KOLDERMAN IN LEIDEN, AMSTERDAM EN DORDRECHT

 

Auteur: A.J. van der Zeeuw

Contact: zie mijn homepage www.at16home.demon.nl/Index.htm

 

DE GESLACHTEN

 

In de 17e, 18e en 19e eeuw bestonden in Holland tenmin­ste drie geslach­ten Kolderman. In het midden van de 17e eeuw ontstond het Leidse geslacht Kolderman, waarvan nog steeds naamdra­gende leden in leven zijn, en waartoe mijn grootmoeder Wilhelmina Kolderman (voor de familie 'Wim') behoorde. Van dit geslacht is geen Leidse stamvader ge­vonden, wel twee broers en een zuster uit één gezin. Een broer (sold­aat in het Staatse leger) en de zuster gaven bij hun huwelijk (resp. in Maastricht en Leiden) op, van 'Meus' te zijn, de tweede zoon (stamva­der van de nu nog levende naamdragers) zei bij zijn Leidse huwelijk van Maastricht te zijn, waar zijn doop echter niet is gevonden. Hoe 'Meus' moet worden geïnter­preteerd is onduide­lijk. Ik acht Duitse herkomst onbewezen maar zeer wel mogelijk. Men kan dan denken aan Neuss, wat ook een redelijke verkla­ring geeft van het feit dat deze protestantse familie in de Nederlanden bleef: Neuss ligt in een overwegend katho­liek gebied. In Duitsland blijvend, kan ook Moers in aanmerking komen: dat zal in het Duits voor ongeoefende oren wel ongeveer als ‘Meus’ kunnen klinken.  Hierbij valt op te merken, dat het Graafschap Moers sinds 1600 aan de Oranjes behoorde. Als men Meus wenst te zien als de Franse naam voor de rivier de Maas ('la Meuse'), kan men denken aan een plaats van herkomst ergens langs deze rivier: de vrouw van de in Maastricht getrouwde broer kwam uit Susteren, waar men overigens in die tijd zeer waarschijnlijk geen Frans sprak, en ook deze eerste Koldermans waren beslist niet franstalig. Dat de andere broer zei van Maastricht te zijn, hoeft niet persé te betekenen dat hij daar was geboren. In het begin van de 18e eeuw emigreerde een Duitse Kolderman naar Amster­dam. Na drie generaties stierf dit geslacht uit. In Dor­drecht tenslotte ontstond een geslacht Kolderman op het laatst van de 18e eeuw, eveneens uit een Duitse immigrant. Dit geslacht stierf begin 20e eeuw met de vierde generatie uit. In ieder geval in Nederland zijn de drie geslachten niet ver­want*.

 

DE NAAM

 

De naam Kolderman is duidelijk een samenstelling: kolder + man. De vraag is nu, wat de betekenis van 'kolder' in deze samenstelling is. In de Nederlandstalige genealogische literatuur ben ik maar één verwijzing naar de naam Kolderman tegengekomen. Die is te vinden in een klein lemma in een artikel in De Neder­landsche Leeuw 68 (1951), kol. 152/3. Daarin beschrijft de heraldicus R.T. Muschart het wapen van de Alkmaar­se raad David Kolderman (+ 1669): 'gevie­ren­deeld, I en IV een beklede arm uitgaande van de linker schil­drand en met de hand een voorwerp in de gedaante van een breed mes vasthou­dende, II en III doorsne­den, A een molenrad, B een leeuw'. Muschart beschouwt het 'voorwerp in de gedaante van een breed mes' als een kolter of kouter, d.i. een ploegijzer. Op grond van deze beschrijving en zijn interpretatie daarvan voert hij aan, dat de naam van de raad gespeld diende te zijn 'Kolter­man', en dat hij behoorde tot het Kennemer geslacht Kolterman. Of Muscharts interpretatie van het 'brede mes' als ploegijzer juist is, waag ik niet te beoordelen. Wel kan ik op grond van elders te rapporteren onderzoek zeggen**, dat zijn conclusie m.b.t. de familiale achter­grond van David Kolderman juist was. De naam van zijn geslacht vindt men gespeld als Colterman, Coltermans maar ook als Colderman, Kolderman en Koldermans. Voor zover ik bij dat elders te rapporteren onderzoek aktes heb gevonden die door leden van dit geslacht zelf zijn ondertekend, gebruikten zij vrijwel altijd ‘Colterman’,  een enkele keer ‘Coltermans’. De andere versies zijn kennelijk afkomstig van slecht luisterende scribenten, die overigens dan niet door de leden van dit geslacht, die veelal ‘notabel’ waren, werden gecorrigeerd. Ook dit geslacht is afkomstig uit Duitsland. Ik acht overigens het verschil in schrijf­wijze van de namen Colterman en Kolderman onbelangrijk. Aangezien beide schrijf­wijzen in Duitsland voorkwamen, en misschien nog voorko­men (zie de FamilySearch Internet Site van de Mormonen), neem ik aan dat de namen, welke ook hun betekenis moge zijn, een zelfde oorsprong hebben.

 

*   Ik heb geen onderzoek in Duitsland gedaan

** Het onderzoek  ‘Het Haarlemse regentengeslacht Colterman’ is intussen verschenen in Gens Nostra jg. 60 (2005), nr 1, p. 1 e.v.

