om alle schuldeisers volledig schade­loos te stellen, en Schout en Schepenen van Noord­wijk stellen preferenties. Twee van de schuldei­sers zijn Dirck Cornelisz van Bronsgeest en Jan Jansz Oosterbaen de jonge, als mede-erfgenamen van Cornelis Dircxz van Bronsgeest. Dirck Cornelisz is duidelijk de zoon van Cornelis Dircxz. De positie van de mede-erfgenaam Jan Jansz Ooster­baen is niet volledig duidelijk. Hij zou getrouwd kunnen zijn geweest met een onbekend gebleven dochter van Cornelis Dircxz van Bronsgeest, maar men verwacht dan eerder een optreden als wettige vertegenwoordiger, niet als mede-erfgenaam. Eventueel zou hij een klein­zoon van Cornelis kunnen zijn geweest. Hij koopt voor het aanzienlijke bedrag van f. 1000,- land uit de boedel van Engel Willemsz. Cornelis Dircxz, bij leven lakenkoop­man in Noordwijk11, en later zijn erfgenamen hebben de schuldenaars coulant behandeld. Zo wordt pas bij de verkoop 5 jaar achter­stallige rente geïnd op een rentebrief dd. 2 mei 1607, en een erfpacht­schuld van 3 stuivers per jaar was zelfs over 25 jaar opgelopen. Deze schappe­lijke behande­ling zou kunnen betekenen, dat er familieban­den beston­den tussen de protestant12 Cornelis Dircxz van Bronsgeest en zijn zoon Dirck Corne­lisz ener­zijds en de katholieke Engel Willemsz van Brons­geest anderzijds. Omdat gegevens over deze vroege periode (voor 1600) in de primaire bronnen ontbreken, en in de secundaire bronnen geen aanwijzingen zijn gevonden, ontaardt filosoferen over deze banden meteen in speculatie. Andere al vroeg voorkomende patro­niemen, als Harmens, Jeroens e.d. geven grond aan het vermoe­den dat het geslacht (of de geslachten) al rond 1600 vrij uitge­breid was (of waren). Behalve over Engel Willemsz zijn over andere Bronsgeesten weinig specifieke gegevens bekend. Wat er is, komt in de genealogieën ter sprake.

 

 

 

Genealogieën Bronsgeest.

 


Wanneer bij huwelijken de toenaam van bruidegom en/of bruid tussen haken is geplaatst, zijn de huwelijksgegevens onder patroniem gevonden, maar is de identiteit op andere wijze, bijv. bij de dopen van kinderen of bij optredens als doopgetuige, bevestigd. Van personen voor wier naam een vraagteken is geplaatst, is de precieze plaats of zelfs de juistheid van de aanwezigheid in de genealogie onzeker. Dooprite van kinderen en aangehuwden is RK, tenzij anders vermeld. Eveneens tenzij anders vermeld, zijn huwelijken voor de Schepenbank gesloten. Wanneer wordt vermeld 'tr. RK', betreft het de datum van de RK kerkelijke inzegening. Wat de spelling van voornamen, patroniemen en toenamen betreft, is in voorkomende gevallen de vorm aangehouden die werd aangetroffen in het stuk waarnaar wordt verwezen. Men kan dus een en dezelfde persoon onder verschillend gespelde namen aantreffen. Van de takken A en B zijn momenteel leden in leven. De takken C t/m F zijn uitge­storven en konden niet met enige zekerheid worden aangesloten aan één van beide hoofdtak­ken, hoewel enkele suggesties worden gegeven die met reserve moeten worden bezien. Daarnaast is onder letter G nog een aantal niet-plaatsbare gegevens opgenomen. Veel van de gegevens betreffende de Lisser Bronsgeesten zijn mij verschaft door de heer P. de Ridder te Lisse, die als lid van de Archief­groep St. Agatha­paro­chie aldaar over veel oorspronke­lijke gegevens beschikt. Ik heb niet kunnen aantonen dat er verwant­schap tussen de behandelde geslach­ten bestaat. Als die er al is, moet die in elk geval ruim voor 1600 gezocht worden. Ook is het natuur­lijk zeer wel mogelijk, dat meerdere niet-verwante geslachten die woonden op het (vrij grote) stuk land dat Brons­geest werd genoemd of er grond bezaten, het toponiem tot familie­naam hebben gekozen. Van twee geslachten staat vast, dat zij actief het boerenbedrijf in het gebied genaamd de Bronsgeest uitoefen­den. Zij zijn hieron­der behandeld onder de letters D en E. De eerste twee leden van het geslacht D hebben de hoeve 'Brons­geest' in bezit gehad, het derde lid heeft er als huurder gewoond.   

 

RK = rooms-katholiek,  NG = nederduits gereformeerd,  Rem. = Remonstrants,  SB = schepenbank (Gerecht), geb. = geboren, ged. = gedoopt, tr. = huwelijk, otr. = ondertrouw, j.d. = jongedochter, j.m. = jong(e)man.

 

Rood gedrukte passages zijn bijdragen van de heer Salman, evenals noten aangegeven met letters i.p.v. cijfers.

 

 

 

 

A                       TAK JEROEN GERRITSZ (BRONSGEEST)

 

 

A     Jeroen Gerritsz, geb. ca 1590, overl. tussen 10-11-1631a  en 20-03-1635b, tr. Grietje Willemsdr, overl. voor 06-06-1663, dochter van Willem Michielsz op de Bronsgeest en Hillegond Maartensdr.

Jeroen Gerritsz nam voor 1618 de boerderij van zijn schoonvader over en wordt in het Hoofdgeld van 1623 op deze boerderij vermeld met zijn vrouw en de kinderen Gerrit, Willem en Duifje. In 1618 draagt Jeroen Gerritsz voor het eerste de naam Bronsgeest wanneer hij voor de welgeboren mannen van Noordwijk wordt gedaagdc. Hij is een zoon van Gerrit Pieter Simonsz en Maartje Thijsdr, overleden voor 1624, die in het Noordwijkerhoutse deel van de Bronsgeest woondend. Uit dit huwelijk, volgorde onbekend:

    Jan, volgt A Ia

    Gerrit Jeroensz Bronsgeest.

Op 1-3-1659 verhuurt Vrouwe Cristina van Arckel, wed. jonker Johan van Alckema­de, 5 1/2 morgen weiland aan Gerrit Jeroensz Bronsgeest voor een periode van 3 of 5 jaar, ter keuze van de huurder. De huurprijs bedraagt f. 113,- per jaar, met vrijdom van alle belastingen, verpondingen etc. Als borgen stelt Gerrit zijn broer Willem Jeroensz en zijn oom Engel Willemsz8.  

    Willem, volgt A Ib

    Duifje

    Maarten

    Hillegond tr. Maerten Jansz Moey Duyve

    Maritje, tr. Hendrick NN

 

RA Noordwijk, inv. nr 178, f 78v. 6-6-1663.

Nicolaes van der Burch als procuratie hebbende van Willem Jeroenszn. wonende Lisse, Gerrit Jeroenszn. wonende Warmont, Maerten Jeroenszn. wonende Noordwijk, Maerten Janszn. Moey Duyve gehuwd met Hillegont Jeroensdr. wonende Schooten en Hendrick Janszn. Poelgeest wonende Sparwou vader en voogd over Jan Hendrickszn. nagelaten weeskind van Maritje Jeroensdr., allen voor hen zelven en vervangende Jan Huygenzn. de Roo gehuwd met Duyfje Jeroensdr., allen kinderen en kleinkind en mede-erfgenamen van Grietje Willemsdr. z.g. in haar leven weduwe van Jeroen Gerritszn. overleden Noordwijkerhout verkopen Jan Jeroenszn. mede zoon en erfgenaam 6/7e delen van de helft van 4½ morgen land gelegen in Noordwijk en Noordwijkerhout en voor zover het geestland is gelegen in Noordwijk, de helft belend NW en NO Jan Adriaenszn. van Tethroede en ZO en NO de zoon van de voorsz. Maritje Jeroensdr., ZW het Galgeveld of de gerechtsplaats van Noordwijk en Maerten Jeroenszn., ZW Pieter Leendertszn. van der Plas en NW de Buurweg, voor 361 gulden 15 st 5 p contant.

 

A Ia      Jan Jeroensz Bronsgeest, overl. tussen 5-7-1700 en 5-10-1707, tr. Vrouwtje Cornelis Cleypoel, overl. na 5-10-1707.

Jan Jeroensz verhuist met zijn vrouw Vrouwtje Cornelis (Cleypoel) in 1655 van Lisse naar Nes onder Noordwijk, en in 1675 binnen Noordwijk van de Noord- naar de Zuidzijde13. Tot 1667 is Jan Jeroensz eigenaar en gebruiker van een stuk grond in Noordwijk ter grootte van 1 morgen en 350 roeden. Op 25-5-1667 komt dit stuk in bezit van Cornelis Dircxz Bronsgeest (C IIa) en gaat Jan Jeroensz verder als gebruiker. Als Jan Jeroensz op de Bronsgeest, bouwman, komt hij voor in het Kohier van het Familie­geld van de Dorpen van Rijnland uit 167314. Jan Jeroensz Bronsgeest wordt in 1672 onder de weerbare mannen van Noordwijk geteld15. In 1686 zijn Jan Jeroensz en Vrouwtje met hun kinderen Grietjen, Maertje en Gerrit RK parochiaan in Noordwijk. In 1689 is Maertje overleden, en heeft een zoon Tijs communie gedaan16. De hieronder genoemde zoon Cornelis is in 1689 getrouwd, en had in 1686 waarschijnlijk het ouderlijk huis al verlaten.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):


    Cornelis, Volgt A IIa

    Tijs, Volgt A IIb

    Jeroen Jansz (Bronsgeest), tr. Noordwijk RK 14-05-1702 Cnier Jansdr Capiteijn.

        Hieruit kinderen Jan (ged. 30-03-1703), Anna (ged. 17-09-1705) en Willem

        (ged. 06-05-1706), van wie verder (nog) niets bekend.    

    Gerrit Jansz Bronsgeest, overl. 8-4-174417, tr. Noordwijk 30-9-1714 Cornelia Pieters Langeveld, wed. van Wassenaar, wschl. overl. 1720. Uit dit huwelijk geen kinderen.

    Grietjen,

    Maertie, overl. tussen 1686 en 1689

Vrouwtje Cornelis Kleypoel, weduwe Jan Jeroensz Bronsgeest, machtigt op 5-10-1707 haar jongste zoon Gerrit Jansz Bronsgeest, bij wie zij inwoont, om namens haar in geldzaken op te treden18. Op 7-9-1720 testeren Gerrit Jansz en Cornelia, als zij ziek is, ten gunste van haar voor­doch­ter Neeltje Claas van Lange­veld19. Bij zijn overlijden in 1744 is Gerrit Jansz kennelijk armlastig of heeft schulden, want zijn oomzeg­gers Jan Cornelisz Bronsgeest, wonende te Oegstgeest, Jan Tijsse Bronsgeest en Simon de Bruyn, man van Vrouwtje Tijsse Bronsgeest, allen wonende Noordwijk, verklaren zich bereid de kosten van de begrafenis te dragen, zonder echter de erfenis te aanvaarden17.

 

Uit het RA Noordwijk:

 

RA 180, f 109. 22-5-1675. Jan Jeroenszn. van Bronsgeest heeft gekocht van Simon Janszn. Mager een huis en erf gelegen even buiten de Oosteinderbrug aan de straat aan de opslag van de Noordwijkervaart gelegen te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde straat, ZO de voorsz. opslag, ZW de Dinsdagse watering en NW Adriaen Adriaenszn. van Zeestraten alias den Boer, daarvan hem op 15-5-1674 opdracht is gedaan, waarbij verkoper erkende 1225 gulden te hebben ontvangen, dat is abuis vermeld aangezien hij slechts 425 gulden had betaald en per saldo nog schuldig was 800 gulden, met hypotheek op het gekochte. Afgelost 30-1-1688.

 

RA 180, f 110. 30-9-1679. Willem Havius commies van de goederen van de Abdij van Leeuwenhorst wonende den Haag en Mr Jacob van Varick advocaat q.q. wonende Leiden als (op de speciale overgifte van Jan Jeroenszn. Bronsgeest) bij den Hove van Holland geautoriseerd zijnde om o.a. goederen buiten executie te verkopen en dragen het navolgende huis en erf van Jan Jeroenszn. op aan Dirck Corneliszn. Bronsgeest met barg en schuur, gelegen even buiten de Oosteinderbrug aan de opslag van de Noordwijkse Kerkvaart en aan dezelfde vaart of Dinsdagse watering, belend NO de straat, ZO de voorsz. opslag van de vaart, ZW de Dinsdagse watering en NW Adriaen Adriaenszn. Zeestraten, belast met 410 gulden tbv de heer Burgemeester Cornelis Duyvenss te Haarlem, volgens custingbrief pro resto van de vorige koop, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 15-5-1674, voor 490 gulden contant boven de belasting.

 

RA 183, f 57. 4-11-1687. Hendrick Brouwer gehuwd met Jannetje Dircksdr. die tevoren weduwe was van Dirck Corneliszn. Bronsgeest verkoopt Cornelis Janszn. en Jeroen Janszn. Bronsgeest broers een huis en erf met barg en schuur gelegen even buiten de Oosteinder brugge aan de opslag van de Noordwijkervaart aan dezelfde vaart of de Dinsdagse watering te Noordwijk binnen, belend NO de straat, ZO de voorsz. opslag, ZW de Dinsdagse watering en NW de weduwe van Ary Aryenszn. Zeestraten, te weten aan Cornelis Janszn. het voorhuis en de binnenkeuken en aan Jeroen het achterste gedeelte, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 30-9-1679, voor 1225 gulden contant.

 

De helfte van Jeroen Jansz. Bronsgeest is bij acte van scheijdinge tusschen des selfs wed. en kinderen op den ... junij 1729 gepasseert voor schout en schepenen van Noortwijk aanbedeelt Willem Jeroensz. Bronsgeest.

 

Is bij Willem Jeroensz. Bronsgeest getransporteert aan Annetie Jeroens Bronsgeest belast met VIIIC gulden per reste voorts vrij om VIC LXXV gulden contant den 28.08.1730. Prt. P. fol. 47 v.

De helft van Annetje Jeroensdr. Bronsgeest is bij haar getransporteert aan Willem Oosterbaan vrij om IXC L guldens den 28.01.1749.

 

De helfte van Cornelis Jansz. Bronsgeest is bij forme donatie inter vivos geschonken aan Jan Cornelisz. Bronsgeest sijn soon den 3.04.1731. Siet Prt. P, fol. 61.

 

A Ib    Willem Jeroensz Bronsgeest, tr. NN.

Hij had voor zover bekend 4 kinde­ren20:

    Huybertje, overl. Lisse 7-11-1722 (aangeg. 10-11),

    Maritje, overl. Lisse 7-1-1693,

    Huyg, Volgt A IIc

    Jeroen, Volgt A IId        

 

A IIa     Cornelis Janse (Bronsgeest), overl. tussen 3-3-1735 en 8-4-1744, tr. Lisse SB (Noord­wijk RK) 12-6-1689 Maritie Cnelis (Huygen) (van Rode20) overl. na 10-10-1727.

Uit dit huwelijk:

1.  Jannitie, ged. Noordwijk 27-3-1690

2.  Jan, ged. Noordwijk 27-4-1697, Volgt A IIIa

Cornelis Jansz Bronsgeest bezit op 2 juni 1706 een stuk land in de Brons­geest, waarvan in 1696 Jan Engelsz Bronsgeest (E IIIb) nog als bebouwer werd genoemd. 

 

A IIb   Tijs Janse Bronsgeest, overl. voor 8-4-1744, otr. Noordwijk 22-5-1695 Tryntie Willems Wasse­naar.

Uit dit huwelijk, ged. in Noordwijk:

1.  Maritie, ged. 13-6-1696, tr. Noordwijk SB 27-6-1723 Arent Jacobsz Kroon,     van Hillegom.

2.  Jan Thijse Bronsgeest, ged. Noordwijk 17-10-1697, tr. Noordwijk SB 4-11-1731  Japie Floris Obdam, van Noordwijk. Geen kinderen gevonden.  

3.  Vrouwtie (Veronica), ged. 1-9-1699, tr. Noordwijk SB 27-6-1723 Simon Ariensz  de Bruyn, van Noordwijk.

4.  Wulmpje, ged. 7-5-1701

 

A IIc  Huyg Willemsz Bronsgeest, overl. Lisse 19-1-172020 (aangeg. 28-1), tr. 1) Grietje Pieters Arkehoek, overl. Lisse 20-1-170020, 2) Lisse SB 20-2-1706 Maria Hendriks van Limmen, overl. Lisse 12-1-172920, wed. Jan Corne­lisse van Bourgoig­ne, dr. van Hendrik Cornelisz van Limmen en Maria Jacobsdr Hofbergen.

Uit het eerste huwelijk bekend:

1.  Neeltje, overl. Lisse 28-9-171820 (aangeg. 30-9), tr. Lisse RK 6-10-1697 Jan Maertensz Cleypoel, zn van Maarten Jansz Cleypoel.

2.  Pieter, Volgt A IIIb

 

A IId  Jeroen Willemsz Bronsgeest, overl. Lisse 21-10-169320, tr. SB Lisse 30-4-1680 Lysbeth Huygen van der Linden.

Uit dit huwelijk bekend:

    Cornelia, overl. omstreeks 171513

    Willem, ged. Lisse 3-9-1688

    Trijntje, ged. Lisse 10-9-1690, tr. Noordwijk SB 1) 12-5-1715 Jan Pietersz    van Velsen, 2) 12-7-1722 Pieter Jansz Barnhoren.

Lysbeth Huygen van der Linden is een dochter van Huych Pietersz van der Linden, die in of voor 1693 is overleden. Het paar Bronsgeest/Van der Linden leeft dan nog, en erft voor 1/413. In 1694 is Lysbeth inmiddels weduwe, en erft een zeer klein bedrag van haar overleden broer Cornelis Huygen van der Linden13. Van hun kinderen overleven alleen Cornelia (Neeltje) en Trijntje. Neeltje is voor 1/16 erfgenaam van Cornelis Huygen van der Linden13. Trijntje is erfgenaam na het overlijden van haar zuster Neeltje13.

 

A IIIa    Jan Cornelisse Bronsgeest, ged. Noordwijk 27-4-1697, otr. 1) Noordwijk  SB 1-11-1722 Jannetie Claasdr Wassenaar, geb. Veur, 2) Oegstgeest SB 22-1-1737 Niesje Lourens Fits, wonende Noordwijkerhout.

Uit het eerste huwelijk, ged. in Noordwijk:

1.  Marytie, ged. 27-8-1723.

2.  Claas, ged. 10-10-1724,

3.  Maertie, ged. 4-1-1726, otr. Oegstgeest SB 1) 24-10-1749 Hannis Alen­burgh, wonende op de Leydsedam, ged. Hazerswoude 22-5-1721, zn. van Arie Alenburg en Ariaantje Jansse van Veen, 2) 14-4-1769 Leendert van Raven, wonende op de Leydsedam.

4.  Agie, ged. 1-11-1726,

5.  Cornelis, ged. 10-10-1727,

6.  Aagie, ged. 6-3-1629,

7.  Aegie, ged. 11-5-1731,

8.  Cornelis, ged. Leiden 3-3-1735, Volgt A IVa

Uit het tweede huwelijk:

9.  Joanna, ged. Oegstgeest 3-2-1738, overl. Den Haag 14-8-1812, tr. Oegstgeest   SB 1-5-1768 Frans van Straaten, j.m. wonende onder Waterin­gen, houtkoper.

10. Laurentius, ged. Oegstgeest 14-7-1739

11. Laurentius, ged. Oegstgeest 28-11-1740, Volgt A IVb

12/13 Claes, ged. Leiden 25-5-1742 

13/12 Anna, ged. Leiden 25-5-1742     

 

A IIIb    Pieter Huygen Bronsgeest, overl. Lisse 1-12-17159, otr. Lisse 10-4-1712 Aagje Pieters van Beyeren, ged. Lisse 7-6-16919, dr. van Pieter Nanningsz van Beyeren en Maritje Jansdr van Roon.

Uit dit huwelijk:

1.  Grietje, ged. Lisse 29-3-1713, tr. Lisse SB 16-1-1735 Pieter Janse de Graaf, van Hillegom, wedr. Trijntje Gijsberts van der Laak.

2.  Pietertje, ged. Lisse 16-2-1716

 


A IVa     Cornelis Jansz Bronsgeest, ged. Leiden 3-3-1735, houtkoper, otr. Oegstgeest SB 30-5-1761 Sophia Jans Meerburg, ged. Sassenheim 8-10-1731, overl. Oegstgeest 12-9-180821, dr. van Jan Cornelis Meerburg en Jannetje Leen­derts Erffoort.

Uit dit huwelijk, gedoopt in Leiden:

1.  Joannes, ged. 1-9-1762

2.  Joannes, ged. 3-6-1764

3.  Joannes Sr, ged. 7-10-1765, Volgt A Va

4.  Johanna, ged. 25-10-1767, overl. Leiden 10-1-1843, tr. Oegstgeest SB 21-11-   1790 François Wisman, ged. Leiden 29-10-1756, tabakskoper, zn. van Lambertus      Wisman en Joanna Buykman, wedr. Jacoba van Campen.

5.  Joannes Jr, ged. 14-3-1770, Volgt A Vb

6.  Joanna Cornelia,  ged. 22-3-1772, overl. Rotterdam 4-11-1830, tr. 1) Oegstgeest SB 27-7-1794 Wijnandus Laurentius Franciscus van Tomputte, ged. Rotterdam 26-11-1762, houtkoper te Cool bij Rotterdam, welgeboren man van Schieland, overl. Cool 19-07-1808, zn. van Jan Hendrick van Tomputte en Agatha van Leeuwen21,22, 2) Cool 27-9-1809 Leonardus van de Laar.         

