GEZINSSAMENSTELLINGEN UIT DE DOOPREGISTERS VAN DE VLAAMSE GEMEENTE IN COLCHESTER

 

†††††††††††††††††† TUSSEN 19 OKTOBER 1645 EN 22 DECEMBER 1728

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††† INLEIDING

 

Sinds ongeveer 1570 leefden in Colchester Vlaamse immigranten, vooral geschoolde lakenwevers en andere textielwerkers, die deels vrijwillig of op uitnodiging van de Engelse autoriteiten, deels gedwongen door de geloofsvervolgingen, uit hun moeder≠land waren weggetrokken. Zij hadden daar ook lange tijd hun eigen Neder≠landsta≠lige geloofs≠gemeenschap. De doopregis≠ters van de Vlaamse (Neder≠duits-gerefor≠meerde) kerk in Colches≠ter, voor zover bewaard gebleven, zijn gepubli≠ceerd door W.J.C. Moens (1). Zij beginnen met de ambts≠aanvaarding van Ds. Joannes Ruyting op 19 oktober 1645 en eindigen op 22 december 1728. Deze lijsten zijn voor genealogen interes≠sant, omdat zij ook namen bevatten van families waarvan leden in de 16e en 17e eeuw vanuit Engeland naar Holland zijn geŽmi≠greerd. Een aantal van die namen komt tot op de huidige dag in ons land voor, terwijl andere nog niet zo lang geleden bij ons zijn verdwenen (bijv. Tayspel, in Nederland uitgestorven in 1910).

 

Moens registreerde zuiver chronologisch. De hier gegeven bewerking is gemaakt op alfabetische volgorde van de geslachtsnaam, naar Nederlandse gewoonte volgens de hoofdge≠deelten. Per geslachtsnaam is de ordening vervolgens op alfabetische volgorde van de voornaam van de vader, daarbinnen weer op alfabetische volgorde van de voornaam van de moeder, en uiteraard per gezin chronologisch. Het is daardoor mogelijk om de gezinsvorming, en tot op zekere hoogte de familie≠relaties, in beeld te brengen. Behalve de dooplijsten van de 'Dutch Church' bevat het werk van Moens, naast veel interes≠sante achtergrond≠informatie die er hier verder niet toe doet, ook door hem geselecteerde gegevens uit Engelse 'parish registers', lijsten van begravin≠gen, enz. Voor zover de gegevens uit deze bronnen relevant waren en verantwoord bruikbaar, heb ik ze in mijn lijsten opgenomen. Onduidelijk blijft, of Moens' selectie t.a.v. de Vlamingen of hun afstammelingen volledig, of in ieder geval zo volledig moge≠lijk, is. Een interessant verschijnsel als gevolg van de assimilatie van de immigranten is de verbaste≠ring van namen. Vooral opvallend is, dat daarbij de schrijfwijze zich kennelijk aanpast aan de Engelse uitspraak. Sommige namen springen er daarbij uit, vermoedelijk doordat die over een lange periode bleven voorkomen. Zo vindt men voor Langele ook Langelee, Langeley en Langley, en voor Van der Lende Verlende en zelfs Verlan≠de(r). Merkwaar≠dig is dat een andere over de gehele periode voorkomende naam als Hagedoorn nauwe≠lijks veran≠dert, waarschijn≠lijk omdat hier geen verengelsing van de uitspraak voor de hand ligt. In de Engelse 'Parish registers' vindt men een enkele maal de vertaling 'Hedgethorne'. Het probleem van de schrijfwijze heb ik als volgt benaderd. In de op vadersnaam geordende dooplijsten heb ik de familie≠namen die kennelijk, ondanks afwijkende schrijf≠wij≠zen, bij hetzelfde geslacht behoren bij elkaar genomen onder de geslachts≠naam in de m.i. meest oorspronke≠lijke spelling, die overigens natuur≠lijk wel zelf ook in de lijsten moet voorkomen. In twijfelge≠vallen heb ik de naam of namen apart gerubriceerd en van een suggestie tussen ronde haken en met een vraagteken voorzien: (....?). Bij elke doop is de achternaam van de vader bovendien gegeven zoals in de oorspronkelijke versie-Moens.

 

Bij het gebruik van de lijsten is het volgende van belang:

 

-Opmerkingen, bijschriften etc. afkomstig van Moens zijn tussen vierkante

†† haken [...] geplaatst, veelal in het Engels.

 

-Opmerkingen, bijschriften e.d. van mij zijn tussen ronde haken (...) ge≠-††††††† plaatst OF voorzien van de waarschuwing N.B. Bijzonderheden omtrent de

†† verschillende predikanten van de 'Dutch Church' (eveneens voorzien van

†† N.B.) zijn ontleend aan ref. (1).

 

-Gegevens omtrent huwelijken en overlijdens of begrafenissen zijn uitsluitend


†† afkomstig uit de Engelse Marriage Licences en Parish registers.

 

T.a.v. mijn bewerking van de gegevens geldt:

 

-Ik heb gepoogd de gegevens zo letterlijk mogelijk over te nemen, dus inclu≠-†††† sief de kennelijke verschrijvingen in het origineel en de eventuele fouten††††† die Moens kan hebben gemaakt. In enkele gevallen zag ik aanleiding daarover†††† een opmerking te maken. Eigen fouten heb ik zorgvuldig en hopelijk volledig†††† gecorrigeerd.

 

-Door het grotendeels ontbreken van huwelijksgegevens zijn de meisjesnamen van††† de moeders meestal niet, en vrijwel nooit met zekerheid, te achterha≠len.††††††† Slechts in enkele gedocumenteerde gevallen heb ik dan ook meisjesnamen††††††††† vermeld.

 

-Vanaf laat in de 17e eeuw wordt vaak (niet altijd) behalve de doopda≠tum ook†††† de geboortedatum gegeven. Die heb ik in voorkomende gevallen tussen ronde

†† haken geplaatst, direct na de naam van de dopeling.

 

-Op twee uitzonderingen na heb ik vermeden de waarschijnlijkheid van tweede of††† derde huwelijken te noemen, ook waar die mogelijkheid voor de hand lag. In††††† verreweg de meeste gevallen is dat namelijk niet uit onafhankelijke gegevens††† te steunen.

 

Uit de lijsten komen enkele interessante bijzonderheden naar voren, die op verschillen tussen de Vlaamse en de Hollandse gewoonten wijzen.

 

-De eerste zoon wordt vaak naar zijn eigen vader en de eerste dochter naar†††††† haar eigen moeder genoemd.

 

-Moeders worden, op enkele uitzonderingen na, alleen met hun voornaam††††††††††† aangeduid.

 

-Er zijn vaak 3 of 4 doopgetuigen.

 

-Getrouwde vrouwen die als doopgetuige optreden worden uitsluitend bij hun†††††† mansnaam genoemd, en altijd na de mannelijke getuige(n). Ook bestaat de†††††††† indruk dat in vele gevallen de moeder tevens een van de doopgetui≠gen is.

 

-Enkele autochtone Engelse mannen die in Vlaamse families trouwden, lieten

†† (enkele van) hun kinderen in de 'Dutch Church' dopen.

 

 

1. W.J.C. Moens: 'Register of Baptisms in the Dutch Church at Colchester', The†††††† Publications of the Huguenot Society of London, Vol XII, Lymington 1905.


 

†††††††††††††††† REGISTER OP DE GESLACHTSNAMEN VAN DE DOOPVADERS

 

†††††† (spelling arbitrair gekozen volgens criterium vermeld in Inleiding)

 

††††††††††††† Geslachtsnaam††††††††††††††††††† aantal gezinnen

 

†††††††††††††† Achter, van†††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Alderson††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Aldridge††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Allen†††††††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Annoot††††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Behagel†††††††††††††††††††††††††††††††† 7

†††††††††††††† Beke††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Belsier††††††††††††††††††††† †††††††††††4

†††††††††††††† Benne†††††††††††††††††††††††††††††††††† 5

†††††††††††††† Bert, de†††††††††††††††††††††††††††††† 12

†††††††††††††† Berthol (Bertolf ?)†††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Bevere, de††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Bogaert, van den††††††††††††††††††††††† 5

†††††††††††††† Bois, du††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Bonte†††††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Boone†††††††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Boule, van††††††††††††††††† ††††††††††††1

†††††††††††††† Braem†††††††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Brel††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Breyne††††††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Bril††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3

††††††††††††† Broecke, van den††††††††††††††††††††††† 4

†††††††††††††† Broeker†††††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Bruyne, de†††††††††††††††††††††††††††† 15

†††††††††††††† Bulcke, van den†††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Burke, van†††††††††††††††† †††††††††††††3

†††††††††††††† Butterdroger, de††††††††††††††††††††††† 4

†††††††††††††† Casier††††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Casteele, van den†††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Caulier†††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††† ††Caveel††††††††††††††††††††††††††††††††† 5

†††††††††††††† Claesen†††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Clarebout†††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Clerck††††††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Clerck, de††††††††††††††† ††††††††††††††5

†††††††††††††† Cocke†††††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Colve†††††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Cool††††††††††††††††††††††††††††††††††† 7

†††††††††††††† Corte, de†††††††††††††††††††††††††††††† 5

††††††††††† †††Croket†††††††††††††††††††††††††††††††† 19

†††††††††††††† Decker††††††††††††††††††††††††††††††††† 4

†††††††††††††† Doen††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Doorn, van††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Dros†††††††††††††††††††† †††††††††††††††4

†††††††††††††† Dubois††††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Duc, le†††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Duy, de†††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Duytsche, de††††††††††††††††††††††††††† 7

†††††††††† ††††Elswee††††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Engels††††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Everaert†††††††††††††††††††††††††††††† 10

†††††††††††††† Faliaert††††††††††††††††††††††††††††††† 8

†††††††††††††† Feneyn††††††††††††††††† ††††††††††††††††1

†††††††††††††† Fever†††††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Foljard (zie ook Faliaert)††††††††††††† 1

†††††††††††††† Fromenteel††††††††††††††††††††††††††††† 6

†††††††††††††† Ganne†††††††††††††††††††††††††††††††††† 6


†††††††† ††††††Gaver, van††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Gelebaert†††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Geyns†††††††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Gomme, de†††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Grave, de†††††††††††† ††††††††††††††††††9

†††††††††††††† Gravestein††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Grevinkhove†††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Hackaerd††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Hacke†††††††††††††††††††††††††††††††††† 5

††††††† †††††††Hagedoorn††††††††††††††††††††††††††††† 10

†††††††††††††† Hane, de††††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Harding†††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Hasebaert†††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Hem, de††††††††††††† †††††††††††††††††††2

†††††††††††††† Hendricks†††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Hennekens†††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Heusick†††††††††††††††††††††††††††††††† 4

†††††††††††††† Hille, van††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††† ††††††††Hoet††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Hont, de††††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Hoorne, de††††††††††††††††††††††††††††† 7

†††††††††††††† Hovaer††††††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Jachduyvel††††††††† ††††††††††††††††††††2

†††††††††††††† Jonge, de†††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Keersgieter††††††††††††††††††††††††††† 12

†††††††††††††† Knockaert†††††††††††††††††††††††††††††† 6

†††††††††††††† Koninck, de†††††††††††††††††††††††††††† 2

††††† †††††††††Laan, van der†††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Langele†††††††††††††††††††††††††††††††† 7

†††††††††††††† Lende, van der†††††††††††††††††††††††† 14

†††††††††††††† Lichte, de††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Marsou (zie ook Masseau)††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Masseau (zie ook Marsou)††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Mesdach†††††††††††††††††††††††††††††††† 4

†††††††††††††† Meulenaer, de†††††††††††††††††††††††††† 6

†††††††††††††† Minnaer†††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††† ††††††††††Mortier†††††††††††††††††††††††††††††††† 9

†††††††††††††† Neuville††††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Oosterlinck†††††††††††††††††††††††††††† 6

†††††††††††††† Nutman††††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Pereboom††††††††† ††††††††††††††††††††††1

†††††††††††††† Pille†††††††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Pinklau†††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Pollentier††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Priem†††††††††††††††††††††††††††††††††† 1

††† †††††††††††Queker, de††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Rebou†††††††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Reger†††††††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Roode, de†††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Ruys†††††††††††† †††††††††††††††††††††††1

†††††††††††††† Ruyting†††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Ryk, de†††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Rykeseis††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Salaert†††††††††††††††††††††††††††††††† 6

†† ††††††††††††Sanders†††††††††††††††††††††††††††††††† 4

†††††††††††††† Schacht†††††††††††††††††††††††††††††††† 4

†††††††††††††† Schrevelius†††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Seys††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Smet, de (de Smit)††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Soene†††††††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Stavele, van††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Steene, van den†††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Steenholen††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††Steinmar††††††††††††††††††††††††††††††† 1


†††††††††††††† Tachoen†††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Tayspil††††††††††††††††††††††††††††††† 20

†††††††††††††† Thiel, van††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Torre†††††††† ††††††††††††††††††††††††††3

†††††††††††††† Trezel††††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Trooster, de††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Uwelaer, d'†††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Velde, van de†††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Verhulst††††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Verinsel††††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Vitse (zie ook Witse)†††††††††††††††††† 6

†††††††††††††† Vool††††††††††††††††††††††††††††††††††† 5

†††††††††††††† Waels††††††† †††††††††††††††††††††††††††2

†††††††††††††† Wale, de††††††††††††††††††††††††††††††† 5

†††††††††††††† Walle, van de†††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Weuten††††††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Wicke†††††††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Wilde, de†††††††††††††††††††††††††††††† 2

†††††††††††††† Wimersch††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Wind, van der†††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Winock††††††††††††††††††††††††††††††††† 3

†††††††††††††† Witse (zie ook Vitse)†††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Wolleman††††††††††††††††††††††††††††††† 1

†††††††††††††† Zijp, van der†††††††††††††††††††††††††† 1

 

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††† DE DOOPLIJSTEN

 

1.†††††††††††††††††††††††††††††††† ACHTER, van

 

†††††††† 1.1††††††††††††††††††† Daniel en Debora

 

30-07-1656Petrus, s. van Daniel VAN ACHTER en Debora. Get. Jan Priem, Jan

††††††††††† Faliaert en Sara Priem.

03-06-1660Debora, d. van Daniel VAN ACHTER en Debora. Get. Niclaes de Bruyne,

††††††††††† Simeon Mesdach en Sara de Bruyne.

 

†††††††† 1.2†††††††††††††††††††† Daniel en Mary

 

12-07-1646Joannes, s. van Daniel VAN ACHTER en Mary. Get. Simon Mesdach de

††††††††††† oude, Jacob Burken en Anna Everaert.

 

 

2.††††††††††††††††††††††††††††††††† ALDERSON

 

†††††††† 2.1††††††††††††††††††† Johan en Susanna

 

07-12-1662Johannes en Peter, k. van Johan ALDERSON en Susanna. Get. Edward en

††††††††††† Daniel Creket en Mayken Jiperen.

 

 

3.††††††††††††††††††††††††††††††††† ALDRIDGE

 

†††††††† 3.1††††††††††††† William en Abigail (Tayspil)

 

N.B. Uit the 'Essex Marriage Licences': 1683William Alldres, bay maker of

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Colches≠ter, to Abigail Tayspil

 

23-04-1699Michiel (geb. 13-4), s. van William ALDRITZ en Abigail. Get. Michiel

††††††††††† Thayspil d'oude en syn huisvrouw.

 

 

4.††††††††††††††††††††††††††††††††††† ALLEN


†††††††† 4.1†††††††††††††††††††† Henry en Maria

 

31-08-1720Henry (geb. 2-8), s. van Henry ALLEN en Maria. Get. Samuel Mortier

††††††††††† en syn huisvrouw Maria.

††††† 1724Maria, d. van Henry ALLEN en Maria. Get. Samuel Mortier en syn

††††††††††† huisvrouw Maria.

††††††††††† N.B. Doop- en geboortedatum ontbreken.

 

 

5.†††††††††††††††††††††††††††††††††† ANNOOT

 

†††††††† 5.1††††††††††††††††††† Jacob en Maeyken

 

20-09-1660Maria, d. van Jacob ANNOOT en Maeyken. Domi.

 

 

6.†††††††††††††††††††††††††††††††††† BEHAGEL

 

†††††††† 6.1††††††††††††††††††† Cornelis en Maria

 

19-10-1645Samuel, s. van Cornelis BEHAGEL en Maria. Get. Samuel Behagel,

††††††††††† Abraham Hagedoorn den ouden, en Judith Hagedoorn.

16-01-1648Maria, d. van Cornelis BEHAGEL en Maria. Get. Jan Hagedoorn, Sydrach†††††††††††† Leunevael en Sara Sitters.

09-03-1651Cornelius, s. van Cornelius BEHAGEL en Maeyken. Get. Samuel Lamoot,

††††††††††† Jonathan Hagedoorn en Maria Leunevet (Leunevael ? zie hierboven).

12-03-1654Anna, d. van Cornelius BEHAGEL en Maria. Get. Fransoys Montier

††††††††††† (= Mortier), Samuel Behagel en Abigail Clerck.

19-08-1655Maria, d. van Cornelis BEHAGEL en Maeyken. Get. Samuel Behagel,

††††††††††† Thomas Ingram en Susanna Behagel.

09-08-1656Joannes, s. van Cornelis BEHAGEL en Maeyken. Get. Matthias Hage≠-††††††††††††††† doorn, Jacob Winock en Janneken Hagedoorn.

05-06-1659Maria, d. van Cornelis BEHAGEL en Maeyken. Get. Joannes Hagedoorn,

††††††††††† Pieter de Clerck en Mary Hagedoorn.

08-04-1660Samuel, s. van Cornelis BEHAGEL en Maeyken. Get. Samuel Behagel,

††††††††††† Thomas Ingram en Susanna Behagel.

dec. 1661Anna, d. van Cornelis BEHAGEL en Maria. Get. Abram Hagedoorne de

††††††††††† jonge, Jacob Bogaert junior en Anna Everaert. [date omitted]

16-03-1662Maria, d. van Cornelis BEHAGEL en Maria. Get. Sam. Behagel en

††††††††††† syn huysv:

 

†††††††† 6.2††††††††††††††††††† FranÁois en Anna

 

09-12-1688Francois (geb. 5-12), s. van Francois BEHAGEL en Anna. Get.

††††††††††† Benjamin de Corte, Tobias Failjard en Maria Failjard.

03-11-1689Anna (geb. 26-10), d. van Francois BEHAGEL en Anna. Get. Jacob

††††††††††† Crokett, Thomas Cool en Susanna de Corte.

02-09-1691Joannes (geb. 27-8), s. van Francois BEHAGEL en Anna. Get. Benjamin

††††††††††† de Corte, Abr. de Bert en Sara de Bert. Ged. in huis.

11-03-1693Maria (geb. 23-2), d. van Francois BEHAGEL en Anna. Get. Jan de

††††††††††† Corte, Benjamin de Corte en Maria Croket. Ged. in huis.

23-09-1694Rachel (geb. 23-9), d. van Francois BEHAGEL en Anna. Get. Benjamin

††††††††††† de Corte, Pieter Schoenmaker en Sara de Corte.

24-10-1697Francois (geb. 13-10), s. van Francois BEHAGEL en Anna. Get. Simon

††††††††††† Verlende, Melch. Husick en Sara de Corte.

 

†††††††† 6.3††††††††††††††† Jan (de jonge) en Abigail

 

28-09-1662Abigail, d. van Jan BEHAGEL de jonge en Abigail. Get. Jan Behagel

††††††††††† de oude, Tobias Vitse en Grietgen Behagel.

24-01-1664Anna, d. van Jan BEHAGEL en Abigail. Get. Tobias Vitse jun:,††††††††††††††††††† Nicolaas Behagel en Anna Vitse.

 

†††††††† 6.4†††††††††††††††††††††† Jan en Anna


07-07-1661Anna, d. van Jan BEHAGEL en Anna. Get. Simeon Mesdach en Sara

††††††††††† Wolleman.

16-11-1662Debora, d. van Jan BEHAGEL en Anna. Get. Jan Mesdach en Maeyken

††††††††††† Annool (Annoot ? zie aldaar.)

19-06-1664Fransois, s. van Jan BEHAGEL en Anna. Get. Thomas Cool jun., en

††††††††††† Sara de Klerk.

 

†††††††† 6.5††††††††††††††††††††† Jan en Maria

 

19-10-1645Ioanna, d. van Jan BEHAGEL en Margriete (?). Get. Claes Behagel,

††††††††††† Gregorius Hennekens en Maeijken vander Lende.

22-11-1646Maria, d. van Jan BEHAGEL en Maria. Get. Jan Behagel, Simon Mesdach

††††††††††† de oude, en Debora Behagel.

10-09-1648Joannes, s. van Jan BEHAGEL en Maria. Get. Simeon Mesdach de jonge,

††††††††††† Pieter vande Broeke en Elisabet Soyier.

17-08-1651Cornelius, s. van Jan BEHAGEL en Maeyken. Get. Jacob Cool de jonge,

††††††††††† Abraham de Hem en Sara de Meester.

 

†††††††† 6.6†††††††††††††††††† Claes en Catelijne

 

30-11-1645Joannes, s. van Claes BEHAGEL en Catelijne. Get. Jan Behagel, Claes

††††††††††† Verhagel (= Behagel ?) en Josina Belleaux.

 

†††††††† 6.7††††††††††††††††††† Nicolaas en Maria

 

19-03-1665Maria, d. van Nicolaas BEHAGEL en Maria. Get. Jan Behagel sen., Jan

††††††††††† Behagel en Margarita Behagel.

††††† 1666Anna, d. van Nicolaes BEHAGEL en Maria. Get. Jacob Fennyn, Jacob

††††††††††† Claypool en Martynken Fennyn.

†††††††††† N.B. Deze inschrijving is niet gedateerd, maar valt op of na

†††††††††††††††† 25-11-1666, echter niet na de jaarwisseling.

25-07-1669Johannes, s. van Nicolaus BEHAEGEL en Maria. Get. Jan Behaegel,

††††††††††† Jacob Venyn en Martijntje Venyn.

03-11-1672Nicolaes, s. van Nicolaes BEHAEGEL en Maria. Get. Pieter Venyn,

††††††††††† Jacob Kleijpool en Susanne Keere.

17-01-1675Abraham, s. van Nicolas BEHAEGEL en Maria. Get. Jacob Venijn, Carel

††††††††††† Rijckeseijs en Marta Venijn.

 

 

7.††††††††††††††††††††††††††††††††††† BEKE

 

††††††† 7.1†††††††††††††††††† Cornelis en Susanna

 

16-02-1647Jacobus, s. van Cornelis BEKE en Susanna. Get. Daniel Tayspil de

††††††††††† oude, Jan Tayspil en Susanna Beke.

01-11-1649Susanna, d. van Cornelis BEKE en Susanna. Get. Abraham Hagedoorn

††††††††††† de jonge, Jan Rebau de jonge en Abigail Tayspil.

02-05-1652Joannes, s. van Cornelis BEKE en Susanna. Get. Joris Tayspil d'oude,

††††††††††† Jan Rebou d'oude en Sara Tayspil.

19-11-1654Maria, d. van Cornelis BEKE en Susanna. Get. Fransoys Tayspil de

††††††††††† jonge, Joris Tayspil en Maria de Groote.

02-09-1657Elisabet, d. van Cornelis BEKE en Susanna. Get. Abraham Hagedoorn

††††††††††† de jonge, Carel Tayspil de jonge en Elisabet Hagedoorn.

 

†††††††† 7.2†††††††††††††††††††† Jan en Susanna

 

16-08-1646Susanna, d. van Jan BEKE en Susanna. Get. Joannes de Meulenare,

††††††††††† Pieter de Clerck en Lydia de Winns.

28-11-1647Lydia, d. van Jan BEKE en Susanna. Get. Jan de Winne, Daniel

††††††††††† Tayspil de jonge en Judith Rebau.

04-02-1649Maria, d. van Jan BEKE en Susanna. Get. Abraham de Meulenaer, Pieter

††††††††††† de Wijne en Maeyken van der Lende.

19-01-1651Petrus, s. van Jan BEKE en Susanna. Get. Jacob Verhulst, Jan Rebou

††††††††††† de jonge en Margriete de Duytsche.


21-11-1652Cornelis, s. van Jan BEKE en Susanna. Get. Jan Rebou de oude, Carel

††††††††††† Tayspil de jonge en Susanna Beke.

05-11-1657Cornelis, s. van Jan BEKE en Susanna. Get. Jan Seaton, William

††††††††††† Barens en Elisabet Hagedoorn.

 

†††††††† 7.3†††††††††††††††††††† Pieter en Maria

 

15-11-1664Cornelis en Elisabeth, k. van Peter BEKE en Maria. Get. Mathias

††††††††††† Hagedoorne, Susanna Hagedoorne en Eva Pollentier.

16-06-1667Maria, d. van Pieter BEKE en Maria. Get. Maeyken Mesdach.

29-01-1669Susanna, d. van Pieter BEKE en Maria. Get. Jan Beke, Daniel Mesdach

††††††††††en Maria de Heem. [Maria (=de Heem) is underlined and Elizabeth is††††††††††††† written in the margin]

20-09-1675Sara, d. van Pieter BEKE en Mayken. Get. Jacob Mesdach en Susanna

††††††††††† Duytsche. In Aedibus.

 

 

8.†††††††††††††††††††††††††††††††††† BELSIER

 

†††††††† 8.1††††††††††††† Abraham (de jonge ?) en Anna

 

01-06-1662Maria, d. van Abraham BELSIER en Anna [sic].