 

LOSSE VROEGE EN LATE VERMELDINGEN

 

Op 21 augustus 1604 ondertrouwden in Amsterdam 'Geertruijdt Kolderman, woonende tot Haerlem' en 'Jacob van Heemskercke, oudt 37 jaren, woonende bijt Spinhuys'. Zij behoorde tot het Kennemer geslacht Colterman, waarnaar ook Muschart ver­wijst. Hierboven is al genoemd David Kolderman, die in 1666 raad van Alkmaar was en in 1669 overleed. Ook hij behoorde tot het geslacht Colterman. Vanuit Leiden kregen op 24-5-1652 Susanna en Maria Koldermans attestatie naar Rijnsburg. Ook deze dames behoorden tot het geslacht Colterman.

 

In Leiden ondertrouwden voor schepenen op 9 april 1666 'Gerrit Kolder­man, cleermaecker van Aenholt' en 'Maria Goodtschalck, van Leiden'. Van dit paar is verder niets te vinden. Anholt ligt dicht bij de Nederlandse grens (Dinxperlo) in Duitsland.

 

Een Lysbeth Kolderman is in Dordrecht op 31-1-1793 huwelijksgetuige voor haar (schoon-)zuster Christina Gregoor. Lysbeth is dan 'huisvrouw van Gerrit Gre­goor'. Haar huwelijk is echter niet gevonden. Een Gerrit Gregoor was rond die tijd in Dordrecht de man van Jacoba Kouwens, van wie echter geen overlijden is gevonden. Lysbeth Kolderman past niet in de Leidse genealogie, waarin de naam overigens wel regelmatig voorkwam. Zij zou een zuster kunnen zijn van de stamvader van de Dordtse familie, Christiaan Kolderman. Echter is daarvoor geen bewijs gevonden.  

 

In Delft werd op 8-9-1666 Hendrick Jansz Kolderman in of bij de Oude Kerk begraven. Eveneens in Delft in of bij de Oude Kerk werd op 29-10-1741 Jan Colderman begraven. Hun dopen en/of huwelijken zijn in Delft niet gevonden, wellicht kwamen zij van elders. Het is ook mogelijk, dat zij tot het geslacht Colterman behoren. Jan zou eventueel ook nog passen in het Leidse geslacht (zie Ic-3).

 

In Amsterdam overlijdt op 18-11-1831 in het Leprozenhuis Hendrika Kolderman, 73 j., e.v. Tjeerd Reynders. Verder bijzonderheden ontbreken. In het Amster­damse Bevolkingsregister van 1884 komt een Lutherse dienstbode Maria Kolderman voor, die geboren was in Ede op 4 februari 1850 en op 6 mei 1890 naar Alphen a/d Rijn verhuisde.     

 

Ten slotte vinden we in Rotterdam drie vermeldingen. Een Jacomijntgen Koldermans is op 15-5-1623 doopgetuige. Zij behoort mogelijk tot het geslacht Colterman. Op 18-11-1696 trouwt voor het gerecht zekere Angenietje Koldermans, van Rotterdam, met Johannis Navé, eveneens van Rotterdam. Frans Coldermans begraaft op 9-9-1729 een kind van een half jaar. Verder zoeken in de Digitale Stamboom leert, dat deze namen mogelijk verkeerd waren gelezen. Een veel vaker gevonden versie is: Holdermans. 

 

 

 

                          GENEALOGIEEN KOLDERMAN

 

Gebruikte afkortingen:

 

NG = Nederduits Gereformeerd, RK = Rooms-Katholiek, ELu = Evangelisch-Luthers, W = Waals Gereformeerd, mog. = mogelijk, verm. = vermoedelijk, wschl. = waar­schijnlijk, ged./geb. = gedoopt/gebo­ren, zn/dr van = zoon/dochter van, get. = getuige(n)otr./tr. = onder­trouw/ trouw, o­verl. = overleden, begr.= begraven, ald. = aldaar, gev. = gevonden, wed./wednr. = weduwe of weduwnaar.

 

Voor de genealogieën zijn geraadpleegd de bestanden in de Gemeentearchieven van Leiden, Den Haag, Dordrecht en Amsterdam, de Digitale Stambomen van Delft en Rotterdam, en de persoonskaarten en -lijsten van 1950 t/m 2001. Ik ben terughou­dend geweest bij het vermelden van gegevens omtrent personen die nog (kunnen) leven. 

 

 

DE LEIDSE FAMILIE KOLDERMAN

 

Voor zover niet anders vermeld, hebben dopen, huwelijken en overlijdens/begrafe­nissen plaatsgehad in Leiden, en zijn dopen volgens de NG ritus verricht. In Leiden zijn uit de periode voor 1811/12 (de invoering van de Burger­lijke Stand) zelden precieze overlijdensdata bekend*. In plaats daarvan regis­treerde men de kalenderweek, waarin de overledene werd begraven. Voor deze periode zijn namen van huwende naamdragers/-draagsters en hun partners gegeven als in de onder­trouwinschrijvin­gen, die kunnen afwijken van de versie bij doop. In afwijking van het gebruik in een genealo­gie zijn in de eerste generatie ook de gegevens vermeld van het gezin van een vrouwelijke Kolderman, inclusief doopge­tuigen, omdat daardoor de familiale samenhang duidelijk wordt. 

 

* In de korte periode tussen de stichting van het Koninkrijk Holland (1806) en de invoering van de Burgerlijke Stand zijn wel veel, hoewel niet alle, overlij­dens- en begraaf­data bekend.

 

A.     Willem NN, tr. NN

Uit dit huwelijk, volgorde onbekend:

    Alexander                        volgt Ia

    Anna                             volgt Ib

    Jan                              volgt Ic

Mogelijk was er nog een dochter Sara. Een Sara Willems was op 11-1-1678 getuige bij de doop van Elsje, het zevende kind van Jan Willemsz (Colderman) (Ic). Verder is niets bekend.