7.  Corne­lis, ged. 1-11-1774, begr. Oegstgeest (1e kl.) 6-5-178223.

Op 30-11-1807 verklaart de heer Jan Bronsgeest Cornelis Oudsten zoon dat hij de voogdij over de minderjarige Reytze van Loo, kleinzoon van Juffr. Jacomina Geyse, in leven mede-voogd en weduwe van Reytze Harmen van Ende, wegens het overlijden van Juffr. Geyse wenst te delen met Hermanus van Ende24. Cornelis Bronsgeest had dus twee overlevende zonen Johannes, vernoemd naar hun beide grootva­ders. Hun identificatie volgt uit de leeftijden in hun overlijdens­akten (Oegst­geest). Cornelis Jansz Bronsgeest (A IVa) was een kennelijk succes­vol houtkoopman. Illustratief is, dat zijn vroeggestorven zoon Cornelis een eerste­klas begrafenis kreeg (impost f. 30,-). Na de dood van hun vader zetten zijn zoons Johannes Cornelisz Sr. en Jr. het bedrijf met hun moeder voort. Ook zij waren succesvol. Gezamenlijk waren de broers in 1815/16 eigenaars van de houtzagerijen 't Luipaard en De Gouden Kop in Amsterdam25. Na de dood van beide broers zette in 182926 Petrus Arnoldus Bronsgeest (A VIa), de enige zoon van Johannes Cornelisz Sr., de zaak verder voort. Hij was daarin duidelijk minder geslaagd dan zijn voorgangers en hij kon zijn enige overlevende zoon geen bedrijf nalaten. Toen deze overleed, was hij conducteur bij de HTM in Den Haag.      

 

A IVb     Laurens Jansz Bronsgeest, ged. Oegstgeest 28-11-1740, tr. Lisse (SB en RK) 12-7-1767 Catharina Gerritsdr Hartvelt, ged. ald. 4-1-1742, dr. van Gerrit Jansz Hardveld en Aaltje Dirks Medemblik.

Uit dit huwelijk: 

1.  Niesje, ged. Leiden 13-7-1769

2.  Alida, ged. Leiden 16-4-1772

 

A Va      Johannes Cornelisz Bronsgeest Sr., ged. Leiden 7-10-1765, houtkoper, overl. Oegst­geest 2-2-1829, tr. ald. 13-7-1788 Barbara Ariesdr Vijver­berg, geb. Maasland, ged. 's-Gravenzande 18-10-1764, overl. Oegstgeest 10-12-181021, dr. van Ary Pietersz Vijverberg en Magteld Leendertse Ruygrok.

Uit dit huwelijk, gedoopt in Leiden:

1.  Sophia Johanna, ged. 14-2-1791, overl. Oegstgeest 15-3-184821, tr. Oegst­geest 9-2-1820 Christianus van Hagen, ged. Amsterdam 18-4-1878, stalhouder, wednr. Cathari­na van Hensen, zn. van Rijk Hagen en Maria Huger.

2.  Magdalena Barbara, ged. 12-12-1793, overl. Amsterdam 20-9-1835, tr. Oegst­geest 15-6-1821 Andreas Henricus Dekens, ged. Amsterdam 29-7-1784, koopman,       zn. van Bernardus Dekens en Yda van Lijmeren.

3.  Johanna, ged. 28-3-1796, overl. Amsterdam 3-4-1827, tr. Oegstgeest 10-6-1825  Gerardus Roelvink, ged. Amsterdam 5-3-1785, kopersla­ger, zn. van Joannis Roelvink en Johanna Scholten.

4.  Petronella Maria, ged. 16-4-1799, begr. Oegstgeest (1e kl.) 4-1-180023.

5.  Cornelius Wijnandus, ged. 3-7-1801, overl. Oegstgeest 25-6-180221, begr. ald.  (1e kl.) 27-6-180223.

6.  Petrus Arnoldus, ged. 28-5-1806, Volgt A VIa

 


A Vb      Johannes Cornelisz Bronsgeest Jr., ged. Leiden 14-3-1770, houtkoper, overl. Oegst­geest 30-4-1828, tr. Oegstgeest 23-6-1799 Geertruida Johanna Adriana van der Aar, ged. Leiden 27-4-1778, overl. Tilburg 17-7-1846, dr. van Simon van der Aar en Adriana Hoos.

Uit dit huwelijk, gedoopt in Leiden:

1.  Cornelis Johannes Simon, ged. 3-8-1800     

2.  Adriana Sophia Gertruda, ged. 4-4-1802, tr. Oosterhout 4-6-1835 Franciscus    Suys.

3.  Sophia Johanna Maria, ged. 17-7-1803, overl. Oosterhout 24-5-1831

4.  Johannes Leonardus Regnerus, ged. 17-10-1805, overl. 6-5-180621

5.  Johanna Gertruda Adriana, ged. 9-3-1807, overl. Oosterhout 24-5-1831

6.  Leonardus Joannes Cornelius, ged. 11-2-1809, Volgt A VIb

Aangegeven in Oegstgeest:

7.  Maria Anna Barbara, geb. 11-3-1812, overl. Breda 22-10-1844, tr. Oosterhout   2-8-1838 Arnoldus Florentius Josephus Ingen Housz, Med. Dr., geb. Breda 2-4-      1812, overl. Breda 21-3-1907, zn. van Dr. Henricus Ferdinandus Ingen Housz        en Isabella Clara Maria Haver­mans.  

8.  Johannes Simon Bernardus, geb. 27-5-1814, ongeh. overl. Tilburg 21-4-1888

9.  Lodevicus Joannis Adrianus, geb. 8-4-1818, tr. Calkar (D) 26-6-1845 Johanna Hendrina Hangkamer, geb. Rheinberg (D) 23-9-1826, dr. van Adam Hangkamer ne Helena Lisefeld. Mogelijk nakomelingen.

10. Eugenia Cornelia Adriana, geb. 24-3-1821

 

A VIa     Petrus Arnoldus Bronsgeest, ged. Leiden 28-5-1806, koopman, stalhou­der, overl. ald. 31-7-1854, tr. ald. 1-10-1830 Margaretha Huberta Hemel­rijk, geb. ald. 4-7-1807 (RK ged. 5-7), overl. niet gevonden, dr. van Paulus Hemelrijk en Gertrudis Pauls.

Uit dit huwelijk, geb. in Oegstgeest:

1.  Jenetta Pauline Maria, geb. ? (niet in Oegstgeest of Leiden gevonden), overl. Oegstgeest 16-5-183321.  

2.  Johanna Paulina Huberta, geb. 26-6-1831, overl. Oegst­geest 26-5-1833.

3.  Johannes Christiaan Petrus, geb. 9-7-1832, overl. Oegstgeest 23-4-1834.

4.  Henrietta Jeanetta Gertrudis, geb. 20-9-1833, overl. Leiden 13-11-1923, tr.   ald. 18-10-1871 Henrie Leonardus Antonie van Campen, landme­ter, geb. Overschie 19-7-1833, wedr. Gerharda C.S. Scholte, zn. van Willem Jacob van Campen en Maria Petronella Smits.

5.  Johanna Margaretha Barbara, geb. 20-10-1834

6.  Sophia Johanna Christina, geb. 30-8-1836, overl. Oegstgeest 31-8-1836

7.  Sophia Paulina Maria, geb. ca. 1844, overl. Rotterdam 31-2-1915, tr. Leiden   8-7-1869 Wilhelmus Johannes Hubertus van Veerssen, geb. Nijmegen 23-2-1841, apotheker, zn. van Petrus Antonius van Veerssen en Anna Catharina Schmidt. 

8.  Marie Josephine Pauline, geb. ?, overl. Oegstgeest21 27-3-1848

9.  Wilhelmus Gerardus Petrus Johannes, geb. 25-4-1850, Volgt A VIIa

                                                           

A VIb     Leonardus Joannes Cornelius Bronsgeest, ged. Leiden 11-2-1809, tabakswinkelier, overl. Tilburg 21-3-1895, tr. Oosterhout 5-9-1839 Theodora Martina Tetteroo, geb. Leidschendam 22-4-1819, overl. Tilburg 9-4-1890, dr. van Theodo­rus Tetteroo en Cecilia van Gils.

Uit dit huwelijk bekend:

1.  Johannes Martinus Theodorus, geb. Den Haag 5-9-1840, pastoor van Rijkevoort,  overl. Tilburg 3-4-1886.   

2.  Henricus Cornelis Aloisius, geb. Den Haag 13-4-1842

3.  Theodorus Cornelius Johannes, geb. ald. 13-10-1844, Volgt A VIIb

4.  Franciscus Adrianus Leonardus, geb. Oosterhout 30-7-1846, deken van Nijme­gen, geheim kamerheer van de paus27, overl. Haaren 5-12-1914.

5.  Eugenia Cecilia Geertruidis, geb. Den Haag 17-5-1850, ongeh. overl. Tilburg   16-12-1930.

6.  Ludovica Antonia Maria, geb. Den Haag 24-2-1852, ongeh. overl. Tilburg 28-    10-1879.

7.  Cecilia Martina Cornelia, geb. Tilburg 15-7-1854, ongeh. overl. ald. 23-4-1953.

8.  Martinus Maria Johannes, geb. Tilburg 14-5-1857, priester S.J., overl. Omaha  (Nebraska, VS) 14-8-1938.


9.  Cornelia Adriana Maria, geb. Tilburg 28-8-1858, ongeh. overl. ald. 4-3-193526.

10. Cornelius Henricus Maria, geb. Tilburg 27-5-1861, priester S.J., overl.       Amsterdam 25-10-1904  

11. Josephus Johannes Franciscus, geb. Tilburg 27-5-1861, priester, o.a. pastoor  te Beneden-Leeuwen, overl. Tilburg 13-2-1930.  

12. Aloysius Theodorus Eugenius, geb. Tilburg 2-2-1864, ongeh. overl. ald. 14-10-1943.

Latere nakomelingen van dit paar, m.n. van hun enige gehuwde zoon Theodorus Cornelius Johannes, waren in het Tilburgse maatschappelijk succesvol. Zij hebben o.a. een textielfabriek opgericht, en trouwden in de gegoede middenstand, zoals de wijnkopersfamilies Verbunt en Kersten. Een naar de familie Bronsgeest genoem­de straat in Tilburg is bij een renovatie verdwenen. In Nijmegen bestaat een Bronsgeest­straat, genoemd naar de deken Franciscus Adrianus Leonardus. (Medede­lingen van de heer drs. S.T.M. Bronsgeest).

 

A VIIa    Wilhelmus Gerardus Petrus Johannes Bronsgeest, geb. Oegstgeest 25-4-1850, winkelier, conducteur, overl. Den Haag 16-1-1895, tr. ald. 7-1-1880 Elisabeth Bogaartz, geb. ald. 17-12-1851, dr. van Willem Bogaartz en Hendrika Hendriks.

Wilhelmus Gerardus Petrus Johannes Bronsgeest gaat op 12-2-1875 in Rotterdam failliet21 als handelaar in comestibles, sigaren en bier. Op 12 mei van dat jaar vestigt hij zich vanuit Overschie in Amsterdam, en treedt als bediende in dienst bij de fam. Haeber op de Herengracht. Tot het einde van zijn korte leven was hij tenslotte conducteur bij de HTM.

Uit dit huwelijk, geb. in Den Haag:

1.  Henricus Petrus Wilhelmus, geb. 12-1-1881, Volgt A VIII

2.  Petrus Johanna Maria, geb. 12-8-1882, overl. 28-9-1899

3.  Huberta Sophia Maria, geb. 15-2-1887, tr. Den Haag 29-4-1936 Hendricus L.M. van Kan.

4.  Catharina Hendrika Maria, geb. 6-6-1892, winkeljuffrouw, ongeh. overl. Den Haag 24-5-1929.

5.  Johannes Wilhelmus Antonius, geb. 1893, overl. Den Haag 4-6-1894 

 

A VIIb    Theodorus Cornelis Johannes Bronsgeest, geb. Den Haag 13-10-1844,       overl. Tilburg 15-8-1915, tr. ald. 31-5-1897 Joanna Christina Maria van den Broek, geb. ald. 6-3-1831, overl. ald. 8-8-1925.

Uit dit huwelijk:

1.  Theodora Maria Eugenia, geb. Tilburg 6-3-1898, overl. ald. 16-5-1898.

2.  Maria Anna Theodora, geb. Tilburg 14-6-1899, overl. ald. 6-7-198226, tr. ald. 20-8-1923 Eduard Jacobus Hoekx, geb. Valkenswaard 1-9-1889, notaris, overl. Tilburg 11-6-1952, zn. van Peter Hoekx en Allegonda Maria Maas.

3.  Leonardus Theodorus Maria Bronsgeest, geb. Tilburg 8-9-1900, kantonrechter te Maas­tricht26, ongeh. overl. Maas­tricht 18-1-1978.

Blijkens de mededelingen van de heer S.T.M. Bronsgeest (zie onder A VIb) zijn er meer kinderen, die echter t.t.v. het schrijven van dit artikel nog in de Burgerlijke Stand 'verborgen' waren. Ook nu nog leven naamdragers in het Tilburgse.

 

A VIII    Henricus Petrus Wilhelmus Bronsgeest, geb. Den Haag 12-1-1881, boek­drukker, overl. ald. 8-8-1938, tr. ald. 16-11-1904 Pieternella Hendrika Staffe­len, geb. ald. 31-12-1881, dr. van Frederik Hendrik Staffelen en Henderika Margrita Plus.

Uit dit huwelijk, geb. in Den Haag:

1.  Frederik Henricus, geb. 9-2-1906

2.  Henricus Petrus Wilhelmus, geb. 17-10-1907, tr. Den Haag 7-6-1933 (sch. 15-4-1937) Alida Engelberta Bitter, geb. 3-3-1910.

3.  Pieternella Hendrika, geb. 22-12-1908, overl. 13-5-1909

4.  Elisabeth Hendrika Bronsgeest, geb. 21-6-1910, ongeh. overl. ald. 16-2-1985.

5.  Henderika Margaretha, geb. 21-6-1910, overl. 5-3-1939

6.  Wilhelmus Gerardus Petrus Johannes, geb. 16-7-1914, Volgt A IXa 

7.  Bernardus Adrianus, Volgt A IXb  

8.  Pieter Hendrik Cornelius, geb. 18-3-1921


9.  Pieternella Frederika Elisabeth, geb. 3-2-1924

 

A IXa     Wilhelmus Gerardus Petrus Johannes Bronsgeest, geb. Den Haag 16-7-1914, herenkapper, overl. ald. 11-6-1981, tr. ald. 4-9-1940 (scheiding 31-1-1975) Wilhelmina Antonia Maria van Middelkoop, geb. ald. 1-8-1918.

Uit dit huwe­lijk:

1.  Constance Maria, geb. Den Haag 23-9-1945, gehuwd.

 

A IXb     Bernardus Adrianus Bronsgeest, geb. Den Haag 4-4-1917, besteller PTT, overl. Zoeter­meer 30-5-1979, tr. Den Haag 28-2-1942 Trijntje van der Heide, geb. ald. 8-2-1916.

Uit dit huwelijk, geb. in Den Haag:

1.  Petronella Cornelia, geb. 6-1-1943, gehuwd.

2.  Johannes Henricus Bronsgeest, geb. 13-6-1946, gehuwd.

3.  Bernardus Adrianus Bronsgeest, geb. 4-4-1948, gehuwd.

4.  Robert Edwin Bronsgeest, geb. 14-12-1949, gehuwd.

 

 

B                            TAK SIJMEN [BRONSGEEST]

 

Wijlen de heer J.A.C. Riel veronderstelde, m.i. ten onrechte28, dat Dirk Sijmensz Bronsgeest (B IIa) een zoon is van Sijmen Dirksz Bronsgeest (C IIb). Zie de inleiding bij Tak C en het notenapparaat29. In feite is zelfs het patroniem van Dirks vader niet bekend. Ook omtrent de toenaam bestaat geen volledige zeker­heid. B

 

I       Sijmen Xzn Bronsgeest, tr. NN

Uit dit huwelijk bekend (volgorde onbekend):

    Dirk, Volgt B IIa

    Gerrit,

    Maerten, Volgt B IIb

 

B IIa     Dirk Sijmensz Bronsgeest, geb. Vogelenzang 1634/35, otr. Amsterdam 10-11-1663 Niesje Leenderts (Starrenburg20), geb. Heemstede 1640/45. Beiden leven nog op 21-1-169130.

Getuige bij dit huwelijk is Dirks broer Gerrit Sijmens. Deze woont dan in Amsterdam bij de Beurs. Op 17 mei 1699 trouwt voor schepenen in Haarlem Symon Gerrits Brons­geest, weduwnaar van Amsterdam, met Geertje Barts, j.d. van Hillegom. Zij wordt op 23 april 1723 in Haarlem begraven, en op 4 juni 1724 trouwt hij nogmaals voor schepe­nen in Haarlem, en weer als weduwnaar van Amster­dam, nu met Caatje Hendriks, j.d. 'uyt Ceulslandt'. Het lijkt waar­schijn­lijk dat Symon Gerrits Bronsgeest een in Amsterdam geboren zoon is van bovenge­noemde Gerrit Sijmens (Bronsgeest). Bewezen is dit niet: een huwelijk van Gerrit Sijmens, eventuele kinderen, en een huwelijk van zijn mogelijke zoon Symon Gerrits Bronsgeest heb ik in Amsterdam niet gevonden. Op 21 januari 1691 leggen Dirck Symonsz Bronsgeest en zijn vrouw Niesje Leenderts in Noordwijk een verkla­ring af op verzoek van Claes Cornelisz van Alckema, warmoezier30.

Uit dit huwelijk bekend16:

1.  Annetge

2.  Maartje, tr. 1) NN, 2) Noordwijk SB en RK 19-9-1717 Simon Simonsz Cruyswegh, wedr., mogelijk van Trijntje Maartense Duyndam, zie B IVa, of Geertie Jans van der Meer, zie B IIIa-3. (Sijmen Sijmense Kruyswech, j.m., tr. Noordwijk 30-1-1695 Trijntje Martens; Simon Simonse Kruyswech, j.m. tot Noordwijk, tr. Voorhout 23-2-1698 Geertie Jans van der Meer.)

3.  Symen, geb. ca. 1670, Volgt B IIIa

4.  Jeroen

En verder:

    Engel, geb. ca. 1667, Volgt B IIIb

    Cornelis, ged. 12-9-1678 RK Noordwijk, Volgt B IIIc

    Cornelia, ged. 19-10-1685 RK Noordwijk  


Zie de gezinssamenstelling volgens de lijst van communicanten in Noordwijk in 1686 en 168916. Hierin komt Engel niet voor. Hij verbleef wellicht destijds niet meer bij zijn ouders.

 

B IIb     Maarten Symensz Bronsgeest, overl. Lisse 20-5-169120, tr. Cornelia (Neeltje) Ariensdr Verlaan, overl. Lisse 27-3-171720 (zie ook onder B IIIb-6).

Uit dit huwelijk bekend (volgorde onbekend):

    Maria, tr. Sassenheim SB 2-6-1697 Dirck Quirinse Kerklaan, wedr. Anna Claas   van der Poel, geb. Sassenheim.

    Jannetje, overl. Lisse 25-4-172920 (aangeg. 26-4), tr. Lisse SB 9-6-1697 Joris Dircksz Deutecum, geb. Lisse, overl. ald. 15-7-171920, zn. van Dirck Ariensz Deutecum.

    Anna, tr. Sassenheim SB 8-5-1707 Dirck Aalbertse van der Velde, j.m. van      Hille­gom, wonende Sassenheim.      

    Arie. Van hem is alleen bekend, dat hij op 5-4-1717 te Lisse aangifte doet van het overlijden van zijn moeder20.

Cornelia Adriaensdr Verlaen, weduwe van Maerten Symons Bronsgeest, erft in 1694 van Willem Corsz in Lisse13. Neeltje Ariensdr Verlaan treedt op als meter bij de doop van Maertie, een dochter van Engel Dirksz Bronsgeest (B IIIb). Het is daarom aanneme­lijk, dat Maarten Symensz Bronsgeest een familielid van Engel Dirksz is. Gezien zijn overlijden in 1691 en de trouwdata van zijn dochters ligt het voor de hand dat hij een oom van Engel was.

 

B IIIa    Symen Dirks Bronsgeest, geb. Noordwijk ca. 1670, overl. Lisse 7-9-1732, tr. Noordwijk 9-5-1694 Magdal­eentje Cnelis Vrijburgh, wonende Voorhout, overl. Lisse 25-4-172520, dr. van Cornelis Paulusz Vrijburg en Catalina Jansdr van Roon20.

Uit dit huwelijk:

1.  Matthijs, ged. Lisse 24-2-1695, Volgt B IVa

2.  Neeltje, ged. Lisse 9-11-1696, tr. Noordwijk SB 30-4-1723 Sijmen Cornelis­se   Groenendijk, vermoedelijk zn. van Cornelis Simons Groenendijk en Ingetie Leenders.

3.  Aeltie, ged. Noordwijk 10-10-1698, tr. Noordwijk SB 29-12-1720 Simon Simonsz  Cruyswegh, ged. Noordwijk 12-7-1699, zn. van Sijmen Sijmensz Kruysweg en Geertie Jans van der Meer.

4.  Dirk, ged. Noordwijk 10-2-1701, Volgt B IVb

5.  Marytie, ged. Noordwijk 16-2-1702, overl. Amsterdam in kraambed, begr. 28-3-  1730, otr. Amsterdam 20-5-1729 Hendrik van Dijk.