††††††††††††† N.B. Deze inschrijving is ongedateerd, maar moet op de aangegeven

†††††††††††††††††† datum of 1 dag later gezet worden.

 

†††††††† 8.2††††††††††† Abraham (de jonge ?) en Margareta

 

08-08-1647Abigail, d. van Abraham BELSIER en Margreta. Get. Abraham Belsier

††††††††††† de oude en Abigail Belsier.

03-03-1650Abraham, s. van Abraham BELSIER en Margareta. Get. Abraham Belsier

††††††††††† en Abigail Belsier.

 

†††††††† 8.3†††††††††††††† Abraham de oude en Susanna

 

17-01-1647Petrus, s. van Abraham BELSIER en Susanna. Get. Abraham Coninck,

††††††††††† Pieter van Stavel en Debora de Hoorne.

16-09-1649Judith, d. van Abraham BELSIER de oude en Susanna. Get. Olevier

††††††††††† Hendrix, Isaac Ganne en Abigail Salaert.

 

†††††††† 8.4††††††††††††††††††† Isaac en Maeyken

 

15-06-1656Debora, d. van Isaac BELSIER en Maeyken. Get. Caleb Croket,

††††††††††† Jacob Reger en Debora de Hoorn.

31-12-1659Susanna, d. van Isaac BEELSIER en Maeyken. Get. Joanna Sansen.

††† ††††††††Domi. In huys gedoopt.

05-11-1661Isaac, s. van Isaac BELSIER en Maeyken.

 

 

9.††††††††††††††††††††††††††††††††††† BENNE

 

†††††††† 9.1†††††††††††††††††† Jacob en Elisabeth

 

24-05-1660Jacobus, s. van Jacob BENNE en Elisabet. Get. Jacob Benne de oude,

††††††††††† David Verlende en Elisabet Meulenaer.

05-02-1662Jacob, s. van Jacob BENNE en Elisabet. Get. Jacob Benne sen: en

††††††††††† Rebecca Benne.

04-04-1666Elisabeth, d. van Jacob BENNE en Elisabeth. Get. Abraham de Meule-

††††††††††† naer, Samuel Crokett en Marya de weduwe van Abraham Haghendooren

††††††††††† doude.

 

†††††††† 9.2†††††††††††††††††††† Lucas en Rachel

 

06-09-1655Rachel, d. van Lucas BENNE de jonge en Rachel. Get. Pieter de Bert,

††††††††††† Lucas Benne de oude en Maria de Bert.


05-02-1657Lucas, s. van Lucas BENNE en Rachel. Get. Pieter de Bert, Lucas

††††††††††† Benne senior en Ester de Bert. In Aedibus.

††††† 1663Sara, d. van Lucas BENNE en Rachel. Get. Joris Tayspel, Jan de Bert

††††††††††† en Rachel Tayspel.

††††††††††† N.B. Ongedateerd, maar valt tussen 05-11 en 10-12-1663.

09-09-1665Johannes, s. van Lucas BENNE en Rachel.

17-02-1668Lucas, s. van Lucas BENNE en Rachel.

17-12-1673Maria, d. van Lucas BENNE en Rachel. Get. Jan Winock en Maria

††††††††††† Winock. In Aedibus.

 

†††††††† 9.3†††††††††††††††††† Matthias en Abigael

 

07-04-1672Abigael, d. van Matthias BENNE en Abigael. Get. Abraham Fromenteel,

††††††††††† Samuel de Graave en Maria, huysvrouw van Pieter Fromantel.

 

†††††††† 9.4†††††††††††††† Thomas (de jonge) en Maria

 

18-11-1694Francina (geb. 10-11), d. van Thomas BENNE de jonge en Maria. Get.

††††††††††† Carel Thayspill, Thomas Benne d'oude en syn vrouw.

††††† 1697Maria, d. van Thomas BENNE de jonge en Maria. Get. Thomas Benne

††††††††††† d'oude, Carel Thayspil en syn huisvrou.

††††††††††† N.B. Geboorte- en doopdatum zijn niet ingevuld. Doop valt tussen

†††††††††††††††† 3-1 en 31-5.

24-05-1699Thomas (geb. 5-5), s. van Thomas BENNE de jonge en Maria. Get.

††††††††††† Thomas Benne d'oude en syn huisvrou, en Carel Thayspil d'oude.

05-04-1700Sara (geb. 20-3), d. van Thomas BENNE de jonge en Maria.

 

†† ††††††9.5†††††††††††††††††††† Thomas en Sara

 

15-12-1667Thomas, s. van Thomas BENNE en Sara. Get. Jacob Verlende, Abraham

††††††††††† Meulenaer en Rebecca Benne.

21-02-1670Jacobus, s. van Thomas BENNE en Sara. Get. Symon Butterdrooger,

††††††††††† Hendrick vanden Broecke en Rebecca Butterdrooger.

20-08-1671Sara, d. van Thomas BENNE en Sara. Get. Abraham Langlij den ouden,

††††††††††† Samuel Kricket en Mayken Bruyne.

15-02-1674Jacobus, s. van Thomas BENNE en Sara. Get. Lucas Benne, Jan Wijnock

††††††††††† de jonge en Jocomyntje Clack.

 

 

10.†††††††††††††††††††††††††††††††† BERT, de

 

††††††† 10.1††††††††††††††††† Abraham en Hannah (?)

 

15-10-1704Abraham, s. van Abraham DE BERT en [blank]. Get. Abraham de Bert en

††††††††††† Esther de Bert.

02-07-1710Samuel (geb. 24-6), s. van Abraham DE BERT en Hannah. Get. Samuel

††††††††††en Hester de Bert.

 

††††††† 10.2†††††††††††††††††††† Abraham en Sara

 

13-03-1670Hester, d. van Abraham DE BART en Sara. Get. Jan Keerschieter,

††††††††††† Pieter de Bart en Maria Langlij.

07-04-1671Samuel, s. van Abraham DE BERT en Sara. Get. Jan Burkjin, Sijmon

††††††††††† Weuten en Judic de Bert.

28-07-1672Abraham, s. van Abraham DE BART en Sara. Get. Abraham Langlij de

††††††††††† jonge, Samuel de Graeve en Rachel de Bart.

31-08-1673Johannes, s. van Abraham DE BART en Sara. Get. Jacob Verlende de

††††††† ††††jonge, Abraham Fever en Debora de Bart.

26-11-1676Susanna (geb. 21-11), d. van Abraham DE BERT en Sara. Get. Johannes

††††††††††† Robloo, Jan Keersgieter en Susanna Keersgieter.

 

††††††† 10.3††††††††††††††††† Christiaen en Debora

 

26-11-1648Ester, d. van Christiaen DE BERT en Debora. Get. Josias Snees, Jan


††††††††††† Sanders de oude en Ester Snees.

06-04-1651Samuel, s. van Christiaen DE BERT en Debora. Get. Jan Sanders de††

††††††††††† oude, Joannes Buyting (= Ruyting) en Ester de Bert.

20-02-1653Joannes, s. van Christiaen DE BERT en Debora. Get. Jan Sanders de

††††††††††† jonge, Samuel de Bert en Debora Sanders.

25-03-1655Christiaen, s. van Christiaen DE BERT en Debora. Get. Samuel de

††††††††††† Bert, David Sanders de oude en Ester Ruyting.

27-12-1657Debora, d. van Christiaen DE BERT en Debora. Get. Jan Sanders,

††††††††††† Josias de Bert en Debora Sanders.

02-10-1663Josias, s. van Christiaen DE BERT en Debora. Get. Abraham Langeley,

††††††††††† Elias Mortier en Susanna Fromenteel.

 

††††††† 10.4†††††††††††††††††† Christiaen en Maria

 

16-03-1651Jacobus, s. van Christiaen DE BERT en Maria. Get. Pieter de Bert,

††††††††††† Jacob Daems en Abigail Hammerston.

15-08-1652Maria, d. van Christiaen DE BERT, fil. Petri, en Maeyken. Get.

††††††††††† Pieter de Bert, Jacob Daems en Abigail Hammerston.

 

††††††† 10.5†††††††††††††††††††† Jacob en Debora

 

02-09-1655Susanna, d. van Jacob DE BERT en Debora. Get. Samuel Behagel,

††††††††††† Thomas Ingram en Susanna Behagel.

01-03-1657Abigail, d. van Jacob DE BERT en Debora. Get. Samuel Behagel, Pieter

††††††††††† de Bert en Maeyken Ingram.

apr/mei 1659 Debora, d. van Jacob DE BERT en Debora, G.[sic]

††††††††††† [This entry is unnumbered and undated]

13-04-1661Jacob, s. van Jacob DE BERT en Debora. Get. Abraham Langele en

††††††††††† Thomas Ingram.

09-09-1664Samuel, s. van Jacob BERT en Debora. Get. Nicolaas de Bruyne,

††††††††††† Samuel de Bruyne en Maeyken Verhagen.

 

††††††† 10.6†††††††††††††††††††† Jacob en Lydia

 

07-03-1652Ester, d. van Jacob DE BERT en Lydia. Get. Joannes Ruyting, Jacob

††††††††††† de Bruyne en Ester Snees.

02-07-1654Maria, d. van Jacob DE BERT en Lydia. Get. Pieter de Bert de oude,

††††††††††† Jacob de Bruyne en Maeyken Bruyne.

04-10-1657Jacobus, s. van Jacob DE BERT en Lydia. Get. Pieter de Bruyne,

††††††††††† Abraham Langele en Ester de Bert.

24-02-1661Maria, d. van Jacob DE BERT en Lydia. Get. Pieter de Bruyne,

††††††††††† Christiaen de Bert en Maeyken de Bruyne. In Templo.

12-04-1663Jacobus, s. van Jacob DE BERT en Lidia. Get. Samuel de Bert,

††††††††††† Nicolaas de Brune en Hester Ruyting.

 

††††††† 10.7††††††††††††††††††††† Johan en Sara

 

05-11-1663Joannes, s. van Johan DE BERT en Sara. Get. Joannes Ruyting, Jacob

††††††††††† de Bert en Hester de Bert.

 

††††††† 10.8†††††††††††††††††† Josias en Elisabet

 

24-06-1655Samuel, s. van Josias DE BERT en Elisabet. Get. Pieter de Bert,

††††††††††† Joannes Ruyting en Ester Snees.

 

††††††† 10.9†††††††††††††††††††† Pieter en Anna

 

17-05-1646Joannes, s. van Pieter DE BERT junior en Anna. Get. Samuel de Bert,

††††††††††† Pieter de Bruyne en Francyntgen Braem.

06-04-1649Joannes, s. van Pieter DE BERT en Anna. Get. Daniel van Achter en

††††††††††† Syntgen Braem.

 

††††††† 10.10††††††††††††††††††† Pieter en Maria

 


11-05-1651Jacobus, s. van Pieter DE BERT en Maeyken. Get. Jacob Cool de oude,

††††††††††† Jacob de Bruyne en Judith Cool.

27-08-1654Maria, d. van Pieter DE BERT en Maria. Get. Thomas Cool, Pieter de††††††††††††† Bruyne en Judith Cool.

25-01-1657Anna, d. van Pieter DE BERT en Maeyken. Get. Abraham Cool, Eduwaert

††††††††††† Croket en Anna Everaert.

 

††††††† 10.11††††††††††††††††† Samuel en Ester (?)

 

14-03-1714Maria (geb. 4-3), d. van Samuel DE BERT en syn huisvrouw. Get. Jan

††††††††††† Sallard de jonge en Maria Kingsmill.

07-08-1715Samuel, vader Samuel DE BART. Get. Abram Keersgieter de oude,

††††††††††† Adriaen van Steenholen en syn huisvrouw.

09-03-1718Hester (geb. 27-2), d. van Samuel DE BERT en Ester. Get. De Vader

††††††††††† en Elisabeth Klark.

 

††††††† 10.12††††††††††††††††††† Samuel en Maria

 

01-03-1702Samuel, s. van Samuel DE BERT en Maria. Get. Thomas Kingsmil,

††††††††††† David Duits en Rachel de Bert.

19-09-1703Abraham, s. van Samuel DE BERT en Maria. Get. Abram en Esther de

††††††††††† Bert.

24-03-1705Sara (geb. 8-3), d. van Samuel DE BERT en Maria. Get. Jan de Bert

††††††††††† en Susanna de Bert.

04-07-1708Johannes (geb. 23-6), s. van Zamuel DE BERT en Maria. Get. Francois

††††††††††† Behagel en syn vrou.

 

 

11.††††††††††††††††††††††††††††††††† BERTHOL

 

††††† N.B. Bertolf ?; zie getuige bij doop van Judith Dubois op 16-5-1647.

 

††††††† 11.1††††††††††††††††††† Jacob en Elisabet

†††††

15-03-1646Jacob, s. van Jacob BERTHOL en Elisabet. Get. Eduwaert Kroket,

††††††††††† Samuel de Queeker en Anna Metsu.

 

 

12.††††††††††††††††††††††††††††††† BEVERE, de

 

††††††† 12.1††††††††††††††††††††† Jacob en Sara

 

15-04-1655Jacob, s. van Jacob DE BEVERE en Sara. Get. Jan Bril, Abraham

††††††††††† Keersgieter en Abigail Callet.

 

 

13.†††††††††††††††††††††††††††† BOGAERT, van den

 

††††††† 13.1†††††††††††††††††† Cornelis en Abigail

 

12-11-1648Susanna, d. van Cornelis BOGAERT en Abigail. Get. Joannes Ruyting,

††††††††††† Andries Fromenteel en Catelyne van den Bogaert.

 

††††††† 13.2††††††††††††† Cornelis (de jonge) en Lydia

 

26-04-1657Lydia, d. van Cornelis BOGAERT de jonge en Lydia. Get. Jacob

††††††††††Bogaert, Pieter de Bruyne en Abigail Hammerston.

03-10-1658Abigail, d. van Cornelis BOGAERT en Lydia. Get. Corn. Bogaert

††††††††††† d'oude en Abigail Bogaert. In Aedibus. domi.

15-01-1660Sara, d. van Cornelis BOGAERT en Lydia. Get. Jacob Daem, Niclaes

††††††††††† de Bruyne en Sara de Bruyne.

30-08-1661Abigail, d. van Cornelis BOGAERT en Lydia. Get. Samuel Langele,

††††††††††† Willem Hargrave, en Abigail Bogaert.

25-02-1664Susanna, d. van Cornelis VANDEN BOGARD en Lydia. Get. Samuel de


††††††††††Bruyne, Jacob vanden Bogard en Susanna Langeley.

 

††††††† 13.3††††††††††††††††††† Josias en Abigail

 

25-02-1664Abigail, d. van Josias VAN DEN BOGARD en Abigail. Get. Peter

††††††††††† Fromenteel, Cornelis van den Bogard en Abigail Hammerston.

31-10-1666Josias, s. van Josias VAN DEN BOGAERT en Abigail. Get. Matthias

††††††††††† Boone en Susanna Fromenteel.

 

††††††† 13.4†††††††††††††††††††† Josias en Sara

 

02-07-1662Sara, d. van Josias BOGAERT en Sara. Get. Jacob Bogaert de oude,

††††††††††† Salomon de Bruyne en Catelyne Bogaert.

10-07-1664Josias, s. van Josias VANDDEN BOGARD en Sara. Get. Cornelis

††††††††††† vandden Bogard sen., Jan van Rimsel, Hester weduwe van Matthias

††††††††††† Steenmerk (Steinmar ?, zie aldaar).

 

††††††† 13.5†††††††††††††††††††† Jacob en Mayken

 

09-07-1663Maria, d. van Jacob BOGARD en Mayken. Get. Cornelis Behagel,

††††††††††† Cornelis Bogard en Mayken Stekelorum.

 

 

14.†††††††††††††††††††††††††††††††† BOIS, du

 

††††††† 14.1†††††††††††††††††††† Isaac en Joanna

 

23-01-1648Anna, d. van Isaac DU BOIS en Joanna. Get. Jonathan Hagedoorn,

††††††††††† Sydrach Leunevael en Sara Sitter.

 

††† N.B. Mogelijk moeten de namen Dubois en Du Bois geacht worden te behoren

†††††††† tot hetzelfde geslacht. Bewijs hiervoor ontbreekt.

 

 

15.†††††††††††††††††††††††††††††††††† BONTE

 

††††††† 15.1†††††††††††††††††††† Willem en Maria

 

14-11-1647Susanna, d. van Willem BONTE en Maria. Get. Samuel de Hem junior,

††††††††††† Jan vanden Steene junior en Susanna Rebau.

10-02-1650Wilhelmus, s. van Wilhem BONTE en Maria. Get. Jan vanden Steene,

††††††††††† Pieter Hasebaert, Lydia Wevels en Lydia de Hem.

23-05-1652Joannes, s. van Willem BONTE en Maeyken. Get. Jan vanden Steene

††††††††††† de oude, Abraham de Hem en Elisabet Hasebaert.

06-04-1656Lydia, d. van William BONTE en Maeyken. Get. Jan van den Steene,

††††††††††† Jacob de Heem en Lydia de Hem.

 

 

16.†††††††††††††††††††††††††††††††††† BOONE

 

††††††† 16.1†††††††††††††††††† Matthias en Debora

 

09-10-1653Debora, d. van Matthias BOONE en Debora. Get. Jan Sanders, Manasses

††††††††††† Fromenteel en Susanna Fromenteel.

21-01-1655Debora, d. van Matthias BOONE en Debora. Get. Pieter Fromenteel,

††††††††††† Daniel Tayspill en Susanna Fromenteel.

17-01-1658Matthias, s. van Matthias BOONE en Debora. Get. Jan Sanders,

††††††††††† Manasses Fromenteel en Susanna Fromenteel.

10-01-1661Petrus, s. van Mattheus BOONE en Debora. Get. Debora Sanders en

††††††††††† Susanna Fromenteel.

24-05-1662Joannes, s. van Mattheus BOONE en Debora. Get. Susanna Fromenteel.

27-09-1663Johannes, s. van Matthias BONE en Debora. Get. Johan Fromenteel,

††††††††††† Abraham Fromenteel en Debora Sanders.

04-06-1667Abraham, s. van Matthias BOONE en Debora. Get. Francoys Mortier,


†† †††††††††Abraham Fromanteel en Maeyken Fromanteel.

04-03-1670Petrus, s. van Mathias BOONE en Debora. Get. Jan Fromenteel, Josias

††††††††††† Boogard en Sara Fromenteel.

 

††††††† 16.2†††††††††††††††††† Matthias en Susanna

 

05-03-1646Susanna, d. van Matthias BOONE en Susanna. Get. Claes Verhagel,

††††††††††† Daniel van de Walle en Maeyken de Bert.

08-08-1647Maria, d. van Matthias BOONS en Susanna. Get. Jacob Croket, Samuel

††††††††††† Broeke en Maria de Bruyne.

 

 

17.††††††††††††††††††††††††††††††† BOULE, van

 

††††††† 17.1†††††††††††††††††† Wilhelmus en Maria

 

29-03-1646Wilhelmus, s. van Wilhelmus VAN BOULE en Maria. Get. Pieter

††††††††††† Fromenteel, Simon Mesdach de oude en Maria de Hem.

 

 

18.†††††††††††††††††††††††††††††††††† BRAEM

 

††††††† 18.1†††††††††††††††††† Nathanael en Maria

 

08-03-1646Nathanael, s. van Nathanael BRAEM en Maria. Get. Jacob Braem, Paulus

††††††††††Ussher en Abigail Everaert.

04-03-1649Abigail, d. van Nathanael BRAEM en Mary. Get. Nathanael de Roo,

††††††††††† Tobyas Hacke en Sara Ussher.

14-01-1652Rachel, d. van Nathanael BRAEM en Mary. Get. Lucas Benne, Jacob

††††††††††† Verlende en Rachel Everaert.

23-10-1653Abigail, d. van Nathanael BRAEM en Mary. Get. Samuel Everaert de

††††††††††† oude en Debora Everaert.

14-10-1656Rachel, d. van Nathanael BRAEM en Maeyken. Get. Geraert de Grave en

††††††††††† Rachel Everaert.

 

††††††† 18.2†††††††††††††††††††† Samuel en Maria

 

29-01-1652Anna, d. van Samuel BRAEM en Maeyken. Get. Jan van Gaver en Anna

††††††††††† Braem.

15-11-1659Samuel, s. van Samuel BRAEM en Maeyken. Get. ... Domi Baptizatus.

25-02-1661Maria, d. van Samuel BRAEM en Maria.

 

 

19.†††††††††††††††††††††††††††††††††† BREL

 

†††† †††19.1†††††††††††††††††††† Isaac en Maria

 

14-06-1669Maria, d. van Isaac BREL en Maria. Get. Malechias Heusick, Samuel

††††††††††† de Bruyne en Sara Bruyne.

 

 

20.††††††††††††††††††††††††††††††††† BREYNE

 

††††††† 20.1†††††††††††††††††† Anthony en Elisabet

 

09-01-1662Anthonius, s. van Anthony BREYNE en Elisabet. Get. Abraham de Wale,

††††††††††† Isaac Belsier en Sara Queecker.

 

††††††† 20.2†††††††††††††††††††††† Jan en Anna

 

03-10-1658Anna, d. van Jan BREYNE en Anna. Get. Jacob Vitse en Anna Vitse.

18-02-1661Jacobus, s. van Jan BREYNE en Anna. Get. Gideon Wimers, Anthonis

††††††††††† Breyne en Maeyken Breyne.

 


21.†††††††††††††††††††††††††††††††††† BRIL

 

††††††† 21.1††††††††††††††††† Ferdinand en Fransyne

 

26-09-1647Joannes, s. van Ferdinand BRIL en Fransyne. Get. Jacob Bril, Claes

††††††††††† de Wale en Sara Croket.

 

††††††† 21.2†††††††††††††††††††† Isaac en Lydia

 

04-04-1647Lydia, d. van Isaac BRIL en Lydia. Get. Geraert de Grave, Jacob

††††††††††† Bril en Maeyken Bril.

09-04-1648Isaac, s. van Isaac BRIL en Lydia. Get. Jan Bril, Geraert de Grave

††††††††††† en Maeyken de Grave.

14-07-1650Maria, d. van Isaac BRIL en Lydia. Get. Samuel de Grave, Pieter de

††††††††††† Bruyne en Maeyken Bril.

24-08-1651Maria, d. van Isaac BRIL en Lydia. Get. Samuel de Grave, Pieter de

††††††††††† Bruyne en Maeyken Winock.

 

††††††† 21.3††††††††††††††††††† Jacob en Susanna

 

05-04-1646Isaac, s. van Jacob BRIL en Susanna. Get. Jan Schacht, Jsaac Bril en

††††††††††† Ester de Wale.

05-10-1648Abraham, s. van Jacob BRIL en Susanna. Get. Jan de Wale en Catelyne

††††††††††† de Hoorne.

02-03-1651Susanna, d. van Jacob BRIL en Susanna. Get. Jan Schacht, Niclaes de

††††††††††† Wale en Sara Croket.

 

 

22.†††††††††††††††††††††††††††† BROECKE, van den

 

††††††† 22.1††††††††††††††† Hendrick en Jaquemyntgen

 

16-12-1655Hendrick, s. van Hendrick VAN DE BROECKE en Jaquemyntgen. Get.

††††††††††† Jacob Reuben, Samuel van den Broecke en Sara van den Broecke.

14-03-1658Hendrick, s. van Hendrick VAN DEN BROECKE en Jaquemyntgen. Get.

††††††††††† Samuel van den Broecke, Jacob Reuben en Sara van den Broecke.

03-01-1661Jacomyntgen, d. van Hendrick VAN DEN BROECKE en Jacomyntge. Get.

††††††††††† Jacob Reuben en Lea Reuben. Domi.

27-12-1663Samuel, s. van Hendrik BROEKE en Jacomyntje. Get. Tobias Weuten,

††††††††††† Peter Weuten en Sara Broeke.

16-10-1666Heyndrick, s. van Heyndrick VAN DEN BROECKE en Jaquemyntj. Get.

††††††††††† Jacob Reuben, Simon Boterdroger en Elisabeth, wed van Tobias

††††††††††† Weuten.

16-10-1666Jaquemyntje, d. van Heyndrick VAN DEN BROECKE en Jaquemynte. Get.

††††††††††† Jacob Ruben, Simon Boterdroger en Sara van den Broecke.

20-12-1668Sara, d. van Henderick BROEKE en Jakemyntje. Get. Johannes de Smit,

††††††††††† Jan Rebouw, Jan de Bart en Rebecca Droogebutter.

20-11-1670Hendrick, s. van Hendrick VANDEN BROEKE en Jacomyntje. Get. Johannes

††††††††††† de Smit, Jan Rebouw, Jan de Bart en Gerarda de Smit.

06-06-1673Sara, d. van Heyndrick BROEKE en Jacomyntje. Get. Jan Kricket,

†††††††††† Salomon Broeke en Anna Klerck.

21-03-1675Ruben, s. van Heyndrick VANDEN BROEKE en Jacomyntje. Get. Jacob

††††††††††† Fromenteel, Samuel Kricket en Sara Fromenteel.

 

††††††† 22.2††††††††††††††† Jan (junior) en Margriete

 

††††††††††† N.B. Gezien het grote gat tussen Petrus en Sara tijfel ik of het†††††††††††††††††††††† hier dezelfde vader betreft !