 

Ia     Sander Willems, van Meus (?!), 'jongman ende soldaet onder de compagnie van Capiteyn Kilger', begr. Leiden als Sander Kolderman 5-10-1664, otr. Maas­tricht 26-12-1655 Helena Deckers, j.d. van Susteren, (in Leiden Heiltje Gerrits, begr. ald. als Heltie Gerrits 24/30-11-1691).

Uit dit huwelijk, ged. in Leiden:

1.  Hans Willem (of Hans en Willem !), ged. 22-11-1656. Vader Alexander Kolder­mans, geen moeder genoemd. Get. Johannes

    Meertensz, Johannes Deckers, Maria Teunis.

2.  Gerrit, ged. 16-1-1658, vader Sander Willemsen, geen moeder genoemd. Get. Johannes Sanders, Johannes Deckers en

    Geertruyt van Balen. 

3.  Willem, ged. 1-1-1661, vader Sander Willemsz, geen moeder genoemd. Get. Jan Braeye, Jan Willemsz en Anna Willemsdr.

4.  Helena, ged. 13-3-1663, vader Sander Willemsz, moeder Heiltje Gerrits. Get. Jan Willemsz, Niesje Gerrits.

Van de kinderen zijn geen huwelijken gevonden. Een kind van Sander Willemsz is begraven op 8-11-1661, een kind van Sander Koldermans op 22-9-1664. In de periode waarin de Republiek haar onafhankelijkheid bevocht, en ook nog lang daarna, bestond het Staatse leger voor een belangrijk deel uit huurlingen, zoals Zwitsers, Duitsers etc., die meest onder hun eigen officieren dienden. De buitenlandse officieren waren zelf verantwoor­delijk voor het huren of ronselen van hun soldaten, en wierven hen meestal in hun eigen thuisland. In tijden van vrede (of eigenlijk: niet-oorlog) dankten de Staten, die nogal op de penning waren, veel onderdelen van het leger af. Zeker na de Vrede van Münster gebeurde dit op grote schaal, en met enige vertraging overkwam dat waarschijn­lijk ook Sander Willemsz Kolderman. Afgedankte Staatse militairen hadden dan de keus: of terug naar hun oord van herkomst, of proberen in de Verenigde Provinci­ën een plaats te vinden. Sander koos kennelijk voor het laatste. Met hem kwamen ook zijn broer en zuster en enige familieleden van zijn vrouw naar Leiden. De niet bepaald Hollands klinken­de naam Kilger van Sander Willemsz' compagnies­commandant geeft extra steun aan het vermoeden dat de hier besproken familie Kolderman van Duitse herkomst was. 

 

Ib     Anna Willemsdr Koldermans, geb. Meus (?!) ca. 1640, overl. niet gev., otr. (W) Leiden 10-3-1661 (tr. Oegstgeest 27-3) Jan Breye, geb. Leiden ca. 1640, laken­werker, overl. na 11-4-1679, zn van Jean Brey, drapier, en Lysbeth Lambertsdr. Anna werd bij haar ondertrouw geassisteerd door haar schoonzuster Heiltje Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1.  Abraham, ged. 5-2-1662, geen moeder genoemd, get. Pieter Houvaer (tweede man van Lysbeth Lambertsdr), Sander Coldermans, Lysbeth Jans, Marya Claes.

2.  Isaac, ged. 18-1-1665, geen moeder genoemd, get. Jan de Smit, Jan Kolder­mans, Jannetje Abrahams en Engeltje Mors.

3.  Jacob, ged. 9-10-1667, geen moeder genoemd, get. Abraham Snakenburg, Abraham Braje, Annetie Hendricks, Maria Jans.

4.  Elizabet, ged. 14-8-1672, moeder Jannetje Willems, get. Jan Jileon (?), Elizabet Abrahamsdr, Elizabet Lambertsdr.

5.  Annetie, ged. 11-8-1675, moeder Annetie Willems, get. Abraham Breje en Jannetie Westen.

 

Ic     Jan Willemsz (Colderman), lakenwerker van Maastricht (doop echter niet gevonden), mog. begr. als Johannes Kolder 16/23-4-1718, otr. Leiden 1) 11-4-1664 Maria Jansdr, 2) 14-2-1686 Marie Tusiou, W ged. 11-4-1655, begr. 15-8-1715 dr van Laurent Puco (Puseau), grijnwerker van Valenchijn, en Sara de Milville, van Leiden.

Uit het eerste huwelijk:

1.  Geertruyt, ged. 22-4-1665, get. Jan Bray, Daniël Serrese, Elizabet Geldermans, Maria Jans.

2.  Willem, ged. 15-2-1668, get. Jan Bray, Jan Deckers, Engeltien Moor en Katharina Leeck.

Uit een relatie (?) met Annetgien Pieters:

3. Johannes, ged. 11-2-1671, get. Antony Louwijk, Daniël Weyman, Magthild Pietersdr en Anna Leek.

Een Jan Kolderman krijgt op 14-3-1699 attestatie naar Amsterdam.

Uit het eerste huwelijk:

4.  Anna Kolderman, ged. 9-10-1674 (get. Anna Pedeker), mog. begr. 15/22-7-1713, otr. 26-3-1707 Gilles de Liefde, begr. 5/12-6-1723.

