DRINHUIJZEN IN INDIË

 

Auteur:  A.J. van der Zeeuw

contact: zie mijn homepage www.at16home.demon.nl/Index.htm

 

 

Opgemaakt met gebruikmaking van de Indische Fiches en de Collectie Blois van Treslong Prins (beide in het CBG) en de persoonskaarten en -lijsten. De Indische Burgerlijke Stand begint pas in 1828, en de in het CBG daarvan aanwezige gegevens zijn, vergeleken met de Nederlandse, onvolledig. Daardoor is niet van alle hieronder genoemde kinderen zeker dat zij in het aangegeven gezinsverband op hun plaats zijn. De zekerheden zijn normaal, de twijfelgevallen cursief gedrukt, evenals de commentaren. Ik heb mij bij de toeschrijving bediend van (hoop ik) ‘intelligent guesses’ op basis van bijv. woonplaatsen, geboortejaren, geboorte-intervallen, namen e.d. Een aantal personen heb ik in het geheel niet kunnen plaatsen. Zij zijn na de genealogie apart genoemd. Mochten lezers van deze genealogie over informatie in dit verband beschikken, dan houd ik mij aanbevolen. Ik zoek intussen verder. Tenslotte is het niet onmogelijk, dat niet alle na de souvereiniteitsoverdracht nog levende Drinhuijzens naar Nederland zijn gekomen. T.t.v. Het opstellen van deze genealogie was de site Delpher nog niet beschikbaar. Onderstaande genealogie is op 22-05-2016 aangevulde en deels gewijzigd met gegevens uit Delpher en info gekregen van de heer R. Köhler.

I.    Christiaan DRINHUIJZEN, ged. Leiden 3-3-1768, boekbindersknecht,later koster en onderwijzer, overl. Semarang (Ned.-Indië) 30-8-1837, otr./tr. 1) 6/21-5-1791 Elisabeth VAN EIJK, ged. Leiden 6-1-1767, overl. ald. 25-1-1823 in het Minnehuis,  dr van Willem van Eyke en Martijntje Hartring, tr. 2) Semarang 1826 Christina Both, wed. J. Eisman.

Uit het eerste huwelijk:

1.  Jacobus, ged. Leiden 29-1-1793, begr. ald. 8/15-3-1794

2.  Maria, ged. Leiden 8-6-1795, begr. ald. 15/22-8-1795

3.        Willem, ged. Leiden 19-6-1796, begr. ald. 13/20-1-1798         

4.        Willem Fredrik, ged. Leiden 3-8-1800, begr. ald. 20/27-6-1801

5.        Zoon, geb. Leiden ?)6-3-1802            volgt IIa of IIb

6.        Zoon, geb. Ned.-Indië 11-3-1816         volgt IIa of IIb

7.        Zoon, geb. Ned.Indië 31-7-1817          volgt IIa of IIb

In de Collectie Blois van Treslong Prins en de ‘Indische fiches’ (CBG) vinden we verdere gegevens. Christiaan Drinhuijzen kwam in 1804 aan in Ned.-Indië, kennelijk met zijn vrouw. Hij vestigde zich in 1806 in Semarang als koster van de protestantse kerk. Bij zijn overlijden was hij gepensioneerd 2e onderwijzer in het gereformeerde weeshuis. Zijn vrouw bevond zich in 1817 in Nederland en is daar overleden als ‘weduwe’, wat dus kennelijk onjuist is. De fiche (Collectie BvTP) vermeldt dat zij in 1817 in Europa was, en 3 zoons had, met doop-/geboortedata als boven vermeld. De doop van de oudste zoon zou nog in Leiden moeten hebben plaatsgevonden, maar is daar niet gevonden, ook niet in de originele registers. In die tijd was de Nederlandse kust door de Engelsen nagenoeg afgegrendeld, en het is denkbaar dat het gezin via een omweg naar Indië is getrokken, en dat tijdens de reis de eerste zoon geboren is. Of de drie zoons in 1817 bij hun moeder in Holland waren, wordt niet duidelijk. Twee van deze zoons heetten Jacobus Abraham en Johannes Willem (IIa en IIb). Zij zetten het geslacht in Indië voort. Het is merkwaardig dat in Leiden aan Christiaan en zijn vrouw geen attestaties zijn afgegeven, terwijl het gezin toch goed Nederduits-Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd) was.