Op 16 mei 1729 geven Simon Dirksz Bronsgeest en Magdaleentje Cornelis Vrijburgh, echtelieden, toestemming voor het huwelijk van hun dochter Maritgen Simons Bronsgeest, wonende als dienstmaagd bij Harmannus Kool, schipper van Amsterdam op Utrecht, met Hendrik Thomasz van Dijk, timmerman31.

6.  Jannetje, ged. Noordwijk 29-12-1704

7.  Pieter, ged. Noordwijk 23-12-1711, Volgt B IVc

 

B IIIb    Engel Dirks Bronsgeest, geb. ca. 1667, 'buyrman' te Lisse 1696 en te    Voorhout vanaf 1719, overl. Lisse 18-12-173420, pro deo begr. Voorhout 22-12-1734, tr. SB en RK Lisse 20-2-1696 Catelijn Cnelis Soeter­meer.

Uit dit huwelijk, gedoopt in Lisse:

1.  Cnelis, ged. 13-7-1696, Volgt B IVd

2.  Francyntje, ged. 16-10-1697, overl. Lisse 26-2-175920, (aangeg. 5-3), tr. RK Sassenheim 30-1-1724 Klaes Maertense van der Linden.

3.  Dirk, ged. 9-2-1699, Volgt B IVe

4.  Gerrit, ged. 15-12-1700, Volgt B IVf

5.  Pieter, ged. 4-10-1702, Volgt B IVg

6.  Maertie, ged. 14-2-1704. Bij haar doop getuigt o.a. Neeltje Ariensdr Verlaan.

7.  Niesje, ged. 16-8-1705, tr. SB Noordwijkerhout (Lisse RK) 1-4-1731  Cornelis Duyndam, ged. Noord­wijkerhout 15-11-1706, wednr. Magtelt Cornelis Rietvelt, zn. van Gerrit Pietersz Duyndam en Neeltje Cornelis 's-Gravendijk32.


8.  Jan Engelse Bronsgeest, ged. 18-4-1707, tr. RK Noordwijker­hout 2-6-1732 Neeltje Cornelis 's-Gravendijk, ged. 24-9-1682 (!), wed. Gerrit Pietersz     Duyndam, dr. van Cornelis 's-Gravendijk alias Voocht en Trijntje Pieters Prins32. Uit dit huwelijk (uiteraard !) geen kinderen.

9.  Floris, ged. 6-4-1709, Volgt B IVh

10. Anna, ged. 14-3-1711, tr. SB Voorhout 1-5-1735 Jan Pieterse Raamsveld, geb.   te Oegstgeest, wedr. Teuntje Pieters Paardekoper.

11. Gijsje, ged. 25-3-1714, tr. SB Oegstgeest 26-12-1733, RK Lisse 10-1-1734      Pieter Gerritse Duyndam, ged. Noordwijkerhout 15-11-09, zn. van Gerrit Pieters (Duyndam) en Neeltje Cornelis ('s-Gravendijk).

12. Sijmen, ged. 26-10-1715, Volgt B IVi

 

B IIIc    Cornelis Dirkse (Bronsgeest), ged. RK Noordwijk 12.9.167810a, turfdrager, poorter Amsterdam 24-1-1713, overl. voor 6-1-1729, otr. Amsterdam 17-4-1711 Jacoba Jacobs (31 j., doop niet gev.), begr. Amsterdam 6-1-1729.

Uit dit huwelijk, gedoopt in Amsterdam:

1.  Laurentius, ged. 10-8-1713, begr. 9-9-1714

2.  Diric, ged. 16-6-1716 (get. Engel Diricks en Niesie Lenders).

3.  Franciscus, ged. 17-8-1718

 

B IVa     Tijs Simonsz (Bronsgeest), ged. Lisse 24-2-1695, tr. Noordwijk SB 21-5-1730 Annetie Simons (Cruyswegh), ged. Noordwijk 19-11-1696, dr. van Sijme Seijmes Kruijsweg en Trijntje Maartense Duyndam. 

Uit dit huwelijk:

1.  Crijntie, ged. Noordwijk 5-2-1732, tr. Overveen (Klein Bentveld) 8-5-1755     Floris Slingeland.

 

B IVb     Dirk Simonsz Bronsgeest, ged. Noordwijk 10-2-1701, tr. Noordwijk SB

12-11-1724 Hillegond Jans van Sandvliet, j.d. van Langeveld.

Uit dit huwelijk:

1.  Simon, ged. Sassenheim 24-4-1724, Volgt B Va

2.  Anna, ged. Sassenheim 15-10-1725 (uit Voorhout), tr. Katwijk SB 25-2-1759     Gerbrand Pietersz Kofwey, geb. Katwijk, ged. Oegstgeest 23-3-1726, zn. van Pieter Arisz (Covey) en Aafie Gerrebrants Huijsman.

De toenaam van de bruidegom wordt op veel verschillende manieren geschreven. Hier slechts twee daarvan. De archiefgroep van de heer De Ridder prefereert 'van Covey'.

3.  Martinus, ged. Noordwijkerhout 8-9-1730, Volgt B Vb

 

B IVc     Pieter Simonsz Bronsgeest, ged. Noordwijk 23-12-1711, tr. Noordwijk SB

13-2-1735 Cniertie Dircx van der Schalk, van Noordwijk (doop niet gevonden, blijkens doopgetui­gen bij haar kinderen waarschijnlijk dr van Dirk Engels Schalx en Leuntie Jacobs van der Hulst).

Uit dit huwelijk, gedoopt in Noordwijk (ouders onder patroniem):

1.  Dirk, ged. 25-12-1736

2.  Marytje, ged. 6-10-1738, tr. Noordwijk SB 9-10-1767 Pieter Trouwman.

3.  Jacob, ged. 23-5-1741

 

B IVd     Cornelis Engelen (Bronsgeest), ged. Lisse 13-7-1696, wonende te         Voorhout, tr. 1) SB en RK Lisse 23-7-1724 Maertie Claas van Rode, wed. Cornelis Janse Wassenaar, 2) SB Lisse 27-5-1736 Geertrui Jans Latou­wer, j.d. van Den Haag (doop aldaar niet gevonden), wonende Noordwijkerhout.

Uit het eerste huwelijk, ged. in Lisse:

1.  Crijntje, ged. 24-3-1727, tr. 7-6-1756 'elders' (mogel. Haarlemmerlie­de20, alwaar echter niet gevonden) met attestatie uit Lisse Steeven Cornelis­se van Genen, wedr. Catharina Cornelis van Rijn, geb. Overveen en wonende Haarlem­mer­liede.

2.  Caatje, ged. 24-3-1733, overl. aangeg. 29-3-1733

Uit het tweede huwelijk, ged. in Lisse20:

3.  Engel, ged. 15-8-1737, overl. aangeg. 29-8-1738

4.  Engeltje, ged. 26-10-1739, overl. aangeg. 11-6-1740

5.  Engel, ged. 11-5-1741, overl. aangeg. 1-7-1741

6.  Caatje, ged. 5-12-1742, overl. aangeg. 28-4-1745


 

B IVe     Dirk Engelen (Bronsgeest), ged. Lisse 9-2-1699, tr. Voorhout SB 1-5-1724 Grietje Fransse (Oostdam).

Uit dit huwelijk:

1.  Symetje, ged. Noordwijkerhout 26-12-1724

2.  Engel, ged. Noordwijkerhout 16-9-1726, Volgt B Vc

3.  Catharina, ged. Noordwijkerhout 3-9-1728, otr. Leiden SB 17-8-1753 Dirk       Keizersveen, ged. Hazerswoude 15-8-1721 (als Theodorus), wedr. Geertruyt van Dommelen, zn. van Jochem Cornelis­se Keijsersveen en Symetje Dirks van Vrijboek­horst. Behalve een vroegoverleden kind van het paar geen verdere bijzonderheden gevonden.

4.  Maria, ged. Noordwijkerhout 1-1-1734

5.  Maartje, ged. Lisse 25-10-1735, overl. aangeg. ald. 11-11-178420, tr. Lisse SB, Sassenheim RK20 21-2-1762 Maarten Janse Koster, wednr. Trijntje Pieters van Rhijn, geb. Hillegom.    

 

B IVf     Gerrit Engelen (Bronsgeest), ged. Lisse 15-12-1700, tr. Noordwijker­-    hout 8-10-1730 Mary Jans van der Plas, wed. Pieter van der Mey.

Uit dit huwelijk, gedoopt in Noordwijkerhout:

1.  Joannes, ged. 10-1-1731

2.  Aleidis, ged. 2-6-1732, otr. Noordwijkerhout SB 17-11-1754 Cornelis Hen­driksz Kragt, geb. ald., ged. Noordwijk 23-1-1727, zn. van Hendrik Jansz Kragt en Geertie Cornelis van der Klugt.

3.  Cornelius, ged. 19-2-1734

 

B IVg     Pieter Engelsz Bronsgeest, ged. Lisse 4-10-1702, tr. Voorhout SB, Sassenheim RK20 1-1-1741  Magteld Andries van der Aart, geb. Noordwijker­hout, beiden wonend Voorhout.

Uit dit huwelijk:

1.  Engelbertus, geb. Voorhout, ged. Sassenheim 25-12-1741

2.  Sijmen, ged. Lisse 22-12-1743, Volgt B Vd

3.  Claasje, ged. Lisse 27-6-1746, overl. Heemstede 23-2-1832, tr. Hillegom SB    16-4-1769 Dirk Ariese van der Hulst, ged. Bloemen­daal 16-5-1744, overl. Heemste­de 30-11-1820, zn. van Arie van der Hulst en Maria Zeestraten.  

4.  Mertje, ged. Lisse 6-11-1748, tr. Sassenheim SB 21-12-1776 Pieter Huygen      Westerbeek, ged. Noordwijk 10-1-1748, zn. van Huijg Pieters Wester­beek en         Marijtje Arijs de Graaf.

5.  Cornelius, ged. Sassenheim 6-5-1751

6.  Anna, ged. Sassenheim 19-5-1754

Uit een voorechtelijke verhouding met Aagje Cornelisse:

0.  Engel, ged. Sassenheim (van Voorhout) 5-2-1740

N.B. De klapper in RAZH schrijft dit kind toe aan Dirk Engelsz Bronsgeest en Aagje Cornelisse. Zie echter de originele doopinschrijving.  

 

B IVh     Floris Engelse Bronsgeest, ged. Lisse 6-4-1709, tr. RK Lisse 4-6-1730   Jannetje Leenderts van Tol, ged. Lisse 23-4-1710, dr. van Leendert Leenderts van Tol en Antie Pieters van der Swet.

Uit dit huwelijk:

1.  Catharina, ged. Lisse 11-8-1730, overl. aangeg. Lisse 26-8-173220 

2.  Petronella, ged. Sassenheim 15-9-1731

    2a. Petrus Bronsgeest (onecht), ged. Sassenheim 27-1-1756, overl. Lisse 13-9-180720. 

3.  Caatje, ged. Lisse 20-11-1732, otr. 1) Sassenheim 20-11-1756 Vegter van       Wetteren, wedr. Gerritie Hooge­veen, 2) Lisse en Sassenheim 2-11-1759 als jonge­doch­ter (!) Pieter Poulissen van Rhoon, j.m. van Lisse (getr. Sassenheim RK 18-11-1759). Kennelijk is het eerste huwelijk niet doorgegaan.

4.  Aantje, ged. Lisse 1-2-1734

5.  Engel, ged. Lisse 11-8-1735, overl. aangeg. Lisse 2-10-173520

6.  Engel, ged. Lisse 18-9-1736

7.  Leendert, ged. Lisse 18-10-1738, Volgt B Ve

8.  Engel(bertus), ged. Sassenheim 14-5-1740, Volgt B Vf

9.  Petrus, ged. Sassenheim 14-8-1741, Volgt B Vg

10. Anna (Antje), ged. Sassenheim 28-04-1743


11. Cornelia, ged. Sassenheim 28-3-1745, begr. Lisse 2-11-1798, tr. Hillegom 7-8-1768 Jan Woutersz van der Reep, ged. Vogelenzang 19-9-1737, overl. aangeg. Lisse 30-1-1787, zn. van Wouter Jansz van der Reep en Aagje Floris van Bourgon­je20.  

12. Nicolaa (Klaasje), ged. Sassenheim 1-10-1747, tr. Hillegom 17-6-1770 Hendrik  Balte van de Stocke.

13. Wijntje, ged. Lisse 15-6-1749, tr. Sassenheim 19-1-1772 Nanning Ariensz Obdam.

14. Jacob, ged. Lisse 30-3-1751, Volgt B Vh

 

B IVi     Sijmen Engelsz Bronsgeest, ged. Lisse 26-10-1715, overl. ald. 5-5-1759, tr. ald. SB en RK 25-11-1738  Sijmetje Jans IJsendo­ren, ged. Oegstgeest 27-1-1719, dr. van Jan Sijmense IJsen­doorn en Arentie Claesdr (Does20).

Uit dit huwelijk, gedoopt in Lisse:

1.  Engel, ged. 27-6-1739, Volgt B Vi

2.  Maria, ged. 20-11-1740, overl. aangeg. Lisse 28-12-177520, tr. SB en RK Lisse 20-7-1760 Jacob Janse Koster, geb. Hillegom, begr. Lisse 16-9-1807, zn. van Jan Willemsz Koster en Aantje Ariens Westerhove20. 

3.  Jan, ged. 22-2-1743, Volgt B Vj

4.  Cornelis, ged. 22-11-1744, overl. aangeg. Lisse 25-10-174920

5.  Quirinus, ged. 29-03-1747, overl. aangeg. Lisse 20-10-174920

6.  Jaapje, ged. 19-5-1749, otr. 1) Lisse 1-2-1778 Engel Jans Raamsveld, ged.     Oegstgeest 8-4-1740, zn. van Jan Pieters Raamsveld en Antie Engels Brons­geest (B IVc-10), tr. 2) Sassenheim SB 5-7-1801 Pieter Smit, j.m. geb. de Lier.

7.  Krijntje, ged. 4-3-1751

8.  Caatje, ged. 15-4-1753

9.  Cornelis, ged. 19-6-1755, overl. Lisse okt. 178320

10. Cornelia, ged. 7-9-1757

 

B Va      Sijmen Dirksz Bronsgeest, ged. Sassenheim 24-4-1724, otr. 1) Hazers­-    wou­de 3-2-1754 Maria Cornelis van Veen, ged. Hazerswoude 16-1-1730, dr. van Cornelis Dirksz van Veen en Neeltje Ariens Onderwater, 2) Katwijk 30-1-1766 Anna Jans van der Voort, ged. Oegstgeest 13-9-1736, dr. van Jan Jansz van der Voort en Dirkje Cornelis van Heykoop.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt in Oegstgeest:

1.  Cornelia, ged. 1-11-1754

2.  Cornelia, ged. 5-2-1756

3.  Hillegundis, ged. 24-7-1757, overl. Leiden en begr. Oegstgeest 7-10-1794,     tr. Leiden SB 2-4-1790 Laurens Verhoeven, ged. Leiden 7-8-1756, overl. Leiden 27-11-1836, wedr. Cornelia van Leeu­wen, zn. van Dirrik Verhoeven en Joanna Hennen. Laurens Verhoeven is na de dood van Hillegundis (in haar overlijdensakte Allegonda) nog tweemaal hertrouwd.

4.  Theodorus, ged. 24-7-1759

5.  Theodora, ged. 2-7-1760

6.  Cornelius, ged. 8-12-1763

7.  Cornelis, ged. 28-3-1765

8.  Cornelis, ged. 23-3-1766  

Uit het tweede huwelijk, gedoopt in Oegstgeest:

9.  Dirkje, ged. 12-1-1768

10. Joannes, ged. 17-12-1769, Volgt B VIa

11. Simon, ged. 5-12-1771, Volgt B VIb

 

B Vb      Maarten Dirksz Bronsgeest, ged. Noordwijkerhout 8-9-1730, loodgie­ters­-  knecht, poorter Leiden 11-8-1758, begr. Leiden 30-10/6-11-1802, tr. 1) Oegst­geest SB 11-5-1755 Ariaantje Janze Vroomesteyn, ged. Oegstgeest 1-10-1735, overl. Leiden, begr. Oegstgeest 23-10-1795, dr. van Joannes Ariens Vroomesteyn en Maria Jans de Vos, 2) Leiden SB 24-1-1796 Geertruy Bisschop, j.d. van Gulpen (overl. niet in Leiden gevonden).

Uit het eerste huwelijk, gedoopt in Leiden:


1.  Hillegardis of Hillegond, ged. 24-12-1756, overl. Leiden 21-11-1839, tr.      Leiden 1) SB 27-5-1780 Johannes Balthazar, ged. Leiden 17-7-1758, chirurgijn, begr. Leiden 4/11-1-1783, zn. van Alexander Balthazar en Maria Bruyne, 2) SB 14-5-1785 Johannes Lange­veld, ged. Leiden 25-11-1762, schoen­ma­kers­knecht, begr. Leiden 22/29-5-1802, zn. van Abraham Langeveld en Gertruda Solinus, 3) otr. SB 26-11-1802 Jacob de Haas, ged. Leiden 7-1-1770, rokjeswer­ker, overl. Leiden 25-7-1840, zn. van Arnold de Haas en Maria Kettenis. 

2.  Maria, ged. 6-8-1760, begr. Leiden 09/16-8-1760

3.  Johannes Bronsgeest, ged. 14-4-1765, dozenmaker, otr. Leiden SB 19-2-1791 (tr. 5-5-1791) Maria Josepha Sophia Godecharle, wed. Claude Jacques de la Londe. Van dit gezin geen verdere bijzonderheden gevonden.

4.  Maria Johanna, ged. 29-9-1767, otr. Leiden 4-5-1798 Hendrik Pot, timmermans­knecht, j.m. van de Oudewetering, ged. Alkemade 18-5-1776, zn. van Gerrit Pot en Martje van Swieten.

 

B Vc      Engel Dirksz Bronsgeest, ged. Noordwijkerhout 16-9-1726, bouwknecht te  Leiderdorp, tr. SB/RK Leiden 4-5-1754 Sytje Jans van der Spek.

Uit dit huwelijk, gedoopt in Sassenheim:

1.  Maria, ged. 9-3-1755, otr. Lisse SB 15-9-1782 (tr Lisse SB 22-9, RK 30-920) Maerten Arisz. van Castricum, ged. Lisse 14-10-1752, overl. aangeg. ald. 17-10-180220, zn. van Arie Aldertsz van Castricum en Grietie Jans van Swieten.

2.  Margarita, ged. 23-4-1756 

3.  Emerentiana, ged. 13-3-1758, overl. aangeg. (als Immetje) Lisse 6-1-178420.

4.  Catharina, ged. 28-11-1759, tr. Lisse SB en RK 28-4-1799 Hendrik Claasz Breroo, ged. Lisse 13-4-174720, zn. van Claas Jansz Brederoo en Aagje Jacobs van der Holst.

5.  Elisabetha, ged. 7-11-1761

 

B Vd      Sijmen Bronsgeest, ged. Lisse 22-12-1743, tr. Haarlem 5-9-1773 Marytje  Langer­horst, geb. onder de stad Utrecht.

N.B. Aansluiting is gebaseerd op: naam derde kind, naam en getuigen bij doop van de eerste Petrus (Engel en Marytje Bronsgeest), en tweede getuige bij de doop van Henrica (Claasje Bronsgeest). Volgens de in dit opzicht niet altijd betrouw­bare Amsterdamse aktes waren Sijmen en Marytje bij het huwelijk van hun dochter Engeltje reeds overleden. 

Uit dit huwelijk bekend, gedoopt Bloemendaal/Santpoort:

1.  Henderyntje, 21-9-1774

2.  Henderyntje, 7-1-1776

3.  Magtildis, 11-2-1777

4.  Petrus, 18-7-1778

5.  Henrica, 15-3-1782

6.  Petrus, 3-12-1783  

7.  Engelmundus, 14-2-1785

8.  Adrianus, ged. 8-2-1787, Volgt B VIc

9.  Maria Engelina (Engeltje), 18-4-1789, overl. Amsterdam 29-1-1844, tr.         Amsterdam 12-4-1812 Harmanus Pastuening, voermansknecht, NG ged. Amsterdam 18-2-1774, wednr. Maria Prins, zn. van Bartholo­meus Pastuening en Marie du Brock.             

B Ve      Leendert Florisz Bronsgeest, ged. Lisse 18-10-1738, tr. Sassenheim      (RK) 19-11-1769 Pieternel Huygens van der Winden, ged. Sassenheim 19-11-1745, dr. van Huyg Pieters van der Winden en Jacoba Jans van der Voort.

Uit dit huwelijk:

1.  Jannetje, ged. Lisse 6-9-1770, overl. aangeg. Lisse 4-10-17702­0.

Bij haar doop werd haar moeder duidelijk Pieternel van der Linden genoemd. De verwisseling Winden/Linden kwam vaker voor20.

2.  Jacoba, ged. Sassenheim 8-12-1771

3.  Floris, ged. Noordwijk 15-2-1773, Volgt B VId

4.  Huibert, ged. Noordwijk 10-4-1774


5.  Jacoba, ged. Noordwijk 24-6-1775, overl. Leiden 9-1-1828, tr. Monster 20-5-1798 George (Joris) Hersbach, ged. Monster 29-11-1771, overl. Leiden 10-2-1823, zn. van Pieter Hersbach en Maria Andriesse van Dooren.

6.  Jan, ged. Noordwijk 31-7-1776

7.  Marytje, ged. Noordwijk 17-4-1778

 

B Vf      Engel Florisz Bronsgeest, ged. Sassenheim 14-5-1740, tr. Sassenheim

28-07-1765 Maartje Jacobs Swaanenburg, wed. Jan Walraven.