 

02-04-1648Joannes, s. van Jan VAN DEN BROECKE junior en Margriete. Get. Jan

††††††††††† vanden Broeke de oude, Jacob Daems en Maeyken vanden Broecke.

21-01-1649Petrus, s. van Jan VAN DEN BROECKE en Mary. Get. Pieter de Grave,

††††††††††† Jacob de Clerck en Judith Waels.

29-10-1668Sara, d. van Jan VANDEN BROEKE en Mary. Get. Samuel Korte, Isaac


††††††††††† Bril en Sara Korte.

08-03-1670Petrus, s. van Jan VAN DEN BROEKE en Maria. Get. Pieter de Graeve,

††††††††††† Jan Caveel en Rachel Hoet. In Aedibus.

 

††††††† 22.3††††††††††††††††††† Pieter en Abigail

 

22-03-1646Petrus, s. van Pieter VANDEN BROECKE en Abigail. Get. Samuel de†††††††††††††††† Grave, Jan vanden Broecke en Maria de Grave.

 

††††††† 22.4†††††††††††††††††††† Salomon en Anna

 

21-08-1659Sara, d. van Salomon VANDEN BROECKE en Anna. Get. Thomas Smith,

††††††††††† Hendrick vanden Broecke en Sara vanden Broecke.

08-09-1661Samuel, s. van Salomon VANDEN BROECKE en Anna. Get. Tobyas Weuten,

††††††††††† Pieter Weuten en Mary Smith.

03-02-1667Samuel, s. van Salomon VAN DEN BROECKE en Anna. Get. Heyndrick van

††††††††††† den Broecke, Jacob Fromanteel en Jaquemyntje Broecke.

29-01-1669Henderick, s. van Salomon VAN DEN BROEKE en Anna. Get. Henderick

††††††††††† Broeke, Jan Krecket en Anna Clerck.

01-05-1674Jacob, s. van Solomam (!) VANDEN BROECKE en Anna. Get. Jacob

††††††††††† Fromenteel, Jan Fromenteel en Sara Fromenteel. In Aedibus.

 

 

23.††††††††††††††††††††††††††††††††† BROEKER

 

††††††† 23.1††††††††††††††††† Samuel en Jacomyntje

 

20-09-1704Jacomyntje, d. van Samuel BROEKER en Jacomyntje. Get. Abraham

††††††††††† Fever en syn huisvrou, en de huisvrou van Jacob Kroket.

16-01-1710Maria (geb. 5-1), d. van Samuel BROEKER en Jacomyntje. Get. Jacob

††††††††††† Verlander, William Watzon en syn vrouw.

 

††††††† 23.2††††††††††††††††††† Samuel en Joanna

 

12-07-1699Kroket (?!) (geb. 12-7), s. van Samuel BROEKER en Joanna. Get.

††††††††††† Jacob Croket.

 

 

24.††††††††††††††††††††††††††††††† BRUYNE, de

 

††††††† 24.1††††††††††††††††† Abraham en Elizabeth

 

01-03-1711Abraham (geb. 21-2), s. van Abraham DE BRUINNE en Elizabeth. Get.

††††††††††† Nicolaus de Bruinne, Jan Knokkart en Margaret King.

06-08-1713Jakobus, s. van Abram DE BRUIN en Elisabeth. Get. Niklaes

††††††††††† de Bruin, &ce.

25-10-1717Susanna (geb. 12-10), d. van Abraham DE BRUINE en Elisabeth. Get.

††††††††††† Nicolaes de Bruine.

††††† 1720Abraham (geb. 22-10-1720), s. van Abraham DE BRUINE en Elisabeth.

††††††††††† Get. Nicolaes en Rebecca de Bruin.

††††††††††† N.B. de doopdatum is niet ingevuld.

 

††††††† 24.2††††††††††††††††††† Abraham en Maria

 

31-05-1697Maria (geb. 30-5), d. van Abraham DE BRUINNE en Maria. Get. Nic.

††††††††††† Bruinne, William Moutom en Maria de Bruine.

08-08-1698Abraham (geb. 2-8), s. van Abraham DE BRUINNE en Maria. Get. Nicol.

††††††††††† de Bruine, James Croket, sone van Josua, en Susanna de Bruinne.

 

 

††††††† 24.3†††††††††††††††††† Israel en Elisabet

 

14-05-1648Joannes, s. van Israel DE BRUYNE en Elisabet. Get. Tobias de Wilde,

††††††††††† Isaac Neuville en Rachel Knockaerts.


 

††††††† 24.4††††††††††††††††† Jacobus en Maria (?)

 

18-10-1719Abram (geb. 11-10), s. van Jacobus DE BRUINE en Maria. Get. Nicolaes

††††††††††† en Abram de Bruin.

22-12-1728Maria, vader Jacobus DE BRUIJN.

 

††††††† 24.5†††††††††††††††††† Joannes en Elisabet

 

14-02-1647Joannes, s. van Joannes DE BRUYNE en Elisabet. Get. Jacob de Clerk,

††††††††††† Abraham Cool en Judith Foxe.

20-02-1648Joannes, s. van Jan DE BRUYNE en Elisabet. Get. Thomas Foxe, John

††††††††††† Kidgell en Sara Verinsel.

13-01-1650Maria, d. van Jan DE BRUYNE en Elisabet. Get. Christiaen de Bert,

††††††††††† Simeon Droogsbutter en Maeyken de Bruyne.

09-10-1653Elisabet, d. van Jan DE BRUYNE en Elisabet. Get. Salomon de Bruyne,

††††††††††† Jan de Hoorne en Judith Foxe.

 

††††††† 24.6††††††††††††††††††† Niclaes en Maria

 

13-12-1646Maria, d. van Niclaes DE BRUYNE en Mayken. Get. Samuel Langle,

††††††††††† Pieter de Bruyne en Susanna de Bruyne.

08-10-1648Joannes, s. van Nicolaes DE BRUYNE en Maria. Get. Jacob de Bruyne,

††††††††††† Pieter Langele en Abigail Langele.

06-10-1650Abigail, d. van Niclaes DE BRUYNE en Maeyken. Get. Mattheus

††††††††††† Hagedoorn, Samuel de Bruyne en Susanna Langele.

24-03-1653Nicolaus, s. van Niclaes DE BRUYNE en Maeyken. Get. Abraham Langele,

††††††††††† Jacob de Bruyne en Rachel Langele.

13-05-1655Abraham, s. van Niclaes DE BRUYNE en Maeyken. Get. Abraham de

††††††††††† Meulenaer de oude, Tobias Vitse de jonge en Sara de Bruyne.

28-03-1657Susanna, d. van Niclaes DE BRUYNE en Maeyken. Get. Pieter Torre,

††††††††††† Cornelis Bogaert de jonge en Sara de Bruyne.

30-01-1659Jacob, s. van Niclaes DE BRUYNE en Maeyken. Get. Marcus Cockey,

††††††††††† Samuel de Bruyne de jonge en Susanna Langele.

12-01-1662Sara, d. van Niclaes BRUYNE en Maeyken. Get. Geraert de Grave,

††††††††††† Fransois Mortier en Abigail de Bruyne.

 

††††††† 24.7†††††††††††††††††† Niklaes en Rebecca

 

10-09-1713David, s. van Niklaes DE BRUINE en Rebecca. Sonder getuigen van

††††††††††† wegen de onpasselykheid.

07-12-1715Hester (geb. 20-11), d. van Niklaes DE BRUINE en Rebekka. Get.

††††††††††† Abram de Bruine de jongen en syn huisvrouw.

15-09-1717Rebekka (geb. 26-8), d. van Nicolaes DE BRUINE en Rebekka. Get.

††††††††††† Abraham de Bruine en Hester de Meid.

18-12-1718Sara (geb. 28-11), d. van Nicolaes DE BRUIN en Rebecca. Get.

††††††††††† Abram de Bruin en Hester de Meid.

11-01-1720Rebecca (geb. 26-12-1720), d. van Nicolaes DE BRUIN en Rebecca.

††††††††††† Get. Abraham de Bruine en de huisvrouw van Jan Knokkaerd.

 

††††††† 24.8††††††††††† Nicolaes (de jonge ?) en Susanna

 

02-04-1685Maria, d. van Nicolaes DE BRUYNE en Susanna. Get. Isaac Thayspil,

††††††††††† Abram Langele junior en Maria Wynock.

29-04-1686Joannes (geb. 12-4), s. van Nicolaes DE BRUYNE en Susanna. Get.

††††††††††† Thomas Benne, Jacob Kreket de sone van Josua, en Rachel Tayspil.

08-04-1688Sara (geb. 25-3), d. van Nicolaas DE BRUINE en Susanna. Get.

††††††††††† Abraham de Bruine, Jacob Croket, en Sara Thayspill.

30-01-1690Jacobus (geb. 20-1), s. van Nicolaus DE BRUINNE en Susanna. Get.

††††††††††† Abraham de Bruijne, James Croket, s. van Josua, en Juffr. de

††††††††††† Bruine d'oude. Ged. in huys.

30-01-1692Maria (geb. 25-1), d. van Nicolaas DE BRUINNE en Susanna. Get.

††††††††††† Francois Thayspill d'oude, Jan Keersgieter en Maria de Bruine.

††††††††††† Ged. in huis.

15-12-1695Pieter (geb. 2-12), s. van Nicolaas DE BRUINNE en Susanna. Get.


††††††††††† de huisvrou van Michiel Thayspil, Sam. Mortier en William

††††††††††† Gaarner.

 

††††††† 24.9†††††††††††††††††† Pieter en Elisabet

 

11-04-1647Maria, d. van Pieter DE BRUYNE en Elisabet. Get. Niclaes de Bruyne,

††††††††††† Jacob Meulenare en Susanna de Bruyne.

21-12-1648Debora, d. van de afgestorvene Pieter DE BRUYNE de jonge, en

††††††††††† Elisabet. Get. Abraham de Meulenare, Pieter de Bruyne sen. en

††††††††††† Debora Mortier.

 

††††††† 24.10††††††††††††††††† Pieter (2) en Elisabeth

 

08-04-1722Elisabeth (geb. 18-3), d. van Pieter DE BRUINE en Elisabeth. Get.

††††††††††† Abraham de Bruine, Jacobus de Bruine en Anna Harvy.

12-11-1723Elisabeth (geb. 17-10), d. van Pieter DE BRUINE en Elisabeth. Get.

††††††††††† Nicolaes de Bruine, Abram de Bruine en Rebecca de huisvrouw van

†††††††††† Nicolaes.

13-12-1724Rebecca, d. van Pieter DE BRUINE en Elisabeth. Get. Nicolaes en

††††††††††† Abram de Bruine en Sarah Smith.

12-03-1727Petrus, s. van Petrus DE BRUYN en Elisabeth. Get. Nicholaus de

††††††††††† Bruijn.

 

††††††† 24.11††††††††††††††††† Salomon en Susanna

 

25-04-1647Susanna, d. van Salomon DE BRUYNE en Susanna. Get. Toby Ganne,

††††††††††† Thomas Fox en Susanna Schacht.

10-02-1650Susanna, d. van Saloman (!) DE BRUYNE en Susanna. Get. Jan de†††††††††††††††††† Bruyne, Jan Ganne en Sara de Roode.

 

††††††† 24.12†††††††††††††††††† Samuel en Abigail

 

25-01-1652Samuel, s. van Samuel DE BRUYNE en Abigail. Get. Samuel de Grave,

††††††††††† Pieter de Bruyne en Maeyken Winock.

04-03-1660Petrus, s. van Samuel DE BRUYNE en Abigail. Get. Pieter de Bruyne,

††††††††††† Niclaes de Bruyne en Maeyken de Clerck.

04-05-1662Joannes, s. van Samuel BRUYNE de jonge en Abigail. Get. Samuel

††††††††††† Langele, William Watson en Sara de Bruyne.

03-08-1665Jacobus, s. van Samuel DE BRUYNE en Abigail. Get. Peter Fromenteel,

††††† ††††††Tobias Vitse en Mayken Bruyne.

 

††††††† 24.13††††††††††††††††††† Samuel en Maria

 

19-02-1654Samuel, s. van Samuel DE BRUYNE en Maria. Get. Jan Salaert, Mesach

††††††††††† de Wilde en Catelyne Griffin.

22-11-1655Jacob, s. van Samuel DE BRUYNE en Maeyken. Get. France Deckere,

††††††††††† Pieter de Corte en Syntgen Schacht.

24-01-1658Maria, d. van Samuel DE BRUYNE en Maeyken. Get. Samuel de Bruyne,

††††††††††† Niclaes de Wale en Maeyken de Bruyne.

15-01-1660Maria, d. van Samuel DE BRUYNE en Maeyken. Get. Benjamin de Corte,

††††††††††† Jan Neuville en Joanna Waels.

16-01-1662Lydia, d. van Sam. DE BRUYNE en .... (Maria ?, zie hieronder).

23-10-1664Lydia, d. van Samuel BRUYNE en Maria. Get. Benjamin Salard, Isaac

††††††††††† Dekker en Rachel Neufvil.

 

††††††† 24.14††††††††††††††††††† Samuel en Sara

 

24-02-1667Anna, d. van Samuel DE BRUYNE en Sara. Get. Jan de Corte, Eduward

††††††††††† Croket en Anna Everaert.

19-01-1669Samuel, s. van Samuel DE BRUYNE en Sara. Get. Pieter de Bruyne,

††††††††††† Herrij Veele en Mayken Veele.

 

†††† †††24.15†††††††††††††††††† Samuel en Susanna

 

09-11-1645Samuel, s. van Samuel DE BRUYNE en Susanna. Get. Abraham de Wale,

††††††††††† Jacob de Bruijne en Abigail de Wale.

21-02-1650Susanna, d. van Samuel DE BRUYNE en Susanna. Get. Jacob Minnare,


††††††††††† Abraham de Wilde en Catelyne Deckers.

06-01-1653Samuel, s. van Samuel DE BRUYNE en Susanna. Get. Niclaes de Bruyne,

††††††††††† Jacob de Bert en Sara Hawes.

 

 

25.††††††††††††††††††††††††††††† BULCKE, van den

 

††††††† 25.1†††††††††††††††††††††† Jan en Sara

 

18-11-1649Joannes, s. van Jan VANDEN BULKE en Sara. Get. Jacob Vool, Samuel

††††††††††† de Grave en Maeyken de Grave.

20-02-1653Abigail, d. van Jan VAN DEN BULCKE en Sara. Get. David Tayspil en

††††††††††† Elisabet de Duytsch.

06-01-1656Judith, d. van Jan VAN DEN BULCKE en Sara. Get. Daniel de Duytsche,

†† †††††††††Pieter de Bert en Judith Tayspill.

18-09-1659Sara, d. van Jan VAN DEN BULCKE en Sara. Get. Matthias Seys en

††††††††††† Elisabet de Duytsche.

 

 

26.††††††††††††††††††††††††††††††† BURKE, van

 

††††††† 26.1†††††††††††††††††††† Gaytier en Sara

 

14-04-1650Jocobus (!), s. van Gaytier VAN BURKEN en Sara. Get. Jacob van††††††††††††††††† Burken de jonge en Maria van Burken.

18-05-1651Jacobus, s. van Gaytier VAN BURKEN en Sara. Get. Jacob van Burken

††††††††††† de oude, Jacob van Burken junior en Anna Aberthut.

28-09-1662Anna, d. van Gaytier VAN BURKEN en Sara. Get. Anna Laurens.

 

††††††† 26.2†††††††††††††††††† Godefridus en Sara

 

15-04-1649Maria, d. van Godefridus VAN BURKE en Sara. Get. Jacob van Burken,

††††††††††† en Maria van Burken.

 

††††††† 26.3†††††††††††††††††† Joannes en Elisabet

 

07-12-1656Jacobus, s. van Joannes VAN BURKEN en Elisabet. Get. Jacob van

††††††††††† Burken, Olevier Hendrix en Maria Hendricks.

28-03-1658Maria, d. van Jan BURKEN en Elisabet. Get. Jan Burken senior,

††††††††††† Jacob Burken en Rachel Langele.

04-03-1660Elisabet, d. van Jan VAN BURKEN en Elisabet. Get. Pieter de Bert,

††††††††††† Abraham Langele en Joanna van Burken.

19-01-1662Maria, d. van Jan VAN BURKIN en Elisabet. Get. James Burkin, Jacob

††††††††††† Hendrix en Maria Dover.

††††† 1664Johannes, s. van Johannes BURKIN en Bethe. Get. Goedfre Burkin en

††††††††††† Nathaniel Laurence.

†††††††††††††† N.B. Deze inschrijving is niet gedateerd, moet echter vallen

††††††††††††††††††† tussen 24-03 en 03-04-1664.

01-09-1667Sara, d. van Jan BURKIN en Elisabeth. Get. Pieter Heyndricks,

†††††††††† Jan de Burt en Sara Burkin.

28-01-1671Anna, d. van Jan BURKEN en Anna (?). Get. Olivier Hendrickse en†††††††††††††††† Maria D'Ogevaer.

10-07-1673Anna, d. van Jan BURKIJN en Elisabeth. Get. Olivier Heijndrix,

††††††††††† Anna Burkijn en Maria de Maester.

20-01-1675Olivier, s. van Johan VAN BURKIJN en Elisabeth. Get. Olivier

††††††††††† Heyndrix en Mr. [sic] Anna Burkijn. In Aedibus.

 

 

27.†††††††††††††††††††††††††††† BUTTERDROGER, de

 

††††††† 27.1†††††††††††††† Simon (de jonge) en Abigail

 

19-04-1694Simon (geb. 12-4), s. van Simon DROOGBUTTER de jonge en Abigail.

††††††††††† Get. Simon Droogbutter d'oude, Abraham Langele en Rebecca


††††††††††† Droogbutter.

 

††††††† 27.2††††††††††††††††††††† Simeon en Lea

 

29-10-1654Lea, d. van Simeon DE BUTTERDROGER en Lea. Get. Jacob Reuben,

††††††††††† Andries de Butterdroger en Lea Reuben.

16-07-1656Andries, s. van Simeon DE BUTTERDROGER en Lea. Get. Manasses

††††††††††† Fromenteel en Abigail Trooster.

29-01-1658Andries, s. van Simeon BUTTERDROGER en Lea. Get. Jacob Reuben en

††††††††††† Lea Reuben.

23-10-1660Simeon, s. van Simeon DE BUTTERDROOGER en Lea. Get. Jacob Reuben

††††††††††† en Lea Reuben. In huys ged:

09-11-1662Abigail, d. van Simeon DE BUTTERDROGER en Lea. Get. Jacob Reuben

††††††††††† en Lea Reuben.

09-07-1665Abigail, d. van Simeon DROGEBOTER en Lea. Get. Maria Casier.

 

††††††† 27.3††††††††††††††††††† Simeon en Rachel

 

29-11-1669Simeon, s. van Simeon BUTTERDROGER en Rachel. Get. Hendrick Broeke,

††††††††††† Thomas Benne en Debora Benne. In Aedibus.

 

††††††† 27.4††††††††††††††††††††† Simon en Sara

 

16-08-1702Joannes, s. van Simon DROOGBUTTER en Sara. Get. Simon Heiligedag

††††††††††† en Rebecca Droogbutter.

 

 

28.††††††††††††††††††††††††††††††††† CASIER

 

††††††† 28.1††††††††††††††††† Jacob en Jaquemyntgen

 

25-12-1645Francoijs, s. van Jacob CASIER en Jaquemijne. Get. Pieter de Bert,

††††††††††† Josias vander Lende en Maria van Burken.

09-05-1647Elisabet, d. van Jacob CASIER en Jaquemyntgen. Get. Samuel

††††††††††† Everaert, Abraham Verlende en Elisabeth Gelebaert.

 

 

29.†††††††††††††††††††††††††††† CASTEELE, van den

 

††††††† 29.1†††††††††††††††††† Abraham en Elisabet

 

13-12-1646Joannes, s. van Abraham VANDER CASTEELE en Elisabet. Get. Joseph

††††††††††† Samson, Jan vander Casteele en Susanna vander Casteele.

 

††††††† 29.2††††††††††††††††††† Jacob en Susanna†††††

 

31-05-1646Samuel, s. van Jacob VANDEN CASTEELE en Susanna. Get. Jan de

††††††††††† Coninck, Jan van den Casteele en Susanna Sanssen.

30-07-1648Joannes, s. van Jacob VANDEN CASTEELE en Susanna. Get. Jacob de

††††††††††† Meulenare, Jacob Verhulst en Rachel Verhulst.

29-12-1650Samuel, s. van Jacob VAN DEN CASTEELE en Susanna. Get. Pieter†††††††††††††††††† Torres, Abraham van den Casteele en Susanna Everaert.

 

 

30.††††††††††††††††††††††††††††††††† CAULIER

 

††††††† 30.1†††††††††††††††††††† Jan en Catelyne

 

27-12-1646Catharina, d. van Jan CAULIER en Catlyntgen. Get. Gregorius

††††††††††† Hennekens, Anthonis de Gomme en Jaquemyntgen Hacke.

03-06-1649Maria, d. van Jan CAULIER en Catelyne. Get. Joseph Hacke de

††††††††††† oude, Joos Polentier en Anna Jachduyvels.

06-04-1651Jonas, s. van Jan CAULIER en Catelyne. Get. Joseph Hacke, Joos

††††††††††† Polentier en Rebecca Benne.


 

31.††††††††††††††††††††††††††††††††† CAVEEL

 

††††††† 31.1†††††††††††††††††† Abraham en Catelyne

 

26-09-1647Benjamin, s. van Abraham CAVEEL en Catelyne. Get. Simon Mesdach de

††††††††††† jonge, Jacob Salaert en Susanna de Wilde.

 

††††††† 31.2††††††††††††††† Jan (de jonge) en Susanna

 

04-12-1651Susanna, d. van Jan CAVEEL en Susanna. Get. Jan Caveel de oude,

††††††††††† Isaac Breyne en Susanna Breyne.

26-03-1654Joannes, s. van Jan CAVEEL junior en Susanna. Get. Jacob van den

††††††††††† Bogaert, Moses Caveel en Eva Mesdach.

24-01-1656Petrus, s. van Jan CAVEEL en Susanna. Get. Simeon Mesdach, Jan de

††††††††††† Wale en Elisabet Breyne.

12-09-1658Pieter, s. van Jan CAVEEL de jonge en Susanna. Get. Malachias

††††††††††† Heusick, James Barten en Maeyken Beke.

01-01-1661Abraham, s. van Jan CAVEEL de jonge en Susanna. Get. Jan Mesdach,

††††††††††† Anthonis Breyne en Catelyne Malden.

22-10-1663Jacobus, s. van Jan COVEEL (!) en Susanna. Get. Jan Mortier, Daniel

††††††††††† Mesdach en Mayken Mesdach.

25-08-1667Susanna, d. van Jan CAVEEL en Susanna. Get. Daniel Mesdach, Pieter

††††††††††† Dros en Maeyken Beke.

08-08-1669Johannes, s. van Jan CAVEEL en Susanna. Get. Daniel van Achtere,

††††††††††† Jan Huchelar en Elisabeth Dros.

 

††††††† 31.3†††††††††††††††††† Moyses en Francyne

 

29-03-1646Abigail, d. van Moyses CAVEEL en Francyne. Get. Jsaac Neuville,

††††††††††† Robert Cooke en Rachel Neuville.

22-10-1648Rachel, d. van Moses CAVEEL en Francijne. Get. Sidrach Leunevoet,

††††††††††† Pieter Weuten en Sara Broecke.

 

††††††† 31.4†††††††††††††††††††† Moses en Thamar

 

25-03-1660Aaron, s. van Moses CAVEEL en Thamar. Get. Jan Caveel, Benjamin

††††††††††† Kirck en Francyntgen Caveel.

 

††††††† 31.5†††††††††††††††††† Moses en Thomasine

 

21-05-1654Moses, s. van Moses CAVEEL en Thomasine. Get. Jan de Hoorn de

††††††††††† jonge, Jacob Vitse en Joanna Seroen.

17-09-1656Judith, d. van Moses CAVEEL en Thomasin. Get. Pieter de Corte,

††††††††††† Abraham de Wale en Maeyken Adams.

 

 

32.††††††††††††††††††††††††††††††††† CLAESEN

 

††††††† 32.1†††††††††††††††††††††† Jan en Sara

 

01-06-1673Maria, d. van Jan CLAESEN en Sara. Get. Josias Verlende, Abraham

††††††††††† Keersgieter en Jacomyntje Keersgieter.

16-11-1674Sara, d. van Jan CLAESEN en Sara. Get. [blank]. In Aedibus.

23-07-1676Jan, s. van Jan CLAESEN en Sara. Get. Abigail Verlende en Jasper

††††††††††† Misieu.

 

 

33.†††††††††††††††††††††††††††††††† CLAREBOUT

 

††††††† 33.1†††††††††††††††††††††† Jan en Anna

 

14-02-1647Jacobus, s. van Jan CLAREBOUT en Anna. Get. Jacob Salaert, Mas

††††††††††† Clarebout en Rachel Knockaert.


04-02-1649Joannes, s. van Jan CLAREBOUT en Anna. Get. Pieter Fromenteel de

††††††††††† jonge, Jacob Salaert en Betgen Knockaert.

31-08-1651Maria, d. van Jan CLAREBOUT en Anna. Get. Fransse Tayspil de jonge,

††††††††††† Jacob Fromanteel en Mary Salaert.