 

IIa     Jacobus Abraham DRINHUIJZEN, geb. Leiden (?) 6-3-1802 of Semarang 31-7-1817, kassier bij het Groot Praauwenveer te Semarang, overl. ald. 16-6-1864, tr. ald. 21-7-1841 Johanna Wilhelmina JACOBSZ.

Uit dit huwelijk (alle gebeurtenissen in Semarang):

1.  Albertine Wilhelmina, geb. 27-11-1842, overl. 13-10-1844

2.  Christiana Henrietta, geb. 19-09-1843   

3.  Johan Herman, geb. 20-3-1845                    volgt IIIa

4.  Johanna Carolina, geb. 31-12-1848

5.  Johannes Jacobus, overl. 9-7-1849

6.  Johan George, geb./ged. 5-11-1850/4-5-1851      volgt IIIb

7.  Christiaan Fredrik, geb./ged. 4-10/5-12-1852, overl. 2-9-1856,

8.  Margaretha Wilhelmina, geb./ged. 22-7-1854/1-7-1855, overl. 20-3-1860,

9.  Johanna Albertina, geb./ged. 17-5/5-10-1856, overl. 26-2-1861,

10. Paulina Margaretha, geb./ged. 22-3-1858/1-12-1861 (get. Magnus Jacobsz en Paulina Justina de Calonne, broer en schoonzuster van de moeder),tr. 23-7-1877 Ludwig Willem Maijer.

 

IIb      Johannes Willem DRINHUIJZEN, geb. Semarang 11-3-1816,

overl. Semarang juli/aug. 1864 (48 j), had relatie met Sara ROSIER, waaruit:

1.  Pieter Henry Willem, geb./ged. Semarang 6-6/7-11-1852,    volgt IIIc

2.        Johan Albert, geb./ged. Semarang 25-10-1858/3-7-1859, overl. ald.

31-8-1860,

3.  Johannes Willem Christiaan, geb./ged. Semarang 5-6/2-12-1860,  overl. ald. 25-7-1864

4.  John Philip, geb. Semarang 22-1-1862                      volgt IIId

N.B. Blijkens de nieuwe gegevens van de heer Köhler en info uit Delpher kan de hieronder gegeven Johan Albert geen zoon van Johannes Willem zijn.

5.  Johan Albert, geb. Semarang 16-4-1872                     volgt IIIe

 

IIIa   Johan Herman DRINHUIJZEN, geb. Semarang 20-3-1845, tr. ald. 19-10-1871 Joana Albertina Elisabeth WAGENAAR.

Uit dit huwelijk:

x.  Magnus Wilhelm Christiaan, geb. Semarang 13-2-1874, + ald. 14-7-1874

x.  Jacobus Wilhelm, geb.  Semarang 2-4-1875

Het is zeker ook mogelijk dat deze twee kinderen in feite onder IIIb, Johan George, thuishoren.

x.  August Lodewijk, geb. Semarang 10-7-1877                  volgt IVa

x.  Ida Albertina Drinhuijzen,  geb. Semarang 20-5-1885, overl. Den Haag 4-7-1956, tr. Semarang 29-7-1902 Jean Henri Lefeu, geb. ald. 27-7-1975.

x.  Augustina Eleonora Drinhuijzen, geb. Semarang 30-8-1888, overl. Amsterdam 21-6-1970, tr. Semarang 23-4-1904 Carolus Franciscus Constantijn Hamers, geb.  Semarang 20-3-1881, overl. ald. 23-8-1955.

 

 

IIIb   Johan George DRINHUIJZEN, geb./ged. Semarang 5-11-1850/4-5-1851, overl. Lawang 19-9-1906, tr. Semarang 21-2-1873 Dorothea Charlotta FREDERIKSZ.

Uit dit huwelijk mogelijk:

    Hermine Georgine Drinhuijzen, geb. Semarang 27-8-1887, tr. Semarang 2-5-1907 Johan Jacob Emanuel Teeuwen.