Uit dit huwelijk, gedoopt in Sassenheim:

1.  Petronella, ged. 18-8-1766, tr. Hillegom SB 1) 3-3-1788 Pieter van Schaagen,  2) 4-2-1798 Hendrik Kennik, ged. Hillegom 30-5-1770, zn. van Gerrit Kennik        (Kinning, Kenning) en Jannetje Jans van Lierop.    

2.  Joanna, ged. 14-7-1769. Uit een verhouding met Gijsbertus Franken ('acatho­licus') is een kind geboren:

    2a. Engelbertus Bronsgeest, ged. Hillegom 8-11-1795

 

B Vg      Pieter Florisz Bronsgeest, ged. Sassenheim 14-8-1741, tr. Sassenheim    28-12-1773  Pieternel Pietersdr Brederode, ged. Lisse 28-02-1738, overl. aangeg. ald. 26-5-179420, dr. van Pieter Gerritsz Bredero(de) en Marytje Pieters Diever­sloot.

Uit dit huwelij­k:

1.  Jannetje, ged. Sassenheim 2-10-1774, tr. mogelijk Warmond SB 23-10-1803 Gerrit Jansse Klijn, ged. Sassenheim 9-7-1763, begr. Lisse 11-5-180820, wedr. Maria Parlevliet, zn. van Johannes Klein en Elisabeth Gerrits Peet.

 

B Vh      Jacob Florisz Bronsgeest, ged. Lisse 30-3-1751, overl. aangeg. Lisse 19-10-178120, tr. Sassenheim 25-10-1777 Jannetje Jansdr Zwaane­veld, wed. Cornelis Kroon.

Uit dit huwelijk:

1.  Pieternel, ged. Sassenheim 16-4-1778

2.  Claas, ged. Lisse 3-5-1779, overl. aangeg. ald. 17-1-178120.

 

B Vi      Engel Sijmes Bronsgeest, ged. Lisse 27-6-1739, tr. Noordwijk SB 22-10-1762 Dirkje Jans van Schagen, j.d. van Langeveld.

Uit dit huwelijk, gedoopt in Hillegom:

1.  Caetje, ged. 4-7-1765

2.  Sijmen, ged. 19-4-1769, Volgt B VIe

3.  Jan, ged. 13-2-1773

4.  Magdalena, ged. 19-10-1775, tr. Hillegom SB 14-11-1802 Arie Snikker, geb.     Voorhout, ged. Sassenheim 28-9-1769, zn. van Gerrit Jansz Snikkert en Catrijn Barends (of Maar­tens) van der Hoeven (of van der Roer). Uit een voorech­telijke verhou­ding met Hein Moore had zij een kind:     

    4a. Engel Brons­geest, ged. Hillegom 26-4-1800

5.  Maria, ged. 24-11-1777, otr. Leiden 7-7-1803 (otr. Lisse 8-7-1803) Jan        Storm, ged. Delft 2-9-1779, metselaarsknecht wonend te Lisse, zn. van Jan Storm en Hendrina van der Vrind.

 

B Vj      Jan Sijmense Bronsgeest, ged. Lisse 22-2-1743, tr. 1) Spaarnwoude

13-10-1763 Antje Jacobs van der Vis, 2) Haarlem 25-9-1796 Marytje Pieters Akersloot, wed. van Sassenheim.

Uit het eerste huwelijk:

1.  Dirk, ged. Spaarnwoude 19-8-1766, Volgt B VIf

2.  Symen, ged. Spaarnwoude 28-6-1768

Uit het tweede huwelijk:

3.  Joannes, ged. Haarlem 1-8-1796 (gewettigd bij huwelijk)

4.  Francisca Symetje, ged. Haarlem 19-3-1798

5.  Elisabeth, ged. Haarlem 19-4-1800

6.  Maria, ged. Haarlem 19-5-1803, overl. Wassenaar 7-6-1843, tr. Pieter Ruygrok.

 

B VIa     Joannes Bronsgeest, ged. Oegstgeest 17-12-1769, schipper, overl.        Leiden 26-3-1838, tr. Alkemade 16-10-1796 Catharina Zwetsloot, ged. Hoogmade 5-9-1758, overl. Leiden 16-6-1841, dr. van Cornelis Zwetsloot en Antje Hen­d­rikse Rustman.          


Uit dit huwelijk:

1.  Simon, ged. Leiden 19-10-1797, Volgt B VIIa

2.  Joanna, ged. Alkemade 17-3-1799, tr. 1) Leiden 22-11-1832 Johannes Zwaal, geb. Charlois 3-4-1809, kurassier bij de Afd. no. 3 in garnizoen in de Doelen, overl. Den Haag 6-6-1850, zn. van Hendrik Zwaal en Johanna van Gale, 2) Den Haag 8-2-1860 Matthias Daniel August Hoffmann, geb. Koblenz (D) 8-7-1815, zn. van Daniël August Hoffmann en Maria Anna Moyses. Het paar is blijkens aantekening in het BR in 1862 vertrokken naar elders.

3.  Cornelius, ged. Leiden 31-8-1800, Volgt B VIIb

 

B VIb     Simon Bronsgeest, ged. Oegstgeest 5-12-1771, arbeider, overl. Zegwaart 18-8-1825, otr./tr. SB Zegwaard 4/20-11-1796 Elisabeth van Spronsen, ged. Naaldwijk 1-7-1770, winke­lier­ster te Zegwaard, overl. 25-12-1842, dr. van Marijen Engelsz van Spronsen en Gerritje Bouwman.  

Uit dit huwelijk, gedoopt in Zoetermeer:

1.  Simon, ged. 14-12-1797, vroeg overl.

2.  Anna, geb. en ged. 12-2-1799, overl. Zegwaard 12-10-1882, tr. 6-11-1825       Pieter Gijzen, ged. Pijnacker 28-11-1794, overl. voor 1859, zn. van Jan Gijsen en Marytje Wensveen.

3.  Antonius, ged. 2-6-1802, vroeg overl.

4.  Hillegje, ged. 25-4-1803, vroeg overl.

5.  Simon, ged. 8-12-1805, vroeg overl.

6.  Catharina, ged. 2-2-1807, vroeg overl.

7.  Catharina, ged. 9-5-1808, arbeidster, overl. Zegwaard 19-1-1860, tr. 1)       Joannes van der Meer, 2) Zegwaard 31-7-1831 Hendrik Windmeyer, ged. Zoeter­meer 3-2-1796, overl. Zegwaard 4-1-1863, arbeider, wedr. Agnieta Hille­man, zn. van Govert Windmeyer en Alida van de Bos.

8.  Simon, ged. 23-6-1809, vroeg overl.

9.  Hillegonda, ged. 1-7-1810, vroeg overl.

10. Antonius, ged. 9-11-1811, vroeg overl.

11. Elisabeth, ged. Zegwaard 17-5-1813, overl. Moerkapelle 21-2-1862, tr. Zoetermeer 28-6-1835 Leonardus de Heij, geb. Bergschenhoek 10-8-1811, zn. van Michiel de Heij en Maria van Velsen.  

12. Simon, geb. 1816, overl. 1818.

Notarieel Archief Zoetermeer 18-3-1842 (met dank aan de heer H. Windmeijer, Genealogische Werkgroep Zoetermeer): Catharina Bronsgeest huisvrouw van en ten dezen geadsisteerd met Hendrik Windmeijer, en Elisabeth Bronsgeest huisvrouw van en ten dezen geadsisteerd met Leendert de Hey van beroep arbeiders wonende in de gemeente Zegwaart, verkopen 2/3 gedeelte in een huis en erve met deselve bepootinge en beplanting, staande en gelegen aan de Zegwaartseweg in de gemeente Zegwaart, oud nr. 155 en nieuw wijk D nr. 116 op den legger van het kadaster 256 bosch en hakhout groot 12 roede en 69 ellen, 257 huis en erf groot 12 roede en 70 ellen, strekkende van voor de genoemde weg tot agter aan den ringsloot van de drooggemaakte Palensteijnsepolder, belend ten zuidwesten de voorschreve ring­sloot en ten noordoosten Dirk Fijan, van welk huis en erve wijlen der comparan­ten vader genoemd Simon Bronsgeest den eigendom heeft verkregen ingevolge acte van koop en overdragt op den 22sten april 1812, aan Pieter Gijzen van beroep winkelier en Joanna Bronsgeest, echtelieden, insgelijks te Zegwaart woonachtig, voor een somma van f. 300,-. De comparanten Catharina Bronsgeest, Elisabeth Bronsgeest en Joanna Bronsgeest zijnde eenigen nagelaten kinderen en erfgenamen van hunne ouders Simon Bronsgeest en Elisabeth van Spronssen in der tijd echte­lieden beiden gewoond hebbende en overleden te Zegwaart.

 

B VIc     Adrianus Bronsgeest, ged. Bloemendaal/Santpoort 8-2-1787, overl.        Haarlem 20-10-1844, tr. ald. 10-10-1821 Maria Baars, dienstbode, NH ged. ald. 14-3-1802, overl. ald. 17-4-1872 (armenhuis), dr. van Nicolaas Baars en Maria Vermande.

Uit dit huwelijk, geb. Haarlem:

1.  Simon, geb. ca. 1823, arbeider, overl. Haarlem 26-5-1844

2.  Dirkje, geb. 13-12-1824, arbeidster, tr. Haarlem 16-8-1848 Johannes   Groeneveld, geb. ald. 16-11-1823, arbeider, zn. van Willem Groeneveld en       Josina Jansen.


    Buitenechtelijk kind:

    2a. Johannes Bronsgeest, geb. Haarlem 7-4-1846, overl. ald. 23-4-1846

3.  Maria, geb. 26-11-1827, overl. (waar ?) na 5-2-1900, tr. Haarlem 1-9-1852 Jan Melger de Nijs, geb. ald. 13-2-1828, palfrenier, overl. ald. 5-2-1900, zn. van Johannes Melchert de Nijs en Jacoba de Klerk. Bij de geboorteaangifte van Jan Melger de Nijs zijn de ouders abusievelijk tenaam­gesteld Jan Melger Rosma en Jacoba Berber. Hoe deze vergissing ontstond is onduidelijk, maar op bevel van de rechtbank is zij bij akte dd. 27-2-1828 hersteld.

4.  Johanna(I), geb. 23-4-1830, overl. Haarlem 13-1-1895, tr. ald. 1)  25-10-1854 Pieter van der Spek, schippersknecht, geb. Hazers­wou­de 5-7-1830, overl. Haarlem 15-5-1867, zn. van Gerrit van der Spek en Dirkje Dolkemade, 2) 19-2-1873 Pieter Lodder, geb. Haren­carspel 9-6-1829, wedr. Maretje Dolman, zn. van IJf Lodder en Antje Hoge­boom. 

5.  Pieter, geb. 19-1-1834, Volgt B VIIc

6.  Johanna (II), geb. 20-10-1836, overl. Haarlem 15-12-1911, tr. ald. 1) 9-11-1859 Pieter Zoet, geb. Leiden 6-4-1836 (als Pieter Lakeveld), wever, overl. Haarlem 11-3-1860, zn. van Willem Zoet en Johanna Lakeveld 2) 23-8-1865 Antonie van Maas, geb. ald. 20-9-1827, stof­feerder, overl. ald. 20-3-1906, zn. van Jan van Maas en Maria Sala. 

    Voorkinderen:

    6a  Wilhelmus Bronsgeest, geb. Haarlem 4-4-1859, bij huwelijk erkend door     Pieter Zoet.

    6b  Jansje Bronsgeest, geb. Haarlem 22-11-1863, bij huwelijk erkend door      Antonie van Maas.

7.  Henderika, geb. 1-3-1841, overl. Haarlem 11-11-1842

8.  Alida, geb. 30-12-1844, arbeidster, werkster, overl. Amster­dam 28-1-1907.

    Buitenechtelijk kind:

    8a  Alida Bronsgeest, geb. Haarlem 25-5-1872, overl. ald. 16-7-1872.

 

B VId     Floor Bronsgeest, ged. Noordwijk 15-2-1773, arbeider op de Hofstede     Langenhorst te Wassenaar, overl. ald. 12-5-1859, otr. Den Haag 6-9-1801 (tr. stadhuis en RK 20-9-1801) Jacoba de Haas, ged. ald. 5-10-1769, overl. na 3-3-1837, dr. van IJsbrand de Haas en Maria van Veen. 

Uit dit huwelijk:

1.  Helena, ged. Den Haag 16-2-1802

2.  IJsbrandus, ged. Den Haag 26-8-1803, bouwmansknecht, ongeh. overl. Wassenaar  30-7-1834

3.  Petronella, ged. Wassenaar 27-8-1804, overl. ald. 3-3-1837

4.  Arie, ged. Wassenaar 30-1-1806

5.  Marytje, ged. Wassenaar 25-1-1810, overl. 11-7-1810

6.  Maria, ged. Wassenaar 16-4-1811, overl. Delft 11-5-1862, tr. Delft 16-2-1831 Laurentius Wijtman, ged. Delft 19-5-1807, overl. ald. 10-1-1874, zn. van Pieter Wijtman en Lassilia Louwers. 

7.  Johanna, geb. Wassenaar, maart/april 1814, overl. ald. 22-5-1814

 

B VIe     Seime Bronsgeest, ged. Hillegom 19-4-1769, tr. ald. 10-2-1793 Trijntje Grimber­gen, geb. en wonende Hillegom.

Uit dit huwelijk:

1.  Engel, ged. Hillegom 26-8-1793

 

B VIf     Dirk Jansse Bronsgeest, ged. Spaarnwoude 19-8-1766, overl. Haarlem

20-6-1814, tr. SB Haarlem 12-5-1793 Matje (Mechtildis) van Reijne­gom, ged. ald. 1-1-1767, overl. ald. 25-9-1829, dr. van Cornelis van Rijnegom en Cornelia van Leuven.

Uit dit huwelijk:

1.  Johanna, geb. Haarlem 17-2-1799, overl. ald. 1-2-1829, tr. ald. 17-9-1817 Teunis Sieraad, geb. ald. 16-2-1787 (ged. 18-2), overl. ald. 25-8-1829, zn. van Hendrik Sieraad en Caatje Jansen.

2.  Cornelia, ged. Haarlem 22-1-1800, werkster, overl. ald. 10-2-1853, tr. ald.   3-6-1846 Johannes Jacobus Montogna, ged. 28-7-1809 Imocastri, kanton Grison, Zwitserland, zn. van Joannes Jacobus Montogna en Maria Ursula Sigron.

 


B VIIa    Simon Bronsgeest, ged. Leiden 19-10-1797, overl. ald. 20-2-1870,

meesterknecht op de Zoutkeet, tr. ald. 1) 25-4-1822 Johanna Maria Kaaneman, ged. ald. 12-10-1796, dienstbode, overl. ald. 16-8-1849, dr. van Gerrit Kaaneman en Maria van der Reek, 2) 15-5-1850 Elisabeth van der Plas, geb. Noordwijk 15-1-1824, overl. Leiden 12-7-1898, dr. van Ary van der Plas en Adriana Elisabeth Vlasblom.

Uit het eerste huwelijk, geb. in Leiden:

1.  Johannes, geb. 1-9-1822, Volgt B VIIIa

2.  Maria Johanna, geb. 7-6-1824, overl. Leiden 5-11-1858, otr. ald. 28-7-1843  Willem van Benten, geb. ald. 22-12-1821, overl. ald. 9-2-1856, zn. van Willem van Benten en Maria van Diest.    

3.  Gerrit, geb. 24-9-1826, Volgt B VIIIb

4.  Lena, geb. 26-1-1828, overl. Leiden 12-4-1829

5.  Theodorus, geb. 8-9-1829, overl. Leiden 6-3-1868

6.  Cosmas Damianus, geb. 8-9-1829, Volgt B VIIIc

7.  Elisabeth, geb. 10-12-1831, overl. Leiden 2-6-1833

8.  Chrysostomos Jacobus, geb. 12-1-1834

9.  Willem Simon, geb. 15-2-1836, overl. Leiden 28-3-1836

10. Cornelia Maria, geb. 3-3-1838, overl. Leiden 21-4-1900, tr. ald. 2-8-1871   Jacobus van Kampen, geb. ald. 27-6-1847, melkver­koper, zn. van Simon Petrus van Kampen en Jacoba Graal.

11. Catharina Maria, geb. 2-5-1840, overl. Leiden 19-9-1923, tr. Den Haag 8-11-   1876 Isaac Hermanus Coster, geb. Leiden 19-9-1829, zn. van Jan Theodorus Coster en Anne Olimphia van Thoir.

Uit het tweede huwelijk, geb. in Leiden:

12. Andreas, geb. 26-02-1851, overl. Venray 14-11-1870

13. Adriana Elisabeth, geb. 13-6-1852, overl. Leiden 13-2-1930, tr. ald. 8-4-   1896 Gottfried Kranz, vergulder, geb. Koblenz 14-6-1849, wednr. E. Benzing, zn. van Peter Kranz en Maria A.J.C. Schmitz.

14. Simon Leonardus, geb. 6-10-1853, Volgt B VIIId

15. Johannes Martinus, geb. 6-5-1855, overl. Leiden 6-12-1856

16. Johannes Josephus Martinus, geb. 21-4-1857, overl. Leiden 14-10-1879

17. Josephus Leonardus, geb. 2-4-1860, Volgt B VIIIe

18. Andreas Joseph, geb. 6-4-1862, overl. Leiden 21-1-1864

 

B VIIb    Cornelius Bronsgeest, ged. Leiden 31-8-1800, overl. ald. 30-3-1867,

melkverkoper, tr. ald. 1) 27-1-1842 Maria Kerkvliet, geb. Lisse 30-10-1815, overl. Leiden 4-12-1845, dr. van Arie Kerkvliet en Claasje van der Stokken, 2) Leiden 9-10-1850 Maria Anna Corvers, geb. Zoeterwou­de 24-05-1820, overl. niet gevon­den, dr. van Johannes Gosweenus Corvers en Anna Geertruy Stevens.

In de Leidse huwelijksaktes wordt bij het eerste huwelijk vermeld dat Cornelius gedoopt is op 3-8-1800 en een zoon was van Johannes (A Vb) en Geer­truida Johanna Adriana van der Aar. Bij het tweede huwelijk is hij gedoopt op 31-8-1800 en een zoon van Johannes (B VIa) en Catharina Zwetsloot. Uit de gezinskaart (GAL) blijkt dat het om een en dezelfde persoon gaat. Gezien de vernoeming van de eerste dochter en het ontbreken van drievoudi­ge voornamen bij de kinderen (vergelijk A Vb) is de inpassing in de B-reeks juist. Ook de overlijdensak­te is hiermee in overeenstemming.

Uit het eerste huwelijk, geb. in Leiden:

1.  Catharina, geb. 22-6-1842, overl. Leiden 21-8-1842

2.  Johanna Maria, geb. 21-10-1843, overl. Den Haag 23-5-1914, tr. 1) Leiden 16-  10-1867 Johannes Vrijmoeth, brandersknecht, later kastelein, geb. Weesp 8-1-1847, overl. Leiden 28-12-1886, zn. van Gregorius Vrijmoeth en Cornelia Vreden­bregt, 2) Den Haag 11-12-1901 Christiaan Philip­pa, geb. Delft 8-7-1840, wednr. Jacoba Joosten, zn. van Pieter Philippa en Helena Mulder.

3.  Sientje Catharina, geb. 11-11-1845, overl. Leiden 19-2-1846

Uit het tweede huwelijk:

4.  Johannes, geb. 21-11-1850, overl. Leiden 21-9-1870

5.  Cornelis Johannes, geb. 22-2-1852, Volgt B VIIIf

6.  Dirk, geb. 17-12-1853, Volgt B VIIIg

7.  Geertrui, geb. 16-5-1856, overl. Leiden 10-7-1856

8.  Simon, geb. 8-5-1857, overl. Leiden 20-6-1857


9.  Cornelia, geb. 29-5-1858

10. Catharina, geb. 14-3-1861, overl. Leiden 19-8-1864

 

B VIIc    Pieter Bronsgeest, geb. Haarlem 19-1-1834, lintwever, arbeider, overl.  ald. 26-6-1908, tr. ald. 23-12-1857 Maria van Opzeeland, geb. Alk­maar 23-8-1832, overl. Haarlem 30-5-1915, dr. van Jan van Opzee­land en Antonia Zonne­veld.

Uit dit huwelijk:

1.  Antonia Maria, geb. Haarlem 23-10-1858, overl. ald. 28-5-1859

2.  Alida, geb. Leiden 28-2-1863, overl. Haarlem 28-10-1928, tr. ald. 4-10-1882 Theodorus Adrianus Vreenegoor, geb. Velsen 29-9-1860, overl. Haarlem 13-3-1920, zn. van Willem Vreenegoor en Cornelia van Zutphen. 

 

B VIIIa   Johannes Bronsgeest, geb. Leiden 1-9-1822, schipper, tr. Maria Christina Vinke, geb. Leiden 29-1-1827, dr. van Dirk Vinke en Hendrica van der Kroef. Het huwelijk heeft mogelijk in Oegstgeest plaatsgevonden. Het gezin woont voor 1871 in Den Haag, en vestigt zich in dat jaar in Hof van Delft. Geen verdere gegevens gevonden.

Uit dit huwelijk:

1.  Hendrica Theodora, geb. Oegstgeest 24-2-1853, overl. Delft 26-8-1915, tr. Delft 21-11-1877 Cornelis van der Lans, geb. Vrijenban 18-5-1852, overl. Delft 28-3-1923, zn. van Arij van der Lans en Maria van der Stap.

In zijn overlijdensakte worden als ouders van Cornelis van der Lans gegeven Adrianus en Elisabeth van der Stap. De huwelijksakte van het paar Van der Lans/van der Stap geeft Maria.