25-03-1655Sara, d. van Jan CLAREBOUT ende Anna. Get. Abraham Hacke, Jan de

††††††††††† Hont de jonge en Elisabet Hacke.

 

 

34.††††††††††††††††††††††††††††††††† CLERCK

 

††††††† 34.1†††††††††††††††††††† Abraham en Sara

 

23-05-1699Abraham (geb. 14-5), s. van Abraham CLERCK en Sara.

 

†††† †††34.2†††††††††††††††††††† Pieter en Maria

 

21-11-1690Pieter (geb. 21-11), s. van Pieter CLERCK en [blank]. Get. James

††††††††††† Croket, sone van Jan, en Anna Clerck. Ged. in huis.

22-10-1694Maria (geb. 20-10), d. van Pieter CLERCK en Maria. Get. [blank] en

†††††††††† Jan Croket.

16-05-1698Jan, s. van Pieter CLERCK en Maria. Get. Jacob Crokett, sone van

††††††††††† Jan.

 

††††††† 34.3††††††††††††††††††† Samuel en Maeyken

 

14-02-1647Susanna, d. van Samuel KLERK en Maeyken. Get. Jan Rebau, Jan de

††††††††††† Trooster en Maria vander Lende.

 

 

35.††††††††††††††††††††††††††††††† CLERCK, de

 

††††††† 35.1††††††††††††††††††† Abraham en Debora

 

21-11-1662Johannes, Peter en Sara, s. van Abraham DE KLERK en syn huysvrouwe

††††††††††† Debora.

20-10-1664Jacob, s. van Abraham DE KLERK en Debora.

 

††††††† 35.2†††††††††††††††††† Benjamin en Judith

 

14-03-1647Benjamin, s. van Benjamin DE CLERK en Judith. Get. Simon Mesdach

††††††††††† de oude, Jacob de Bruyne en Ester Winock.

 

††††††† 35.3††††††††††††††††† Benjamijn en Susanna

 

24-03-1670Benjamijn, s. van Benjamijn DE KLERCK en Susanna. Get. Maerten

††††††††††† Knockaert, Jacob Meulenaer en Maria Kleipel.

 

††††††† 35.4††††††††††††††††††††† Jan en Rachel

 

02-08-1646Jeremias, s. van Jan DE CLERK en Rachel. Get. Jan de Clerk de

††††††††††† oude, Samuel de Grave en Maeyken van der Lende.

20-04-1650Rachel, d. van Jan DE CLERCK de jonge en Rachel. Get. Joris Tayspil,†††††††††††† Samuel de Grave en Judith Bush.

 

††††††† 35.5†††††††††††††††††††† Pieter en Anna

 

13-09-1646Joannes, s. van Pieter DE CLERK en Anna. Get. Joannes de Clerk de

††††††††††† jonge, Samuel Broeke en Susanna de Clerk.

31-12-1648Maria, d. van Pieter DE CLERK en Anna. Get. Tobias Weuten, Jacob

††††††††††† van der Lende en Maeyken van der Lende.

24-08-1651Petrus, s. van Pieter DE CLERK en Anna. Get. Jan de Clerk de oude,

††††††††††† Pieter Weuten en Anna Weuten.

01-01-1654Joannes, s. van Pieter DE CLERCK en Anna. Get. Abraham Hagedoorn

††††††††††† de oude, Jacob Fromenteel en Abigail de Clerck.


29-06-1656Jacobus, s. van Pieter DE CLERCK en Anna. Get. Hendrick van de

††††††††††† Broecke, Jacob Vool en Sara Fromenteel.

13-09-1657Abraham, s. van Pieter DE CLERCK en Anna. Get. Jan Mesdach, Jacob

††††††††††† Fromenteel en Mary Wilmot.

08-01-1660Maria, d. van Pieter DE CLERCK en Anna. Get. Pieter Weuten, Jacob

††††††††††† vander Lende en Anna Weuten.

04-05-1662Rachel, d. van Pieter DE CLERCK en Anna. Get. Jacob Fromenteel,

††††††††††† Tobias Weuten de jonge en Maeyken Mesdach.

07-02-1664Jacobus, s. van Peter DE KLERK en Anna. Get. Peter Weuten, Tobias

††††††††††† Weuten en Anna Weuten.

30-05-1667Sara (geb. 15-02-1666 !), d. van Pieter DE CLERCQ en Anna. Get.†††††††††††††††† Heyndrick Broecke, Jacob Fromanteel en Susanna Fromanteel.

 

 

36.†††††††††††††††††††††††††††††††††† COCKE

 

††††††† 36.1††††††††††††††††††† Samuel en Rachel

 

10-10-1669Johannes, s. van Samuel COCKE en Rachel. Get. Samuel Cocke en

††††††††††† Debora Boone.

 

37.†††††††††††††††††††††††††††††††††† COLVE

 

††††††† 37.1†††††††††††††††††††† Pieter en Maria

 

18-12-1647Sara, d. van Pieter COLVE junior en Mary. Get. Samuel Behagel,

††††††††††† Cornelis Behagel en Anna Smith.

04-08-1650Daniel, s. van Pieter COLVE en Maria. Get. Matthew Alleston,

††††††††††† Thomas Courtman en Maria Hawksly.

 

 

38.†††††††††††††††††††††††††††††††††† COOL

 

††††††† 38.1†††††††††††††††††††† Abraham en Anna

 

23-09-1649Anna, d. van Abraham COOL en Anna. Get. Jacob Cool, Jacob Vitse

††††††††††† en Anna Vitse.

19-10-1651Judith, d. van Abraham COOL en Anna. Get. Jacob Cool, Isaac de

††††††††††† Boys en Judith Cool.

06-03-1653Abraham, s. van Abraham COOL en Anna. Get. Mr. Thomas Cool,

††††††††††† Tobias Vitse en Maeyken de Bert.

19-08-1655Elisabet, d. van Abraham COOL en Anna. Get. Pieter de Bert, Jacob

††††††††††† van Gaver en Elisabet Childerick.

06-02-1659Jacobus, s. van Abraham COOL en Anna. Get. Jacob van der Lende,

††††††††††† Jacob Casier en Sara Cool.

31-03-1661Thomas, s. van Abraham COOL en Anna. Get. Pieter de Bert en

††††††††††† Maeyken Stebin.

15-05-1664Samuel, s. van Abraham COOL en Anna. Get. Thomas Cool jun., en

††††††††††† Maeyken Bert.

 

††††††† 38.2††††††††††††††††††††† Abram en Sara

 

12-09-1710Sara (geb. 12-9), d. van Abram KOOL en Sara. Get. Abram Keersgieter

††††††††††† d'oude en Maria Verlander. [this entry is written on the margin of††††††††††††† the following page]

16-08-1713Martha (geb. 11-8), d. van Abram COOL en Sara. Get. Francois

††††††††††† Behagel, Adriaen van Steenholen, Maria Verlander en Catarina van

††††††††††† Steenholen.††

 

††††††† 38.3†††††††††††††† Jacob (de jonge) en Debora

 

06-12-1646Maria, d. van Jacob COOL de jonge en Debora. Get. Jacob Casier,

††††††††††† Simon Mesdach de jonge en Maeyken Cool.

 


††††††† 38.4††††††††††††† Jacob (de jonge) en Margriete

 

24-12-1648Jacob, s. van Jacob COOL en Margareta. Get. Isaac Neuville, Jacob

††††††††††† Vool en Anna Cool.

02-06-1650Jacob, s. van Jacob COOL de jonge en Margriete. Get. Isaac

††††††††††† Neuville &c.

27-11-1651Maria, d. van Jacob COOL en Margariete. Get. Pieter de Bert,

††††††††††† Jonathan Hagedoorn en Mary Lamoot.

 

††††††† 38.5††††††††††††††††††††††††††† Jan en Maria

 

25-12-1659Maria, d. van Jan COOL en Maria. Get. Jacob Casier en Judith Cool.

 

††††††† 38.6†††††††††††††††††††† Thomas en Maria

 

19-05-1667Thomas, s. van Thomas COOL en Maeyken. Get. Jan de Hoorn, Jan

††††††††††† Webster en Sara Ginus.

23-05-1669Maria, d. van Thomas COOL en Maria. Get. Jan Keerschieter, Frederic

††††††††††† Beert en Sara Gijns.

12-03-1671Debora, d. van Thomas COOL en Maria. Get. Jan de Hoorn, Samuel

††††††††††† Ghijnes en Judiek Wepster.

29-06-1673Thomas, s. van Thomas KOOL en Maria. Get. Jan Behaegel, Abraham

††††††††††† Keersgieter de jonge en Susanna Keesgieter.

23-05-1675Sara, d. van Thomas COOL en Maria. Get. Tobias Faljaert, Jacob

††††††††††† Mesdach en Sara Ijnes.

19-08-1677Abraham (geb. 12-8), s. van Thomas COOL en Maria. Get. Jan de Hoorn,

†† †††††††††Jan Keersgieter en Sara Gines.

24-08-1679Jacob (geb. 19-8 'snoghts'), s. van Thomas COOL en Maria. Get. Jan

††††††††††† Keersgieter, Jacob Verlende de oude en Teuntje Jans, huysvrouw van

††††††††††† Abraham Keersgieter.

12-02-1682Susanna (geb. 9-2), d. van Thomas COOL en Maria. Get. Jan Keersgie≠-†††††††††††† ter, Joannes Robbelo en Su Keersgieter.

10-03-1684Abigail, d. van Thomas KOOL en Maria. Get. Jan Fitse, Abram Keers-

††††††††††† gieter en Sara Jinners.

19-09-1685Judith (geb. 16-9), d. van Thomas KOOL en Maria. Get. Jacob Fitze,

††††††††††† Jacob Verlinde en Maria, huysvrou van Jacob Verlende.

31-07-1687Lydia (geb. 26-7), d. van Thomas COOL en Maria. Get. Abr. Kaers-

††††††††††† gieter, Jac. de Hoorn en Sara Ginners.

07-07-1689Jacomyntje (geb. 30-6), d. van Thomas COOL en Maria. Get. Jan de

††††††††††† Corte, Jeremias Schacht en Jacomyntje Keersgieter.

 

††††††† 38.7†††††††††††††† Thomas (de jonge) en Maria

 

12-04-1696Maria (geb. 8-4), d. van Thomas COOL de jonge en Maria. Get.†††††††

†††††††† †††Thomas Cool d'oude en syn vrou, en Jacob Verlende, sone van Simon.

19-12-1697Thomas (geb. 12-12), s. van Thomas COOL de jonge en Maria. Get.

††††††††††† Thomas Cool d'oude, Abraham Keersgieter en Judik Ginus.

29-12-1700Thomas, s. van Thomas COOL de jonge en Maria. Get. Thomas Cool

††††††††††† d'oude, Abr. Keersgieter en Maria Verlende.

27-02-1704Joannes, s. van Thomas COOL en Maria. Get. Jan Keersgieter, Adrian

††††††††††† Steenhole en Maria Cool d'oude.

 

 

39.†††††††††††††††††††††††††††††††† CORTE, de

 

††††††† 39.1††††††††††††††††††† Benjamin en Anna

 

20-03-1662Anna, d. van Benjamin DE CORTE en Anna. Get. Jacob Croket en††††

††††††††††† Susanna Cricket.

27-11-1664Benjamin, s. van Benjamin DE KORTE en Anna. Get. Josua Kroket,

††††††††††† Peter de Wale en Hester Kroket.

 

††††††† 39.2†††††††††††††††††† Benjamin en Susanna

 


15-12-1667Nicolaus, s. van Benjamin CORTE en Susanna. Get. Nicolaus de

††††††††††† Grave, Eduward Crocket en Rachel Neuvele.

22-11-1668Susanna, d. van Benjamijn DE CORTE en Susanna. Get. Jan Hovil,

††††††††††† Isaac de Graeve en Rachel Neuvel.

04-03-1670Susanna, d. van Benjamijn DE KORTE en Susanna. Get. Johannes Havil,

††††††††††† Jan Corte en Cataelyne Kricket.

05-11-1672Johannes, s. van Benjamijn DE KORTE en Susanna. Get. Eduwaert

††††††††††† Kricket, Samuel Everaert en Sara Korte.

02-05-1675Rachel, d. van Benjamin DE CORTE en Susanna. Get. Eduaert Kricket,

††††††††††† Jan de Corte en Rachel de Corte.

28-10-1677Sara (geb. 19-10), d. van Benjamin DE CORTE en Susanna. Get. Isaac

††††††††††† Grave, Jan Huylaer en Anna de we. John Havil.

††††† 1683Pieter, s. van Benjamin DE CORTE en Susanna. Get. Jan en Catelyne

††††††††††† de Korte en Jan Uwelaer.

††††††††††† N.B. deze inschrijving is niet gedateerd, maar valt tussen 28-03

†††††††††††††††† en 14-10-1683

††††† 1685Maria, d. van Benjamin DE CORTE en Susanna. Get. Jan Korte, Jacob

††††††††††† Kreket en Catalina Kreket.

††††††††††† N.B. deze inschrijving is niet gedateerd, maar het kind is geboren

†††††††††††††††† op 02-03-1685.

 

††††††† 39.3††††††††††††††††††††† Johan en Sara

 

05-04-1663Sara, d. van Johan DE CORTE en Sara. Get. Peter de Bruyne, Jan

††††††††††† Schacht en Rachel Neuvel.

22-05-1664Rachel, d. van Jan DE CORTE en Sara. Get. Jacob Verlende, Benjamin

††††††††††† de Corte en Hester Decker.

23-06-1665Rachel, d. van Jan DE CORTE en Sara. Get. Samuel Bruyne sen.,

††††††††††† Samuel Bruyne jun. en Cateline Schacht.

22-11-1668Sara, d. van Jan DE CORTE en Sara. Get. Pieter Formenteel, Eduweert

††††††††††† Kricket en Rachel Neuvel.

29-01-1669Maria, d. van Jan DE CORTE en Maria (?). Get. Jan Watersen en Anna

††††††††††† Blontfijl.

12-06-1670Maria, d. van Jan DE CORTE en Sara. Get. Benjamin de Corte,

††††††††††† Malechi≠as Heusick en Catalyna Kricket.

04-02-1672Pieter, s. van Jan DE KORTE en Sara. Get. Eduwaert Kricket,

††††††††††† Benjamijn de Korte en Rachel de Korte.

26-10-1673Johannes, s. van Johannes DE KORTE en Sara. Get. Jacob Verlende,

††††††††††† Jacob Kricket en Katalijna Kricket.

24-05-1675Catarina, d. van Jan DE CORTE en Sara. Get. Jan Huywelaer, Abraham

††††††††††† Huywelaer en Catarina Kricket.

18-12-1678Sara (geb. 18-12), d. van Jan DE CORTE en Sara. Get. Benjamin de

††††††††††† Corte, Melchisedek Heusick en Caterina Criket.

††††† 1680Maria, d. van Jan DE KORTE en Sara. Get. Benjamin de Korte, Jan

††††††††††† Nieuwelaer en Catharina Creket. Gedoopt in huys.

††††††††††† N.B. De doopdatum is niet ingevuld, maar valt na 4-7-1680

14-10-1683Sara (geb. 1-10), d. van Jan DE KORTE en Sara. Get. Benjamin en

††††††††††† Catalyne de Corte en Jeremias Schacht.

 

††††††††††† N.B. In de doopregisters ontbreken de laatste drie maanden van 1665

†††††††††††††††† en de eerste vier van 1666. Gezien de kennelijke vruchtbaarheid††††††††††††††††† van dit huwelijk ligt het voor de hand dat in die periode een

†††††††††††††††† kind is geboren.

 

††††††† 39.4†††††††††††††††††††† Samuel en Anna

 

26-05-1706Maria, d. van Samuel DE CORTE en Anna. Get. Franc. Behagel, Jan

††††††††††† Sallard de jonge en Anna Huzicq (= Heusick; zie aldaar).

 

 

††††††† 39.5††††††††††††††††††† Samuel en Sybilla

 

02-08-1646Susanna, d. van Samuel DE CORTE en Arbelle (?). Get. David Jachduy-≠†††††††††††† vel, Clays de Wale en Susanne de Wilde.


09-06-1650Jacobus, s. van Samuel DE CORTE en Sybilla. Get. Jacob Hoet, Jacob

††††††††††† Bertolf en Ester Jachduyvel.

 

 

40.††††††††††††††††††††††††††††††††† CROKET

 

††††††† 40.1††††††††††††††††††† Daniel en Abigail

 

15-01-1669Daniel ende Sara, k. van Daniel KRICKET en Abigail. Get. van beyde

††††††††††† Jan Kricket en Josua Kricket, van de soone Elisabeth Eyleth, van

††††††††††† de doorter (!, invloed van het Engels ?) Susanna Kricket.

 

††††††† 40.2†††††††††††††††††††† Daniel en Ester

 

28-07-1650Ester, d. van Daniel CROKET en Ester. Get. Jacob Croket, Jan de

††††††††††† Wale en Susanna Croket.

31-08-1651Susanna, d. van Daniel CROKET en Ester. Get. Jacob Croket de oude,

††††††††††† Jan de Wale en Susanna Croket.

17-07-1653Ester, d. van Daniel CROKET en Ester. Get. Jacob Croket, Jan Croket

††††††††††† en Ester de Wale.

11-02-1655Elisabet, d. van Daniel CROKET en Ester. Get. Samuel Croket, Sam.

††††††††††† de Bruyne en Susanna Croket.

14-05-1656Sara, d. van Daniel CROKET en Ester. Get. Samuel Hovaer, Abraham

††††††††††† de Wale junior en Sara Croket.

12-08-1657DaniŽl, s. van Daniel CROKET en Ester. Get. Jacob Croket, Jan

††††††††††† Croket en Susanna Croket.

06-02-1659Samuel, s. van Daniel CROKET en Ester. Get. Samuel Croket, Josua

††††††††††† Croket en Jaquemyntgen Croket.

31-12-1660Jacob, s. van Daniel CREKET en Hester. Get. Elias de Hane en

††††††††††† Susanna de Hane.

19-10-1662Rachel, d. van Daniel CREKET en Ester. Get. Abraham de Wale,

††††††††††† Edward Creket en Rachel Creket.

09-12-1664Johannes, s. van Daniel KROKET en Hester. Get. Josua Kroket, Peter

††††††††††† de Wale en Hester Kroket.

 

††††††† 40.3†††††††††††††††††††† Eduard en Maria

 

08-12-1654Maria, d. van Eduwaert CROKET en Maeyken. Get. Thomas Ingram, Jacob

††††††††††† Croket en Anna Croket.

03-08-1656Maria, d. van Eduard CROKET en Maria. Get. Jacob Croket, Thomas

††††††††††† Ingram en Maeyken Ingram.

06-08-1657Eduward, s. van Eduward CROKET en Maeyken. Get. Jacob Croket, Jacob

††††††††††† Benne en Susanna Croket.

09-11-1659Maria, d. van Eduward CRICKET (!) en Maria. Get. Maeyken Ingram.

††††††††††† Domi.

31-07-1664Anna, d. van Eduard KREKET (!) en Maria. Get. Jacob Kreket, Jan

††††††††††† Ingeram en Anna de huysvr. van Jan Kreket jun.

27-04-1667Anna, d. van Eduward CRICKET (!) en Maeyken. Get. Jan Mesdach, Jan

††††††††††† Cricket en Susanna de Haene.

 

††††††† 40.4††††††††††† Jacob (de jonge) en Jaquemyntgen

 

26-04-1646Jacob, s. van Jacob KROKET de jonge en Jaquemyntge. Get. Jacob††††††††††††††††† Kroket de oude, Joseph Hacke en Susanna Kroket.

04-02-1649Petrus, s. van Jacob CROKET en Jaquemyntgen. Get. Jan Croket,†††††††††††††††††† George Kinley en Mary Croket.

12-01-1651Joannes, s. van Jacob CROKET de jonge en Jaquemyntgen. Get. Pieter

††††††††††† de Bruyne, Jan Croket en Tabitha Croket.

12-04-1653Susanna, d. van Jacob CROKET de jonge en Jaquemyntgen. Get. Samuel

††††††††††† Croket, Eduwaert Croket en Susanna Croket.

17-12-1654Susanna, d. van Jacob CROKET en Jaquemyntgen. Get. Jacob de Bruyne,

††††††††††† Samuel Croket en Susanna Croket.

 

††††††† 40.5†††††††††††††††††††† Jacob en Maria


12-04-1669Hester, d. van Jacob KRICKET en Maria. Get. Jan Kricket, Jan

††††††††††† Jaeghduyvel en Hester Deckers.

11-07-1675Jacob, s. van Jacob KRICKET en Esther (?). Get. Jan en Samuel††††††††††††††††† Kricket en Esther Decker.

02-09-1677Jacobus (geb. 27-8), s. van Jacob CROKET en Maria. Get. Josua en

††††††††††† Daniel Croket en Ester Decker.

 

††††††† 40.6†††††††††††††††† Jacob (Jansz.) en Maria

 

28-12-1682Mary (geb. 22-12), d. van Jacob CREKET, sone van Jan Kreket, en

††††††††††† Mary. Get. Daniel Kreket, Josua Kreket en Maria Maeraen. Ged. in

††††††††††† huys.

15-08-1685Susanna (geb. 8-8), d. van Jacob KREKET, sone van Jan Kreket, en

††††††††††† Maria. Get. Abram Fromonteel, Abram Kreket en Susanna Kreket.

 

††††††40.7†††††††††††††††† Jacob (Josz.) en Maria

 

††††† 1682Marija, d. van Jacob KREKET, sone van Josua Kreket en Mary. Get.

††††††††††† Josua Kreket, Nicolaes de Bruyne en Mary de Bruyne.

††††††††††† N.B. De doopdatum is niet ingevuld, maar valt tussen 17-9 en

††††† †††††††††††26-10-1682.

14-09-1685Rachel (geb. 13-9), d. van Jeems KREKET, de sone van Josua, en

††††††††††† Maria. Get. Jan Kreket, [blank] en Rachel de huysvrou van Josua

††††††††††† Kreket.

 

††††††† 40.8††††††††††††††††††† Jacobus en Maria

 

08-08-1687Jacobus (geb. 29-7), s. vanJacobus CREKET en Maria. Get. Simeon†††††††††††††† Butterdroger, Thomas Benne en Elisabeth de Bruine. Ged. in huys.

 

††††††† 40.9††††††††††††††††† Jacobus en Maria (?)

 

16-03-1713Jacobus, s. vanJacob KRIKET en syn huisvrouw. Get. Jacob

††††††††††† Knokkaert de jonge en Jacomyntje Kriket, huisvrouw van Samuel

††††††††††† Croekert. (is vermoedelijk een misschrijving van Croket)

26-04-1721Jacobus (geb. 21-4), s. vanJacobus KRIKET de jonge en Maria. Get.

††††††††††† Jan Nieuweloonet.

 

††††††† 40.10†††††††††††††††††††† Jacob en Sara

 

26-07-1685Maria (geb. 22-7), d. van Jacob KREKET en Sara. Get. Jeremias

††††††††††† Schacht, Jan Kreket en Maria Schacht.

22-05-1687Jacob (geb. 7-2 !), s. vanJacob CREKET en Sarah. Get. Jeremias

††††††††††† Schacht, Joris Bul en Sara Creket.

27-01-1689Samuel (geb. 23-1), s. vanJacob en Sara CROKETT. Get. Jeremias

††††††††††† Schaght, Jacob Crokett en Sara Cull.

 

††††††† 40.11††††††††††††††††††††† Jan en Anna

 

06-12-1657Joannes, s. vanJan CROKET en Anna. Get. Jan Behagel de oude,

††††††††††† Eduward Croket en Susanna Croket.

21-08-1659Eduwaert, s. vanJan CROKET en Anna. Get. Jan Behagel, Eduwaert

††††††††††† Croket en Margriete Behagel.

18-10-1663Maria, d. van Johannes KROKET en Anna. Get. Jan Behagel sen.,

††††††††††† Eduard Kroket en Maria Kroket.

 

††††††† 40.12††††††††††††††††††† Jan en Susanna

 

15-02-1657Joannes, s. vanJan CROKET en Susanna. Get. Jan de Trooster, Jacob

††††††††††† Croket en Susanna Croket.

10-04-1659Jacobus, s. vanJan CRICKET en Susanna. Get. Jacob Cricket, Sam. de

††††††††††† Trooster en Sara Vanden Broecke.

01-06-1661Samuel, s. vanJan CRICKET (!) en Susanna. Testes Elias de Hane en†††††††††††† Sara Weuten.


21-02-1664Abraham, s. vanJan KROKET en Susanna. Get. Jan Weuten, Daniel

††††††††††† Kroket en Sara Trooster.

04-10-1668Johannes, s. vanJohannes KRICKET en Susanna. Get. Josua Krecket,

††††††††††† Jacob Reger en Susanna January [sic].

29-12-1670Samuel, s. vanJan KRICKET en Susanna. Get. Jacob Fromenteel en

††††††††††† Sara Weuten.

 

††††††† 40.13††††††††††††††††††† Jan en Tabitha

 

09-01-1649Joannes, s. vanJan CROKET en Tabitha. Get. Samuel vanden Broeke,

††††††††††† Jacob Croket en Susanna Croket.

15-04-1650Tabitha, d. van Jan CROKET en Tabitha. Get. Samuel van den Broecke,

††††††††††† Jacob Croket de oude en Susanna Croket.

24-07-1653Sara, d. vanJan CROKET en Tabitha. Get. Jacob Croket, Saloman van

††††††††††† den Broeck en Sara van den Broecke.