5.  Elsje, ged. 11-1-1678 (get. Anna en Sara Wil­lems), verm. begr. 9/15-1-1678.

6.  Mary, ged. 11-4-1679, get. Jan Bray en Engeltje Moors.

7.  Elsje Kolderman, ged. 1-2-1682 (get. Engeltje Moer), verm. begr. 17/24-1-1728, otr. 21-8-1723 Ysaak Wolselee, geb. ca. 1660, wednr. Pieternelle Sijnatijn (Sint Martin) (otr. 27-5-1690), verm. zn van Samuel Wolselee en Aechie Cornelis. (Samuel Worsle/Worsley, vaandoekwerker van Norwits, otr. 17-12-1649 Aechien Corne­lisdr.). Ysaak Wolselee is vermoede­lijk 30-1/6-2-1740 begraven als Izaak Worselijn, m.v. Lysbeth van der Tulp. Dit huwelijk is niet gevonden.  

Uit het tweede huwelijk:

8.  Sarah, ged. 9-2-1687, moeder Mary Pucau (get. Laurens Pucau en Steventje Jacobsdr), verm. begr. 23-2/1-3-1687.

9.  Johannes, ged. 10-2-1688 (get. Steventje Jacobs), moeder Maria Pinco 

                                                                      volgt IIa

10. Willem, ged. 18-9-1689 (get. Stevetgen Jacobs), verm. begr. 24/30-9-1689,   moeder Mary Pucheu).

11. Geertruyd, ged. 22-8-1690 (get. Stevetje Jacobs), moeder Marie Puchou.

12. Willem, ged. 3-5-1693 (get. Engeltje Moor), moeder Maria NN       volgt IIb

13. Geertruydt Kolderman, ged. 21-11-1697 (moeder Mary Buckoy, get. Mary Louwrens, mog. dezelfde persoon), begr. 29-8/5-9-1767, otr. (1) 28-3-1722 (later wett. scheiding) Jan Jacobsz Babtist, ged., zn van Jacobus Babtist en NN,         otr. (2) 25-8-1735 Bartholo­meus Schattron, ged. 3-3-1712, begr. 24/31-10-1772, zn van Hendrick Gadrongh en Elisabeth de Bie.

Jan Colderman trouwde de eerste keer onder zijn patroniem. De naam van zijn tweede vrouw wordt op tamelijk veel nogal verbasterde manieren weergegeven. Zij behoorde in elk geval niet tot het Leidse geslacht Bucqoy (Bekooy) (zie Ic-13). Enigszins raadselachtig is de oorsprong van het derde kind, Johannes. Het kind past perfect in de chronologie van de geboortes, maar een huwelijk met Annetge Pieters is niet gevonden. Ook de relaties van en met de getuigen geven geen oplossing. Uit vergelijking met de andere op dezelfde dag ingeschreven dopen blijkt niet, dat er een evidente fout is gemaakt.

 

IIa    Johannes Kolderman, ged. 10-2-1688, lakenwerker, verm. begr. 6/13-10-1731, otr. 30-8-1710 Marytje Cornelis, wschl. ged. 4-4-1686 als dr van Cornelis Gillisz en Elisabeth Isaaks, begr. 16/23-9-1747. Zij hertrouwt (otr. 27-3-1734) Hendrik Drieber­gen. Marytje Cornelis komt voor onder de namen Dergoff, Dolgoff, Derhof en eenmaal als Uijttendiepte. Dit laatste lijkt mij overigens een onverklaarde vergissing. Diverse andere spellingen van Dergoff zijn ook gezien bij familie­leden.

Uit dit huwelijk:

1.  Lysbeth Colderman, ged. 26-7-1711 (bij deze doop heette de vader Johannes Kolder), begr. Amsterdam 5-9-1766, otr. Leiden 12-2-1735 Johannes Sijmons­bergen, ELu ged. Leiden 14-5-1716, begr. Amsterdam 8-1-1796, zn van Steven Pieters       van Simonsbergen en Marytje Spijl.

2.  Marytie, ged. 21-6-1713, begr. 22/29-7-1713. Bij deze doop heette de moeder Marytje Uyttendiepte.

3.  Johannes, ged. 30-8-1714                          volgt IIIa 

4.  Willem, ged. 24-1-1717, begr. 20/27-2-1717

5.  Willem, ged. 13-4-1718, begr. 23/30-4-1718

6.  David, ged. 19-4-1719                             volgt IIIb

7.  Maria, ged. 12-3-1721, begr. 29-4/6-5-1730

8/9 Klaas en Willemtje, ged. 9-5-1723. De kinderen werden begraven 3/10-7-1723 en 29-4/6-5-1724.

10. Ysaak, ged. 30-7-1724, begr. 22/29-9-1725.

Voogdenboek N 188 (29-3-1734): Willem Kolderman, schrobbelaar, oom en Jan Baptist, schrobbe­laar, aanbehuwde oom, zijn voogden gestelt over Lysbeth oud 23, Johannes oud 20 en David oud 15 jaren, of ieder daar omtrent, nagelaten minder­jarige kinderen van Johannes Kolderman verwekt aan Marijtje Derhof op de Langegragt in 't Weytje. Comparerende hebben de voogdije aangenomen en aan d'h.h. Weesmeesteren op den 29 Maart Eed gedaan.

 

IIb    Willem Kolderman, ged. 3-5-1693, molenaarsknecht, schrobbelaar, overl. niet gev., maar voor 6-3-1751, otr. 1) 27-5-1713 Maria van de Wingert, geb. 1685/6, begr. 19/26-12-1744, dr van Michiel Wingers en Elisabeth Makine of Machinel, 2) tijdens huwelijk relatie met Marytge Heusen, ged. 7-3-1694, verm. begr. 7/14-1-1764, dr van Isaak Russijk en Ermpje van der Walle, otr. 3) 12-2-1745 Jannetje Dousijn, doop niet gev. (wschl. niet Leiden), begr. 6/13-3-1751, wed. Passchier van Steen­straet (huw. niet gev.).