    Hermine Antoinette Drinhuijzen, geb. Semarang 10-2-1891, overl. Batavia 6-12-1910, tr. Semarang 18-5-1909 Herman Adolph Aartsma.

J(ohan) G(eorge) Drinhuijzen, klerk bij ’s lands algemene pakhuizen te Semarang werd op 17-8-1893 benoemd tot pakhuismeester te Pekalongan op f. 150,- (per maand ?). Op 23-2-1899 werd hij uit ’s lands dienst ontslagen, met de bepaling dat later zal worden beslist of dit ontslag al dan niet ‘eervol’ zou zijn. Uiteindelijk werd beslist tot ‘niet eervol’.

 

IIIc     Pieter Henry Willem DRINHUIJZEN, geb./ged. Semarang 6-6/7-11-1852, + Klaten 11-11-1914, had relatie met Ind. vrouw Sakem,

Hieruit:

1.  Johan Pieter Willem, erk./geb. Sragen 26-1-1878,          volgt IVb

2.  Pieter Albert Willem, erk./geb. Sragen 9-3-1880, overl. Meulaboh

    20-1-1904

3.  Louisa Paulina Wilhelmina, erk./geb. Sragen 19-1-1884

4.  Willem Henry Jacobus, erk./geb. Sragen 2-12-1884          volgt IVc

5.  Louis Charles, geb. Massaran 22-4-1887                    volgt IVd 

6.  Jan Pieter Otto, geb./erk. Soerakarta 13-2-1892, overl. ald. 30-10-1901

7.  Louis Gerard, geb. Semarang 3-11-1898, overl. ald. 5-11-1899

8.  Louise Veronique, geb./overl. Semarang 8-9/27-10-1901

9.  Jean Baptiste Matthias, geb./overl. Semarang 20-8/29-10-1904

 

IIId     John Philip DRINHUIJZEN, geb. Semarang 22-1-1862, tr. Banjoemas 23-3-1885 Ernestine Louise CLOESMEIJER.

Uit dit huwelijk:

1.  Eduard Leopold, geb. Banjoemas 3-1-1891                   volgt IVe

2.  Evert, geb. Banjoemas 22-1-1892                           volgt IVf

3.  Magnes, geb. Banjoemas 28-8-1893

4.  Robert Christiaan, geb. Banjoemas 2-9-1895, + Poerwokerto 5-5-1912

5.  Laura Paulina Drinhuijzen, geb. Banjoemas 24-1-1897, overl. Zoetermeer 25-11-1989, tr. Poerwokerto 11-5-1914 Henri Eugène Carlier, geb. Tegal 9-6-1885, overl. Belalau 8-8-1945.

6.  Barend, geb. Banjoemas 28-8-1898

 

IIIe     Johan Albert DRINHUIJZEN, geb. Semarang 16-4-1872,  tr. 1) Semarang 26-4-1898 Augustine Adelina Lemaire, tr.(?) 2) Semarang Emma Wilhelmina Hendrika GENTENAAR, geb. Kota Radja 24-4-1888.

Uit eerste huwelijk:

1.  Ewald Rolland, geb. Semarang 4-1-1899                     volgt IVg

2.  Suzanne Veradine Drinhuijzen, geb. Semarang 21-9-1902, overl. Heerlen   26-10-1975, tr. Semarang 26-3-1921 Jean Victor Lodewijk Scipio, geb.        Semarang 29-10-1898, overl. Heerlen 30-10-1979.

3.  Richard Okke, geb. Semarang 7-9-1903                      volgt IVh

Uit tweede huwelijk:

4.  Adeline Albertine Emeline Drinhuijzen, geb. Semarang 8-7-1911, overl.   Den Haag 24-5-1979, tr. Djakarta 12-12-1950 Cornelis de Quack, geb. Djakarta 6-2-1895.

5.  Veradine Augustine Drinhuijzen, geb. Semarang 6-8-1912, overl. Rijswijk 1-4-2001, tr. Buitenzorg 8-5-1935 Erik de Iongh, geb. Semarang 21-2-1909, overl. Voorburg 13-9-1984.