 

††††††† 40.14††††††††††††††††††† Joseph en Anna

 

24-07-1670Anna, d. van Joseph KRICKET en Anna. Get. Eduward Kricket, Jacob

††††††††††† Fromenteel en Anna Klerck.

07-01-1672Abigael, d. van Josep KRICKET en Anna. Get. Pieter Klerck, Abraham

††††††††††† Mortier en Anna Klerck.

28-09-1673Eduwaert, s. van Joseph KRICKET en Anna. Get. Eduwaert Kricket,

††††††††††† Heyndric Broecke en Catarina Kricket.

17-10-1675Sara, d. van Joseph KRICKET en Anna. Get. Jacob Verlende den

††††††††††† ouden, Jan Kricket en Anna Klerck.

27-01-1678Pieter (geb. 15-1), s. van Joseph CREKET en Anna. Get. Pieter Clerk,

††††††††††† Jan Fromenteel en Anna wed: P(iete ?)r. de Clerk.

23-05-1680Maria (geb. 14-5), d. van Joseph CREKET en Anna. Get. Daniel Creket,

††††††††††† Josua Creket en Sara Weuten, uxor Jacobi Fromenteel.

08-05-1682Elisabet (geb. 29-4), d. van Joseph KREKET en Anna. Get. Jacob

††††††††††† Fromonteu, Pieter Clerck en Anna Clerck.

 

††††††† 40.15††††††††††††††† Josua de jonge en Jane

 

20-01-1701Rachel (geb. 15-1), d. van Josua CROCKETT de jonge en Jane. Get.

††††††††††† Jan en Josua Crokett en Rebecca Droogbutter.

11-07-1703Maria, d. van Josua CROKETT en Jane. Get. James Crokett en Maria

††††††††††† Kool.

21-01-1705Johanna (geb. 15-1), d. van Josua KROKET en Jeane. Get. Pieter

††††††††††† Duits en Catharina van Steenholen.

††††††††††† N.B. Bij de doopdatum plaatst Moens de opmerking 'as in register'.

†††††††††††††††† De doop is nl. als laatste in de jaarlijst van 1705 inge-

†††††††††††††††† schreven. Het is daarom niet onmogelijk dat het de eerste

†††††††††††††††† inschrijving in 1706 had moeten zijn.

02-10-1709Josua (geb. 24-9), s. van Josua KROKKET en Johanna. Get, Jacob

†††††††††† Cricquet en syn vrouw.

 

††††††† 40.16††††††††††††††††††† Josua en Rachel

 

06-08-1657Jacobus, s. van Josua CROKET en Rachel. Get. Jacob Croket, Jacob

††††††††††† Benne en Susanna Croket.

22-08-1658Jacobus, s. van Josua CROKET en Rachel. Get. Jacob Benne, Jacob

††††††††††† Croket en Susanna Croket.

29-11-1660Rachel, d. van Josua CRICKET (!) en Rachel. Get. Jacob Benne,

††††††††††† Elias de Hane en Rebecca Benne. Domi.

28-06-1662Susanna, d. van Josua CRICKET en Rachel. Get. Rebecca Benne.

16-08-1663Susanna, d. van Josua CROKET en Rachel. Get. Jan Croket, Abraham

††††††††††† Meulenaer en Susanna Croket.

04-04-1666Josua, s. van Josua CROKETT en Rachel. Get. Jan Croket, Jacob

††††††††††† Benne ende Rachell Croket.

22-09-1667Maria, d. van Josua CROCKET en Rachel. Get. Sanuel Crocket, Thomas

††††††††††† Benne en Rebecca Drogheboter.

06-03-1670Sara, d. van Josua KRICKET en Rachel. Get. Jan Rebouw, Abraham


††††††††††† Hagedoorn en Sara Kricket.

01-03-1674Josua, s. van Josua KRICKET en Rachel. Get. Jacob Verlende den

††††††††††† ouden, Simon Butterdrooger en Catharina Kricket.

 

††††††† 40.17††††††††††††††††††† Pieter en Ester

 

30-03-1662Petrus, s. van Pieter CRICKET en Ester. Get. Jacob Stekelorum,

††††††††††† Eduward Cricket en Mary Stekelorum.

13-12-1663Hester, d. van Peter KROKET en Hester. Get. Jacob Stekulorum,

††††††††††† Eduard Kroket en Abigail Kroket.

10-09-1665Maria, d. van Peter KREKET en Hester. Get. Abraham Langeley sen.,

††††††††††† Jan Kreket en Rachel Langeley.

29-11-1671Pieter, s. van Pieter KRICKET en Ester. Get. Jan Kricket, Jacob

††††††††††† Kricket en Abigail Foljaert.

05-03-1682Samuel, s. van Pieter KREKET en Esther. Get. Jan Kreket en Maeytje

††††††††††† Kreket. In huys.

08-05-1687Jacob (geb. 4-4 !), s. van Pieter CREKET en Hester. Get. Jacob

†††††††††† Creket en Abigail Feijno. Ged. in huys.

 

††††††† 40.18†††††††††††††††††† Pieter en Rachel

 

19-08-1694Pieter (geb. 14-8), s. van Pieter CROKET en Rachel. Get. Jacob

††††††††††† Croket, Pieter Croket d'oude en Maria Everard.

23-02-1696Jacob (geb. 17-2), moeder Rachel, weduwe van Pieter CROKET de jonge.

††††††††††† Get. Pieter Croket d'oude en de weduwe Everard.

01-09-1714Pieter (geb. 20-8), s. van Pieter KRIKET de jonge en Maria. Get.

††††††††††† Pieter Kriket de oude en &ce.

 

††††††† 40.19††††††††††††††††††† Samuel en Ester

 

25-03-1660Samuel, s. van Samuel CRICKET en Ester. Get. Jacob Benne, Fransois

††††††††††† Mortier en Susanna Cricket.

10-10-1661Ester, d. van Sam. CRICKET en Ester. Get. Elias de Hane en Rebecca

††††††††††† Benne.

21-09-1662Jacobus, s. van Samuel CRICKET en Ester. Get. Jacob Benne, Elias de

††††††††††† Hane en Rebecca Benne.

30-04-1665Hester, d. van Samuel KREKET en Hester. Get. Jacob Kreket, Abraham

††††††††††† Meulenaar en Mayken Meulenaar.

25-04-1669Samuel, s. van Samuel KRICKET en Sara. Get. Andries Formenteel den

††††††††††† ouden, Abraham Hagedoorn bij de Lonnen porte, en Rachel de wed.

††††††††††† van Jacob Verhulst.

12-03-1671Sara, d. van Samuel KRICKET en Sara. Get. Jan en Josua Kricket en

††††††††††† Rachel Verhulst.

07-12-1703Samuel, s. van Samuel KROKETT en Sara. Get. Samuel Mortier en

††††††††††† syn huisvrou.

 

41.††††††††††††††††††††††††††††††††† DECKER

 

††††††† 41.1†††††††††††††††††††† Fransois en ...

 

01-02-1661Fransoys, s. van Fransois DECKER en .... Get. Rachel Neuville.††††††††††††††††† Domi.

 

††††††† 41.2††††††††††††††††††† Isaac en Catelyne

 

18-10-1646Maria, d. van Isaac DECKER en Catelyne. Get. Jsaac Neuville, Niclaes

††††††††††† de Bruyne en Maria Brill

 

††††††† 41.3†††††††††††††††††††† Isaac en Maria

 

30-08-1663Fransois, s. van Jsaac DEN DEKKER en Maria. Get. Peter de Bruyne,

††††††††††† Thomas Everaard en Maria de Grave.

 


††††††† 41.4††††††††††††††††† Jacob en Francyntgen

 

08-02-1652Judith, d. van Jacob DE DECKER en Francyntgen. Get. Abraham Hage≠-†††††††††††††† doorn de oude, Niclaes Verhagen en Judith Verhagen.

21-10-1655Jacob, s. van Jacob DE DECKERE en Francyntgen. Get. Niclaes Ver-†††

††††††††††† hagen, Joos Polentier en Judith Verhagen.

19-09-1658Francyntgen, d. van Jacob DE DECKER en Francyne. Get. Jan van den

††††††††††† Steene, Pieter Geyns en Jaquemyntgen Verhagen.

15-02-1663Nicolaus, s. van Jacob DE DEKKER en Francyntje. Get. Samuel Everard

††††††††††† [senior] de jonge [sic], Olivier Hendrix en Judith Verhagen.

05-08-1669Thomas, s. van Jacob DECKER en Francijna. Get. Gerarda de Smit.

††††††††††† In Aedibus.

27-02-1671Maria, d. van Jacob DECKER en Franyntje. In Aedibus.

 

 

42.†††††††††††††††††††††††††††††††††† DOEN

 

††††††† 42.1††††††††††††††††††† Cornelis en Sara

 

18-05-1656Joannes, s. van Cornelis DOEN en Sara. Get. Victor Doen, John

††††††††††† Downes en Eva Mesdach.

31-01-1658Cornelius, s. van Cornelis DOEN en Sara. Get. Jan Caveel de jonge,

†† †††††††††Isaac Downes en Abigail Bogaert.

29-04-1660Sara, d. van Cornelis DOEN en Sara. Get. Simon Mesdach, Victor Doen

††††††††††† en Catelyne Bogaert.

20-04-1662Matthewe, s. van Cornelis DOEN en Sara. Get. Cornelis Bogaert de

††††††††††† oude, Jacob Salaert de oude en Mattheu Todie.

13-03-1664Johannes, s. van Cornelis DOEN en Sara. Get. Joas Pollentier,†††

††††††††††† Malachias Husick en Hester Doen.

11-06-1665Jacomyntje, d. van Cornelis DOEN en Sara. Get. Jan Mesdach sen.,

††††††††††† Jacob Bogard en Mayken Mesdach.

 

††††††† 42.2†††††††††††††††††††† Jan en Maeyken

 

11-07-1647Maeyken, d. van Jan DOEN en Maeyken. Get. Victoor Doen, Jacob†††††††††††††††††† Salaert de oude en Susanna Bogaert.

 

††††††† 42.3†††††††††††††††††††† Victor en Ester

 

19-03-1648Ester, d. van Victor DOEN en Ester. Get. Lucas Benne, Jacob Salaert

††††††††††† en Abigail Hacke.

26-12-1652Carel, s. van Victor DOEN en Ester. Get. Jacob Benne, Cornelis

††††††††††† Bogaert en Eva Mesdach.

 

 

43.††††††††††††††††††††††††††††††† DOORN, van

 

††††††† 43.1†††††††††††††††††††† Johan en Maria

 

12-11-1715Maria (geb. 4-11), d. van Johan VAN DOORN en Maria. Get. Adriaen

††††††††††† en Katrijna Steenhoolen.

25-05-1718Maria (geb. 15-5), d. van Johan VAN DOORN en Maria. Get. Mr. Norwich

††††††††††† en Mr. Prayer.

25-01-1721Johannes (geb. 7-1), s. van Johan VAN DOORN en Maria. Get. Arthur

††††††††††† Stanley en de huisvrouw van Jacobus Smith.

 

 

44.†††††††††††††††††††††††††††††††††† DROS

 

††††††† 44.1†††††††††††††††††††† Gideon en Mary

 

29-10-1648Joseph, s. van Gideon DROS en Mary. Get. Joseph Mason, Jasper

††††††††††† Masseau en Rebecca Durant.

23-11-1651Petrus, s. van Gideon DROS en Mary. Get. Pieter Jachduyvel, Jan de


††††††††††† Hoorn de jonge en Rachel Dros.

08-04-1655Maria, d. van Gideon DROS en Mary. Get. Pieter de Grave, Pieter de

††††††††††† Corte en Lea Dros.

10-07-1659Jacob, s. van Gideon DROS en Mary. Get. Jacob Croket, Jan de Hont

††††††††††† de jonge en Elisabet Ganne.

 

††††††† 44.2††††††††††††††††††† Jan en Lijsabeth

 

08-09-1669Lijsabeth, d. van Jan DROS en Lijsabeth. Get. Pieter Dros, Willem

††††††††††† Pollaert en Mary Pollaert.

 

††††††† 44.3†††††††††††††††††† Pieter en Elisabeth

 

22-07-1667Pieter, s. van Pieter DROS en Elisabeth. Get. Jan Caveel, Pieter de

††††††††††† Grave en Susanna Caveel.

14-06-1669Pieter, s. van Pieter DROS en Elisabeth. Get. Jan Caveel, Maerten

††††††††††† Knockart en Susanna Caveel.

 

 

††††††† 44.4††††††††††††††††††† Pieter en Rachel

 

21-12-1645Joannes, s. van Pieter DROS en Rachel. Get. Abraham Waels, John

††††††††††† Jude en Rebecca Durand.

 

45.††††††††††††††††††††††††††††††††† DUBOIS

 

††††††† 45.1†††††††††††††††††††† Abraham en Mary

 

16-05-1647Judith, d. van Abraham DUBOIS en Mary. Get. Samuel de Queekere,

††††††††††† Pieter de Bert en Elisabet Bertolfe.

 

46.††††††††††††††††††††††††††††††††† DUC, le

 

††††††† 46.1††††††††††††††††††† Joannes en Maria

 

21-01-1657Joannes, s. van Joannes LE DUC en Mary. Get. Samuel Everaert,

††††††††††† Anna le Duc en Rachel Everaert.

11-04-1658Maria, d. van Joannes LE DUC en Maria. Get. Samuel Everaert en

††††††††††† Rachel Everaert.

10-11-1661Samuel, s. van Jan LE DUC en Maria. Get. Samuel Everaert de oude

††††††††††† en Josina le Duc.

01-01-1665Anna, d. van Johannes LE DUC en†††††† [sic]. Get. Samuel Everard

††††††††††† sen. en Rachel Verhulst.

 

 

47.††††††††††††††††††††††††††††††††† DUY, de

 

††††††† 47.1†††††††††††††††††† Pieter en Catharina

 

30-04-1648Pieter, s. van Pieter DE DUE en Catherine. Get. Pieter Hacke,

††††††††††† en Maria Hacke.

20-01-1650Catharina, d. van Pieter DE DUY en Catharina. Get. Pieter Hacke,

††††††††††† Jan Hacke en Maeyken Hacke.

07-03-1652Maria, d. van Pieter DE DUIJ en Catharina. Get. Pieter Hacke en

††††††††††† Maeyken Hacke.

27-02-1653Maria, d. van Pieter DE DUY en Catelyne. Get. Pieter Hacken en

††††††††††† Mary Hacke.

 

 

48.†††††††††††††††††††††††††††††† DUYTSCHE, de

 

††††††† 48.1†††††††††††††††††††† Abraham en Sara

 

17-01-1647Sara, d. van Abraham DUYTSCHE de jonge en Sara. Get. Jan de Hane,


††††††††††† Pieter de Bruyne de oude en Maria Daems.

25-11-1649Rachel, d. van Abraham DE DUYTSCHE en Sara. Get. Franse Tayspil de

††††††††††† oude, Abraham Hoorne en Rachel Duytsche.

 

††††††† 48.2†††††††††††††††††† Daniel en Elisabet

 

26-07-1650Daniel, s. van Daniel DE DUYTSCHE en Elisabet. Get. Abraham Duytsche

††††††††††† den ouden, David Taispil en Margriete Duytsch.

23-02-1654Elisabet, d. van Daniel DE DUYTSCHE en Elisabeth. Get. Jan Bulcke

††††††††††† en Judith Taispil.

13-06-1656Elisabet, d. van Daniel DE DUYTSCH en Elisabet. Get. Margriete

††††††††††† Beerens.

26-12-1662Jacobus, s. van Daniel DUYTSCHE en Elisabeth. Get. Johan Beke,

††††††††††† Jacob Verhille en Sara Caveel.

19-08-1665Rachel, d. van Daniel DUYSCHE en Elisabeth.

 

††††††† 48.3†††††††††††††††††††† David en Maria

†††††††††††

21-09-1673Samuel, s. van David DUYTSCHE en Maria. Get. Samuel Hacce, Fredric

††††††††††† Beke en Elisabeth Duytsche.

19-11-1676Sara (geb. 11-11), d. van David DUYTSCHE en Maria. Get. Isaac

††††††††††† Keersgieter, Thomas Cool en Susanna Duytsche.

04-07-1680David (geb. 14-6), s. van David DUYTSCHE en Maria. Get. Jan Keers-

††††††††††† gieter, Pieter Duytsche en Anna, huysvrou van Jan Keersgieter.

††††††††††Gedoopt in huys.

 

††††††† 48.4†††††††††††††††††††† David en Rachel

 

03-03-1667Rachel, d. van David DUYTSCH en Rachel. Get. Samuel Duytsch en

††††††††††† Elisabeth Duytsch.

 

††††††† 48.5††††††††††††††††††† Michiel en Rachel

 

14-03-1649Maria, d. van Michiel DE DUYTSCHE en Rachel. Get. Susanna Hacke.

 

††††††† 48.6†††††††††††††††††††† Pieter en Rose

 

15-12-1667Pieter, s. van Pieter DUYTSCHE en Rose. Get. Jan Beecke, Samuel

††††††††††† Duytsche en Elisabeth Duytsche.

02-06-1672Lijsabeth, d. van Pieter DUYTSCHE en Saroos (!). Get. Frederick

††††††††† ††Beeck, Samuel Duytsche en Lijsabeth Duytsche.

08-12-1673Margarita, d. van Pieter DUYTSCHE en Roos. Get. Abraham de Bart,

††††††††††† Pieter Geijns en Maria Duytsche.

11-06-1676Abraham, s. van Pieter DUYTSCHE en Rosa. Get. Pieter Langelee,

†††††††††† Abraham Baert en Elisabeth Duytsche.

16-06-1678Rosa, d. van Pieter DUYTSCHE en [blank]. Get. [blank].

 

††††††† 48.7††††††††††††††††††† Samuel en Esther

 

03-03-1667Maria, d. van Samuel DUYTSCH en Esther. Get. David Duytsch en

††††††††††† Martha Hull.

26-07-1668Esther, d. van Samuel DUYTSCHE en Esther. Get. Fredrick Beke en

††††††††††† Mayken Duytsche.

06-09-1671Michael, s. van Samuel DUYTSCHE en Hester. Get. Francois Mortier

††††††††††† de jonge.

 

 

49.††††††††††††††††††††††††††††††††† ELSWEE

 

††††††† 49.1†††††††††††††††††††† Joannes en Mary

 

22-07-1649Maria, d. van Joannes ESWEE (!) en Mary. Get. Pieter de Bruyne en

††††††††††† Susanna Wade.

23-02-1651Susanna, d. van Jan ELSWEL (!) en Maeyken. Get. Joos Polentier en


††††††††††† Susanna Polentier.

10-03-1653Rachel, d. van Jan ELSWEE en Maeyken. Get. Jan Faliaert en Susanna

††††††††††† Polentier.

08-04-1655Sara, d. van Jan ELSWEE en Mary. Get. Joos Polentier, Pieter Dros

††††††††††† en Judith Jude.

26-11-1656Joannes, s. van Jan ELSWEE en Mary. Get. Samuel de Bruyne, Joos

††††††††††† Polentier en Susanna Polentier.

26-12-1658Lydia, d. van Jan ELSWEE en Maeyken. Get. Susanna Trioen en Joos

††††††††††† Polentier.

 

 

50. †††††††††††††††††††††††††††††††† ENGELS

 

††††††† 50.1†††††††††††††††††††††† Jan en Sara

 

04-06-1654Sara, d. van Jan ENGELS en Sara. Get. David de Meulenaer junior en

††††††††††† Mary Engels.

27-01-1656Joannes, s. van Jan ENGELS en Sara. Get. Jacomyntgen Meulenaer.

22-07-1662Joannes, en Abraham, s. van Jan ENGELS en Sara. Get. Jacob Meule-

††††††††††† naer, David Meulenaer, Sara Meulenaer en Elisabet Burdeaux. 'Beyde

††††††††††† in huys gedoopt, het outste was een jaer out'.

 

 

51.†††††††††††††††††††††††††††††††† EVERAERT

 

††††††† 51.1††††††††††††††††††† Abraham en Maria

 

08-09-1672Johannes, s. van Abraham EVERRAET en Maria. Get. Jan de Grave, Jan

††††††††††† Sallaert, Abigael de Graeve, huysvrouw van Pieter de Graeve.

 

††††††† 51.2†††††††††††††††††††† Abraham en Sara

 

30-10-1645Sara, d. van Abraham EVERAERT en Sara. Get. Isaac Everaert de oude,

††††††††††† Samuel de Roo en Abigail Hacke.

27-02-1648Pieter, s. van Abraham EVERAERT en Sara. Get. Elias de Hane,††††††††††††††††††† Benjamin Everaert en Rachel Everaert.

24-04-1650Franciscus, s. van Abraham EVERAERT en Sara. Get. Elias de Hane de

††††††††††† jonge, Jan de Grave en Abigail de Grave.

14-12-1651Abigail, d. van Abraham EVERAERT en Sara. Get. Lucas Benne, Jan de

††††††††††† Grave en Abigail de Grave.

02-07-1654Abigail, d. van Abraham EVERAERT en Sara. Get. Samuel Everaert,

††††††††††† Moses de Hane en Catelyne Benne.

 

††††††† 51.3†††††††††††††††††† Benjamin en Abigail

 

14-12-1645Benjamin, s. van Benjamin EVERAERT en Abigail. Get. Nathanael

††††††††††† Braem, Thomas Everaert en Abigail de Hane.

28-02-1647Abigail, d. van Benjamin EVERAERT en Abigail. Get. Jan de Hane,

††††††††††† Jacob Vool en Mary Vool.

04-02-1649Petrus, s. van Benjamin EVERAERT en Abigail. Get. Pieter Langele,

††††††††††† Michiel de Hane en Mary Braem.

21-12-1651Fransoys, s. van Benjamin EVERAERT en Abigail. Get. Samuel

††††††††††† Everaert, Fransoys Tayspil en Janneken Langele.

13-02-1653Joannes, s. van Benjamin EVERAERT en Abigail. Get. Jan de Hane,

††††††††††† Paulus Usher en Mary Vool.

04-04-1658Maria, d. van Benjamin EVERAERT en Abigail. Get. Geraert de Grave,

††††††††††† Thomas Everaert en Debora Everaert.

 

††††††† 51.4††††††††††††† Fransois (de jonge) en Maria

 

09-06-1661Maria, d. van Fransois EVERAERT en ...

08-03-1663Elisabeth, d. van Francois EVERARD en Maria. Get. Samuel Everard

††††††††††† de oude, Samuel Everard de jonge en Jannetjen Everard.

12-08-1664Maria, d. van Fransois EVERARD jun. en Maria. Get. Samuel Everard


††††††††††† sen.

 

††††††† 51.5††††††††††††††††††† Ysaacq en Debora

 

††††††††††† N.B. Debora is begraven 04-09-1743. Isaac leefde toen nog, en is

†††††††††††††††† vermoedelijk begraven 29-03-1744 of 1745. (Beide St. Martins).

 

29-10-1699Ysaacq (geb. 12-10), s. van Ysaacq EVERARD en Debora. Get. Nic. de

††††††††††† Bruinne, Jan Knokkert en Debora Pille.

29-09-1700Debora (geb. 19-9), d. van Isaacq EVERARD en Debora. Get. Nic. de

††††††††††† Bruinne, Jan Knokkard en Debora Pella (= Pille).

02-12-1717Maria (geb. 21-11), d. van Ijsaak EVERAERT en syn huisvrouw. Get.

††††††††††† Jan Knokkaard en Rebecca de Bruin.

 

††††††† 51.6†††††††††††††††††††† Joannes en Sara

 

01-02-1657Joannes (mog. geb. 20-01-1656, registers All Saints) s. van Joannes†††††††††††† EVERAET (!) en Sara. Get. Daniel Taispil, Lucas Benne en Catelyne†††††††††††††† Benne.

17-02-1659Sara, d. van Jan EVERAERT en Sara. Get. Daniel Tayspil, Dr. Abraham

††††††††††† Everaert en Sara Tayspil.

18-09-1660Abraham, s. van Jan EVERAERT en Sara. Domi. In huys ged:

27-07-1662Joannes, s. van Joannes EVERAERT en Sara. Get. Daniel Tayspil,

††††††††††† Abraham Everaert en Catelyne Benne.

15-05-1664Daniel, s. van Jan EVERARD en Sara. Get. Daniel Tayspel, Samuel

††††††††††† Everard jun. en Rachel Tayspel.

 

††††††† 51.7††††††††††††††† Samuel (de jonge) en Anna

 

10-01-1647Samuel, s. van Samuel EVERAERT en Anna. Get. Abraham Hagedoorn de

††††††††††† oude, Elias Mortier en Elisabet Hagedoorn.

13-03-1653Samuel, s. van Samuel EVERAERT de jonge en Janneken. Get. Samuel

††††††††††† Everaert de oude, Joris Tayspil de oude en Rachel Everaert.

22-04-1655Sara, d. van Samuel EVERAERT en Joanna. Get. Pieter Kerstemans,

††††††††††† Joris Tayspil de jonge en Sara Kerstemans.

30-08-1656Joanna (mog. geb. 28-08-1655, All Saints, begr. 01-09-1657, All†††††††††††††††† Saints), d. van Samuel EVERAERT de jonge en Joanna. Get. Samuel†††††††††††††††† Everaert de oude en Rachel Everaert.