2.  Elisabeth, geb. Leiderdorp 29-6-1855, overl. Den Haag 2-4-1929, tr. Loosdui­nen 24-8-1881 Herma­nus Wilhelmus Persoon, geb. ald. 15-9-1858, zn. van Nicolaas Persoon en Hermina de Wit. Het gezin (3 k.) verhuist in 1905 naar Rotter­dam, vanwaar Elisabeth als weduwe met haar kinderen in 1907 terugkeert naar Den Haag. 

B VIIIb   Gerrit Bronsgeest, geb. Leiden 24-9-1826, landbouwer, schipper,         slijter, overl. ald. 20-4-1903, tr. 1854 (otr. Leiden 8-4-1854) Elisabeth Cornelia van Dijk, geb. Zwammerdam 4-5-1827, overl. Oegstgeest 17-4-1912, dr. van Hendrikus van Dijk en Geertruidis Mikkers.

Uit dit huwelijk, geb. in Leiden:

1.  Simon Hendricus, geb. 25-8-1854, overl. Leiden 16-3-1857

2.  Henricus Johannes, geb. 10-2-1856, Volgt B IXa

3.  Johanna Maria, geb. 12-11-1857, overl. Leiden 9-10-1858

4.  Elisabeth, geb. 31-12-1858, overl. Leiden 5-7-1866

5.  Gerardus Simon Bronsgeest, geb. 25-3-1862, overl. Leiden 13-3-1888, sigaren­ma­ker, tr. ald. 16-9-1885 Alida Hoogendoorn, geb. Schoonhoven 10-7-1858, overl. niet in Leiden gevon­den, dr. van Dirk Hoogendoorn en Engeltje Rous. Geen kinderen gevonden.

6.  Simon Theodorus, geb. Leiden 27-7-1862, Volgt B IXb

7.  Geertruida Annetta, geb. 18-8-1863 , overl. Leiden 17-2-1864

8.  Annetta Geertruida, geb. 9-4-1865, tr. Leiden 5-12-1888 Cornelis van Haasteren, geb. Veur 1852, olieslager, zn. van Petrus van Haaste­ren en Cornelia Immer­zeel.

9.  Petrus Jacobus Adrianus, geb. 15-10-1867, overl. Leiden 8-8-1868

10. Bartholomeus Johannes, geb. 2-1-1869, overl. Leiden 1-5-1869

11. Anna Maria Geertruida, geb. 3-7-1870, overl. Leiden 24-1-1871

12. Anna Maria, geb. 28-11-1872, overl. Leiden 5-4-1939, tr. ald. 14-6-1893     Adriaan Schoenma­ker, geb. Zierikzee 6-9-1866, machi­nist, overl. Leiden 14-10-1931, zn. van Hendrik Schoenma­ker en Janna Wilhelmina Alburg.

 

B VIIIc   Cosmas Damianus Bronsgeest, geb. Leiden 8-9-1829, 2e smidsbaas bij de   Marine in N.O.I., overl. tussen 20-1-1902 en 31-3-1913, tr. 1) Soerabaja 11-3-1865 Jacoba Johanna Koster, wed. Lodevicus Wilh. van Kooten, tr. 2) Soerabaja 20-1-1877 Louise Christina Hiestand, geb. 1836/7, overl. Hengelo 31-3-1913

(76 j.).

Uit het eerste huwelijk33:

1.  Simon Matheus Damianus, geb. Soerabaja 8-1-1866, jong overl.    

2.  Theodorus Hendrikus Christiaan, geb. Soerabaja 28-6-1867, Volgt B IXc


3.  Johannes Jacobus Alexander, geb. Soerabaja 25-11-1868, boormeester34, tr.      Asahan 26-2-1900 Catharina Bullock. Uit dit huwelijk nakomelingen.

4.? Marienus Mathijs, geb. Soerabaja 14-6-1872, overl. Batavia 20-4-1903

5.? Jacobus Pieter, geb. Soerabaja 8-7-1874

Uit het tweede huwelijk bekend:

x.  Lowie Johannes Hendrik, geb. Soerabaja 30-10-1877, Volgt B IXd

 

B VIIId   Simon Leonardus Bronsgeest, geb. Leiden 6-10-1853, restaurateur, overl. Amsterdam 12-4-1934. tr. 1) Delft 5-9-1877 (scheiding 22-5-1905)           Eli­sa­beth Schrijvers, geb. Gorinchem 26-7-1859, dr. van Mattheus Schrij­vers en Arnolda Dina van Tellingen, tr. 2) Amster­dam 8-3-1906 Françoi­se Wilhelmina Augusta Leyssius, geb. Den Haag 13-4-1857, wonende Amsterdam, erkende natuur­lijke dochter van Jhr. François Guillaume Leyssius en Johanna Herberdina Augusta Wilhelmina van den Burg, onder wier achternaam zij is geregistreerd bij de geboorteaan­gifte.   

 

B VIIIe   Josephus Leonardus Bronsgeest, geb. Leiden 2-4-1860, bediende,          handelsreiziger, commissionair, overl. Oegstgeest 3-7-1916, tr. Delft 4-5-1881 Arnolda Dina Schrijvers, geb. Gorinchem 13-3-1857, overl. Leiden 5-9-1924, dr. van Mattheus Schrijvers en Arnolda Dina van Tellingen. 

Uit dit huwelijk, geb. in Leiden:

1.  Elisabeth Arnolda Dina Maria, geb. 4-9-1882, tr. Rotterdam 17-11-1907 Jacobus Johannes Wijtenburg, geb. Leiden 27-10-1879, kleerma­kersknecht, zn. van Martinus Wijtenburg en Petronella Amalia Ballemaker.

2.  Arnolda Dina Adriana Hendrika, geb. 6-9-1883, overl. Leiden 22-6-1886

3.  Cornelia Jacoba Josephina, geb. 2-4-1885, overl. Leiden 4-7-1886

4.  Simon Mattheus Arnoldus Josephus, geb. 22-12-1886, Volgt B IXe

5.  Arnolda Dina Cornelia Jacoba, geb. 27-9-1888, overl. Leiden 25-4-1893         6.  Leocadie Albertine Marie, geb. 11-4-1892, overl. Leiderdorp 11-2-1974.

7.  Mattheus Johannes Antonius, geb. 9-9-1893, Volgt B IXf

8.  Josephine Arnolda Dina, geb. 6-8-1895, ongeh. overl. Leiden 25-2-1966.

Volgens haar overlijdensadvertentie21 heeft zij jarenlang voor haar (ongenoem­de) broer gezorgd. Blijkens het BR Amsterdam, waar zij lange tijd woonde, is dat Gerardus Jacobus Alexander, die in 1966 reeds was overleden.   

9.  Gerardus Jacobus Alexander, geb. 29-7-1897, overl. voor 25-2-1966             10. Arnolda Dina Elisabeth Jacoba Johanna, geb. 6-7-1901, Leiden overl. 24-4-1902 

 

B VIIIf   Cornelis Johannes Bronsgeest, geb. Leiden 22-2-1852, melkverko­per,      brandersknecht, stratenmaker, schipper, overl. Schiedam 18-1-1912, tr. Leiden 10-5-1876 Adriana Cornelia Smit, geb. ald. 13-4-1855, dr. van Christi­aan Smit en Marianne Alberse.

Uit dit huwelijk:

1.  Anna Maria, geb. Leiden 8-2-1877, tr. Schiedam 29-6-1898 Cornelis Johannes    Bernard, geb. ald. 10-2-1872, bankwerker, zn. van Cornelis Bernard en Wilhelmina van Ooyen.

2.  Cornelis, geb. Leiden 17-10-1878, overl. ald. 6-2-1879

3.  Jansje, geb. Schiedam 8-1-1880, overl. ald. 4-7-1881

4.  Cornelis Gerardus, geb. ald. 3-10-1881, overl. ald. 8-11-1881

5.  Adriana Cornelia, geb. ald. 24-11-1882, tr. ald. 18-9-1902 Frederi­cus Johan Gerhard Rechters, geb. ald. 30-9-1871, mouter, zn. van Frederi­cus Johan Gerhard Rechters en Helena Elisabeth Tromp.

6.  Christina Cornelia, geb. ald. 14-12-1884, overl. ald. 24-11-1930, tr. ald. 6-5-1909 Franciscus Theodorus Jacobus de Kaper, geb. ald. 30-4-1884, bakker, zn. van Johannes Francis­cus de Kaper en Henrietta Petronella Straat­man.

7.  Cornelia Adriana, geb. ald. 18-6-1886, overl. ald. 6-11-1886.

8.  Cornelis Gerardus, geb. ald. 7-9-1887, Volgt B IXg

9.  Helena, geb. ald. 27-12-1889, tr. ald. 7-5-1913 Johannes Hengst, geb.     ald. 26-7-1886, zn. van Stephanus Hengst en Wilhel­mina Maria Middendorp.

10. Marius Andreas, geb. ald. 15-9-1891, overl. ald. 20-3-1892

11. Christianus Andreas, geb. ald. 16-2-1893, Volgt B IXh

12. Andreas Leonardus, geb. 1-11-1894, Volgt B IXi


13. Theodorus, geb. 10-8-1896, Volgt B IXj

14. Marianna, geb. ald. 26-11-1898, overl. ald. 28-9-1899

15. Marianna, geb. ald. 18-12-1900, overl. ald. 7-8-1901

 

B VIIIg   Dirk Bronsgeest, geb. Leiden 17-12-1853, koopman, smid, rijtuigmaker,   overl. Den Haag 20-2-1939, tr. Leiden 31-1-1877 Helena Cornelia Thijssens, geb. Alphen a/d Rijn 4-10-1854, dr. van Jan Leonardus Thijssens en Jacoba Petronella Boot.

Uit dit huwelijk:

1.  Cornelis Johannes, geb. Leiden 24-7-1879, Volgt B IXk

2.  Antonius Jacobus, geb. Voorschoten 26-7-1880, overl. Overschie 20-4-1900  

3.  Theodorus Cornelis, geb. Den Haag 24-12-1882, Volgt B IXl

4.  Johannes Jacobus Cornelis, geb. Den Haag 19-11-1884, Volgt B IXm

5.  Jacobus Petrus, geb. Den Haag 21-8-1886, operazanger, overl. ald. 20-7-   1964, tr. ald. 10-4-1940 Elfriede Luise Nagel, geb. Herne (D) 13-10-1898. Geen kinderen.

6.  Marinus Johannes Marie, geb. Den Haag 24-4-1888, koetsier, tr. ald. 3-12-1913 Johanna Tijssen (scheiding 28-8-1925), geb. ald. 25-2-1893, wonende Antwerpen, dr. van Lambertus Tijssen en Apolonia Pieternella Hofland.    

7.  Leonardus Jacobus, geb. Den Haag 11-3-1890, Volgt B IXn

8.  Franciscus Jacobus, geb. ald. 11-10-1891, Volgt B IXo

9.  Hendricus Johannes, geb. ald. 31-1-1894, overl. Katwijk 14-3-1963.

10. Simon Leonardus Theodorus, geb. Den Haag 16-4-1895

Twee broers uit dit gezin, Cornelis Johannes en Jacobus Petrus, oogstten waardering in Nederland, maar vooral in Duitsland, als opera- en concertzangers, o.a. aan de Volksoper Berlin. Beiden waren bariton. De bekendste van de twee, Cornelis, richtte in 1924 de opera-afdeling van Radio Berlijn op en was daarvan directeur, tot hij in 1934 door de Nazi's van zijn post ontheven werd. Hij wordt beschouwd als de ontdekker van de destijds beroemde Roemeen­s-Joodse tenor Josef Schmidt. Cornelis is Duits staatsburger gewor­den. De jongere broer Jacobus was in zijn latere jaren een gewaardeerd zangpeda­goog26.

 

B IXa     Henricus Johannes Bronsgeest, geb. Leiden 10-2-1856, kleermaker, overl. Den Haag 18-3-1931, tr. ald. 12-5-1880 Anna Amelia Voermans, geb. Leiden 17-1-1859, overl. Den Haag 30-3-1943, dr. van Jacobus Voermans en Alida Johanna Volkert.

Uit dit huwelijk, geboren in Den Haag:

1.  Gerardus Henricus Jacobus, geb. 12-12-1880, Volgt B Xa

2.  Jacobus, geb. 18-2-1882, overl. ald. 23-3-1882

3.  Alida Johanna, geb. 18-3-1883, overl. Voorburg 7-6-1966, tr. Den Haag 31-1-1912 Jacobus Johannes Voermans, geb. Leiderdorp 26-4-1884, overl. Den Haag 23-6-1950, wednr. Wilhelmina Maria Christina Tuithof, zn. van Johannes Voermans en Anna van Vliet.  

4.  Henricus Johannes Bronsgeest, geb. 1-12-1884, hofmeester, tr. ald. 8-9-1915 Wilhelmina Jacoba Freriks, geb. Arnhem 31-1-1889, dr. van Willem Freriks en Cornelia Schuilenburg. Mogelijk nakomelingen.

5.  Jacobus Godefridus, geb. 9-1-1886, Volgt B Xb

6.  Elisabeth Cornelia Maria, geb. 8-4-1887

7.  Johan Simon Godefridus Henricus, geb. 14-4-1889, overl. ald. 5-12-1889.

8.  Johan Simon Godefridus Henricus, geb. 22-6-1891, overl. ald. 15-1-1897.

9.  Cornelia Catharina Wilhelmina Josina, geb. 7-3-1894

10. Annetta Geertruida, geb. 13-12-1896, tr. 20-10-1926 Arnoldus Joannes van Ette, geb. Vlaardingen 19-2-1895, zn. van Henricus Joannes van Ette en Hendrica Catharina Marie van Luenen.

11. Maria, geb. 13-12-1896, tr. 17-11-1918 Abraham Soek, geb. Berkel en Roden­rijs 8-8-1886, zn. van Nicolaas Soek en Cornelia Wilhelmina Heesterman.

12. Godefridus Jacobus Nicolaas, geb. 22-7-1898, overl. 7-9-1898

13. Godefridus Johannes, geb. 20-10-1899, Volgt B Xc

14. Johan Simon Theodorus, geb. 11-6-1902, volgt B Xd

 

B IXb     Simon Theodorus Bronsgeest, geb. Leiden 27-7-1862, meubelmaker, overl.


ald. 25-8-1925, tr. ald. 5-5-1886 Leentje Steenvoorden, geb. Noordwijk 7-10-1861, overl. Voorburg 19-11-1952, dr. van Albert Steen­voorden en Leentje van den Aardweg.

Uit dit huwelijk, geboren in Leiden:

1.  Helena Elisabeth Johanna, geb. 14-6-1896, gehuwd.

2.  Elisabeth Johanna, geb. 25-12-1898, gehuwd.

3.  Gerardus Lambertus, geb. 21-1-1901, Volgt B Xe

4.  Johanna Maria, geb. 17-4-1902, overl. Rijnsburg 3-8-1989, tr. Leiden 12-10-1925 Nicolaas Gerardus Bubbers, geb. Haarlem 4-10-1899, overl. Den Haag 23-2-1965, zn. van Maria Anna Elisabeth Bubbers.

 

B IXc     Theodorus Hendrikus Christiaan Bronsgeest, geb. Soerabaja 28-6-1867, notaris te Madioen, overl. Madioen 17-1-1925, tr. Soerabaja 1) 14-12-1892 Johanna Louise Maria Heynneman (scheiding 14-10-1908), 2) 13-11-1908 Caroline Amelia Theodora Burgemeestre, geb. Panggul 10-7-1881, overl. Haarlem 26-7-1964, erkende dr. van Robert Willem Burge­meestre en een inlandse vrouw35. Er zijn (waren) nako­me­lingen uit beide huwelijken. 

 

B IXd     Lowie Johannes Hendrik Bronsgeest, geb. Soerabaja 30-10-1877, tr.

Anthonia Ekdom, geb. De Bilt 21-4-1881. Hieruit nakomeling(en), v.w. zeker:

x.  Cosmas Damianus, geb. Meppel 2-3-1905, Volgt B Xf

 

B IXe     Simon Mattheus Arnoldus Josephus Bronsgeest, geb. Leiden 22-12-1886,

boekbinder, tr. Den Haag 1) 21-12-1910 Theodora Arnolda Dina Schrij­vers, geb. Den Haag 29-12-1887, overl. voor 8-12-1920, dr. van Jacobus Schrij­vers en Cornelia Maria Voogd, 2) 8-12-1920 Itske de Haan, geb. Workum 13-1-1889, dr. van Taeke de Haan en Jetske Hagedoren. Mogelijk nakomelingen.

 

B IXf     Mattheus Johannes Antonius Bronsgeest, geb. Leiden 9-9-1893, overl. ald. 15-2-1968, tr. 1) Amsterdam 12-5-1920 Johanna Marianna Blom, geb. Leiden 19-2-1894, overl. ald. 16-12-1921, dr. van Wilhelmus Franciscus Blom en Alida Catharina Koopman, 2) Schiedam 27-9-1923 Josephina Johanna Günther, geb. Nijmegen 10-2-1901, overl. Leiden 9-8-1982, dr. van Adam Joseph Günther en Geertruida Johanna Liesting.

Uit het eerste huwelijk:

1.  Arnolda Dina, geb. Leiden 2-8-1921, overl. ald. 4-3-1990, tr. ald. 24-5-    1948 Jan Johannes Meerburg, ambtenaar PTT, geb. ald. 14-10-1919.  

Uit het tweede huwelijk, geb. in Leiden:

2.  Julia Maria, geb. 17-9-1924.

3.  Josephus Leonardus, geb. 16-12-1925, Volgt B Xg

4.  Mattheus Johannes Antonius, geb. 16-6-1927, Volgt B Xh

5.  Johanna Geertruida Maria, geb. 6-5-1930, ongeh. overl. Leiden 4-4-197926

6.  Gerardus Jacobus Alexander Bronsgeest, geb. Leiden 9-6-1936. Tweemaal         gehuwd. Nakomelingen.

 

B IXg     Cornelis Gerardus Bronsgeest, glazenwasser, geb. Schiedam 7-9-1887,     tr. ald. 23-5-1912 Maria Petronella Rensman, geb. ald. 15-4-1889, dr. van         Jacobus Franciscus Antonius Rensman en Adriana Johanna Leenderts.

Uit dit huwelijk, geb. in Schiedam:

1.  Cornelis Johannes Maria, geb. 6-6-1913.

2.  Adriana Johanna Maria, geb. 1-6-1914, overl. ald. 13-1-1995, tr. ald. 16-10-  1941 Wilhelmus Collignon, geb. ald. 7-2-1915.

3.  Johanna Maria, geb. 1-10-1915.

4.  Jacoba, geb. 18-1-1917.

5.  Frederika Johanna Gerarda, geb. 29-10-1919.

6.  David Johannes Bronsgeest, geb. 16-11-1922, tr. Elisabeth Aleida Huberta Versleijen, overl. Schiedam 21-6-1986. Mogelijk nakomelingen.

7.  Gerardus Cornelis Maria, geb. 27-4-1929

 

B IXh     Christianus Andreas Bronsgeest, geb. Schiedam 16-2-1893, slepers­knecht, koetsier, tr. Rotterdam 18-1-1922 Antonia Maria de Haan, geb. ald. 7-6-1898, dr. van Adrianus de Haan en Maria Petronella Paal­vast.

Uit dit huwelijk, geboren in Schiedam:


1.  Cornelis Johannes Maria, geb. 27-7-1922

2.  Petronella Maria, geb. 20-2-1924.

3.  Christianus Petrus Antonius Bronsgeest, geb. 10-1-1928, automon­teur, bedrijfsleider, overl. Vorden 21-9-1974, tr. Den Haag 8-8-1951 Maria Frederika van Wetten, geb. ald. 14-6-1928. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

B IXi     Andreas Leonardus Bronsgeest, geb. Schiedam 1-11-1894, glazenwas­ser,    overl. ald. 11-9-1987, tr. ald. 5-8-1920  (scheiding 11-2-1957) Elisabeth Antonia Span, geb. ald. 4-3-1898, dr. van Antonius Johannes Span en Barbara van der Knaap.

Uit dit huwelijk, geb. in Schiedam:

1.  Adriana Cornelia, geb. 10-2-1921, gehuwd.

2.  Barbara Catharina, geb. 13-2-1923

3.  Cornelia Johanna Maria, geb. 13-5-1926, gehuwd.

4.  Henriëtte Maria, geb. 19-10-1927, overl. ald. 26-4-1928

5.  Andreas Leonardus, geb. 21-10-1929, overl. ald. 13-11-1929   

6.  Lucia Andrea Maria, geb. 25-5-1931

7.  Andrea Elisabeth, geb. 1-4-1936, gehuwd.

 

B IXj     Theodorus Bronsgeest, geb. Schiedam 10-8-1896, loswerkman, overl. ald. 1-12-1993, tr. ald. 1) 4-6-1936 (schei­ding 31-10-1940) An­tonia Johanna Karsdorp, geb. ald. 30-11-1906, 2) 6-11-1947 Bernardina Adriana Maria van Steen­oven, geb. ald. 29-6-1901.  

Uit het eerste huwelijk:

1.  Hendrika Cornelia, geb. Rotterdam 12-2-1940. Nam later de naam Karsdorp aan.

2.  Antonia Johanna, geb. Schiedam 15-6-1941, overl. ald. 22-7-1941

 

B IXk     Cornelis Johannes Bronsgeest, geb. Leiden 24-7-1879, operazanger, overl. Berlijn 22-9-1957, tr. Charlotte Margarite Leon, geb. Berlijn 16-4-1884. Uit dit huwelijk:

1.  Estha Anna Therese, geb. Berlijn 8-12-1912

2.  Dirk Cornelis, geb. München 21-6-1916.

Het paar (met kinderen) liet zich op 31-1-1924 in Den Haag inschrijven vanuit Berlijn, en vertrok weer daarheen op 27-11-1924. Cornelis Johannes was Duits staatsburger.