Uit het eerste huwelijk:

1.  Johannes, NG ged. 28-6-1714, begr. 7/14-9-1715.

2.  Willem, NG ged. 1-3-1716, begr. 3/10-7-1717.

3.  Maria, RK ged. 11-6-1718, begr. 9/16-7-1718.

4.  Maria Kolderman, RK ged. 21-3-1720, begr. niet gev., otr. (1) 17-8-1743 Maerten Simons, laatst wednr. Marytje van Stierenburg, (2) 24-12-1756 Johannes Koets, wednr. Adriana de Just, mog. begr. als Johannes Koet 22-2/1-3-1777. 

5.  Willem, NG ged. 17-9-1723.

Uit de relatie met Marytge Heusen, NG ged.:

6.  Maria Kolderman, ged. 15-2-1722, overl. niet gev., otr. 1-9-1759 Casper van der Duijts, ged. 28-10-1691, begr. 6/13-12-1760, wednr. Clasyntje van den Berg (otr. 8-5-1716), zn van Andries Jansz van der Duist en Zijtje Caspers.

7.  Willem, ged. 19-3-1724, verm. begr. 28-4/5-5-1731

8.  Ysaac, ged. 4-2-1728,                         volgt IIIc

9.  Johannes, ged. 10-5-1733, begr. 26-2/5-3-1735

Mogelijk hadden Willem en zijn wettige vrouw Maria van de Wingert (die RK was) een overeenkomst, waarbij de jongens NG en de meisjes RK gedoopt zouden worden. De relatie met Marytge Heusen is niet keihard bewezen, maar aangezien in die periode geen andere Willem Kolderman te vinden is, is dit de enige mogelijk­heid. In de ondertrouwinschrijving van Marytge's ouders is de spelling Heusick. In deze spelling komt de naam in het 17e eeuwse Leiden regelmatig voor. Mogelijk ondertrouwde Marytje Heusen (als Marytje Oose) op 30-6-1747 met Ysaac Arbouw, wednr. Anna Bory. Zij werd daarbij geassisteerd door Anna Egmond, haar nicht. Indien het bovenstaande juist is, was Anna Egmond in feite haar schoon­dochter (zie onder IIIc). Marytje Heusen/Oose stierf als Marytge Heuse, wed. Isaak Arbouw, en werd begraven tussen 7 en 14 januari 1764.

 

IIIa   Johannes Kolderman, ged. 30-8-1714, lakenwerker, wschl. begr. 12/19-2-1791, otr. 1) 25-11-1735 Jannetje Simonsbergen, ged. 3-3-1712, overl. tussen 28-5-1779 en 14-12-1781, dr van Steven van Simonsbergen en Maria Spijl, 2) 14-12-1781 Maria Groen, ged. 25-8-1724, wschl. begr. 19/26-9-1789, wed. Daniël Gerrie, dr van Gerrarth Groen en Christina Sexsammers (ook: Hexsemer). 

Uit het eerste huwelijk:

1.  Marya, ged. 5-2-1736, begr. 21/28-4-1736

2.  ll. kind, begr. 12/19-10-1737

3.  Bartholomeus, doop niet gev., begr. 15/22-2-1744

4.  Johannis, ged. 23-7-1741, begr. 30-12-1741/6-1-1742

5.  Geertruy, ged. 21-10-1742, begr. 24-11/1-12-1742.

6.  Johannes, ged. 20-11-1743.

7.  Geertje Kolderman, ged. 16-5-1745, verm. overl. 23-9-1835, otr. 9-12-1785 Abraham Eijsberse, ged. 11-11-1759, begr. 8/15-10-1803, zn van Pieter Eijsberse en Styntje den Erm. In de overlijdensakte staat, dat Geertrui Kolder­man 95       jaar was, en weduwe van Pieter Gijsbertse. Niette­min lijkt de identiteit zeker.

8.  Johannes, ged. 2-8-1747                          volgt IVa

9.  Stephanus, ged. 14-12-1749.                      volgt IVb  

10. Marytje, ged. 21-11-1751, begr. 19/26-4-1755.

11. Elisabet Kolderman, ged. 16-1-1754, overl. 3-10-1813, otr. 28-5-1779 Johannes Starkenbrug, ged. 28-4-1758, rokjeswerker, overl. 18-1-1813, zn van Johannes Starkenbrug en Katharina Hakkaart. 

Op 4-11-1770 kregen Jan Kolderman en Jannetje Simonsbergen attestatie in Leiden voor Delft. Kennelijk zijn zij later toch teruggekeerd. Op 28-5-1779 getuigde J.S. nog bij de ondertrouw van haar dochter Elisabeth.

 

IIIb   David Kolderman, ged. 19-4-1719, overl. op onbek. plaats voor 25-3-1758, otr. 2-5-1739 Trijntje Spantekroon, ged. 24-10-1710, begr. 25-3/1-4-1758, dr van Thomas Spant de Kroon en Anna Pieters Pijnsjouw.

Uit dit huwelijk:

1.  Marytje Kolderman, ged. 17-2-1740, overl. 30-8-1813, otr. 19-5-1764 Pieter  Hamerling, ged. 14-5-1741, baggerman, overl. 7-2-1813, zn van Pieter Hamerling en Marta Valkenrijk.    

2.  ll. kind, begr. 14/21-7-1742

 

IIIc   Isaac Kolderman, ged. 4-2-1728, begr. Amsterdam 13-1-1765, otr. 1) Leiden 17-11-1744 Anna Egmond, ged. 19-3-1726, begr. 18/22-1-1807, dr van Isaak Egmont en Sanna (Sara ?) Pieters, 2) relatie met Maria van der Vliet, geb. Leiden (alwaar niet gevonden), begr. Amsterdam 1-8-1771 als vrouw van Pieter Hogervorst (otr. 13-12-1765 als wed. van Isaac Kolderman) .