16-05-1658Joanna, d. van Samuel EVERAERT de jonge en Joanna. Get. Joannes

††††††††††† le Duc, Jacob Tayspil en Maria Meulenaers.

16-10-1659Rachel, d. van Samuel EVERAERT de jonge en Janneken. Get. Sam.

††††††††††† Everaert de oude, Charles Tayspil en Rachel Everaert.

17-08-1662Isaac, s. van Samuel EVERAET en Joanna. Get. Samuel Everaet de

††††††††††† oude, Fransois Tayspil de oude en Maria Tayspil.

27-09-1663Rachel, d. van Samuel EVERARD jun: en Janneken. Get. Andries

††††††††††† Fromenteel sen: en Rachel Tayspel.

09-12-1664Andries, s. van Samuel EVERARD jun. en Janneken. Get. Andries

††††††††††† Fromenteel sen., Samuel Everard sen. en Rachel Tajspel.

 

††††††† 51.8††††††††††††† Samuel (de jongste) en Maria

 

29-07-1655Samuel, s. van Samuel EVERAERT en Maria. Get. Pieter Colve,†††††††††††††††††††† Lucas Benne en Catelyne Benne.

30-05-1658Maria, d. van Samuel EVERAERT en Maria. Get. Jacob Winock,

††††††††††† D. Abraham Everaert en Sara Winock.

17-06-1660Ester, d. van Samuel EVERAERT en Maeyken. Get. Samuel Colve,

††††††††††† Abraham Verhulst en Ester Winock.

10-05-1663Sara, d. van Samuel EVERARD en Maria. Get. Johan Everard, Jacob

††††††††††† Wynok en Hester Wynok.

05-02-1665Rachel, d. van Samuel EVERARD jongste en Maria. Get. Jacob Tayspel,

††††††††††† Fransois Everard jongste en Rachel Everard.

21-07-1667Anna, d. van Samuel EVERAERT en Maria. Get. Michiel Cowle en Maria

††††††††††† Colve.

18-04-1669Samuel, s. van Samuel EVERAERTS en Maria. Get. Johan Hollant en


††††††††††† Maria Stekelorum.

05-02-1671Abraham, s. van Samuel EVERAERT en Maria. Get. Abraham Hagedoorne,

††††††††††† Abraham Verhulst en Rachel Everart.

04-01-1674Elisabeth, d. van Samuel EVERARD en Maria. Get. Abraham Hagedoorn

††††††††††† den ouden en Maria Langlee [?]

 

††††††† 51.9††††††††††††††††††† Samuel en Susanna

 

26-04-1670Samuel, s. van Samuel EVERART en Susanna. Get. Daniel en Fransois

††††††††††† Tajspel en Anna Tajspel. In Aedibus.

15-06-1671Susanna, d. van Samuel EVERAERT en Susanna. Get. Daniel Tayspill de

††††††††††† Oude, Francois Tayspill en Susanna de huysvrouw van Francois††††††††††††††††††† Tayspill.

††††† 1672Samuel, s. van Samuel EVERART en Susanna. Get. Michiel Tayspil,

††††††††††† Abraham Hagedoorn en Sara Taijspil.

††††††††††† N.B. Datum niet ingevuld, maar valt tussen 8-9 en 6-10-1672.

21-06-1675Isaac, s. van Samuel EVERAERTen Susanna. Get. Isaac Taijspil,

††††††††††† Samuel Hagedoorn en Sara Hagedoorn.

 

††††††† 51.10†††††††††††††††††† Thomas en Debora

 

05-11-1654Debora, d. van Thomas EVERAERT en Debora. Get. Abraham de Meulenaer

††††††††††† de oude, Geraert de Grave en Mary de Grave.

 

 

52.†††††††††††††††††††††††††††††††† FALIAERT

 

††††††† 52.1†††††††††††††††††† Joannes en Abigail

 

07-06-1646Joannes, s. van Joannes FALIAERT en Abigail. Get. David Verlende,

††††††††††† Jacob de Hoorne en Anna Vitse.

21-07-1647Susanna, d. van Jan FALIAERT en Abigail. Get. Samuel de Bert,

††††††††††† Daniel van Achter en Susanna van den Bogaerde.

26-08-1649Ester, d. van Jan FALIAERT en Abigail. Get. Cornelis vanden

††††††††††† Bogaerde en Ester de Bert.

27-11-1651Catharina, d. van Jan FALIAERT en Abigail. Get. Jacob Salaert de

††††††††††† jonge en Abigail Bogaert.

16-04-1654Joannes, s. van Jan FALIAERT en Abigail. Get. Joannes Ruyting en

††††††††††† Elisabet Meulenaer.

22-02-1657Elisabet, d. van Jan FALIART en Abigail. Get. Christiaen de Bert

††††††††††† en Elisabet Buijx.

25-07-1661Elisabet, d. van Jan FALIAERT en Abigail. Get. Jan Buke, Matthias

††††††††††† Steenar en Elisabet Buke.

 

††††††† 52.2††††††††††††††††††† Lucas en Abigail

 

17-02-1667Lucas, s. van Lucas FALJAERT en Abigail. Get. Eduward Croket,

††††††††††† Tobias Faljaert en Maeyken Duytsche.

25-04-1669Anna, d. van Lucas FALJAERT en Abigail. Get. Eduwart Kricket,

††††††††††† Joseph Kricket en Anna Everart.

 

††††††† 52.3†††††††††††††††††††† Lucas en Maria

 

09-02-1672Jacobus, s. van Lucas FALJAERT en Maria. Get. Abraham Huijwelaer,

††††††††††† Jacob Mesdach en Elisabet Lucas.

30-01-1674Maria, d. van Lucas FOLJAERT en Maria. Get. Jan de Graeve, Jan

††††††††††† Fromenteel en Mayken Duytsche.

13-11-1678Jacob (geb. 08-11), s. van Lucas FALJARD en Maria. Get. Abraham

††††††††††† Fromenteel, Joseph Criket en Maria de Grave.

08-01-1682Tobias (geb. 30-12-1681), vader Lucas FAILJAERT. Get. Tobias

††††††††††† Failjaert, Jacob Mestdach en Maria de Graeve.

01-03-1685Pieter (geb. 27-02), s. van Lucas FAEIJLJAERT en Maria. Get. Abram

††††††††††† Bert, Abram Huwelaer en Sara Bert.

25-12-1687Rachel, d. van Lucas FAILJARD en Maria. Get. Tobias Failjard,


††††††††††† Joseph Croket en Maria Failjard.

30-03-1690Abigail (geb. 21-3), d. van Lucas FAILJARD en Maria. Get. Tobias

††††††††††† Faljard, Jacob en Maria Verlende. Ged. in huis.

 

††††††† 52.4†††††††††††††††††††† Lucas en Maria

 

21-03-1647Jacobus, s. van Lucas FALIAERT de jonge en Maria. Get. Jan Mesdach,

††††††††††† Jacob Verhulst, en Susanna de Clerk.

 

††††††† 52.5††††††††††††††††††† Thomas en Mayken

 

09-06-1672Lijsabeth, d. van Thomas FALJAERT en Mayken. Get. Abraham Huywelaer,

††††††††††† Jacob Mesdach en Lijsabeth de Heem.

 

††††††† 52.6†††††††††††††††††††† Tobias en Anna

 

17-04-1701Joannes (geb. 4-4), s. van Tobias FALJARD en Anna. Get. Tobias

††††††††††† Faljard d'oude, Francois Mortier en Maria Faljard.

16-08-1702Jacob, s. van Tobias FALJARD de jonge en Anna. Get. Tobias Faljard

††††††††††† d'oude en syn huisvrou, en Francois Mortier.

31-10-1704Joannes, s. van Tobias FALJARD junior en Anna. Get. Tobias Faljard

††††††††††† senior en syn huisvrou, en Franc. Mortier.

03-09-1708Barnardus (geb. 11-8), s. van Tobias FALJARD de jonge en Anna WIJLE.

††††††††††† (Is dit de meisjesnaam, of betekent het dat de moeder in het kraam-

††††† ††††††bed was overleden ? Zie ook de volgende doop.)

 

††††††† 52.7†††††††††††††††††† Tobias en Elisabeth

 

02-04-1713Wilhelmus (geb. 22-3), s. van Tobias FALJARD en Elisabeth. Get.

††††††††††† Tobias Faljard de oude en de weduwe Hooijer.

 

††††††† 52.8††††††††††††††††††† Tobias en Mayken

 

01-12-1669Mayken, d. van Tobias FALJAERT en Mayken. Get. Lucas Faljaert, Jan

††††††††††† Behagel en Mayken Duytsche.

02-05-1675Thobias, s. van Tobias FALJAERT en Mayken. Get. Abraham Fromenteel,

††††††††††† Jan de Graeve en Rachel Behaegle.

09-12-1677Rachel (geb. 5-12), d. van Tobias FALJAERT en Mayken. Get. Jan††††††††††††††††† Ulaer, Francois Caveel en Mayken de Grave.

 

 

53.††††††††††††††††††††††††††††††††† FENEYN

 

††††††† 53.1††††††††††††††††††† Jacob en Martina

 

26-10-1645Susanna, d. van Jacob FENEYN en Martijne. Get. Jan de Clerk,

††††††††††† Gregorius Hennekens en Janneken de Grave.

23-11-1651Petrus, s. van Jacob VENNIN en Martyntgen. Get. Pieter de Wye,

††††††††††† Pieter Bollardt en Margriete Behagel.

14-10-1655Joannes, s. van Jacob VENEIN en Martina. Get. Pieter Dammer en

††††††††††† Maeyken Behagel.

19-02-1660Isaac, s. van Jacob VENYN en Martyngen. Get. Isaac Knapwood en

††††††††††† Anna Cricket.

30-04-1662Elisabet, d. van Jacob VENYN en Martiyntgen. Get. Jan Behagel en

††††††††††† Mary Knapwood.

 

 

54.†††††††††††††††††††††††††††††††††† FEVER

 

††††††† 54.1†††††††††††††††††††† Abraham en Sara

 

23-01-1662Sara, d. van Abraham FEVER en Sara. Get. Samuel Langele, Pieter de

††††††††††† Bert junior en Susanna Langele.

24-01-1664Susanna, d. van Abraham FEVELS [?] en Sara. Get. Abraham de Wale,


††††††††††† Johan Mesdach en Mayken de Bert.

28-02-1675Johannes, s. van Abraham FEVER en Sara. Get. Heyndrick vanden

††††††††††† Broecke, Thomas Benne en Mayken Benne.

 

 

55.†††††††††††††††††††††††††† FOLJARD (Faliaert ?)

 

††††††† 55.1††††††††††††††††††††† Jacob en ...

 

09-10-1726Elisabeth, vader Jacob FOLJARD. Get. Elisabeth de Bruijn, huysvrou

††††††††††van Abraham den Bruijn.

 

 

56.††††††††††††††††††††††††††††††† FROMENTEEL

 

††††††† 56.1††††††††††††††††††† Abraham en Judith

 

01-12-1667Pieter, s. van Abraham FROMANTEEL en Judith. Get. Pieter Fromanteel,

††††††††††† Jan Fromanteel en Susanna Fromanteel.

31-01-1669Johannes, s. van Abraham FORMENTEEL en Judith. Get. Andries

††††††††††† Formenteel den ouden, Jan de Bart en Debora Boone.

16-04-1671Pieter, s. van Abraham FROMENTEL en Judick. Get. Pieter Fromentel,

††††††††††† Wiljam Ijnnow en Mayken Frometel [sic].

06-10-1672Pieter, s. van Abraham FROMENTEEL en Judick. Get. Jan Fromenteel,

††††††††††† Francois Mortier den jongen en Abigael Boogaert.

28-08-1673Andries, s. van Abraham FROMENTEEL en Judick. Get. Pieter Pille,

††††††††††† Jan Verhulst en Debora Pille. In Aedibus.

27-06-1675Jacob, s. van Abraham FROMENTEEL en Judick. Get. Jacob Fromentel,

††††††††††† Josias Boogaert en Sara Fromenteel. In Aedibus.

02-09-1678Jacob, s. van Abraham FROMENTEEL en Judith. Get. Jan Criket, Jacob

††††††††††† Fromenteel en Sara syn huysvrou. Geb. den selven dag.

18-04-1680Jacob (geb. 12-04), s. van Abraham FROMENTEEL en Judith. Get. Jacob†††††††††††† Fromenteel, Jacob Mesdach en Maria Belzier. Gedoopt in huys.

 

††††††† 56.2††††††††††††††††††† Abraham en Rachel

 

11-04-1664Rachel, d. van Abraham FROMANTEEL en Rachel. Get. Jan Mesdach, Peter

††††††††††† Fromanteel en Susanna Fromanteel

21-08-1665Abraham, s. van Abraham FROMENTEEL en Rachel. Get. Abraham Verhulst,

††††††††††† Mathias Bone en Mayken Mesdach.

 

††††††† 56.3††††††††††††††††† Andries en Elisabeth

 

02-04-1658Elisabet, d. van Andries FROMANTEAU en Elisabet. Get. Pieter††††††††††††††††††† Marolois en Rachel de Duytsche. In Aedibus.

 

††††††† 56.4††††††††††††††††††††† Jacob en Sara

 

N.B. Blijkens een bijschrift bij de doop van Maria, d.v. Joseph Creket en Anna,

†††† heette Jacobs echtgenote Sara Weuten.

 

28-12-1651Sara, d. van Jacob FROMENTEEL en Sara. Get. Manasses Fromenteel,

††††††††††† Pieter Weuten en Anna Weuten.

25-09-1653Jacobus, s. van Jacob FROMENTEEL en Sara. Get. Pieter de Clerck,

††††††††††† Jan Mesdach em Anna de Clerck.

14-10-1655Petrus, s. van Jacob FROMENTEEL en Sara. Get. Samuel van den

††††††††††† Broecke, Tobias Weuten en Maeyken Mesdach.

31-01-1658Joannes, s. van Jacob FROMENTEEL en Sara. Get. Jan Mesdach, Pieter

††††††††††† de Clerck en Mary Wilmot.

25-03-1660Tobias, s. van Jacob FROMENTEEL en Sara. Get. Hendrick vande

††††††††††† Broecke, Tobias Weuten en Anna Weuten.

11-05-1662Petrus, s. van Jacob FROMENTEEL en Sara. Get. Pieter Weuten, Pieter

††††††††††† de Clerck en Maria Mesdach.

27-01-1667Sara, d. van Jacob FROMANTEEL en Sara. Get. Symon Boterdroger,


††††††††††† Heyndrick van den Broecke en Anna de Clerck.

 

††††††† 56.5†††††††††††††††††††† Jan en Elisabet

 

09-05-1682Sara (geb. 25-4), d. van Jan FROMONTEU en Elisabet. Get. Jacob

††††††††††† Fromonteu, Abram Langele senior en Sara Fromonteu.

08-04-1684Elisabeth (geb. 23-3), d. van Jan FROMONTEEL en Elisabet. Get.

††††††††††† Michiel Thayspil, Isaac Thayspil en Anna Klerck.

26-08-1685Anna (geb. 26-8), d. van Jan FROMONTEEL en Elisabeth. Get. Abram

††††††††††† Langele den jongen, Elias Mortier en Anna Klerck.

26-06-1687Joannes (geb. 12-6), s. van Jan FROMONTEEL en Elisabeth. Get. Simon

††††††††††† Butterdroger, Abraham Voll en Sara Deckers. Ged. in huys.

14-10-1688Jacob en Ysaacq, s. van Jan FROMONTEEL en Elisabeth. Get. Jacob

††††††††††† Harding, Abraham Hagedoorn, Sara Dekker en Sara Thayspil. 'D'eerste

††††††††††† geb. den 4 Oct., d'andre den 5 dito'.

13-04-1690Samuel (geb. 3-4), s. van Jan FROMANTEEL en Elisabeth. Get. Elias

††††††††††† Mortier, Samuel Mortier en Rebecca Boterdrogers. Ged. in huis.

13-07-1692Maria (geb. 2-7), d. van Jan FROMONTEEL en Elisabeth. Get. Nic. de

††††††††††† Bruinne, Tob. Foljard en Maria Mortier.

28-06-1694Pieter (geb. 28-6), s. van Jan FROMONTEEL en Elisabeth. Get. Franc.

††††††††††† Pekker en Eli Mortier.

15-10-1697Rachel (geb. 1-10), d. van Jan FROMONTEEL en Elisabeth. Get. Sam.

††††††††††† Mortier, Maria en Rachel Mortier.

17-07-1702Abraham, s. van Jan FROMONTEEL en Elizabeth. Get. Abraham

††††††††††† Fromonteel, Sam. Mortier en Maria syn huisvrou.

 

††††††† 56.6†††††††††††††† Pieter (de jonge) en Maria

 

21-11-1647Maria, d. van Pieter FROMENTEEL en Maria. Get. Pieter Fromenteel

††††††††††† de oude, Samuel de Grave en Maeyken Winock.

05-11-1648Petrus, s. van Pieter FROMENTEEL de jonge en Maria. Get. Jan de

††††††††††† Clerk de jonge, Daniel Tayspil de jonge en Susanna Fromenteel.

10-03-1650Josua, s. van Pieter FROMENTEEL de jonge en Maeyken. Get. Samuel

††††††††††† de Grave, Manasses Fromenteel en Maeyken de Grave.

20-07-1651Joannes, s. van Pieter FROMENTEEL junior en Maeyken. Get. Jan

††††††††††† Sanders, Simeon Butterdroger en Susanna Tayspil.

28-10-1652Samuel, s. van Pieter FROMENTEEL de jonge en Maeyken. Get. Elias

††††††††††† Mortier en Rachel de Klerck.

02-12-1655Abigail, d. van Pieter FROMENTEEL en Maria. Get. Samuel de Bruyne,

††††††††††† Mattheus Boone en Abigail de Bruyne.

22-03-1657Debora, d. van Pieter FROMENTEEL en Maeyken. Get. Jan Fromenteel

††††††††††† en Debora Boone.

 

 

57.†††††††††††††††††††††††††††††††††† GANNE

 

††††††† 57.1†††††††††††††††††††† Abraham en Mary

 

02-11-1651Maria, d. van Abraham GANNE en Mary. Get. Jan Belsier, Abraham

††††††††††† Belsier en Susanna Belsier.

 

††††††† 57.2†††††††††††††††††††† Jan en Catelyne

 

11-05-1651Susanna, d. van Jan GANNE en Catelyne. Get. Jan de Hoorn de oude,

††††††††††† Jan de Wale en Susanna de Bruyne.

31-07-1653Sara, d. van Jan GANNE en Catelyne. Get. Jan Caveel, Samuel Ganne

††††††††††† en Sara Casteele.

27-07-1656Joannes en Samuel, tweelingen, s. van Jan GANNE en Catelyne. Get.

††††††††††† Samuel Ganne, Jan de Clerck, met Susanna Bril en Judith Stekulorum.

23-10-1659Ester, d. van Jan GANNE en Catelyne. Get. Salomon de Bruyne, John

††††††††††† Neuville en Ester de Waele.

 

††††††† 57.3††††††††††††† Samuel (de oude) en Elisabet

 


17-12-1646Elisabet, d. van Samuel GANNE en Elisabet. Get. Saloman Bruyne,

†† †††††††††Abraham Belsier en Sara de Roo.

30-09-1649Lea, d. van Samuel GANNE en Elisabet. Get. Gideon Dros, Pieter

††††††††††† Ganne en Lea Dros. Dit kint was inde Engelsche Kerk Gedoopt.

††††††††††† [this entry is erased]

28-03-1656Susanna, d. van Samuel GANNE en Elisabet. Get. Jan Ganne en

††††††††††† Susanna de Bruyne. Triennis.

28-03-1656Maria, d. van Samuel GANNE en Elisabet. Get. Christiaen de oude

††††††††††† en Maria Clerck.

16-04-1671Samuel, s. van Samuel GANNE en Elisabeth. Get. Pieter Dros, Jan

††††††††††† Caveel en Susanna Ganne.

 

††††††† 57.4†††††††††† Samuel (I) (de jonge) en Elisabeth

 

22-03-1702Sara, d. van Samuel GANNE de jonge en Elisabeth. Get. Sam. Ganne

††††††††††† d'oude en Catharina Steenholen.

11-06-1703Susanna, d. van Samuel GANNE en Elizabeth. Get. Adr. Steenholen

††††††††††† en syn huisvrou.

17-03-1705Jacob (geb. 5-2 !), s. van Samuel GANNE en Elisabeth. Get. Samuel

††††††††††† de Corte en Catharina Steenhole.

13-03-1709Elisabeth (geb. 10-3), d. van Samuel GANNE en Elisabeth. Get.

††††††††††† David Duijts en de vrouw van Adriaan Steenholen.

09-12-1711Maria (geb. 29-9 !), d. van Samuel GANNE en Elisabeth. Get. Adriaan

††††††††††† van Steenholen en syn huijsvrouw. "Geb. 29 Sept. en gedoopt door††††††††††††††† Theodorus Bolten, predicant tot London."

21-06-1713Johannes (geb. 16-6), s. van Samuel GANNER (!) en Elisabeth. Get.

††††††††††† Jan Sallert de jonge en Catharina van Steenholen.

12-05-1717Joannes (geb. 10-5), s. van Samuel GONNER (!) d'ouwde (!!) en†††††††††††††††††† Elisabeth. Get. Adriaen Steenholen en syn vrouw.

 

††††††† 57.5††††††††††† Samuel (II) (de jonge) en Matthee

 

29-09-1717Samuel (geb. 25-9), s. van Samuel GONNER de jonge en Matthee.

††††††††††† Get. Samuel Gonner de oude.

 

N.B. Ondanks de afwijkende schrijfwijze behoren de dragers van de naam Gonner

†††† m.i. tot het geslacht Ganne. Samuel Gonner d'ouwde is volgens mij dezelfde††††† als Samuel Ganne de jonge, zie ook de doopgetuigen bij de kinderen. Samuel††††† Gonner de jonge is dan mogelijk een niet gevonden zoon van Samuel Ganne de††††† jonge, mogelijk geboren rond 1695. Hiervoor pleit ook het ontbreken van een††††† Samuel in de kinderreeks van Samuel Ganne de jonge, gelet ook op wat in de††††† inleiding is geschreven over de vernoemings≠gewoontes in de Vlaamse gemeen≠-††††† schap in Colchester. In lijn hiermee heet dan ook de eersteling van de††††††††† jongste Samuel ook weer Samuel.

 

††††††† 57.6††††††††††††††††† Tobias en Petronella

 

07-06-1650Tobias, s. van Tobias GANNE en Petronella. Get. Pieter van Stavel,

††††††††††† Abraham de Koningh en Maeyken de Koningh.

 

 

58.††††††††††††††††††††††††††††††† GAVER, van

 

††††††† 58.1††††††††††††††††††† Jacob en Janneken

 

27-01-1656Jacobus, s. van Jacob VAN GAVER en Joanna. Get. Jan van Gaver de

††††††††††† oude, Jacob Reger en Elisabet de Grave.

22-11-1657Joannes, s. van Jacob VAN GAVERE en Janneken. Get. Jan van Gaver

††††††††††† de oude, Jan van Gavere de jonge en Lea van Gavere.

01-04-1660Jacobus, s. van Jacob VAN GAVERE en Janneken. Get. Cornelis van

††††††††††† Gavere, Pieter de Grave en Abigail Regers.

15-03-1663Janneken, d. van Jacob VAN GAVER en Janneken.

22-01-1665Maria, d. van Jacob VAN GAVER en Janneken. Get. Jacob Reger, Samuel

††††††††††† Trooster en Lea Hakke.


††††† 58.2†††††††††††††††††††††† Jan en Maeyken

 

14-06-1646Joannes, s. van Jan VAN GAVERE en Maeyken. Get. Samuel de Grave,

††††††††††† Jan de Trooster en Maeyken Daems.

15-08-1647Anna, d. van Jan VAN GAVERE en Maria. Get. Nathanael de Roode en

††††††††††† Ester Ruyting.

17-03-1650Susanna, d. van Jan VAN GAVERE en Maeyken. Get. Jan van Gavere,

††††††††††† Jacob van Gavere en Susanna de Grave.

27-04-1651Susanna, d. van Jan VAN GAVERE en Maeyken. Get. Jacob van Gavere,

††††††††††† Pieter de Grave en Susanna de Grave.

04-12-1653Sara, d. van Jan VAN GAVERE en Maeyken. Get. Jan van Gaver de

††††††††††† oude, Cornelis van Gaver en Lea van Gaver.

 

 

59.†††††††††††††††††††††††††††††††† GELEBAERT

 

††††††† 59.1†††††††††††††††††††† Jan en Susanna

 

07-03-1647Ester, d. van Jan GELEBAERT en Susanna. Get. Jan de Hane, Jacob

††††††††††† Vool en Mary Vool.

09-12-1649Debora, d. van Jan GELEBAERT en Susanna. Get. Abraham Hagedoorn de

††††††††††† jonge, Jacob de Bruyne en Debora de Hoorne.

 

 

60.†††††††††††††††††††††††††††††††††† GEYNS

 

††††††† 60.1†††††††††††††††††††† Pieter en ....

 

31-08-1656Rachel, d. van Pieter GEYNS en ...... Get. Jan van den Steene en

††††††††††† Jaquemyntgen van den Steene.

 

††††††† 60.2†††††††††††††††††††† Pieter en Anna

 

28-06-1663Peter, s. van Peter GYNS en Anna. Get. Jan vand. Steene, Jacob

††††††††††† Creket en Jacomyntje Gyns.