 

B IXl     Theodorus Cornelis Bronsgeest, geb. Den Haag 24-12-1882, verpakker,     overl. ald. 28-6-1932, tr. ald. 16-4-1913 Maria Wilhelmina van den Berg, geb. ald. 20-8-1893, dr. van Hendrikus van den Berg en Elisabeth Thuis.

Uit dit huwelijk, geboren in Den Haag:

1.  Helena Theodora Bronsgeest, geb. 13-1-1914, tr. Den Haag 24-7-1935 Johannes M.W. Schippers.

2.  Maria Elisabeth Hendrika, geb. 1-1-1915

3.  Theodorus Cornelis, geb. 28-8-1917, Volgt B Xi

4.  Anna Adriana, geb. 31-1-1919

5.  Elisabeth, geb. 23-4-1920

6.  Hendrika, geb. 16-7-1921

7.  Martina Johanna, geb. 8-9-1922

8.  Franciscus Jacobus, geb. 11-3-1924

9.  Hendrika Cornelia Johanna, geb. 24-7-1925

10. Theodora Johanna, geb. 15-1-1927

 

B IXm     Johannes Jacobus Cornelis Bronsgeest, geb. Den Haag 19-11-1884, verpakker, koffietenthouder, overl. Leiden 31-8-1961, tr. 1) Den Haag 20-7-1910 Maria Cornelia Sandig, geb. ald. 28-9-1886, overl. Leiden 2-9-1935, dr. van Carel Frans Sandig en Christina E.M. Hofland, 2) Leiden 20-11-1940 Alida Johanna Mostert, geb. Leiderdorp 21-11-1892, overl. Leiden 25-5-1949, dr. van Lambertus Johannes Mostert en Adriana Vermey. 

Uit het eerste huwelijk:

1.  Levenloos kind, 3-9-1911.

2.  Johannes Jacobus Cornelis, geb. Leiden 21-6-1916, Volgt B Xj

3.  Huibertina Maria, geb. ald. 28-9-1918, gehuwd.


B IXn     Leonardus Jacobus Bronsgeest, geb. Den Haag 11-3-1890, verhuizer, tr. ald. 8-7-1914 Anna Cathari­na Voois, geb. 4-3-1891 Kapelle in Zeeland, dr. van Jan Bastiaan Voois en Christina Johanna van der Voorde.

Uit dit huwelijk:

1.  Christina Johanna, geb. Den Haag 11-8-1916

2.  Dirk, geb. ald. 12-4-1920

3.  Helena Cornelia, geb. ald. 11-7-1925

 

B IXo     Franciscus Jacobus Bronsgeest, geb. Den Haag 11-10-1891, expediteur,

tr. ald. 13-3-1912 Felicitas van Rooyen, geb. Tilburg 27-11-1891, dr. van Dominicus van Rooyen en Anna Gallé.

Uit dit huwelijk kinderen, van wie zeker:

1.  Helena Cornelia, geb. Den Haag 5-8-1912, tr. ald. 2-9-1936 Daniel J. Kolenbrander, geb. ald. 6-12-1913, zn. van Jacobus Gerardus Kolenbrander en Maria van Lamwel.

2.  Anna Petronella Francisca, geb. ald. 5-7-1913

3.  Francina Jacoba, geb. ald. 18-10-1914

4.  Franciscus Jacobus, geb. ald. 16-10-1916, overl. ald. 31-7-1919.

5.  Dirk, geb. ald. 23-8-1918

6.  Felicitas, geb. ald. 3-12-1921

7.  Franciscus Jacobus, geb. ald. 13-1-1929

8.  Dominica Petronella, geb. ald. 13-7-1930

Het gezin vertrekt op 18-3-1937 naar Amsterdam.

 

B Xa      Gerardus Henricus Jacobus Bronsgeest, geb. Den Haag 12-12-1880, kleermaker, tr. Den Haag 1-5-1912 Jacoba Freriks, geb. Arnhem 24-2-1883, dr. van Willem Freriks en Cornelia Schuilenburg.

Uit dit huwelijk:

1.  Jacoba Anna Wilhelmina, geb. Den Haag 18-10-1912, tr. 3-2-1937 Henri Arnoldus Sekker, geb. 2-2-1912.

2.  Gerard, geb. ald. 18-11-1916

3.  Annetta, geb. ald. 15-11-1924 

 

B Xb      Jacobus Godefridus Bronsgeest, geb. Den Haag 9-1-1886, tramconduc­teur,

tr. ald. 26-2-1908 Helena Soeter, geb. ald. 4-3-1889, dr. van Willem Alexander Soeter en Johanna Alida Ruygrok.

Uit dit huwelijk kinderen, van wie zeker:

1.  Anna Amalia, geb. Den Haag 20-6-1908

2.  Alida Johanna, geb. ald. 4-7-1909, overl. ald. 3-11-1909

x.  Cornelia Hendrika Willemina, geb. 1917 (BR Asd)

y.  Anna Amelia Hendrika, geb. 1919 (BR Asd)  

 

B Xc      Godefridus Johannes Bronsgeest, geb. Den Haag 20-10-1899, tr. 13-5-1931 Bastiane Alida van Seuren, geb. Breda 11-8-1901.

Uit dit huwelijk:

1.  Johannes Bernardus, geb. Den Haag 15-3-1933 

 

B Xd      Johan Simon Theodorus Bronsgeest, geb. 11-6-1902, tr. Den Haag 12-11-1930 Fijtje Buschman, geb. ald. 21-1-1906, dr. van Engelbertus Buschman en Harmina Groen.

Uit dit huwelijk:

1.  Johan Henricus, geb. Den Haag 23-4-1931

2.  Godefridus Johannes, geb. ald. 14-12-1932

 

B Xe      Gerardus Lambertus Bronsgeest, geb. Leiden 21-1-1901, overl. Voorburg

20-8-197626, tr. Den Haag 22-9-1936 Johanna Francisca van Leeuwen21, geb. ald. 4-9-1902.

Uit dit huwelijk:

1.  Simon Theodorus Maria, geb. Voorburg 3-9-1937, Volgt B XIa

 


B Xf      Cosmas Damianus Bronsgeest, geb. Meppel 2-3-1905, vertegenwoordiger,    overl. Haaksbergen 31-5-1990, tr. Wisch 29-10-1930 Maria Hegeman, geb. Enschede 29-12-1903.

Uit dit huwelijk:

1.  Anthonia Cosmea, geb. Apeldoorn 23-8-1933, gehuwd.

2.  Louis Johannes Hendrik Bronsgeest, geb. Hilversum 3-4-1937, gehuwd. Nakome­lingen.

 

B Xg      Josephus Leonardus Bronsgeest, geb. Leiden 16-12-1925, overl. ald. 13-9-1992, werktuigbk. ingenieur, tr. Voorschoten 12-6-1957 Petronel­la Dolly Theodor­etha Josepha Goddijn, geb. Leiden 19-3-1935.

Uit dit huwelijk:

1.  Josephine Lydia Maria, geb. Voorschoten 2-4-1958

2.  Hendrika Johanna, geb. Leiden 22-7-1961

3.  Josephus Leonardus, geb. Leiden 29-4-1964

4.  Niels Alexander, geb. Voorschoten 29-5-1970

 

B Xh      Mattheus Johannes Antonius Bronsgeest, geb. Leiden 16-6-1927, overl.    Reeuwijk 24-4-1985, districtsdirecteur Verz. Mij., tr. Leiden 23-1-1956 Maria Cornelia Goddijn, geb. ald. 27-8-1931.

Uit dit huwelijk:

1.  Mattheus Johannes Antonius, geb. Alkmaar 24-10-1957

 

B Xi      Theodorus Cornelis Bronsgeest, geb. Den Haag 28-8-1917, overl. Rijswijk 24-4-1976, bankwerker, tr. Den Haag 30-10-1946 Meta van Deene, geb. ald. 1-3-1926.

Uit dit huwelijk, in Den Haag geboren:

1.  Meta, geb. 18-10-1945, gehuwd.

2.  Theodorus Cornelis Bronsgeest, geb. 14-3-1947, gehuwd, mogelijk nakomelin­gen.

3.  Christiaan Franciscus Bronsgeest, geb. 11-6-1948, gehuwd, mogelijk nakome­lingen.

4.  Maria Wilhelmina, geb. 16-9-1949.

5.  Eduard Johannes, geb. 6-12-1952

6.  Astrid Elizabeth, geb. 25-12-1956

7.  Hans Frederik, geb. 26-10-1958

8.  Robert Bernard, geb. 9-5-1961 

 

B Xj      Johannes Jacobus Cornelis Bronsgeest, geb. Leiden 21-6-1916, chauffeur  Menken Melk, overl. ald. 4-5-1958, tr. ald. 22-12-1937 Janna Kouwen, geb. Rotterdam 23-5-1913.

Uit dit huwelijk:

1.  Maria Cornelia, geb. Leiden 17-5-1940.

2.  Adrianus Johannes, geb. ald. 3-7-1946.

 

B XIa     Simon Theodorus Maria Bronsgeest, geb. Voorburg 3-9-193721, econoom, tr. 11-7-1970 Maria Dorothea Elisabeth Slotemaker Vroon26.            

Uit dit huwelijk:

1.  Reiner Simon Cornelis Rudolph, geb. Westgraftdijk 11-6-198426

2.  Justin André Jonathan Adriaan, geb. Westgraftdijk 21-12-198726

 

 

C                        TAK DIRCK DIRCKSZ, ALIAS DE SOT

 


Als stamvader van deze tak is door wijlen de heer J.A.C. Riel Dirck Lenaertsz genoemd. Hij gaf de aansluiting Dirck Lenaertsz (C I) --> Simon Dircxz Bronsgeest (tr. Maritgen Jans Nyerop) (C IIb) --> Dirck Simonsz Bronsgeest (tr. Niesje Leen­ders)28. De eerste aansluiting is door de heer Salman ontzenuwd. Ook de tweede aanslui­ting is beslist on­juist. Zoals hieronder wordt aangetoond, had Simon Dircxz Bronsgeest (C IIb) geen overlevende zoon Dirck. Dirck Symensz Brons­geest (B IIa) e.v. Niesje Leenders had dus een andere Simon als vader, van wie het patroniem niet bekend is29.

 

C I  Dirck Dircksz, geb. ??, alias de Sot, overl. ca. 1623, tr. Aagje Cornelisdr (zij hertr. kort na 1623 Cornelis Florisz Koudekerk, lijndraaier, wednr. Joosje Jansdr.) 

Uit dit of een eerder huwelijk van Dirck, volgorde onbekend:

   Cornelis, geb. ca. 1610, volgt C IIa 

    Maritge (Maertge) Dircx (van Bronsgeest), geb. ca. 1620, leeft nog

    18-04-167136, tr. SB Rotterdam 05-08-1646 Crijn Jansz (Bolle of Bol­laert),

    overl. voor 11-02-1667.

    Simon Dircxz Bronsgeest, in 1653 'buyrman' te Noordwijk38, in 1674

    'lijndrayer'14, overl. voor 170313, tr. Maritgen Jans Nyerop (ook wel Boontje       volgens het parochianenregister van 1686).

    Elisabeth Derick van Brons­geest, geb. ca. 1590/1600, begr. Leiden  

    28-12-1659/03-01-1660, tr. Adriaen Gijsbertsz van Raephorst, begr. Leiden

    11-11-1654. 

    Simon, Volgt C IIb

    Elisabeth Derick van Brons­geest, geb. ca. 1590/1600, begr. Leiden 28-12-      1659/3-1-1660, tr. Adriaen Gijsbertsz van Raephorst, begr. Leiden 11-11-1654.

Op 11 en 12 februari 1667 verkopen Cornelis en Simon Dircxzonen van Bronsgeest, wonende te Noordwijk, en Maertge Dircx van Bronsgeest, weduwe Crijn Fransz (moet zijn Jansz) Bolle, wonende te Rotterdam, en Pieter van Raephorst, vleeshouwer te Leiden, mede namens Gijsbert van Raephorst die in Frankrijk woont, als rechtma­tige erfgenamen ab intestato de boedel en goederen van wijlen Eva van Raephorst, enige dochter van Adriaen Gijsbertsz van Raephorst en Elisabeth Dircxdr van Bronsgeest, beiden in leven gewoond hebbende aan de Vismarkt in Leiden37. We kunnen aannemen dat Elisabeth een van de oudere kinderen van ‘De Sot’ was, en in 1623 reeds getrouwd: haar zoon Domini­cus van Raep­horst trouwt in 1640 (NG) in Leiden. Hij was niet onder de erfgena­men, en dus in 1667 al overleden. Cornelis is in 1623 nog thuis. Simon is waarschijnlijk na 1623 geboren

 

 

Uit het RA Noordwijk

 

RA 173,  f 1. 30-7-1636. Gezien bij schepenen ‘t Interdit proclamaties etc. uit de naam en vanwege Cornelis van der Burch secretaris alhier als curator van de verlaten boedel van Cornelis Floriszn. Coukerck za ged. en Aechje Cornelisdr. gewoond hebbende te Noordwijk, op en jegens een ieder die enig recht of actie toekomt op zekere kruidentuin gelegen op het Oosteinde van Noordwijk, belend NO Willem Pieterszn. schoenmaker c.s., ZO de Gooweg, ZW de wede van Jan Dirckszn. Clerckgen en NW Lenaert Gerritszn. verkoopt Thyman Thoniszn. als principael en Abraham Stoffelszn. en Gerrit Louriszn. Als borgen voor een prijs als genoemd in de verkoopvoorwaarden.

RA 173, f 2. 30-7-1636. Lijsbeth Dircksdr. en Maritje Dirkcsdr. beiden jongedochters met Cornelis Dirckszn. kleermaker hun broer zijn schuldig aan Cornelis Thoniszn. van der Burch als curator van de voorgaande boedel 700 gulden boven de belasting in de decreetbrief genoemd, met waarborg het huis en erf met kruidtuin gelegen op het Oosteinde, belend W of ZW Jan Corneliszn. Keuyer c.s., N en NW de erfgenamen van Haeneveer, N, NW en NO Adriaen Mees Doesen en ZO de Woonsdaegse watering.

 

RA 174, f 102v. 7-6-1646. Adriaen Gijsbertszn. van Raephorst man en voogd van Lijsbeth Dircksdr. voor hem

zelve en als procuratie hebbende van Crijn Franszn. kuiper wonende Rotterdam als man en voogd van Maritje Dircksdr. van 30-4-1646 gepasseerd voor notaris Dirck Block te Rotterdam verkoopt Symon Dirckszn. zijn zwager een huis en erf met tuin gelegen op de Croft over de Dinsdaagse watering, belend NO Maritje Gerritsdr. wede Willem Dammaszn. en Adriaen Mees Doesen, ZO de voorsz. watering, ZW Pieter Louriszn. van den Bosch en NW de wede van Philips Franszn., belast met 6 st erfpacht per jr, met conditie dat Aechje Cornelisdr. hun moeder daar haar leven lang mag blijven wonen. Voldaan met een schuldbrief.

103. 7-6-1646. Volgt schuldbrief van 1500 gulden boven de belasting met hypotheek op het gekochte.

Afgelost 17-10-1671.

 

 

C IIa     Cornelis Dircxz Bronsgeest, geb. ca. 1610, lakenkoper11 en kleerma­ker38, overl. 5-8-1669, tr. Maartge Maartens van der Mij, overl. 17-8-1669 (mededelingen van de heer E. van Vloten).

Cornelis wordt in het RA voor het eerst met de achternaam Bronsgeest vermeld op 13-11-1662 (RA Noordwijk 178, f 59), op 4-1-1676 draagt Simon Dirksz de achternaam Bronsgeest. Welke connectie er met de Bronsgeest is, is  niet duidelijk. Mogelijk heeft Cornelis Dirksz land op de Bronsgeest gekocht en is hij (en later Simon) daarom Bronsgeest gaan heten. Het is ook mogelijk dat er een connectie met

tak B is10a .

Uit dit huwelijk:

    Dirck, Volgt C IIIa

    Aechge Cornelis (Bronsgeest), geb. 1651, overl. Maassluis 6-4-1693, tr.       Noordwijk 1-8-1672 Pieter Wiggertsz de Jongh39. Hij hertrouwt Maassluis NG 11-9-1695 als wedr. van Aaghje Cornelis Bronsgeest met Trijntje van Lis, wed. Cornelis van Wijn.

    Guurtje tr. (schepenen, Noordwijk 7-7-1658) Jan Pietersz Wijckerhelt10a

 

RA Noordwijk, inv.nr. 180, f. 72. 15-5-1674.

 

Trijntje Adriaensdr. Nieuvelt weduwe van Warbout Jacobszn. van der Mij die een dochter is van Adriaen Janszn., Trijntje Aelbertsdr. weduwe van Dirck Jacobszn. van der Mij, dochter van Aelbert Janszn., Maerten Hendrickszn. van Duycker en Lijsbeth Hendricksdr. van Duycker meerderjarig en Hendrick Wichmanszn. van Duycker vader en voogd over zijn 4 minderjarige kinderen gewonnen bij Meynsje Maertensdr., dochter van Guyrtje Jansdr., nog Maerten Dirckszn. van der Mij, Annetje Dircksdr. van der Mij, Pieter Dirckszn. van der Mij en Willem Dirckszn. van der Mij voor haar zelve en dezelfde Maerten en Pieter Dirckszn. als omen en voogden over het enig nagelaten kind van Jan Dirckszn. van der Mij, kinderen en kleinkinderen van Dirck Maertenszn. van der Mij die een zoon was van Guyrtje Jansdr., nog Dirck Corneliszn. Bronsgeest, Simon Corneliszn. Bronsgeest, Jan Pieterszn. Wijckerhelt gehuwd met Guyrtje Cornelisdr. Bronsgeest, Pieter Wiggertszn. de Jong gehuwd met Aechje Cornelisdr. Bronsgeest, etc.

 

    Sijmen, geb. ca. 1645, Volgt C IIIb

Voor Sijmens aanwezigheid op deze plaats in de genealogie pleiten: zijn patro­niem bij huwelijk, de namen van zijn oudste dochter (Maertge) en enige zoon (Cornelis) (zie ook de kinderen van Dirck, C IIIa), hoewel dit zeer algemene namen waren, die dus puur toevallig kunnen zijn, en vooral het feit dat hij protestant was. Tegen zijn plaats pleit, dat hij niet genoemd wordt, ook niet via een gemachtig­de, in de delging van de schulden van wijlen Engel Willemsz aan de erfgenamen van Cornelis Dircxz Bronsgeest10, terwijl hij wel in leven was.

 

C IIb     Simon Dircxz Bronsgeest, in 1653 'buyrman' te Noordwijk38, in 1674       'lijndrayer'14, overl. voor 170313, tr. Maritgen Jans Nyerop, alias  Boontje volgens het parochianenregister van 1686.


Het gegeven dat Simon Dircxz Bronsgeest gehuwd was met Maritgen Jans Nyerop is afkomstig van de heer Riel28. Dit specifieke feit heb ik niet kunnen terugvinden. Wel zijn onafhankelijke gegevens gevonden, die het bestaan van huwelijks­banden tussen Simon Dircxz en de familie Van Nierop aantonen. Op 21 mei 1668 verschij­nen Pieter Huybertsz en Grietie Huyberts van Nierop, en Simon Dircxz van Brons­geest als oom en gekozen voogd van Treyntie Huyberts van Nierop voor de notaris om de boedel van de overleden Huybert van Nierop te scheiden40. Op 8 november 1671 verschijnen Cornelis Bartholomeesz als man van Grietje Corne­lisdr Clercq, en Phelps Jansz Clercq en Simon Dircxz Bronsgeest als ooms en bloedvoog­den van Dirck Cornelisz Clercq, tezamen kinderen en erfgenamen van Cornelis Jansz Clercq en Lysbeth Jans van Nierop, echtelieden, beiden overleden te Noordwijk, voor notaris Cornelis van Delven­diep om de boedel te scheiden41. Kennelijk waren Huybert van Nierop, Maritgen Jans Nyerop, en Lysbeth Jans van Nierop broer en zusters. In 1653 bekent Simon Dircxz van Bronsgeest een schuld van 200 Carolus­gul­dens te hebben aan 'Cornelis Dircxz van Bronsgeest, cleermkr, mede tot Noortwijck, mijnen broe­der'38. De handmerken van Simon onder de hierboven genoemde aktes zijn identiek, en vrij gecompliceerd.

Uit dit huwelijk bekend13:

    Cornelis

    Marij, overl. voor 1694

    Huybert, overl. voor 16-7-1725

    Elisabeth

 

Uit het RA Noordwijk

 

RA 184, f 79. 7-1-1694. Cornelis Simonszn. Bronsgeest zoon en mede-erfgenaam van wijlen Simon Dirckszn. Bronsgeest verkoopt Huybert Simonszn. Bronsgeest en Lijsbeth Simonsdr. Bronsgeest zijn broer en zuster 1/3 van een huis en erf gelegen op het Oosteinde op het Croft over de Dinsdagse watering te Noordwijk binnen, belend NO Abraham Trioens en Pieter Janszn. van der Fleuyt, ZO de voorsz. watering, ZW de weduwe van Huybert Pieterszn. Erffurt en NW Maarten Joppenzn., daarvan de kopers als mede-erfgenamen de resterende 2/3 delen toekomen, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 7-6-1646, voor 400 gulden contant.