6.  Arie Napoleon, geb. Salatiga 16-1-1921                    volgt IVi

 

IVa    August Lodewijk DRINHUIJZEN, geb. Semarang 10-7-1877, tr. 1) Semarang 10-3-1898 Abiana Josephine  Emilie HAVERWEG, tr. 2) Semarang 27-5-1907

Theodora Adolphine ZEYDEL, geb. Probolingo 6-4-1879.

Uit het eerste huwelijk:

1.  Christiaan Emile Arthur DRINHUIJZEN, geb. Semarang 13-2-1900, overl. Amsterdam 26-10-1964, tr. Semarang 14-4-1948 Eleonora WAGENAAR, geb. Sangkoelirang 31-7-1918. Waarschijnlijk geen kinderen (persoonskaart).

Uit het tweede huwelijk:

2.  Walda Drinhuijzen, geb. Semarang 28-4-1908, overl. Den Haag 10-4-1974, tr. Semarang 1-9-1930 Joseph Rudolf HORSTING, geb. Ambarawa 29-8-1907, overl. Den Haag 20-4-1973.

3.  Lily Drinhuijzen, geb. Semarang 3-11-1909, overl. Amsterdam 5-4-2000, tr. Semarang 21-9-1938 Conrad Frederik Frese, geb. Buitenzorg 26-2-1913, overl. Amsterdam 3-3-2000.

4.  Andries DRINHUIJZEN, geb. Salatiga 27-10-1910, ongeh. overl. Amsterdam 2-1-1994.

5.  Mary Drinhuijzen, geb. Semarang 6-12-1912, overl. Haarlem 27-6-1978, tr. Salatiga 27-4-1939 August van Neer, geb. Boeloesan 21-4-1909, overl. Haarlem

12-10-1952.

 

IVb      Johan Pieter Willem DRINHUIJZEN, geb./erk. Sragen 26-1-1878, tr. (?) Frederika DUMAS.

Hieruit:

x.  Johan Charles, erk. Soerakarta 17-7-1903

x.  Johan Willem, erk. Soerakarta 17-7-1903

x.  Johan Philip, erk. Soerakarta 24-11-1906                     

x.  Johanna Wilhelmina, erk. Soerakarta 24-11-1906

x.  Johanna Wilhelmina Drinhuijzen,  geb. Soerakarta 16-10-1906 (erk. ? 24-11-1906), overl. Wageningen 8-11-1980, tr. Jogjakarta 9-7-1928 Pieter Reinier de Bakker, geb. Rotterdam 11-2-1892, overl. Bandoeng 22-9-1939.

x.  Johanna Albertien, erk. Soerakarta 3-12-1909

x.  Henriette Johanna Drinhuijzen, geb. Klaten 19-5-1911, overl. Eindhoven  21-11-1979, tr. 1)(datum en plaats onb.) Richard Henri Snell, geb. Bitan    28-11-1900, overl. Djember 30-12-1940, tr. 2) Soerabaja 2-3-1949 Rudolf     Walter Postma, geb. Tjimahi 15-5-1913.         

       ‘Tussenkind’: Alice Suzana Drinhuyzen, geb. Malang 23-10-1942.

 

IVc      Willem Henry Jacobus DRINHUIJZEN, geb./erk. Sragen 2-12-1884, overl. Batavia 20-12-1909, had relatie met Louise WOLFF,

waaruit:

    Hermina Drinhuijzen, geb./erk. Salatiga 15-12-1907/20-2-1908, overl. Rotterdam 21-8- 1970, tr. Batavia 5-6-1928 Jozef van Handenhove, geb. Menado 13-9-1905, zn van Henri van Handenhove (geb. Laeken (B) 21-5-1878).

 

IVd      Louis Charles DRINHUIJZEN, geb. Massaran 22-4-1887, overl. Enschede 9-1-1964, had ?? 1) rel. met Louise WOLFF (weduwe van zijn broer (?) Willem Henry Jacobus, IVb), tr. 2) Soerakarta 15-3-1913 Anna Wilhelmina KAIJZEL, geb. Kerdjo 1-6-1889, overl. Enschede 5-5-1961.