20-10-1667Anna, d. van Pieter VERGEINS en Anna. Get. Jacob Keersgieter,

††††††††††† Daniel van Achter en Debora van Achter.

20-10-1667Jacobus, s. van Pieter VERGEINS en Anna. Get. Jacob de Bart, Jan

††††††††††† Fromanteel en Rachel Langley d'oude.

28-02-1669Anna, d. van Pieter GEIJNS en Anna. Get. Samuel Hovar, Jacob

††††††††††† Trooster en Jacomyntje Jaeghduyvels.

22-10-1671Sara, d. van Pieter GEIJNS en Anna. Get. Daniel Kricket, Jan de

††††††††††† Hoorn en Catalina Trooster.

 

 

61.†††††††††††††††††††††††††††††††† GOMME, de

 

††††††† 61.1††††††††††††††††† Anthonis en Elisabet

 

18-5-1656Joannes, s. van Anthonis DE GOMME en Elisabet. Get. Jan de Clerck

††††††††††† en Mary de Clerck.

 

 

62.†††††††††††††††††††††††††††††††† GRAVE, de

 

††††††† 62.1†††††††††††††††††† Abraham en Janneken

 

17-09-1660Abigail, d. van Abraham DE GRAVE en Janneken. Get. Pieter de

††††††††††† Bruyne, Geraert de Grave en Mary de Grave.

01-11-1663Abraham, s. van Abraham DE GRAVE en Jacomyntje (?).

16-10-1664Abigail, d. van Abraham DE GRAVE en Janneke. Get. Gerard de Grave,

††††††††††† Peter Bruyne sen. en Abigail Grave.

17-03-1667Abigail, d. van Abraham DE GRAVE en Janneken. Get. Thomas Everaert,

††††††††††† Malachias Heusick en Anna Everaert.


 

††††††† 62.2†††††††††††††††††††† Jan en Abigail

 

06-09-1646Abraham, s. van Jan DE GRAVE en Abigail. Get. Michel Hovare,

††††††††††† Abraham Everaert en Catelyne Everaert.

21-01-1649Abigail, d. van Jan DE GRAVE en Abigail. Get. Pieter de Bruyne,

††††††††††† Abraham Everaert en Rachel Everaert.

13-07-1651Abraham, s. van Jan DE GRAVE en Abigail. Get. Geraert de Grave,

††††††††††† Lucas Benne en Catelyne sijne huysvrouwe.

25-12-1653Susanna, d. van Jan DE GRAVE en Abigail. Get. Samuel Everaert de

††††††††††† jonge, Abram Verhulst en Susanna Wicke.

27-12-1655Maria, d. van Jan DE GRAVE en Abigail. Get. Abraham Everaert, Jan

††††††††††† Wicke en Mary de Grave.

18-03-1660Geraert, s. van Jan DE GRAVE en Abigail. Get. Abraham de Grave,

††††††††††† Fransois Everaert en Maeyken Verhulst.

28-12-1662Peter, s. van Jan DE GRAAF en Abigail. Get. Samuel Everards en

††††††††††† Johan Everards, gebroeders, en Johanna de Graaf.

 

††††††† 62.3†††††††††††††††††††† Jan en Janneken

 

24-01-1647Sara, d. van Jan DE GRAVE en Joanna. Get. Jan Ellis, Pieter

††††††††††† Kersteman en Sara Kerstemans.

01-05-1653Joannes, s. van Jan DE GRAVE en Janneken. Get. Chysostomus

††††††††††† Hamilton en Sara Kersteman de oude.

 

††††††† 62.4††††††††††††††††††††† Jan en Jemima

 

14-06-1723Susanna, d. van Johan DE GRAVE en Jemyma. Get. Samuel de Graef en

††††††††††† syn huisvrouw met de huisvrouw van Jacobus Kriket.

20-09-1724Maria (geb. 14-9), d. van Jan DE GRAVE en Jemima. Get. Samuel de

††††††††††† Grave en syn nigt Mrs. de Graef.

 

††††††† 62.5†††††††††††††††††††† Michel en Maria

 

01-01-1647Joannes, s. van Michel DE GRAVE en Maria. Get. Jan Caveel, Samuel

††††††††††† Weuten en Maria de Grave.

 

††††††† 62.6†††††††††††††††††† Niclaes en Susanna

 

05-04-1646Susanna, d. van Niclaes DE GRAVE en Susanna. Get. Jan Wimers, John

††††††††††† Ellis en Susanna Wimers.

18-02-1649Maria, d. van Niclaes DE GRAVE en Susanna. Get. Abraham Langele de

††††††††††† oude, Benjamin Everaert en Maeyken Ellis en Susanna Everaert.

 

††††††† 62.7††††††††††††††††††† Pieter en Rachel

 

11-08-1658Pieter, s. van Pieter DE GRAVE en Rachel. Get. Jacob Salaert en†††††††††††††††† Rachel de Grave.

22-09-1661Joannes, s. van Pieter DE GRAVE en Rachel. Get. Jeremias Verlende,

††††††††††† Jan de Hont en Mary Salaert.

28-01-1664Elisabeth, d. van Peter DE GRAVE en Rachel. Get. Jan Nieuwelare,

††††††††††† Gydeon Dros en Elisabeth de Wilde.

 

††††††† 62.8††††††††††††††††††† Samuel en Rachel

 

06-04-1665Samuel, s. van Samuel DE GRAVE en Rachel. Get. Abraham Langeley

††††††††††† sen. en Johan de Klerk met syne huysvrouwe.

25-11-1666Samuel, s. van Samuel DE GRAVE en Rachel. Get. Jan Langheley,

††††††††††† Pieter Fromanteel en Rachel Langheley.

16-02-1668Abraham, s. van Samuel DE GRAVE en Rachel. Get. Abraham Langley

††††††††††† d'oude, Abraham Langley de jonge, en Rachel de huysvrouwe van

††††††††††† Abraham Langley d'oude. [Abraham Langley de jonge is underlined and†††††††††††† Marcus Kockij is written over it.]

23-10-1670Samuel, s. van Samuel DE GRAEVE en Rachel. Get. Christijan Langlij,

††††††††††† Mathias Boone en Mayken Fromenteel.


02-03-1673Rachel, d. van Samuel DE GRAEVE en Rachel. Get. Abraham Hagedoorn,

††††††††††† Jan van Burkijn en Rachel Langlij.

08-02-1676Jan (geb. 7-02), s. van Samuel DE GRAVE en Rachel. Get. Jan Langele,†††††††††††† Abraham Langele en Abigail Boone. Thuys gedoopt van Mr. Engels.

22-11-1678Maria (geb. 20-11), d. van Samuel DE GRAVE en Rachel. Get. Thomas

††††††††††† Benne, Jan Keersgieter en Rachel, huysvrou van Abraham Langele.

13-10-1681Petrus (geb. 6-10), s. van Samuel GRAEF en Rachel. Get. Abraham

††††††††††† Langele de oude en Maria, weduwe van Nicolaes de Bruyne. Ged. in††††††††††††††† huys.

 

††††††† 62.9††††††††††††††††††† Samuel en Susanna

 

14-05-1699Samuel (geb. 9-5), s. van Samuel DE GRAVE en Susanna. Get. Jan

††††††††††† Croket d'oude en syn soon Jacob Crokett, en de huisvrou van Jan

††††††††††† Crokett.

01-09-1701Joannes (geb. 21-8), s. van Samuel DE GRAAF en Susanna. Get.

††††††††††† Jacobus Kroket, Abr. de Graaf en Rachel de Graaf.

24-01-1704Susanna, d. van Samuel DE GRAVE en Susanna. Get. Jan Kroket en syn

††††††††††† huisvrou.

20-03-1706Abraham, s. van Samuel DE GRAVE en Susanna. Get. Abraham Fever,

††††††††††† Abr. Langelee en Maria Pudney.

 

 

63.††††††††††††††††††††††††††††††† GRAVESTEIN

 

††††††† 63.1†††††††††††††††††††† Gerard en Maria

 

22-09-1696Gerard (geb. 16-9), s. van Gerard GRAVESTEIN en Maria. Get. Joseph

††††††††††† Crokett en Jan Hardingh.

03-06-1698Maria (geb. 24-5), d. van Gerard GRAVESTEIN en Maria. Get. Jan

††††††††††† Harding.

 

 

64.††††††††††††††††††††††††††††††† GREVINKHOVE

 

††††††† 64.1†††††††††††††††††† Willem en Catelyne

 

07-04-1650Willem, s. van Willem GREVINKHOVE en Catelyne. Get. Abraham

††††††††††† Duytsche, Jan Salaert en Mary Wolworth.

 

 

65.†††††††††††††††††††††††††††††††† HACKAERD

 

†† †††††65.1††††††††††††††††††† Samuel en Rachel

 

16-07-1671Rachel, d. van Samuel HACKAERD en Rachel. Get. Josias Verlende,

††††††††††† Gideon Wimas en Maria Hocke.

 

 

66.†††††††††††††††††††††††††††††††††† HACKE

 

††††††† 66.1††††††††††††††††††† Jonathan en Maria

 

25-10-1646Jonathan, s. van Jonathan HACKE en Maria. Get. Samuel Hacke,

††††††††††† Pieter Keersgieter en Thamar Hacke.

 

††††††† 66.2††††††††††††††††††† Joseph en Susanna

05-12-1647Susanna, d. van Joseph HACKE en Susanna. Get. Jacob Daems, Jan

††††††††††† Fromenteel en Elisabet Clerk.

 

††††††† 66.3††††††††††††††††††† Samuel en Susanna

 

27-06-1647Jacob, s. van Samuel HACKE en Susanna. Get. Abraham Keersgieter,


††††††††††† Pieter Keersgieter en Thamar Hacke.

13-03-1651Susanna, d. van Samuel HACKE en Susanna. Get. Abraham Hacke,

††††††††††† Isaac Keersgieter en Sara Zenner.

 

††††††† 66.4††††††††††††††††††† Samuel en Rachel

 

25-12-1672Samuel, s. van Samuel HACKE en Rachel. Get. Abraham Keerskietr

††††††††††† [sic, i.e. Keersgieter], Daevidt Duytsche en Maria Kool.

 

††††††† 66.5†††††††††††††††††† Tobias en Elisabet

 

16-11-1645Abraham, s. van Tobias HACKE en Elisabet. Get. Jacob Vool, Abraham

††††††††††† Langley den jongen en Catelijne Everaert.

09-09-1655Debora, d. van Tobias HACKE en Elisabet. Get. Abraham Meulenaer de

††††††††††† oude en Maria Hagedoorn.

 

 

67.†††††††††††††††††††††††††††††††† HAGEDOORN

 

††††††† 67.1††††††††††††† Abraham (de jonge) en Abigail

 

01-10-1654Abraham, s. van Abraham HAGEDOORN de jonge en Abigail. Get.

††††††††††† Abraham Hagedoorn de oude, Jacob Daems en Abigail Hammeston.

14-05-1656Abigail, d. van Abraham HAGEDOORN en Abigail. Get. Abraham

††††††††††† Hagedoorn de oude, Jacob Daems en Elisabet Hagedoorn.

08-07-1657Abigail, d. van Abraham HAGEDOORN en Abigail. Get. Abraham

††††††††††† Hagedoorn de oude, Jacob Daems en Maeyken Daems.

18-11-1658Abraham, s. van Abraham HAGEDOORN en Abigail. Get. Abraham

††††††††††† Hagedoorn, Jacob Daems en Elisabet Hagedoorn.

25-12-1659Jacobus, s. van Abraham HAGEDOORN en Abigail. Get. Abraham

††††††††††† Hagedoorn de oude, Jacob Daems en Elisabeth Hagedoorn.

††††††††††† Domi Baptiz:

Nov. 1660Maria, d. van Abraham HAGEDOORN en Abigail. Get. Jacob Taispil,

†† †††††††††Fransois Taispill en Maeyken Daems. Domi.

april 1663Abigail, d. van Abraham HAGEDOORN en Abigail. Get. Samuel

††††††††††† Everard jun:, senior [sic], Jan Robow en Maria Tayspel.

01-09-1664Elisabeth, d. van Abraham HAGEDOORNE en Abigail. Get. Fransois

††††††††††† Mortier sen., Isaac Tayspel en Susanna Tayspel.

28-07-1667Sara, d. van Abraham HAGHEDOORN en Abigail. Get. Samuel Biscop,

††††††††††† Jacob Tayspill en Sara Tayspill.

 

††††††† 67.2†††††††††††† Abraham (de jonge) en Elisabet

 

07-12-1645Samuel, s. van Abraham HAGEDOORN de jonge en Elisabet. Get.

††††††††††† Samuel Everaert, Fransoijs Mortier en Judith Rebau.

25-06-1648Jacobus, s. van Abraham HAGEDOORN de jonge en Elisabet. Get.

††††††††††† Abraham Hagedoorn de oude, Jan Rebau en Anna Everaert.

24-08-1651Andreas, s. van Abraham HAGEDOORN en Elisabet. Get. Andries

††††††††††† Drogebutter, Jacob Daems en Maria Hagedoorn.

 

††††††† 67.3†††††††††††††† Abraham (de jonge) en Maria

 

16-01-1670Maria, d. van Abraham HAGEDOORN de jonge en Maria. Get. Jan

††††††††††† Kricket, Samuel Hagedoorn en Sara Weit.

06-07-1673Sara, d. van Abraham HAGEDOORN de jonge en Maria. Get. Jan de

††††††††††† Hoorn, Jacob Trooster en Armtje HAGEDOORN.

29-09-1674Abraham, s. van Abraham HAGEDOORN de jonge en Maria. Get.

††††††††††† Abraham Hagedoorn den ouden, Hendrick Broeke en Sara Hagedoorn,

††††††††††† huysvr. van Samuel Hagedoorn. In Aedibus.

27-09-1676Abraham (geb. 6-9), s. van Abraham HAGEDOORN en [blank]. Get. Willem†††††††††††† Basset, Robert Colman en Dorothe Basset. Gedoopt bij Johannes de††††††††††††††† Smit, Rector van St. Mary's Parochie.

17-04-1677Johannes, s. van Abraham HAGEDOORN de jonge en (blank). Get.

††††††††††† Samuel Kriket, Josua Kriket en Maria, huysvrou van Abraham


††††††††††† Hagedoorn den ouden. Geb. & ged. te huys den selven dag.

02-02-1678Eduard, s. van Abraham HAGEDOORN en (blank). Get. Eduard Colman,

††††††††††† Samuel Hagedoorn en Sara Tayspil. Geb. den selven dag en was

††††††††††† gedoopt bij Mr. Powel, pred. van Marys Parochie.

17-09-1682Joannes, s. van Abraham HAEGEDOORN en Maria. Get. Jacob Mesdach,

††††††††††† Abram de Bruyne en Amelia Haegedoorn.

 

††††††† 67.4††††††††††††††††† Jacobus en Priscilla

 

03-03-1717Priscilla (geb. 20-2), d. van Jacobus HAGEDOORN en Priscilla.

††††††††††† Get. Rachel Mortier.

02-02-1718Jacobus, s. van Jacobus HAGEDOORN en Priscilla. Get. de vader en

††††††††††† moeder.

11-03-1719Jcobus (!) (geb. 11-3), s. van Jacobus HAGEDOORN en Priscilla.

††††††††††† Get. Rachel Mortier.

 

††††††† 67.5†††††††††††††††††††† Jan en Abigail

 

06-09-1646Abraham, s. van Jan HAGEDOORN en Abigail. Get. Abraham Hagedoorn

††††††††††† de oude, Jonathan Hagedoorn en Mary Hagedoorn.

07-01-1649Abigail, d. van ...HAGEDOORN en Abigail. Get. Lowys Calandrijn,

††††††††††† Cornelis Behagel en Anna Everaert.

 

††††††† 67.6††††††††††††††††††††† Jan en Maria

 

21-07-1660Joannes, s. van Joannes HAGEDOORN en Maria. Get. Jan Hagedoorn

††††††††††† de oude, Samuel Everaert en Susanna Everaert.

02-06-1662Samuel, s. van Jan HAGEDOORN en Maria. Get. Mattheus Hagedoorn,

††††††††††† Elias Mortier en Abigail Hagedoorn.

10-09-1664Abraham, s. van Jan HAGEDOORNE en Maria. Get. Abraham Hagedoorne,

††††††††††† Samuel Mortier en Susanna Mortier.

 

††††††† 67.7††††††††††††††††† Jonathan en Janneken

 

08-12-1650Judith, d. van Jonathan HAGEDOORN en Janneken. Get. Abraham Langele,

††††† ††††††Matthias Hagedoorn en Judith Harris.

††††††††††† N.B. Mogelijk een zeer zeldzame vernoeming naar een overleden

†††††††††††††††† eerste echtgenote (en kind ?), zie 'Jonathan en Judith'.

03-07-1653Jonathan, s. van Jonathan HAGEDOORN en Janneken. Get. Samuel

††††††††††† Everaert de jonge, John Hagedoorn en Maeyken Behagel.

24-12-1654Maria, d. van Jonathan HAGEDOORN en Janneken. Get. Jan Hagedoorn,

††††††††††† Fransoys Tayspil de jonge en Elisabet Hagedoorn.

26-07-1657Jacobus, s. van Jonathan HAGEDOORN en Janneken. Get. James Harris,

††††††††††† Fransoys Mortier en Anna Everaert.

 

††††††† 67.8†††††††††††††††††† Jonathan en Judith

 

21-03-1647Judith, d. van Jonathan HAGEDOORN en Judith. Get. Abraham Belsier,

††††††††††† Jan Hagedoorn en Susanna Hagedoorn.

 

N.B. Jonathan Hagedoorn is mogelijk identiek met de Jonatan Hagedorn, weduwnaar††††† van Colchester, die op 18-10-1649 in Londen (Dutch Church) trouwde met††††††††† Janneken Degels, eveneens van Colchester.

 

††††††† 67.9††††††††††††††††††† Matthias en Anna

 

10-01-1647Maria, d. van Matthias HAGEDOORN en Anna. Get. Abraham Hagedoorn

††††††††††† de oude, Simon Mesdach de oude en Judith Hagedoorn.

11-06-1648Matthias, s. van Matthias HAGEDOORNE en Anna. Get. Jonathan

††††††††††† Hagedoorn, Simon Mesdach de jonge en Anna Mesdach.

14-11-1650Maria, d. van Matthias HAGEDOORN en Anna. Get. Jan Mesdach, Cornelis

††††††††††† Behagel, en Maeyken Behagel.

09-03-1656Simeon, s. van Mattheus HAGEDOORN en Anna. Get. Simeon Mesdach de

††††††††††† oude, Samuel Everaert en Maeyken Annoot.


26-05-1659Elisabet, d. van Matthias HAGEDOORN en Anna. Get. Cornelis Behagel,

††††††††††† Jan Mesdach en Elisabet de Heem.

 

††††††† 67.10†††††††††††††††††† Samuel en Hermtje

 

04-10-1668Samuel, s. van Samuel HAGEDOORN en Hermtje. Get. Abraham Hagedoorn

††††††††††† jun. en Anna Everaert.

15-10-1671Abigael, d. van Samuel HAGEDOOR [sic] en Ermtje. Get. Elias Mortier,

††††††††††† Samuel Everaert en Sara Mortier.

19-02-1673Anna, d. van Samuel HAGEDOORN en Hermtje. Get. Jan de Hoorn en

††††††††††† Mayken Hagedoorn.

13-01-1675Elisabeth, d. van Samuel en Hermtje HAGEDOORN (!). Get. Johannes

††††††††††† Robloo en Jannetje Graeve.

04-02-1677Elisabeth (geb. 26-01), d. van Samuel HAGEDOORN en Emelia. Get.†††††††††††††††† Abraham Hagedoorn, Abraham de Graef en Mayken Verlende.

13-09-1679Amelia (geb. 10-09), d. van Samuel HAGEDOORN en Armtje Jans. Get.

††††††††††† Abraham Graaf en Johanna, vrou van Johan Robloo. [Ged. in huys]

 

 

68.†††††††††††††††††††††††††††††††† HANE, de

 

††††††† 68.1††††††††††††††††††† Elias en Susanna

 

28-11-1647Elias, s. van Elias DE HANE en Susanna. Get. Elias de Hane den††††††††††††††††† ouden, Olevier Hendrix en Elisabet de Hane.

17-02-1650Moses, s. van Elias DE HANE en Susanna. Get. Niclaes Verhagen,

††††††††††† Moses de Hane en Judith Verhagen.

10-09-1656Jacobus, s. van Elie DE HANE en Susanna. Get. Jacob Hendrick, Jan

††††††††††† de Hane en Maeyken Hendricks.

20-04-1661Joannes, s. van Elias DE HANE en Susanna. Get. Jan van Burken,

††††††††††† Pieter Hendrix en Susanna de Hane.

 

††††††† 68.2†††††††††††††††††† Michiel en Abigail

 

09-12-1649Michiel, s. van Michiel DE HANE en Abigail. Get. Jan de Hane,

††††††††††† Abraham Langele de oude en Abigail de Hane.

 

††††††† 68.3†††††††††††††††††††† Thomas en Anna

 

††††† 1662Abigail, d. van Thomas DE HANE en Anna. Get. Maeyken Daems [sic].

††††††††††† N.B. Deze inschrijving is niet gedateerd, maar valt tussen 24-08

††††††††††† en 21-09-1662.

 

 

69.††††††††††††††††††††††††††††††††† HARDING

 

††††††† 69.1††††††††††††††††††† Jacobus en Maria

 

N.B. Dit is de predikant van de Vlaamse gemeente, die in de loop van 1686 zijn

†††† dienst is begonnen. Jacobus Harding was geboren in Amsterdam ca. 1659. Hij††††was als weduwnaar op 8-1-1696 in Londen getrouwd met Maria Cornelia Hartley††††† uit Dordrecht. Hij overleed 26-11-1707, voor de geboorte van zijn laatste†††††† kind Benjamin.

 

23-12-1696Maria Cornelia (geb. 15-12), d. van Dr. Jacobus HARDING en Maria.

††††††††††† Get. Sr. William Cranmer en Juffr. Maria Demetrius.

23-11-1697Johanna (geb. 19-11), d. van Dr. Jacobus HARDING en Maria. Get.

††††††††††† Mr. Jan Hartley en Juffr. Veronica Loderus.

06-04-1699Jacobus (geb. 27-3), s. van Dus. Jacobus HARDING en Maria. Get.

††††††††††† Mr. Abr. Hagedoorn en Juffr. Sara Demetrius.

12-04-1700Jacoba (geb. 21-3), d. van Dus. Jacobus HARDING en Maria. Get.

††††††††††† Joris Thaijspil de jonge en de huisvrou van Michiel Thaijspill

††††††††††† d'oude.

24-01-1702Jacobus Emilius (geb. 13-1), s. van Jacobus HARDING, leeraar, en


††††††††††† Maria. Get. Dus. Emilius van Cuilemborg, leeraar tot London, en

††††††††††† Juffr. Immetje Verbeek.

17-01-1703Daniel, s. van Dus. Jacobus HARDING en Maria. Get. Mr. Samuel

††††††††††Mortier en Juffr. Sara Demetrius.

23-01-1704Daniel, s. van Do. Jacob HARDINGH en Maria. Get. Mr. Michiel

††††††††††† Thayspill d'oude en Mrs. Burkin.

07-11-1706Joanna, d. van Do. Jacobus HARDING en Maria. Get. Do. B. Loftus

††††††††††† en Juffr. Veronica Loderus.

21-03-1708Benjamin (geb. 4-3), s. van Ds. HARDING zaligr en Maria. Get.

††††††††††† 'Waren niemant anders dan de moeder'.

 

 

70.†††††††††††††††††††††††††††††††† HASEBAERT

 

††††††† 70.1†††††††††††††††††† Pieter en Elisabet

 

16-12-1651Petrus, s. van Pieter HASEBAERT en Elisabet. Get. Pieter Hasebaert

††††††††††† de oude, Jan van den Steene en Elisabet van den Steene.

 

 

71.††††††††††††††††††††††††††††††††† HEM, de

 

††††††† 71.1†††††††††††††††††† Abraham en Elisabet

 

08-08-1652Abraham, s. van Abraham DE HEM en Elisabet. Get. Samuel de Hem de

††††††††††† oude, Simeon Mesdach de oude en Anna Mesdach.

22-04-1655Samuel, s. van Abraham DE HEEM en Elisabet. Get. Samuel de Heem de

††††††††††† oude, Simeon Mesdach de oude en Anna Mesdach.

04-10-1657Elisabet, d. van Abraham DE HEEM en Elisabet. Get. Jacob de Heem,

††††††††††† Simeon Mesdach de jonge en Lydia de Heem.

20-09-1660Abraham, s. van Abraham DE HEEM en Elisabet. Get. Samuel de Heem en

††††††††††† Sara Whale.

16-03-1663Maria, d. van Abraham DE HEM en Elisabeth. Get. Jonas Weels en Maria

††††††††††† Annoot.

02-06-1667Samuel, s. van Abraham DE HEEM en Elisabeth. Get. Samuel de Heem,

††††††††††† Jonas Whale en Abigail Stemor.

 

††††††† 71.2†††††††††††††††††††† Jacob en Lydia

 

21-06-1646Judith, d. van Jacob DE HEM de jonge en Lydia. Get. Guilliaem

††††††††††† Bonte, Samuel de Hem en Elisabet Steene.