 

Is bij Lijsbet Simons Bronsgeest getransporteert aan Wouter Jansz. van den Weijde vrij om IXC gulden contant den 8.01.1737.  Prt. P, fol. CCXVIII v.

 

Op 16-7-1725 testeert Elisabeth Symons Bronsgeest, bejaarde ongehuwde dochter. Haar erfgenaam is haar broer Cornelis Symonsz Bronsgeest. Legaten gaan naar haar tuinknecht en dienstmaagd, en naar haar neef Jan Jacobsz van Nierop42. Dit laatste gegeven bewijst dat we hier met de juiste Simon Dircxz Bronsgeest en zijn gezin te doen hebben.

 

C IIIa    Dirck Cornelisz Bronsgeest, kleermaker14, otr. Noordwijk 16-6-1669 Jannetge Dircks den Holst, j.d. van Rijnsburg. (Na het overlijden van Dirck Cornelisz hertrouwt de weduwe (gerecht Noordwijk 3-6-168510a) met Hendrick Brou­wer. Zij overlijdt in of kort voor 1717, en laat een kleine erfenis na. Haar kinde­ren, die dan nog alle vijf in leven zijn, erven elk f. 3.9.1413, Hendrick Brouwer (ten onrechte Bronsgeest genoemd13) krijgt f. 15.9.6.)

Uit dit huwelijk, Rem. gedoopt in Noordwijk (geen getuigen genoemd):

1.  Cornelis, ged. 12-7-1670, Volgt C IVa

2.  Maertge, ged. 1-1-1672

Op 2-4-1743 testeert Maertge (Marytge) Dirks Bronsgeest), die ongehuwd is gebleven43. Zij legateert o.a. geldsommen aan Dirk Cornelisz, Arend Cornelisz, en Jannetje Cornelis Bronsgeest (huisvrouw van Hendrik van der Zee), kinderen van haar overleden broer Cornelis Dircksz, en aan twee dochters van haar overleden halfzuster Neeltje Hendriks Brouwer, en enige goederen aan Gerbrantje Dirksdr Bronsgeest, dochter van haar tantezegger Dirk Cornelisz Bronsgeest. Haar erfgenamen zijn verder Jannetje Pietersdr van Velsen, dochter van haar overleden zuster Aaltje, Marytje, dochter van haar overleden broer Cornelis, en Lysbeth Cornelis Brons­geest, eveneens dochter van wijlen Cornelis en huisvrouw van Adrianus 't Land.

3.  Aefje, ged. 25-3-1674, overl. voor 1-2-172344, tr. 1) Jan Willemse Ooster­baen, 2) Noord­wijk SB 7-4-1716 Dirk Robbertse Eykenboom, wednr. Aafje Symens Alphijn. Bij de remonstrantse doop van zijn tweede kind Jannetie (1-1-1697) is J.W. Ooster­baen overleden.

4.  Dirck, ged. 19-4-1676

Dirck Dircks Bronsgeest sluit in 1729 een contract met het Gasthuis in Noordwijk omtrent zijn opname45. Hij is waarschijnlijk dezelfde, die op 3-6-1703 voor de Schepen­bank van Rijnsburg trouwt met Lena Brammer, j.d. van Rijnsburg. Er zijn geen kinderen gevonden. Dirck Dirckxz Bronsgeest en Lena Claasdr Brammer sluiten een langstlevendentestament op 8 december 171046. In de marge van de akte staat geschreven: 'testateurs staan in den 200sten penningh niet bekend'.

5.  Aeltje, ged. 31-10-1678, overl. tussen 1717 en 1-2-1723, tr. Noordwijk SB 20-6-1706 Pieter Symonsz Velsse. Hun kinderen Gijsbert (4-11-1707) en Jannetje (5-10-1714) zijn remonstrants gedoopt.

 

C IIIb ?  Sijmen Cornelisz Bronsgeest, geb. ca. 1645, overl. tussen 22-8-1724 en  26-3-1737, otr. NG Maassluis/Schiedam 18-10-1669, tr. Schipluiden 3-11-1669 Aeltje Claes (van der Valk (dR)).

Uit dit huwelijk:

1.  Maertje, NG ged. Maassluis 14-12-1670, ongeh. overl., begr. Cool (bij         Rotterdam) 8-2-1738.


Op 22-8-1724 benoemt Maartje Simons Bronsgeest, ongehuwd, wonende te Rotter­dam, haar vader Simon Bronsgeest, wonende te Maasland­sluis, tot universele erfge­naam47. Op 26-3-1737 verandert zij haar testament, en na haar dood in 1738 wordt de erfenis gedeeld door andere erfgenamen, niet-familieleden. Waarschijnlijk zijn haar broer en zus en hun eventuele nakomelingen dan dus ook al overleden.

2.  Neeltje, NG ged. Maassluis 26-2-1676, tr. Maassluis 16-11-1707 Jacob Ariensz  de Roo.

3.  Cornelis, NG ged. Maassluis 10-2-1683.

In Maassluis wordt op 7-1-1733 Guertie Kornelis Bronsgeest begraven. Dit zou een dochter van deze Cornelis kunnen zijn.

 

C IVa     Cornelis Dirksz Bronsgeest, Rem. ged. Noordwijk 12-7-1670, tr. Noordwijk 1) 2-5-1694 Gerberdina Aerse van der Kamp, j.d. van Deventer, 2) SB Noordwijk Binnen 28-9-1710 Trijntje Jacobs van der Steen.

Uit het eerste huwelijk (Rem. gedoopt):

1.  Dirk, ged. Noordwijk 10-5-1696

2.  Maria, ged. Katwijk 7-5-1697

3.  Dirk, ged. Noordwijk 1-2-1699

4.  Dirk, ged. Noordwijk 14-3-1700, Volgt C Va

5.  Maria, ged. Katwijk 21-8-1701

6.  Arent, ged. Noordwijk 29-4-1703, waarschijnlijk dezelfde die Oegstgeest SB 10-10-1755 tr. Johanna van Egmond, vermoedelijk ged. Sassenheim 17-6-1731 als Antje, dr. van Jacob van Egmond en Dirkje Pieters Peet. Er zijn geen kinderen gevonden. 

7.  Jannetje, ged. Noordwijk 9-7-1705, tr. Hendrik van der Zee

8.  Lysbet, ged. Noordwijk 24-2-1707, tr. Adrianus 't Land

De juiste toenaam van de eerste echtgenote was waarschijnlijk Van Denekamp. Zo staat zij vermeld bij de dopen van haar 'Katwijkse' kinderen en in het langstle­vendentestament dat de echtgenoten in 1700 lieten opmaken48.

 

C Va      Dirk Cornelisz Bronsgeest de jonge, Rem. ged. Noordwijk 14-3-1700, tr.  Noordwijk 21-5-1724 Grietje Gerrits van Delden, ged. Noordwijk 8-4-1703, dr. van Gerrit Jans van Delden en Aagje Pieters van der Codde. 

Uit dit huwelijk, Rem. gedoopt in Noordwijk:

1.  Gerreberijntje, ged. 10-8-1727, tr. Noordwijk SB 21-12-1755 Joep Vlasvelt,    NG ged. Noordwijk 4-3-1725, zn. van Jacob Dirksz Vlasveld en Trijntje Joppe van den Raad.

2.  Aafje, ged. 26-3-1729, tr. Noordwijk NG 29-2-1756 Willem Joannes van          Peetink, j.m. van St Anna in Friesland.

3.  Gerrit, ged. 24-8-1732

4.  Meynsje, ged. 13-3-1735

5.  Dirk, ged. 5-8-1736

6.  Aaltje, ged. 22-12-1737

7.  Cornelis Bronsgeest, Rem. ged. Noordwijk 23-7-1741, chirurgijns­knecht, otr. Leiden 16-4-1773 Johanna Rademaker, NG ged. Leiden 13-7-1753, dr. van Andreas Raademaker en Johanna van den Braeck. Uit dit huwelijk in Leiden geen kinderen gevon­den. Het gezin is mogelijk uit Leiden verhuisd naar elders. Chirurgijns waren nogal mobiel.

Op 2 november 1767 verschijnt Mons. Pieter van der Kodde voor Notaris Isaak Vroombrouk te Rotterdam, en draagt zijn erfgenamen op van de t.z.t. vrijkomende erfenis f. 50,- te betalen aan Gerrebrantje Brondgeest (!), gehuwd met Job        Vlasveld, te Noordwijk en eveneens f. 50,- aan Dirk Brondgeest (!), ook wonende te Noordwijk49. Zij behoren, zoals blijkt, niet tot het eerder door mij besproken geslacht Brondgeest1. Waarschijnlijk is 'Brondgeest' hier een echte ver­schrij­ving. Die naam was in Rotterdam bekend, ook aan deze notaris. Martinus Brond­geest, 1702-1784 (VIIb in mijn eerdere artikel1), is in Rotterdamse notariële aktes vaak gevonden als getuige. 'Brons­geest' kwam daar rond 1770 niet voor. Gezien zijn naam was de erflater vermoedelijk een volle neef van de begunstig­den. 

 

 

D                               TAK WILLEM MEEUSZ

 

Deze in het oorspronkelijke artikel verschijnende tak vervalt. Noch Willem, noch zijn kinderen hebben ooit de naam Bronsgeest gedragen. Wel wordt Willem genoemd als ‘wonende op de Bronsgeest’. Dochter Lysbeth Willemsdr was getrouwd met Engel Willemsz Bronsgeest, die en zoon was van Willem Michielsz en als zodanig in tak E verschijnt10a .

 

 

Ibid. fol. 16 v. t/m 18r. 1617 jan 26.

Aeghte Jansdr weduwe van Willem Meeusz wonende op de Bronsgeest met Pieter Jansz Puijck haar broeder en gekozen voogd, mitsgaders Leenert Aelbertsz wonende in de "anderen hout" als neef en naaste bloedvoogd van Meeus Willemsz, Annetgen, Marijtgen en Jannetgen Willemsdochters, de vier onbejaarde kinderen van Willem Meeusz ter eenre. En Engel Willemsz als getrouwd  hebbende Lijsbeth Willemsdr mede nagelaten dochter van Willem Meeusz ter andere zijde. Engel Willemsz wordt eigenaar van woning, barge en land in de Bronsgeest in de heerlijkheid van Offem. Belend ZO de buurweg, ZW Jr. Johan van Matenesse, NW de Zuidbroeker schouwsloot en NW Michiel Willemsz., benevens nog enige andere percelen land aldaar en buiten het westeinde.

 

 

 

E                             TAK MICHIEL WILLEMSZ

 

Zijn vader was Willem Jacobsz Roo, overleden ca 1527 (zie rekeningen van de abdij Leeuwenhorst). Adriana was diens laatste echtgenote.

 

E I     Michiel Willemsz, overl. tussen 1570 en 1588, tr. NN

In het Morgenboek van 1542 wordt een stuk grond in de Bronsgeest beschreven als volgt: 'Adriaen (= Adriana) Willem Jacobsz wedue met hare kinderen eygenaers, haer zoon Michiel bruycker, daer t huys op staet met geestland groot 4 me(rgen) 86 roe(den)'. Dit stuk blijkt in 1588, en ook nog in 1604, in het bezit te zijn van Willem Michielsz en in 1640 van diens zoon Michiel Willemsz3. Een ander stuk land, groot 2 morgen 4 hond 11 roeden is in 1542 gezamen­lijk bezit van Heer Cornelis Goes te Leiden en Michiel Willemsz, 10 hond (= 1 morgen 4 hond) daarvan behoort aan Michiel. Ook dit stuk vererft via Willem Michielsz op Michiel Willemsz (jr). 'Michiel up die Bronsgeest' wordt in 1570 genoemd in de rekenin­gen van het St. Barbarak­looster te Noord­wijk2. Mo­gelijk was Gerrit Willemsz Bronsgeest, die in 1568 als bezitter of huurder van een huis in de Zeestraat in Noordwijk wordt genoemd in de Kerkrekeningen van Noordwijk2, een broer van Michiel Willemsz (sr).  

Uit dit huwelijk bekend:

      Marijtje, geb 1534/3510a

      Annetje, geb 1535/36, was in 1601 echtgenote van Dirk Jacobsz rietdekker

     (getuigenverklaring, RAL, Oud notarieel archief Leiden inv.nr. 7, f. 118)10a 

      Willem, geb 1546 (zie RAL, Oud notarieel archief Leiden, inv. nr. 7, fol. 3

      en 4).         Volgt E II

 


E II    Willem Michielsz, overl. tussen 1616 en 1623, tr. Hillegont Maertensdr6

Uit dit huwelijk bekend (zie onderstaande akten 10a)

        Michiel, Volgt E IIIa

        Jan (moet zijn overleden tussen 1617 en 1629, zie onderstaande akten)

        Engel, volgt E IIIb

        Annetgen, tr.Pieter Henricxsz,

        Aeffgen, tr. Jan Harmansz,

        Trintgen, tr. Cornelis Foppenz,

        Marijtgen, tr. Henrick Willemsz,

        Greetgen, tr. Jeroen Gerritsz

 

Willem Michielsz wordt in 1615/16 genoemd in de rekeningen van het St. Barbarak­looster te Noordwijk2. Bij de kapitale lening van 160050 wordt hij aangeslagen voor 25 gulden. Hij protesteert echter, en verklaart onder ede dat zijn vermogen kleiner is dan f. 5000. De aanslag wordt dan verminderd tot f. 20, maar 'in de verdubbeling' gezet op f. 40,-. In 1623 woont Hillegont Maer­tensdr, weduwe van Willem Michielsz, met haar zoon Michiel Willemsz in Noord­wijk6. Bij de 200e penning van 1623 wordt de zoon aangeslagen voor f. 10, de moeder voor f. 205.     

 

RAL, Archief Offem, RA Noordwijk 338, fol. 18 v t/m 19 v., 16-06-1617.

 

Hillegont Maertensdr weduwe van Michiel Willemsz, geassisteerd met Willem Dircksz haar voogd en zoon voor de ene helft. En Jan en Engel Willemszoons voor zich, Gerrit Corsse als man en voogd van Engeltgen Willemsdr, Pieter Henricxsz getrouwd met Annetgen Willemsdr, Jan Harmansz getrouwd met Aeffgen Willemsdr, Cornelis Foppenz als man en voogd van Trijntgen Willemsdr, Henrick Willemsz getrouwd met Marijtgen Willemsdr en Jeroen Gerritsz getrouwd met Greetgen Willemsdr voor de andere helft. Zij verkopen aan Michiel Willemsz wonende in Offem, een woning, barge, schuur en omtrent 4 morgen teelland. Belend ten ZO Henrick Meesz, ten ZW Juffr. van Sonnevelt en Engel Willemsz, ten NW de zuidbroeker schouwsloot en ten NO de abdij van Leeuwehorst. Belast met 3 gulden erfpacht aankomende het St. Catharijnen en Barbara klooster te Noordwijk. Met nog enkele percelen land liggende in de Bronsgeest en Offem. Datum 16 jun 1617.

 

RAL, RA Noordwijk, 171, f 126v. 6-5-1629.

 

Machiel Willemszn., Engel Willemszn., Pieter Hendrickszn. gehuwd met Annetje Willemsdr., Hendrick Willemszn. gehuwd met Maertje Willemsdr., Cornelis Foppenzn. man en voogd van Trintge Willemsdr., Jeroen Gerritszn. man en voogd van Goutje Willemsdr., Jan Harmanszn. man en voogd van Aefje Willemsdr. en Adriaen Dirckszn. man en voogd van Maertje Gerritsdr., allen kinderen en erfgenamen van Willem Michielszn. en Hillegont Maertensdr. beiden z.g. verkopen Maertje Cornelisdr. J.D., dochter van Cornelis Pieterszn. en Aeltje Willemsdr. een huis en erf gelegen op het Oosteinde, alles volgens de oude brief van 22-2-1609 en de jongste gedateerd van 27-4-1614, voor 450 gulden contant.

 

RAL, RA Noordwijk,nr 180, f122. 14-12-1675.

 

Lijsbeth Engelsdr. van Bronsgeest weduwe en boedelhoudster van Cornelis Corneliszn. Groen die een dochter is en vermits het nagelaten weeskind van Willem Engelszn. van Bronsgeest volgens testament gepasseerd voor notaris van Delvendiep op niet ingevuld wegens de erfenis van Maertje Phoppendr. weduwe en boedelhoudster van Engel Willemszn. desselfs grootmoeder is voldaan, stelt dat Jan Engelszn. van Bronsgeest de boedel had gereproduceerd en daarvan afstand had gedaan voor notaris Johan van Noort op 14-12-1675 en dat Lijsbeth en haar man de boedel hadden aanvaard, welke Maartje is overleden op de Bronsgeest en Lijsbeth met Jan Willemszn. van Riethoorn haar gekoren voogd verkoopt Willem Dirckszn. van Blanckenburgh wonende Catwijck op de Rijn een woning als huis, barg, schuur en boomgaard met twee percelen teelland tezamen 3 morgen 4 hond gelegen op de Bronsgeest in Noordwijk als in Offem, belend het huis met 3 morgen daar het huis op staat NO Philips Janszn. Clercq met bruikwaar van juffr. Vermij, ZO de Bronsgeesterweg, ZW de weduwe van Johan Gaal en NW de Zuidbroeker schouwsloot en daarover Louris Matthijszn. van Sonnevelt, Philips Janszn. Clercq en Pieter Thoniszn. van Waesdorp en de resterende 4 hond belend NO de vrouwe van Noordwijk, ZO de Bronsgeesterweg, ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NW de erfgenamen van Hendrick Barentszn., 2 hond land gemeen in 8 hond, toebehorende niet ingevuld daarvan Johan Hanneman rentmeester is, gelegen aan de Bronsgeesterweg, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van de woning en 3 morgen niet ingevuld en zekere scheiding gepasseerd voor de buren van Offem op 26-1-1617 en van de 4 hond van 13-4-1632, voor 2000 gulden contant.

 

E IIIa   Michiel Willemsz (Bronsgeest), overl. voor 26-9-165656, tr. NN.

Michiel Willemsz wordt in 1623 voor f. 10,- aangeslagen in de 200e penning5.

Michiel Willemsz van Bronsgeest wordt in een acte van 1 juli 1651 genoemd als lid van het Schut­tersgilde St. Joris in Noordwijk2.

Als zijn kinderen zijn bekend (volgorde onbekend):

    Willem, woont 1656 te Noordwijk, 1661 bij Alkmaar57.

    Engeltje, tr. Huybert Cornelisz van der Loos, molenaar te Loosduinen, woont       1656 Loosduinen.

    Maria, is 1656 ongehuwd, woont ?

 

RAL, RA Noordwijkerhout 481 f. 11. 11-11-1650.

 

Cornelis Claeszn. wedr Appolonia Claesdr. voor hem zelve en Maertje Michielsdr. met Michiel Willemszn. haar vader en gekoren voogd mede voor haar zelve en nog Michiel Willemszn. voorsz. als vader en voogd over Engeltje Michielsdr., Maertje Michielsdr. en Willem Michielszn. Zijn onmondige kinderen bij Leentje Claesdr. erfgenamen van Appolonia Claesdr. volgens het testament schuldig aan Maria de Jong wede Constantinus Magnus wonende Leiden een losrente van 125 KG per jr met hypotheek op 4 morgen 4 hond 29 roe weiland, belend NO Adriaen Willemszn., ZO de Maandaagse watering en ZW en NW de erfgenamen van Alexander Benting voor 2000 KG gereed geld.

 

RAL, Archief Offem, RA Noordwijk 338,, fol 54 r t/m 55 r.15-10-1632

 

Voor Daniel van der Bouchorst met Engel Willemsz en Cornelis Pietersz als getuigen verscheen Michiel Willemsz Bronsgeest wonende binnen Offem. Hij verklaart schuldig te zijn aan Corstiaen Jansz Hasius, burger van Leiden een erfelijke losrente van 150 gulden. Als borg verbind  hij omtrent 4 hond wei en teelland met huis, barg, schuur, boomgaard daarop staande. En nog 5 hond land liggende gemeen met de abdij van Leeuwenhorst, alles in Offem. Belend ten ZW M.W. Bronsgeest zelf met bruik en Engel Willemsz met eigen, ten NW de zuidbroeker schouwsloot, ten N O de abdij van Leeuwenhors met de voorn. partij van 5 hond en ten ZO M.W. Bronsgeest zelf met bruik. De partij is belast met 3 gulden erfpacht aankomende het convent van St. Catharijnen te Noordwijk. Datum 15 okt 1632.

 

Op 26 september 1656 verschijnen Huybert Cornelisz van der Loos, molenaar te Loosduinen, zijn vrouw Engeltje Michiels van Brons­geest en haar ongetrouwde zuster Maria Michiels van Bronsgeest (voor wie in deze zaak de notaris als 'gecoren voogt' optreedt) voor notaris Cornelis van Delven­diep56 in Den Haag. Zij machti­gen hun broer Willem Michielsz van Brons­geest, wonende te Noordwijk, om acht- of negenhonderd Carolusguldens van de bank te halen en een zelfde bedrag als hypotheek te geven op hun woning en landerijen in Noordwijk. Enige jaren later treedt Huybert Cornelisz van der Loos op als gemachtigde van de kinderen en erfgenamen van Michiel Willemsz Bronsgeest in een geldzaak58.

 

E IIIb     Engel Willemsz (Bronsgeest), geb. 1590/1600, overl. tussen 23-3-1664 en 7-2-1665, tr. 1). Lijsbeth Willemsdr, dochter van Willem Michielsz op de Bronsgeest), tr. 2)(voor 1623) Maritgen Foppendr6, overl. na 7-2-1665.