Uit het huwelijk, ged. in Leiden:

1.  Isaac, ged. 9-5-1745, leeft nog op 25-4-1758.

?   Sara, doop niet gevonden, begr. 13/20-10-1753

2.  Anna Kolderman, ged. 19-8-1755, otr./tr. Dordrecht 10-1/19-2-1782 Andries Scharlo, geb. Leerdam, wednr. Elisabeth de Kraay. Het huwelijk wordt voltrokken met schriftelijke toestemming van Anna's moeder, Anna Egmond, wed. Isaak         Kolderman.

Uit de relatie, ged. in Amsterdam:

3.  Isaak, ged. 9-7-1760.                       volgt IVc

4.  Arnoldus, ged. 20-12-1761.

5.  Willem Kolderman, ged. 16-10-1763, schoenmaker, begr. Amsterdam 13-4-1805,  otr. ald. 16-8-1786 Johanna Catharina Bakels, ged. ald. 4-7-1762, dr van Cornelis Bakels en Judith Bemelman.

Willem Kolderman trouwde met toestemming van de weesmeesters. Hij werd op 22-2-1791 poorter. Zijn huwelijk bleef kinderloos. Zijn weduwe hertrouwde op 11-4-1806 met Hendrik Vrij.   

6.  Maria, ged. 2-6-1765.

Dat Isaac Kolderman op de ongebruikelijk jeugdige leeftijd van 16 jaar trouwde blijkt uit het optreden van zijn moeder Marytje Heusen als getuige. Op 25-4-1758 wordt in Leiden voor het Gerecht met beider goedvinden de scheiding van tafel en bed tussen Isaac Kolderman en Anna van Egmond uitgesproken 'wegens het ontbreken van de vereiste liefde tussen echtgenoten'. Isaac neemt zijn zoon Isaac jr. (14 j.) tot zijn last. Of dat betekent dat Isaac jr. ook daadwer­kelijk bij zijn vader woont, is onduidelijk. Kennelijk blijft Anna in elk geval bij haar moeder. Isaac sr. duikt later zonder attestatie in Amsterdam op, waar hij een niet door huwelijk bevestigde relatie aangaat of voortzet met Maria van der Vliet, eveneens zonder attestatie uit Leiden naar Amsterdam gekomen. Mogelijk is het kind Sara, wier doop niet is gevonden, al een buitenechtelijk kind van Isaac en Maria. Anna Egmond ondertrouwt Leiden 27-11-1778 als weduwe van Isaac Kolderman met Jan den Os, wednr. Debora van den Burgh. Zij werd daarbij geassis­teerd door haar halve zuster Suzanna van den Berg en haar 'snaar' (nicht) Marytje Kolder­man.  

 

IVa    Johannes Kolderman, ged. 2-8-1747, lakenwerker, overl. 1-6-1813, otr. 3-5-1776 Anna van Weerlee, ged. 13-1-1752, overl. 5-3-1837, dr van Jacobus van Weerlee en Suzanna de Gruyter.

Uit dit huwelijk:

1.  Johannes, ged. 12-10-1777.                       volgt Va 

 

IVb    Steven Kolderman, ged. 14-12-1749, rokjeswever, overl. 18-4-1814, otr. 1) 7-7-1770 Geertruy van den Bergh, ged. 27-2-1744, begr. 9/16-12-1797, dr van Matthijs van den Berg en Anna van Schage, 2) 24-8/tr. 4-9-1798 Kaatje de Bruijn, ged. 20-12-1767, begr. 27-4/5-5-1799, dr van Paulus de Bruin en Geertruy van Riem, 3) 30-11/tr. 15-12-1804 Willemijn­tje Mark, ged. 30-5-1769, overl. niet gevonden, wed. Johannes van Son, dr van Pieter Marcus en Grietje Bijsterveld.

Uit het eerste huwelijk:

1.  Jannetje, ged. 6-1-1771,

2.  Johannes, ged. 17-10-1773,                      volgt Vb

3.  Johanna, ged. 20-4-1777, begr. 17/24-5-1777

4.  Neeltje, ged. 10-2-1779.

5.  Steven, ged. 14-4-1782.                         volgt Vc

6.  David, ged. 31-08-1785, begr. 22/29-12-1787.

Uit het derde huwelijk:

7.  Pieter, ged. 30-6-1805, overl. 16-2-1807

8.  Pieter, ged. 15-11-1807, overl. 6-5-1809

 

IVc    Isaac Kolderman, ged. Amsterdam 9-7-1760, sjouwer, overl. ald. 14-12- 1823, otr. 1) ald. 16-8-1787 Hendrika Leeflang, ged. ald. 25-12-1760, overl. niet gev., dr van Cornelis Leeflang en Jacoba Schreuder, tr. (?; niet gevonden) 2) Henriëtte Willemi­na Richard, geb./W ged. Amsterdam 25/31-8-1766, overl. ald. 29-12-1840, dr. van André Richard en Susanne Corbeau.

Op 2-5-1759 werd Hendrika gedoopt, dr van Jan Pieters Leeflang en Eliesabeth Willems. Op 25-12-1760 werd Hendrina gedoopt, dr van Jans broer Cornelis en Jacoba Schreuder. De keus voor de laatste is gemaakt op basis van de leeftijd van de bruid bij huwelijk (26 j.) en de naam van haar zoon Cornelis.