19-05-1649Jacobus, s. van Jacob DE HEM en Lydia. Get. Samuel de Hem de oude,

††††††††††† Jan vanden Steene en Susanna Rebou.

 

 

72.†††††††††††††††††††††††††††††††† HENDRICKS

 

††††††† 72.1††††††††††††††††††††† Jacob en Anna

 

15-04-1649Anna, d. van Jacob HENDRICKS en Anna. Get. David Tayspil, Olevier

††† ††††††††Hendricks en Judith Tayspil.

12-09-1652Jacobus, s. van Jacob HENDRIX en Anna. Get. Olevier Hendrix, David

††††††††††† Tayspil en Maeyken Hendrix.

 

††††††† 72.2†††††††††††††††††††† Jacob en Martha

 

31-10-1677Maria (geb. 19-10), d. van Jacob HENDRIX en Martha. Get. Olivier

††††††††††† Hendrix, Jan Burkin en Elisabet de huysvrouwe van Jan Burkin.

31-07-1679Olivier (geb. 29-5 !), s. van Jacob HENDRIX en Martha. Get.

††††††††††† Olivier Hendrix en Elisabeth Burken, vrou van Jan Burken.

25-05-1680Olivier (geb. 21-5), s. van Jacob HENDRIX en Martha. Get. Olivier

††††††††††† Hendrix, Jan van Burken en Elisabeth, huysvrouw van Jan van Burken.

††††††††††† Ged. in huys.

05-10-1681Jacob (geb. 12-9), s. van Jacob HEIJNDRIX en Martha. Get. Olivier


††††††††††† Heijndrixs, Jan Burkijn en Elisabet Burkijn vrou van Jan Burkin.

††††††††††† Gedoopt in huys.

28-03-1683Jacob, s. van Jacob HENDRICKS en Martha. Get. Olivier Hendricks,

††††††††††† Robbert Foller en syn huysvrouw Elisabeth. In huys gedoopt.

23-04-1684Jan (geb. 4-4), s. van Jacob HENDRIXS en Martha. Get. Jan Burkin,

††††††††††† Robbert Follert en Elisabet, huysvrou van Jan Burkin.

14-10-1685Pieter (geb. 28-9), s. van Jacob HENCRIXS en Martha. Get. Jan

††††††††††† Burkin, Jan Kreket en Elisabet, huysvrou van Jan Burkin.

27-07-1687Elisabeth (geb. 11-3 !), d. van Jacob HENDRICX en Martha. Get.

††††††††††† Jan Curkin (Burkin ?), Jacobus Burkin en Elisabeth, huisvrouw

††††††††††† van Jan Burkin. Ged. in huys.

 

††††††† 72.3††††††††††††††††††† Olevier en Maria

 

25-01-1646Susanna, d. van Olevier HENDRIX en Maria. Get. Pieter Colve de

††††††††††† oude, Jan de Clerk de jonge en Susanna de Meijer.

11-04-1647Anna, d. van Olevier HENDRIX en Maria. Get. Elias Mortier, Jacob

††††††††††† Hendrix en Anna Everaert.

15-10-1648Judith, d. van Olevier HENDRIX en Maria. Get. Eli de Hane de jonge,

††††††††††† Jan Hagedoorn en Anna Hendricks.

03-03-1650Sara, d. van Olevier HENDRIX en Mary. Get. Samuel Lamot, Abraham

††††††††††† Belsier en Abigail Belsier.

27-04-1651Josina, d. van Olevier HENDRIX en Maeyken. Get. Benjamin Everaert,

††††††††††† Abraham Hagedoorn de jonge en Mary Hagedoorn.

25-05-1656Abigail, d. van Olevier HENDRIX en Mary. Get. Abraham Hagedoorn,

††††††††††† Jacob van Burken en Judith Verhagen.

08-05-1659Olevier, s. van Olevier HENDRIX en Mary. Get. Pieter Colve, Jacob

††††††††††† de Hem en Susanna Mortier.

 

 

73.†††††††††††††††††††††††††††††††† HENNEKENS

 

††††††† 73.1††††††††††††††††† Gregorius en Janneken

 

21-06-1646Jacob, s. van Gregorius HENNEKENS en Janneken. Get. Jan Behagel,

††††††††††† Jan de Trooster en Maeyken Daems.

19-12-1647Gregorius, s. van Gregorius HENNEKENS en Janneken. Get. Jacob

††††††††††† Fenney, Jasfeth Hacke de oude, en Margarite Behagel.

 

 

74.††††††††††††††††††††††††††††††††† HEUSICK

 

††††††† 74.1††††††††††††††††††† Malachias en Sara

 

09-05-1675Helena, d. van Maelechias HEUSICK en Sara. Get. Jan de Corte,

††††††††††† Sijmon Verlende en Jacomyntje Meulenaer.

 

††††††† 74.2††††††††††††††††† Malachias en Susanna

 

23-09-1655Willem, s. van Malachias HOUSICK en Susanna. Get. Jan Caveel, Jan

††††††††††† de Wale en Anna Berten.

09-08-1657Susanna, d. van Malachias HEUSICK en Susanna. Get. Jan Schacht de

††††††††††† oude, Jan Schacht de jonge en Ester de Wale.

05-12-1658Gileyne, d. van Melchior (!) HEUSICK en Susanna. Get. Jacob Reger,

††††††††††† James Barten en Sara Croket de oude.

27-01-1661Constantinus, s. van Malachias HEUSIK en Susanna. Get. Jan Caveel

††††††††††† de jonge, Jan de Hont en Anna Berten. In Templo.

21-06-1663Alexander, s. van Malachias HUSIK en Susanna. Get. Jan Ganne,

††††††††††† Smuel d'Ojevaar en Susanna Hagedoorn.

25-04-1669Maria, d. van Malachias HESICK en Susanna. Get. Martin Knockart,

††††††††††† Abraham de Graeve en Mary Formenteel.

 

††††††† 74.3†††††††††††††††††† Melchisedek en Anna

 


05-11-1676Magdalene (geb. 1-11), d. van Melchisedek HEUSICK en Anna. Get.†††††††††††††††† Malachias Heusick, Simon Verlende en Anna Beerten.

02-12-1677Anna (geb. 25-11), d. van Melchisedek HEUSICK en Anna. Get.

††††††††††† Malachias Heusick, Simon Verlende en Sara Korte.

14-07-1682Pieter, s. van Melchizedek HEUSICK en Anna. Get. Isaac Heusick,

††††††††††† Benjamin de Corte en Sara Kerchove.

22-08-1688Abraham (geb. 22-8), s. van Melchizedecq HUSICQ en Anna. Get. Simon†††††††††††† Verlende. Ged. in huis.

25-08-1689Ysaacq (geb. 21-8), s. van Melchizedecq HUSICK en Anna. Get. Jan de

††††††††††† Corte, Simon Verlende en Dorothea Hagedoorn.

19-10-1690Abraham (geb. 18-10), s. van Melchizedecq HUSICQ en Anna. Get. Jan

††††††††††† de Corte, Abr. Ulard en Mayke Crokett.

27-03-1692Sara (geb. 23-3), d. van Melchizedecq HUSICQ en Anna. Get. Maerten

††††††††††† Knokkaard, Jaspier Masseeu en Sara Cull. Ged. in huis.

01-10-1693Abeiddia (geb. 27-9), d. van Melchizedecq HUSIK en Anna. Get.

††††††††††† Jeremias Schaft, Abraham Keersgieter en Sara Corte.

26-04-1696Anna (geb. 18-4), d. van Melchizedecq HUSIK en Anna. Get. Simon

†††††† †††††Verlende, Jan Sallard d'oude en Anna Behagel.

16-11-1697Malachias (geb. 11-11), s. van Melchizedecq HUSICQ en Anna. Get.

††††††††††† Fr. Behagel, Jer. Schagts vrouw en Jacob de Hoorn.

 

 

††††††† 74.4††††††††††††††††††† Pieter en Abigail

 

15-08-1647Abigail, d. van Pieter HENSICK (= Heusick) en Abigail. Get. Pieter††††††††††††† Priem, Jan de Walle en Judith Wullemans.

 

75.††††††††††††††††††††††††††††††† HILLE, van

 

††††††† 75.1†††††††††††††††††††† Abraham en Anna

 

31-01-1647Jacobus, s. van Abraham VAN HILLE en Anna. Get. Andries Butter-

††††††††††† droger, Pieter Colve de oude en Abigail van Hille

03-08-1651Rachel, d. van Abraham VAN HILLE en Anna. Get. Pieter Bollaert,

††††††††††† Simon Drogebutter en Rachel van Hille.

22-04-1655Sara, d. van Abraham VERHILLE en Anna. Get. Jacob Seys, Mesach

††††††††††† de Wilde en Lea de Wilde

 

 

76.†††††††††††††††††††††††††††††††††† HOET

 

††††††† 76.1†††††††††††††††††††† Jacob en Rachel

 

06-03-1653Maria, d. van Jacob HOET de jonge en Rachel. Get. Jacob Hoet,

††††††††††† Geraert de Grave en Maeyken de Grave.

10-05-1663Jacob, s. van Jacob HOET en Rachel. Get. Jacob Hoet den oude,†††††††††††††††††Andries en Marbel Hoet.

03-11-1667Jacob, s. van Jacob HOET en Rachel. Get. Jacob Hoet sen., Samuel

††††††††††† Wicke en Janneken Grave.

 

††††††† 76.2††††††††††††††††††††† Jacob en Sara

 

30-05-1647Elisabet, d. van Jacob HOET en Sara. Get. Pieter de Bruyne de

††††††††††† oude, Simeon Drogebutter en Elisabet Gage.

24-03-1650Abraham, s. van Jacob HOET en Sara. Get. David Tayspil, Jacob

††††††††††† Croket de jonge en Maeyken Bril.

 

 

77.†††††††††††††††††††††††††††††††† HONT, de

 

††††††† 77.1†††††††††††††††††††† Jan en Abigail

 

09-03-1651Abigail, d. van Jan DE HONT en Abigail. Get. Jan de Hont de oude,


††††††††††† Pieter Knockaert en Ester de Wilde.

13-11-1653Joannes, s. van Jan DE HONT de jonge en Abigail. Get. Jan de Hont

††††††††††† de oude, Pieter Masseau, Susanna de Hont en Ester de Wilde.

13-01-1656Tobias, s. van Jan DE HONT en Abigail. Get. Jan Clarebout,

††††††††††† Jeremias Verlende en Maria Salaert.

28-03-1658Susanna, d. van Jan DE HONT de jonge en Abigail. Get. Jacob

††††††††††† Salaert, Pieter de Grave en Martha de Hont.

25-02-1660Tobias, s. van Jan DE HONDT de jonge en Abigail. Get. Jan Clarebout,

††††††††††† Jan Knockaert en Mary Salaert.

25-10-1663Jacobus, s. van Jan DE HOND jun: en Abigail. Get. Abraham Meulenaar,

††††††††††† Jan Salard en Abigail Salard.

 

††††††† 77.2†††††††††††††††††††† Pieter en Mary

 

18-01-1652Petrus, s. van Pieter DE HONT en Mary. Get. Isaac Bril den ouden,

††††††††††† Isaac van de Velde en Jaquemyntgen Casier.

 

 

78.††††††††††††††††††††††††††††††† HOORNE, de

 

††††††† 78.1††††††††††††††††††††† Jacob en Anna

 

16-09-1655Anna, d. van Jacob DE HOORN en Anna. Get. Jan de Hoorn de oude,

†††††††††† John Harvey en Sara Jenner.

 

††††††† 78.2†††††††††††††††††††† Jacob en Esther

 

15-12-1667Esther, d. van Jacob DE HOORNE en Esther. Get. Jasper Masseau,

††††††††††† Jan de Hoorne en Esther Masseau.

10-10-1669Sara, d. van Jacob DE HOORNE en Esther. Get. Tobias Vitse, Jan de

††††††††††† Hoorne de jonge en Sara Jiners.

31-03-1672Jacob, s. van Jacob DE HOORN en Hester. Get. Daniel Kricket, Jacob

††††††††††† Vitse en Anna Vitse.

01-01-1674Jacob, s. van Jacob DE HOORNE en Esther. Get. Jacob Verlende de

†††††††††† jonge, Samuel Ijners (?) en Abigail Kricket.

25-06-1676Johannes, s. van Jacob DE HORNE en Ester. Get. Jan de Horne, Jan

††††††††††† Keersgieter en Mayken Verlende.

26-10-1682Maetjen (geb. 23-10), d. van Jacob DE HOORNE en [blank]. Get.

††††††††††† Jasper Masseu en Maetjen Verlende. Ged. in huys.

 

††††††† 78.3††††††††††††††††††††† Jacob en Lea

 

15-03-1646Abraham, s. van Jacob DE HOORNE en Lea. Get. Abraham Keersgietere,

††††††††††† David van der Lende en Abigail Failiaert.

06-01-1650Sara, d. van Jacob DE HOORNE en Lea. Get. Abraham Hagedoorn de

††††††††††† oude, Joannes Ruyting en Sara Keersgieter.

02-02-1651Tobias, s. van Jacob DE HOORNE en Lea. Get. Matthias Hagedoorn,

††††††††††† Samuel Jenner en Anna Vitse.

 

††††††† 78.4†††††††††††††††††††† Jacob en Rachel

 

22-06-1684Maetjen, d. van Jacob DE HOORNE en Rachel. Get. Jan Keersgieter,

††††††††††† Jacob Verlende en Sara Gijnes.

08-08-1686Rachel (geb. 30-7), d. van Jacob DE HOORNE en Rachel. Get. Samuel

††††††††††† Verlinde, Simeon Verlinde en Abigail Kreket, de weduwe van Daniel

††† ††††††††Kreket.

22-02-1690Maria (geb. 18-2), d. van Jacob DE HOORN en Rachel. Get. Jasper

††††††††††† Masseeu, Thomas Cool en Maria Verlende. Ged. in huis.

01-05-1692Abigail (geb. 28-4), d. van Jacob DE HOORN en Rachel. Get. Jacob

††††††††††† Verlende, sone van Jacob Verlende, en Abigail Croket. Ged. in huis.

31-10-1694Jacob (geb. 24-10), s. van Jacob DE HOORN en Rachel. Get. Jacob

††††††††††† Verlende d'oude en Teuntje Keersgieter.

06-09-1696Susanna (geb. 29-8), d. van Jacob DE HOORN en Rachel. Get. Maria

††††††††††† Cool, Melchisedecq Husicq en Francois Behagel.


††††††††††† N.B. Moens plaatst een vraagteken [?] bij de doopdatum.

 

††††††† 78.5†††††††††††††††††††† Jan en Abigail

 

23-04-1665Abigail, d. van Johan DE HOORNE en Abigail. Get. Johan de Hoorn de

†††††††††† oude, Jan Faljard en Sara Keersgieter.

15-08-1669Johannes, s. van Johannes DE HOORN en Abigail. Get. Tobias de Vitse,

††††††††††† Johannes de Hoorn en Sara Ijnners ( ?).

21-05-1671Abigail, d. van Jan DE HOORN en Abigail. Get. Jacob de Hoorn, Jacob

†† †††††††††Verlende en Maria de huysvrouw van dito Verlende.

 

 

††††††† 78.6††††††††††††† Jan (de jonge) (II) en Hester

 

12-03-1704Joannes, s. van Jan DE HOORN de jonge en Hester. Get. Jacob de††††††††††††††††††† Hoorn, de wed. de Corte en Adr. Steenholen.

25-09-1706Esther, d. van Jan DE HOORN en Esther.

21-11-1708Sara (geb. 12-11), d. van Jan DE HOORN en Esther. Get. Abraham

††††††††††† Keersgieter de oude, Jan Sallard de jonge en de wed. Corte.

03-01-1711Rachel (geb. 24-12-1710), d. van Jan DE HOORN en Ester. Get.

††††††††††† Adrian van Steenholen en Rachel de weduwe van Jacob Hoorn.

 

††††††† 78.7†††††††††††† Jan (de jonge) (I) en Priscilla

 

11-05-1662Georgius, s. van Jan DE HOORNE de jonge en Priscilla. Get. Abraham

††††††††††† de Hoorne en Meriy syn huysvrouw.

 

††††††† 78.8††††††††††††††††† Matthias en Catelyne

 

04-07-1647Joannes, s. van Matthias DE HOORNE en Catelyne. Get. Jan de Hoorn

††††††††††† de jonge, Jan Schacht en Ester de Wale.

 

 

79.††††††††††††††††††††††††††††††††† HOVAER

 

††††††† 79.1††††††††††††††††††† Michiel en Maria

 

22-08-1652Maria, d. van Michiel HOVAER de jonge en Mary. Get. Michiel Hovaer

††††††††††† de oude, Jan van de Casteele en Sara Hovaer.

18-09-1653Joannes, s. van Michiel HOVAER de jonge en Maeyken. Get. Michiel

††††††††††† Hovare, Jacob vanden Casteele en Sara Hovare.

23-09-1655Maria, d. van Michiel HOVAER en Maria. Get. Pieter Jachduyvel,

††††††††††† Jacob Oosterlink en Anna Jachduyvel.

07-02-1658Sara, d. van Michiel HOVAER en Maeyken. Get. Jan de Wale, Samuel

††††††††††† Hovaere en Maeyken Hovaere.

13-09-1660Elisabet, d. van Michiel HOVAER en Mary. Get. Anna Jachduyvel.††††††††††††††††† Domi.

30-01-1664Anna, d. van Michiel HOVAAR en Maria. Get. Jan Griex, Joas Pollen≠-††††††††††††† tier en Lydia [sic].

 

††††††† 79.2†††††††††††††††††† Michiel en Susanna

 

23-06-1667Johannes, s. van Michiel HOVAER en Susanna. Get. Marten Knockaert,

††††††††††† Jacob Trooster en Rachel Knockaert.

05-11-1668Michiel, s. van Michiel HOUWVAR en Susanna. Get. Jacob de Bart, Jan

††††††††††† Formenteel en Sara de Bruyne.

24-04-1670Sara, d. van Michiel HOVARDE en [blank], get. Samuel Hovarde,

††††††††††† Edward Kricket en Abigail Krickel (!).

24-07-1673Samuel, s. van Michiel HOVAER en Susanna. Get. Jan Caveel, Pieter

††††††††††† Drossaert en Elisabeth Drossaert.

21-03-1675Sara, d. van Michiel OVAER en Susanna. Get, Eduwaert Kricket,

†††† †††††††Josua Kricket en Catalina Kricket.

 

††††††† 79.3††††††††††††††††††† Samuel en Maeyken


 

17-02-1656Susanna, d. van Samuel HOVAER en Maeyken. Get. Jacob Croket de

††††††††††† oude, Jacob Oosterlinck en Susanna Croket.

27-12-1659Maria, d. van Samuel HOVAER en Maeyken. Get. Jacob Cricket, Pieter

††††††††††† Duevel en Anna Duevel (?? Jachduevel ?).

 

 

80.††††††††††††††††††††††††††††††† JACHDUYVEL

 

††††††† 80.1†††††††††††††††††††† David en Ester

 

30-04-1648Judith, d. van David JACHDUYVEL en Ester. Get. Jacob Oosterlingen,

††††††††††† Jacob Croket de jonge en Judith Waels.

 

††††††† 80.2†††††††††††††††††††† Thomas en Sara

 

11-03-1660Thomas, s. van Thomas JACHDUVEL en Sara. Get. Pieter Jachduyvel,

††††††††††† John Yonger en Anna Jachduvel.

26-06-1661Sara, d. van Thomas JACHDUYVEL en Mary (?). Get. Pieter Jachduvel,

††††††††††† Jacob Cricket en Anna Everaert.

14-02-1664Anna, d. van Thomas JAAGDUYVEL en Sara. Get. .... en Anna Jaagduy≠-††††††††††††† vel.

 

 

 

 

81.†††††††††††††††††††††††††††††††† JONGE, de

 

††††††† 81.1†††††††††††††††††††††† Jan en ....

 

18-08-1650Joannes, s. van Jan DE JONGE en ....

 

 

82.††††††††††††††††††††††††††††††† KEERSGIETER

 

††††††† 82.1††††††††††††††††† Abraham en Elisabeth

 

08-02-1667Abraham, s. van Abraham KEERSGIETER en Elisabet. Get. Tobias Vitse,

††††††††††† Jan Keersgieter en Sara Ginus.

11-04-1669Isaac, s. van Abraham KERSCHIETER en Elisabeth. Get. Thomas Cool,

††††††††††† Samuel Acker en Jakomyntje Hovar.

04-05-1673Elisabeth, d. van Abraham KEERSGIETER en Elisabeth. Get. Jan de

††††††††††† Hoorn, Jacob Trooster en Maria Duytsch.

11-06-1676Jacob, s. van Abraham KEERSGIETER en Elisabeth. Get. David Duytsche,

††††††††††† Isaac Keersgieter en Mary Cool.

11-11-1677Anna, d. van Abraham KEERSGIETER en Elisabeth. Get. Abraham

††††††††††† Bert, Pieter Duytsche en Anna Keersgieter. Geb. 02-11.

 

††††††† 82.2††††††††††††††††††† Abraham en Elsje

 

03-03-1689Pieter, s. van Abraham KERSGIETER en Elsje. Get. Josua Croket,

†††††††† †††Abram en Sara de Bert. Geb. 02-03.

29-03-1691Johannes, s. van Abraham KEERSGIETER en Elsje. Get. Samuel Verlende,

††††††††††† Ysacq Keersgieter en Mayke Kool. Geb. 25-03.

04-06-1693Elsje, d. van Abraham KEERSGIETER en Elsje. Get. Ysaacq Keersgieter,

††††††††††† Abraham Hagedoorn en Maria Kool. Geb. 03-06.

03-01-1697Rachel, d. van Abraham KEERSGIETER en Elsje. Get. Josua Crokett,

††††††††††† Ely en Rachel Mortier. Geb. 02-01.

 

††††††† 82.3†††††††††††††††† Abraham en Jaquemyntgen

 

18-02-1655Samuel, s. van Abraham KEERSGIETER en Jacomyntgen. Get. Samuel

††††††††††† Jenner, Jacob de Bevere en Sara Jenner.

28-03-1657Joannes, s. van Abraham KEERSGIETER en Jaquemyntgen. Get. Jan de

††††††††††† Hoorn, Jan Keersgieter en Debora Hoorn.

13-05-1660Petrus, s. van Abraham KEERSGIETER en Jaquemyntgen. Get. Pieter

††††††††††† Keersgieter, Tobias Vitse en Susanna Keersgieter.

 


††††††† 82.4†††††††††††††††††††† Abraham en Sara

 

23-11-1645Fransoijs, s. van Abraham KEERSGIETER en Sara. Get. Ian Hagedoorn,

††††††††††† Ian Faliaert en Catelijne de Hoorne.

23-07-1648Maria, d. van Abraham KEERSGIETER en Sara, Get, Isaac Keersgieter,

††††††††††† Michiel Hackenis en Lea de Hoorne.

 

††††††† 82.5†††††††††††††† Abraham (de jonge) en Sara

 

06-01-1701Abraham (geb. 2-1), s. van Abraham KEERSGIETER en Sara. Get.

†††††† †††††Abraham Keersgieter d'oude, Thomas Cool d'oude en Jacomyntje

††††††††††† Keersgieter.

19-04-1702Jan (geb. 15-4), s. van Abraham KEERSGIETER en Sara. Get. Jan

††††††††††† Sallard d'oude, Jan Kibbel en Teuntje Keersgieter.

27-04-1707Sara, d. van Abraham KEERSGIETER de jonge en Sara. Get. Jacob

††††††††††† Knokkart de jonge, Pieter Pelle en Maria Verlende.

04-02-1711Jan (geb. 10-1), s. van Abraham KEERSGIETER en Sarah. Get. Jan

††††††††††† Sallard de oude, Abraham en Sarah Keersgieter.

 

††††††† 82.6†††††††††††††††††† Abraham en Teuntie

 

††††††††††† N.B. Teuntie was Teuntje Jans. Zie 38.6

 

08-10-1676Abraham, s. van Abraham KEERSGIETER en Teuntie. Get. Samuel Geenes,

††††††††††† Jan Keersgieter en Sara Geens. Natus nodo hor‚ prim‚.

 

††††††† 82.7††††††††††††††††††††† Isaac en Anna†††

 

02-09-1677Isaac (geb. 21-8), s. van Isaac KEERSGIETER en Anna. Get. Jacob

††††††††††† Molenaer, Jacob Vitse en Mary Verlende.

 

††††††† 82.8††††††††††††††††††††† Isaac en Dina

 

27-09-1646Sara, d. van Isaac KEERSGIETER en Dina. Get. Joannes Bonevare,

††††††††††† Isaac du Bois, Pieter Keersgieter en Sara Keersgieter.

23-07-1648Anna, d. van Isaac KEERSGIETER en Dina. Get. Tobias Vitse, Pieter

††††††††††† Keersgieter en Anna Everaert.

06-11-1651Isaac, s. van Isaac KEERSGIETER en Dina. Get. Samuel Hacke, Jacob

††††††††††† Bertolf en Mary Verlende.

 

††††††† 82.9†††††††††††††††††† Jacob en Grace (?)

 

20-12-1662Sara, vader Jacob KEERSGIETER (moeder niet genoemd). Get. Peter

††††††††††† Keersgieter, Abraham Keersgieter en Sara Keersgieter.

29-07-1665Jacob, s. van Jacob KEERSGIETER en Grace. Get. Jan Keersgieter en