Uit de relatie*:

1.  Josephina Hermina Wilhelmina Drinhuijzen, geb. Batavia 23-5-1910, overl. Wisch 15-7- 1972*, tr. 1) (plaats en datum onb.) Adriaan Christiaan König (+), tr. 2) Bandoeng 6-3-1935 Willem Jacobus van Handenhove, geb. Kroeëng Seumpo 9-4-1909, overl. Aalten 26-6-1961.

* De persoonskaart vermeldt Louis Charles en Louise Wolff als ouders. Louise Wolff was waarschijnlijk noch met Willem Henry Jacobus noch met Louis Charles wettig getrouwd. Gezien de overlijdensdatum van Willem H.J.en de geboorte-datum van Josephina Hermina Wilhelmina moet volgens de regels van de B.S. Willem H.J. als de wettige (en misschien ook natuurlijke) vader beschouwd worden. Zeer waarschijnlijk is Josephina in het gezin van haar oom en tante is opgegroeid, en heeft zij nooit beter geweten dan dat Louis Charles haar vader was.

Uit het huwelijk:

2.  Arnoud Richard, geb. Batavia 12-12-1913              volgt Va

3.  Adétje Caroline Drinhuijzen, geb. Batavia 1-12-1915, overl. Almelo 2-7-1990, tr. Madioen 29-5-1940 Louis Cornelis Noelanders, geb. Manggar 9-1-1912, overl. Almelo 6-9-1987.

4.  Evy Cornelia Drinhuijzen, geb. Batavia 2-1-1919, overl. Haarlemmermeer 20-3-1999,  tr. Ngawi 3-5-1939 Richard Vreede, geb. Makassar 30-3-1917.

5.  Freddy Willy, geb. Batavia 19-6-1927                 volgt Vb

6.  Hetty Anny Drinhuijzen, geb. Batavia 30-10-1932, tr. 24-8-1962 F. Hamwijk.

 

IVe     Eduard Leopold DRINHUIJZEN, geb. Banjoemas 3-1-1891, tr./had relatie met Tisna, waaruit:

    Johan Willem, geb. Poerwokerto 30-11-1913            volgt Vc 

    Johanna, geb. Poerwokerto 26-5-1915

 

 

IVf     Evert DRINHUIJZEN, geb. Banjoemas 22-1-1892, overl. Den Haag 11-6-1962, tr. Salatiga 26-5-1932 Emilie Constance CAMBIER, geb. Demak 21-8-1887.

Uit dit huwelijk:

    John Philip, geb. Oengaran 13-6-1932

    (5 stiefkinderen Altman uit eerste huwelijk E.C.C.)

 

IVg     Ewald Rolland DRINHUIJZEN, geb. Semarang 4-1-1899, tr. Ida Süverkropp, geb. Fort de Kock 12-2-1900.

Uit dit huwelijk:

    Emely Drinhuijzen, geb. Poerwodadi 27-9-1932, overl. Den Haag 16-2-1996, tr. Den Haag 26-10-1976 Jan van Andel, geb. Zuidland 3-11-1906.

 

IVh      Richard Okke DRINHUIJZEN, geb. Semarang 7-9-1903,

Uit relatie met Inl. vrouw Mierah (geb. Salatiga 1905):

    Miesje Drinhuijzen, geb. Bandoeng 15-7-1929, overl. Rijswijk 20-3-1991, tr. Den Haag 21-6-1960 Leonardus Wilhelmus Deuninck, geb. Den Haag 17-5-1937.

 

IVi      Arie Napoleon DRINHUIJZEN, geb. Salatiga 16-1-1921, instrument-maker, overl. Schaesberg 20-9-1969, tr. Batavia 10-9-1947 Ilse Lily Perk, geb. Batavia 6-7-1926.

Uit dit huwelijk:

1.  Ellen Regina, geb. Batavia 12-10-1949

2.  Hélène Edith, geb. Djakarta 28-3-1956

3.  Dixy Jeanette, geb. Djakarta 8-7-1957

 

Va       Arnoud Richard DRINHUIJZEN, geb. Batavia 12-12-1913, opzichter waterleiding, inpakker, overl. Deventer 3-6-1984, tr. Bandoeng 6-10-1948 Emely Smith, geb. Walikoekoen 25-10-1923.