Uit het eerste huwelijk, in Amsterdam ged.:

1.  Maria, ged. 2-9-1789.

2.  Johanna, ged. 31-10-1792.

3/4 Cornelis, ged. 11-1-1795, begr. 21-1-1795

4/3 Johannes, ged. 11-1-1795, begr. 21-1-1795

5.  Isaak, ged. 8-7-1796, begr. 25-11-1796  

Uit het tweede huwelijk (?), in Amsterdam ged.:

6.  Isak, ged. 17-8-1803, begr. 12-10-1808

Bij zijn overlijden had Isaac Kolderman geen kinderen tot zijn last, en daarmee sterft de eerste Amsterdamse immigrantentak Kolderman uit Leiden uit. Pas in 1903 ontstaat in Amsterdam een tweede Leidse immigranten­tak, bij een huwelijk (8-7-1903) tussen de in Leiden wonende Johannes Lodewikus (in zijn geboorteakte, dus juist, Lodewijk) Kolderman met Cornelia Catharina auf dem Brinke.

 

Va     Johannes Kolderman, ged. 12-10-1777, overl. 13-4-1854, otr./tr. 1) 1/16-5-1801 Hester Sierat, ged. 2-8-1778, overl. 29-8-1810, dr van Maarten Sierat en Maria de Kleyn, 2) 14-2/2-3-1811 Maria Catharina Cortewaa (Cordua), ged. 24-2-1773, overl. 10-1-1847, dr van Gerrit Corduwa en Maria Bekker.

Uit het eerste huwelijk:

1.  Johanna Kolderman, ged. 31-5-1805, overl. 26-5-1847, spinster, tr. 4-9-1823 Daniël Vijlbrief, ged. 23-1-1803, wever, overl. op onbek. pl. voor 13-5-1872 (overlijden van zijn 2e vrouw als wed.), zn van Daniël Vijlbrief en Jannetje     Martijn.

2.  Maarten, geb./ged. 6/9-9-1807, overl. 1-11-1816.

Uit het tweede huwelijk:

3.  Joannes, geb. 21-9-1811.

4.  Maria, geb. 24-12-1818, overl. 5-10-1819

 

Vb    Johannes Kolderman, ged. 17-10-1773, rokjeswever, overl. 15-5-1830, otr./tr. 29-11/13-12-1799 Maria Leeflang, ged. 10-8-1774, overl. 14-12-1828, dr van Willem Leeflang en Neeltje van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1.  Antonia, ged. 22-2-1801, begr. 30-5/6-6-1801

2.  Elisabeth, ged. 31-1-1802

3.  Willem, ged. 12-6-1803                          volgt VIa

4.  Steven, ged. 12-9-1805                          volgt VIb

5.  Maria Kolderman, ged. 14-2-1808, spinster, overl. 12-7-1849, tr. 22-11-1827 Aaron Dozy, ged. 3-2-1803, wever, overl. 16-1-1861, zn van Izaak Dozy en Elisabeth Nierwaard.  

6.  Johannes Kolderman, ged. 15-7-1810, overl. 29-12-1832 in de 'Infirmerie' als soldaat in de 9e Afdeling.

7.  Jan, geb. 5-1-1813, overl. 12-8-1813

8.  Geertrui, geb. 20-1-1815, overl. 28-3-1815

9.  Neeltje, geb. 14-3-1816, overl. 14-12-1816

10. Geertrui, geb. 4-6-1819, overl. 26-1-1821

 

Vc     Steven Kolderman, ged. 14-4-1782, rokjeswever, overl. 18-1-1871, otr./tr. 1) 26-4/12-5-1804 Neeltje Dingjan, RK ged. 24-4-1779, overl. 26-1-1819, dr van Pieter Dingjan en Marytje Han­naart, 2) 14-10-1819 Elisabeth van Riet, ged. 10-12-1786, overl. 17-1-1848, wed. Marcus van de Kamp, dr van Klaas van Riet en Alida Ligtvoet, 3) 16-8-1848 Susanna Bodijn, ged. 28-1-1798, werkster, overl. 1-12-1867, wed. Jan Kreuger, dr van Daniël Bodijn en Kaatje van Biemen. 

Uit het eerste huwelijk:

1.  Stephanus, RK ged. 26-7-1805, begr. 7/14-9-1805

2.  Pieter, doop niet gev. (mei/juni/juli 1805, verm. tweeling met 1.), overl.  16-2-1807

3.  Maria Kolderman, geb. 9-10-1806, overl. 31-5-1896, tr. 3-7-1828 Cornelis Stol, geb. 23-1-1808, schipper, overl. 20-11-1848, z.v. Cornelis Stol en Jannetje van der Waard.

4.  Pieter, doop niet gev. (nov. 1807), overl. 6-5-1809

5.  Petrus, RK ged. 7-7-1809.                        volgt VIc

6. Gertrudis Kolderman, RK ged. 29-9-1811, overl. 9-4-1901, tr. 15-11-1832 Hubertus van den Bos, RK ged. 17-11-1810, knecht in de zoutkeet, overl. 12-3-1896, zn van Hubertus van den Bos en van Maria Bijevelt.

7.  Neeltje Kolderman, geb. 21-6-1814, overl. 27-7-1908, tr. 24-3-1836 Johannes Cornelis Meysing, geb. 18-11-1816, baardscheerder, overl. 23-5-1889, zn van Bartholomeus Meysing en Susanna Weysman.

8.  Steven, geb. 8-11-1816, overl. 7-2-1817

9.  Steven, geb. 10-6-1818, overl. 14-11-1819

 

VIa    Willem Kolderman, ged. 12-6-1803, machinespinner, overl. 18-10-1854, tr. 22-9-1831 Wilhelmina van Kampen, ged. 10-6-1802, overl. 23-3-1871, dr van Jacobus van Kampen en Catharina Stijger.