Op 23-3-1664 leggen Simon Jansz Mager en Willem Maertensz op verzoek van Engel Willemsz van Brons­geest een getuigenis af m.b.t. het gebruik van een stuk land van Engel door Christiaen van Loon om vinken te vangen51. Op 7-2-1665 bekent Maritgen Foppendr, weduwe van wijlen Engel Willemsz op de Bronsgeest, een bedrag van 400 Carolus­guldens schuldig te zijn aan Fytgen Ariensdr, huisvrouw van Louris Cornelisz Houckman. Zij wordt hierbij geassisteerd door haar zoon Jan Engelsz van Brons­geest en haar schoonzoon ('zwager') Cornelis Cornelisz van der Groen, die beiden op de (hoeve) Bronsgeest wonen en zich garant stellen voor het bedrag52.

Uit dit huwelijk bekend (volgorde onbekend)6:

    Willem, geb. voor 1623, overl voor 7.2.1661, Hij liet een weeskind achter 10a.

    Lysbeth, geb. ca. 1620, leeft nog 1678, otr. Den Haag 15-5-1661 Cornelis      Cornelisz (van, van der) Groen, overl. tussen 7-2-1665 en 1675.

en verder:

    Jan Engelsz Bronsgeest, geb. na 1623, overl. kort na 13-11-1693 tr. Noord­wijk-Binnen NG 13-1-1676 Aeltie Jans van Langevelt, van Noordwijk, wed. Huybert Gerritsz van Heeringh.

Jan Engelsz Bronsgeest is in 1686 en 1689 parochiaan van de RK parochie te Noordwijk16. Daarbij worden geen gezinsleden vermeld. Zijn huwelijk was dus waarschijnlijk 'gemengd'. Hierbij moet worden aangetekend, dat een huwelijk voor de NG kerk, als een van de twee mogelijkheden om wettig te trouwen, ook voor rooms-katholieken openstond, al gebeurde dat vermoedelijk niet vaak. Het paar heeft samen geen kinderen, en als Jan Engelsz op 13 november 1693 'siecklijck ende tebed leggende' testeert53 (zijn vrouw is dan al overleden) benoemt hij zijn twee stiefkinderen Jan Huybertsz en Marytge Huybertsdr van Heeringh tot algemeen erfgenamen. Het is opvallend, dat het huwelijk van Jan Engelsz plaats­vindt kort nadat de faillie­te boedel van zijn vader en zuster is geveild. Omdat de nog ongehuw­de Jan inwoont op de boerderij Brons­geest, is voor hem dan de dringende noodzaak ontstaan om een zelf­standig bestaan op te bouwen. In het faillisse­ment staat hij garant voor een bedrag van f. 28, dat door de curator is uitbetaald als achter­stallig loon aan een dienst­knecht op de Brons­geest10. Hij wordt in het Morgenboek van 1696 vermeld als gebrui­ker (geen eigenaar) van bijna alle stukken grond, waarvan tot 1676 Engel Willemsz gebrui­ker of eigenaar was3. Hij woont dan ook op de hoeve Bronsgeest, die hij huurt van de eigenaar Willem Dircxz Blanken­burgh3­,54. Deze laatste heeft de hoeve al in 1684 in zijn bezit3, de bewoner is dan Cornelis Pietersz Witteman. Zeer waar­schijn­lijk is Willem Dircxz Blanken­burgh zelfs al op 25 mei 1676 eigenaar: bij een ander ex-eigendom van Engel staat hij op die datum als nieuwe eigenaar genoemd. Merkwaardig genoeg wordt hij niet genoemd bij de kopers uit de boedel10. Hij is in elk geval niet dezelfde als Willem Dircxen van der Mij, die samen met zijn broer een huis met erf uit de boedel koopt.

 

 

F                       TAK JEROEN SIJMESSE (BRONSGEEST)

 

 

F I       Jeroen Sijmesse Langeveld (later ook Bronsgeest) tr. Noordwijk RK 28-4-1687 Pieternel Cnelis (van Brederode)(ged. NG Noordwijk 28-10-1657 10a), dochter van Cornelis Aalbertsz van Brederode en Willemijntje Simonsdr Castelijn. ZIJN HERKOMST IS ONBEKEND. Misschien heeft deze Jeroen Simonsz Langeveld bij een van de drie boeren op de Bronsgeest gewerkt.

Uit dit huwelijk, ged. in Noordwijk:

1.  Willemijntje, ged. 14-4-1687

2.  Sijmon, Volgt F IIa

3.  Willem, Volgt F IIb

4. Annetie, 8-7-1692, tr. mogelijk Noordwijk SB 11-1-1731 Simon Leen­derts        Groenendijk.

5.  Willemijntje, 10-1-1695

6.  Neeltie, 17-1-1697


Alleen bij de laatste drie dopen wordt een getuige genoemd, die echter uit de familie van de vrouw komt.

   

F IIa     Symen Jeroens Bronsgeest, ook genoemd Langeveld, ged. Noordwijk 15-7-1688, otr. Noordwijk 5-10-1710 Leena Willems Balkenen­de.

Uit dit huwelijk, ged. in Noordwijk:

1.  Immetje, ged. 19-12-1710

2.  Immetie, ged. 7-1-1713. Get. Jeroen Sijmese en Pieternel Cornelis.

3.  Willem, ged. 4-12-1722

 

F IIb     Willem Jeroens Bronsgeest, ged. Noordwijk 28-2-1690, tr. Noordwijk SB   3-7-1729 Maria Bouwen van Oosten. Uit dit huwelijk:

1.  Jeroen, ged. Noordwijk 8-12-1729

2.  Anna, ged. Oegstgeest 5-6-1731 (uit Valkenburg) 

 

G                     NIET-PLAATSBARE GEZINNEN EN PERSONEN

 

                            DIRCK SYMENSZ BRONSGEEST

 

Het feit dat de Dirck Symensz Bronsgeest die door wijlen de heer Riel ten tonele is gevoerd28 niet identiek is met zijn naamgenoot die met Niesje Leenderts getrouwd was29, heeft als gevolg dat de eerste in het kader van de hier behandel­de genealogieën vooralsnog als onplaatsbaar moet worden beschouwd.

 

                       ENGELTJE HARMENS VAN B(A)RONSGEEST

                

Op 19-9-1655 (onder)trouwde Engeltje Harmens van Baronsgeest, j.d. van Noortwijk, voor de Nederduits Gerefor­meer­de gemeente in Leiden met Gerrit Jansz, jongman van Gouda. Van haar is nog een pikante bijzon­derheid bekend. In het NG doopboek   van Noordwijk is op 3 maart 1660 te vinden59: 'Lea, buyten echt gebooren uyt Engeltje Harmens van Brons­geest, huysvrouw van Gerrit Jansz Natwel, nadat deselve eenige jaaren had geweest in Indiën; waerover Engeltje met haer man voornoemt in presentie van den kercken­raet is versoent. Is ten doop gedragen door Weyntje Harmens van Brons­geest'.  

 

Haar  familienaam was Van Noorda.  Mogelijk heeft zij bij een boer op de Bronsgeest gewerkt, en ontleende zij daaraan de naam Van B(a)ronsgeest. Zij hoort dus niet in deze genealogieën thuis 10a. 

 

                           EYMERT CORNELISZ BRONSGEEST

 

Op 12-10-1721 wordt in Amsterdam Eymert Cornelisz Bronsgeest begraven.

 

                           GRIETIE GERRITS BRONSGEEST

 

Grietie Gerrits Bronsgeest, j.d. van op den Huyn bij Warmond, tr. Warmond (SB) 19-4-1695 Joost Pancrasz Visser, j.m. van Den Haag.

 

                  IDA, PETRONELLA EN MICHIEL GERRITS BRONSGEEST

 

Op 5-6-1714 verschijnen Ida Gerrits Bronsgeest, ziekelijk, en Sara Jacobs Sumenet voor de notaris om langstlevendentesta­menten te sluiten. Mocht Ida het laatst overlij­den, dan laat zij alles na aan haar broer Michiel Bronsgeest en aan de 2 kinderen van haar zuster Petronella Bronsgeest, huisvrouw van Ary Meurs60. Op 29-11-1723 verklaart Ida Gerrits van Bronsgeest, dat haar broer Michiel Gerritsz van Bronsgeest, rietdekker, wonende aan het Oosteinde in Voorburg, op die dag is overleden. Zij aanvaardt de erfenis met voorrecht van boedelbeschrij­ving61. Wellicht zijn zij nazaten van Gerrit Symensz, zie onder B IIa.

 

                            JAN CORNELISZ BRONSGEEST

 

Op 2-1-1722 wordt Jan Cornelisz Bronsgeest, bierdrager van Noordwijk, inge­schre­ven als poorter van Amsterdam. Hij zou identiek kunnen zijn met Jan Cornelisse Bronsgeest, A IIIa. Deze zou dan gedurende korte tijd in Amsterdam hebben verble­ven. Verder wordt van hem in Amsterdam niets vernomen.

 


                        JANNETJE CORNELIS VAN BRONSCHEES

 

Op 9-10-1694 trouwt in Amsterdam voor de NG kerk Jannetje Cornelis van

Bron­schees, j.d. van  Haarlem, oud 20 jaar, ouders overleden, met Jan Hendrix

Bontekray, j.m. van Amsterdam, varende man, oud 23 jaar.

 

                            MARTEN ENGELSZ BRONSGEEST

 

Marten Engelsz Bronsgeest, geb. Hillegom, turfdrager, poorter van Amster­dam 23-2-1734, begr. Amsterdam 13-6-1746, tr. Hillegom 28-5-1730 Maria Hendrikse Vis, NG ged. Waddinxveen 12-8-1708, dr. van Hendrik Meesen (van der) Vis en Crijntje Jaspers van der Winde.

Uit dit huwelijk, Rem. gedoopt:

1.  Claas, ged. Haarlem 24-6-1731, begr. Amsterdam 8-8 of 26-8-1734

2.  Leendert, ged. Haarlem 25-9-1732, begr. Amsterdam 8-8 of 26-8-1734.

3.  Cornelis Bronsgeest, ged. Haarlem 22-1-1734, schilder, poorter van Amsterdam  11-6-1771, mogelijk in het minnehuis te Leiden overl. 5-1-1809, otr. Amsterdam NG 21-6-1765 Sara Gerbrant, begr. Amsterdam 10-9-1804. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

4.  Krijntje, ged. Amsterdam 11-6-1735

5.  Klaas, ged. Amsterdam 25-7-1737

6.  Neeltje, ged. Amsterdam 10-8-1738

7.  Klaas, ged. Amsterdam 22-10-1740

De getuigen bij deze dopen waren allen van de vrouwskant en geven geen enkele indicatie voor een mogelijke aansluiting. Marten zou een niet gevonden zoon kunnen zijn van Engel Dirksz Bronsgeest (B IIIb), hoewel de vrij kleine 'gaten' in diens talrijke kinderschaar dat eigenlijk minder waarschijnlijk maken. Gezien de onzekerheid blijft Marten Engelsz Brons­geest 'onplaats­baar'.

rschijn­lijk Jan Engelsz in 1696 al was overleden.

 

NOTEN

 

NA = Nationaal Archief, CBG = Centraal Bureau voor Genealo­gie, GADH = Gemeente­archief Den Haag, RAL = Regionaal Archief Leiden, GAR = Gemeentearchief Rotterdam, ONA = Oud-Notarieel Archief, RA = (Oud-)Rechterlijk Archief, RAZH = Rijksarchief in Zuid-Holland, e.v. = echtgenoot van. Het ONA van Noordwijk is in het NA te vinden onder ingangsnummer 3.04.01.

 

1.   A.J. van der Zeeuw, 'Het geslacht Van Brontgeest, later Bronsgeest en        Brondgeest, afstammende van Cornelis Michielsz Cuyper, alias Steur, alias         Brontgeest', Gens Nostra 55 (10), p. 537 e.v., en op mijn homepage.

2.   Mededelingen met dit nummer zijn afkomstig van de heer S.P.M. Hiep te Voor­schoten.

3.   Archief Hoogheemraadschap Rijnland, Morgenboeken Noordwijk/Noordwijkerhout.


Morgenboeken dienden ter bepaling van de hoogte van wat wij tegenwoordig polderlasten en waterschapsbelasting noemen, en werden, na het eerste uit 1542, in elk schrikkeljaar opgemaakt. Zij bevatten in principe de afmetingen, aard en ligging van de landerijen, compleet met namen van eigenaars en gebruikers, zoals zij in 1542 waren. Elk volgend Morgenboek behoort dan diezelfde informatie te bevatten, met daaraan toegevoegd de mutaties in eigendom en gebruik die in de rapportageperiode van 4 jaar zijn opgetreden. Helaas zijn nogal wat Morgen­boeken verloren gegaan of door ­omstandigheden nooit opgemaakt, en ook zijn lang niet altijd de mutaties naar behoren opgete­kend. Zo zijn bijvoor­beeld de gevolgen van het faillissement van de boedel van Engel Willemsz pas in het boek van 1684 terug te vinden (1680 ontbreekt), en kan men Engel als eigenaar of gebruiker van enige minder belang­rijke stukjes grond zelfs nog in 1704 tegenko­men. Hij was toen al 40 jaar overleden. Ook is het verwar­rend, dat de Morgenboe­ken die bewaard zijn gebleven van de periode tussen 1542 en 1604, in strijd met de regels, zijn opgemaakt op de voornamen van de gebruikers in alfabetische volgorde, zonder indicatie van de ligging van de landerijen, en meestal zonder vermel­ding van de eigenaars. Pas de boeken van 1604 en later zijn weer volgens de regels opgemaakt. Een ander probleem bij het zoeken is, dat toenamen spaar­zaam gebruikt werden, en dat daardoor verwarring kan ontstaan tussen verschil­lende personen met dezelfde voornaam/patroniem combinatie. Bij het ontbreken van ander bewijs, bijv. notariële aktes, is men dan aangewezen op continuïteits­lijnen in eigendom en gebruik. 

4.   NA, RA Noordwijk, Toegangsnummer 3.03.08.119, Inv. no. 270. Zie ook de Inleiding bij J.C. Kort, Inventaris van het Archief van het Huis Offem, Den Haag 1983, NA, Ing. No. 3.19.66, Inv. no. 775.

5.   RAL, Kohier van de 200e penning van de dorpen in Rijnland.

6.   RAL, Register Hoofdgeld Rijnland 1623.

7.   De kleine Heerlijk­heid Ofhem of Offem lag eertijds op de Hollandse geest­-    gron­den, en was ten N, Z en W be­grensd door de Heerlijkheid Noordwijk, ten O door Voorhout. Behal­ve het Huis Offem waren op het grondgebied 'eenige andere wonin­gen' gevestigd (Van der Aa). Blijkens een officiële meting in 1566

was de omtrek van de nagenoeg rechthoekige heerlijkheid 1475 rijnlandse roeden, of 5556 m. Aan de hand van de opgemaakte kaart (Archief van het Huis Offem, ARA, Ingangsno. 3.19.66, Inv. no. 775) kan men de lengte op ca. 1,67 km, de breedte op ca. 1,11 km schatten. Offem lag in zijn geheel binnen het gebied 'Brons­geest'. In elk geval in 1566 had Offem nog een eigen schout en baljuw. Later was de rechtsmacht over de Heerlijk­heid in handen van de autori­teiten van Noord­wijk.  8.   Het huis van Willem Meeusz was in 1542 eigendom van Jan Jansz Mager3, en werd ook door hem bewoond. Claes Jansz Mager (geen zoon van Jan Jansz Mager !) verklaart op 7-5-1577 voor notaris Willem Claesz Oude­vliet in Leiden onder meer, dat hij 15 jaar lang als knecht had gewerkt bij Jan Jansz Mager op de boerderij Brons­geest2.

9.   GADH, ONA, inv. no. 397, folio 11, dd. 23-4-1655.

10.  NA, RA Noordwijk, Toegangsnummer 3.03.08.119, Inv. nr. 82.

10a. Mededeling van de heer Salman.

11.  GADH, ONA, inv. no. 398, folio 202, dd. 27-4-1656.

12.  De bekende kinderen van Cornelis Dircksz van Bronsgeest sloten protestantse  huwelijken. Zijn zoon Dirck, die in Noordwijk bleef, liet zijn kinderen remon­strants dopen. Zoon (?) Sijmen Cornelisz, die in Maassluis trouwde, liet zijn kinderen voor de NG kerk dopen.

a.   RA Noordwijkerhout, 480, f 59v

b.   RA Nwh 480, f 120

c.   notities aan het begin van een transportregister, RAL, RA Noordwijk, inv. nr 168)

d.   RAL, RA Noordwijk, inv.nr 168, f 205, en het kohier van het Hoofdgeld van 1623, Noordwijkerhout)

13.  RAL, Rinse Penningen Rijnland 1623 tot 1724.

14.  RAL, Kohier Familiegeld 1674 van de dorpen in Rijnland.

15.  RAL, Weerbare Mannen van Rijnland 1599 en idem 1672.

16.  NA, RAZH, RK doopboek van Noordwijk. Hierin zijn voorin lijsten opgenomen van    parochianen en hun kerkelijk actieve gezinsleden ('communicantes') in de jaren 1686 en 1689.

17.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6296, folio 77 dd. 14-4-1744

18.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6291, folio 230 dd. 5-10-1707

19.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6292, folio 26 dd. 7-9-1720

20.  De gegevens met dit nummer zijn afkomstig van de heer P. de Ridder, Lisse

21.  Advertentiecollectie Centraal Bureau voor Genealogie

22.  Nederland's Patriciaat 58 (1972), 245.

23.  De Nederlandsche Leeuw 34 (1916), 173-4

24.  RAL, Archief Weeskamer, sec. GGG 184

25.  Jaarboek Amstelodamum 27 (1930), 151, 152

26.  Knipselcollectie Nederlandse Genealogische Vereniging

27.  Taxandria 24 (1917), 147. Corr. met het Gemeentearchief van Tilburg geeft    zijn naam als Franciscus Leonardus Adriaan, geboorteplaats en -datum onbekend, mogelijk overleden Tilburg ca. 1870. M.i. kan echter over de identiteit geen twijfel bestaan.

28.  Gens Nostra XLIII, p. 142.

29.  De beschrij­ving die de heer Riel geeft van Dirck Symensz Bronsgeest28 e.v. Niesje Leenders (B IIa) als 'jegen­woordig sijnde alhier tot Noortwijck binnen ende nu onlangs eerst thuys gecomen sijnde van sijne reys van Oostindien ende van voornemens sijnde sich eerlang wederom op reys naar Oostin­dien te begeven' en die voorkomt in een notariële akte van 25-8-167662 slaat op een andere Dirck Symensz Brons­geest. Het handmerk van Dirck Symensz (B IIa) was een tamelijk onbeholpen kruisje30, terwijl zijn naamgenoot voluit en in een geschoold hand­schrift ondertekende als Dirck Sijmonsz62.

30.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6288, folio 66 dd. 21-1-1691

31.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6293, folio 136 dd. 16-5-1729

32.  Gens Nostra XLV, p 410


33.  CBG, Indische Fiches. Zoals wellicht bekend, worden in de Indische Fiches de ouders van jonggeborenen zelden of nooit vermeld. In de genealogieën vindt dit zijn weerslag in enige plausibele doch niet bewezen plaatsingen, die dan van een vraagteken (?) zijn voorzien.

34.  CBG, coll. Bloys van Treslong-Prins.

35.  Het Geslacht Burgemeestre, Den Haag 1981 (CBG)

36.  GADH, ONA, inv. no. 91, folio 300, dd. 18-4-1671.

37.  RAL, Gerechtsdagboeken Inv. No. 80, folio 159

38.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6281, folio 6 dd. 4-8-1653  

39.  Prometheus 9, 46 (Kwartierstaat Janssen)

40.  GADH, ONA, inv. no. 435, folio 222 dd. 21-5-1668.

41.  GADH, ONA, inv. no. 403, folio 330 dd. 8-11-1671.

42.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6293, folio 59 dd. 16-7-1725 

44.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6293, folio 1 dd. 1-2-1723  

43.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6296, folio 65 dd. 2-4-1743

45.  Gens Nostra X, p. 141

46.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6291, folio 164 dd. 8-12-1710

47.  GAR, ONA, inv, no. 2355, folio 412.

48.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6291, folio 60 dd. 19-3-1700

49.  GAR, ONA, inv. no. 2862, folio 1221

50.  RAL. De kapitale lening van 1600 was gebaseerd op een kohier dat al in 1599 was opgemaakt. Omdat de geldnood van de overheid kennelijk zeer nijpend was, werden de daarin vermelde bedragen verdubbeld. Veel aangeslagenen 'doleerden' (protesteerden) op grond van een te hoge schatting van hun vermogen, maar een eventuele vermindering van de aanslag werd natuurlijk 'in de verdubbeling' meer dan gecompenseerd.

51.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6279, folio 13 dd. 23-3-1664

52.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6279, folio 48 dd. 7-2-1665

53.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6289, folio 63 dd. 13-11-1693

54.  In de Morgenboeken is geen datum te vinden voor de overgang van de huur van de hoeve Bronsgeest op Jan Engelsz. De lezer zal opmerken, dat zeer waarschijn­lijk Jan Engelsz in 1696 al was overleden.

55.  GADH, ONA, inv. no. 301, folio 332 e.v., dd. 1-3-1659.

56.  GADH, ONA, inv. no. 397, folio 274, dd. 26-9-1656.

57.  GADH, ONA, inv. no. 254, folio 184, dd. 12-1-1661.

58.  GADH, ONA, inv. no. 400, folio 226 dd. 5-1-1664.

59.  Gens Nostra L, p. 158

60.  GADH, ONA Inv. no. 1783, folio 161 e.v., dd. 5-6-1714

61.  GADH, ONA Inv. no. 1640, folio 219 dd. 29-11-1723

62.  NA, ONA Noordwijk, Inv. 6283, folio 77 dd. 25-8-1676