Uit dit huwelijk:

1.  Joyce Admay Drinhuijzen, geb. Sarmi (N-G) 7-9-1950, tr. 28-10-1977 H.G. Leppink.

2.  Anton Gustaaf, geb. Hollandia (N-G) 27-3-1960

 

Vb       Freddy Willy DRINHUIJZEN, geb. Batavia 19-6-1927, overl. Zoetermeer 22-10-1999, tr. Hollandia (N-G) 27-1-1960 Hélène Pieplenbosch, geb. Poerwokerto 25-3-1940.

Uit dit huwelijk:

1.   Edmé Debby, geb. Hollandia 11-12-1960

2.   Dave Errol, geb. Deventer 2-4-1963

3.   Steven Roger Dean, geb. Deventer 11-3-1970

 

Vc       Johan Willem DRINHUIJZEN, geb. Poerwokerto 30-11-1913, overl. Heerlen 27-7-1988, tr. 1) Samarinda 26-4-1946 Kamsyak (sch. Soerabaja 6-6-1955), tr. 2) Soerabaja 22-8-1956 Ottoline Alwine Hettie Horst, geb. Ngawi

23-6-1926.

Uit het eerste huwelijk:

1.  Winny Fred Christiene Drinhuijzen, geb. Bandoeng 7-7-1954, tr. 7-7-1972 F.J. Maier.

Uit het tweede huwelijk:

2.  Alphons Stefanus, geb. Soerabaja 13-11-1956, verhuist 7-10-1974 naar Breda.

3.  Johan Emanuel, geb. Hoensbroek 12-1-1960,

4.  Ernst Leonard, geb. Hoensbroek 25-10-1962

5.  Gustaaf Albertus Jozef, geb. Hoensbroek 10-8-1965

 

                               ---------------

De volgende personen, gerangschikt naar geboorteplaats, en binnen die rangschikking naar geboortejaar, heb ik tot nu toe niet kunnen plaatsen in enig gezinsverband.

 

Justina Wilhelmina (Drinkhuijzen), + Djokjakarta 15-11-1880

Elisabeth (Drinkhuizen), geb. Ambarawa 8-6-1884

 

Anna Paulina Henriette Drinhuijzen, geb. Soerakarta 10-10-1870  

     Nat. dr.: Enny Drinhuijzen, geb. Cheribon 13-1-1901, overl. Den

     Haag 3-11-1977, tr. Batavia 29-7-1937 Piet Jordans, geb. Ambarawa

     22-12-1904, overl. Den haag 30-1-1972, zn van Johannes Godefridus

     Jordans.

Sara Paulina Wilhelmina, geb. Soerakarta 2-6-1892, overl. ald.

   28-11-1901

 

Elisabeth Ernestine, geb. Semarang 10-4-1879, + Semarang 23-11-1921

Adolf Wilhelm, geb. Semarang 12-5-1881, + ald. 30-7-1886

Adolphine Isoline, + Semarang 7-1-1886

John Hugo, geb./overl. Semarang 13-8-1886

John Pieter Hugo, geb. Semarang 14-11-1887

Jacobus Wilhelm , geb. Semarang 23-2-1896, tr. Semarang 16-5-1918 met

   vrije vrouw Wartie.

Karel Lodewijk, geb. Semarang 2-9-1897

Jenny Emeli, geb. Semarang 14-5-1899, tr. Semarang 15-2-1917 Willem

   Hendrik Rappa

Wouter Albert, geb. Semarang 14-8-1900

Albert Maximiliaan, geb./overl. Semarang 27/28-10-1914

Johan Herman, geb. Semarang 26-1-1917, + ald. 26-12-1918

Johan Christian, erk. Semarang 14-11-1918

 

Johan Willem, overl. Kendal 22-10-1912

 

Johan Willem, geb. Poerwokerto  6-2-1915

Johanna, geb. Poerwokerto 26-5-1915

Johan Adolf Hugo, geb. 14-11-1888, overl. Poerwokerto 13-9-1915