Willem Kolderman was gedoopt onder de naam Kolder. Op zijn verzoek is dit bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg dd. 9-8-1831 verbeterd in Kolderman.

Uit dit huwelijk:

1.  Maria Kolderman, geb. 27-3-1827 (erkend 31-10-1831), blekersmeid, overl. 9-8-1856, tr. 14-11-1855 Johannes Taverne, geb. 8-9-1826, zeemtouwer, overl. 7-5-1899, zn van Isaac Taverne en Sibilla Jansen.  

    Voorkinderen Maria Kolderman: Johannes, geb. 6-7-1851

                                  Johannes, geb. 22-6-1854.

    De vader was haar latere man.

2.  Jacobus Johannes, geb. 20-6-1832                volgt VIIa

3.  Willem, geb. 25-9-1834, overl. 5-3-1846

4.  Catharina Kolderman, geb. 4-2-1837, overl. 30-3-1911, tr. 19-5-1858 Philip-­ pus de Blauw, geb. 15-2-1830, zandvormer, overl. 11-7-1897, zn van Philippus de Blauw en Maria Elisa­beth van Hekke.

5.  levenloos kind, geb./overl. 15-10-1840

6.  Willemijntje Kolderman, geb. 15-5-1842, overl. 4-3-1919, tr. 22-3-1865 Wouter Boudry, geb. 28-2-1840, wever, overl. 3-10-1907, zn van Wouter Boudry en Jacoba la Feber.

7.  Antonia Kolderman, geb. 4-5-1845, overl. 9-1-1913, tr. 7-10-1874 Bartholo­-  meus van der Lelie, geb. 16-3-1843, overl. 2-5-1922, zn van Bernardus van der Lelie en Maria Sara Johanna Werk.

 

VIb    Steven Kolderman, geb. 12-9-1805, tuinmansknecht, timmerman, overl. 21-10-1866, tr. 25-10-1832 Jansje van den Wijngaard, geb. 12-2-1808, spin­ster, overl. 13-7-1849, dr van Simon van den Wijngaard en van Johanna Denzel. T.t.v. zijn huwelijk was Steven Kolderman schutter in de 5e Cie, 1e Bat., 3e Afd. Zuid-Hollandse Schutte­rij te Gorinchem.

Uit dit huwelijk:

1.  Maria Johanna, geb. 29-9-1839, overl. 25-5-1840

2.  Simon, geb. 18-3-1841, overl. 29-6-1849

3.  Johannes Cornelis, geb. 27-2-1843              volgt VIIb

4.  Cornelis, geb. 4-3-1845                        volgt VIIc

5.  Willem, geb. 15-11-1847, overl. 11-7-1849

 

VIc   Petrus Kolderman, ged. 7-7-1809, kuipersknecht, overl. 1-12-1877 (Petrus Colderman !), tr. 11-5-1836 Sara Maria Sommeling, geb. 14-1-1811, overl. 1-7-1883, d.v. Jacobus Sommeling en Alida Verhoeven.

Uit dit huwelijk:

1.  Petrus, geb. 29-4-1837, overl. 1-5-1837

2.  Petrus, geb. 3-5-1839, overl. 29-10-1842

3.  Jacobus, geb. 11-8-1841, overl. 31-10-1842

4.  Petrus, geb. 28-1-1844, overl. 15-3-1845

5.  Jacobus Stephanus, geb. 30-1-1846        volgt VIId

6.  Petrus, geb. 15-7-1848                   volgt VIIe

7.  Abraham Kolderman, geb. 1-4-1851, metselaar, ongeh. overl. 1-2-1872

8.  Sara Maria Kolderman, geb. 20-1-1854, tr. 8-6-1881 Johannes van der Horn, geb. 31-1-1856, kleermaker, z.v. Johannes Jacobus van der Horn en Catharina Margaretha Hemerik.

 

VIIa   Jacobus Johannes Kolderman, geb. 20-6-1832, sjouwer, overl. 16-11-1904, tr. 3-10-1850 Christina van der Reek, geb. 13-4-1831, dekenwerkster, overl. 9-3-1920, dr van Willem van der Reek en van Pieternella de Wolf.

Uit dit huwelijk:

1.  Willem, geb. 26-11-1860, overl. 23-2-1861

2.  Willem Pieter, geb. 11-1-1861, overl. 13-2-1862

3.  Pieter, geb. 11-5-1866, overl. 7-9-1866

4.  Christina, geb. 28-6-1867, overl. 13-1-1868

5.  Jacobus Kolderman, geb. 19-11-1868, stucadoor, overl. 3-4-1953, tr. 10-5-1893 Maria van der Hoek, geb. 17-12-1871, overl. 8-4-1958,  d.v. Jan Pieter van der Hoek en Catharina Sasburg.

    Uit dit huwelijk:                                                                a.  Jacobus Johannes Kolderman, geb. 31-5-1894, stucadoor, overl. Leiderdorp     6-2-1987, tr. Leiden 5-9-1917 Catharina  van Egmond, geb. 18-4-1896, overl.      14-10-1984, dr.van Adrianus van Egmond en Johanna Favier.

        Uit dit huwelijk:

        aa. Maria Kolderman, geb. 2-11-1919, overl. Delft 29-1-1986, tr. Den Haag         26-6-1945 Nicolaas Olivier, geb. Leiden 12-9-1920, overl.Heiloo 23-10-           1985.

    b.  Jan Pieter Kolderman, geb. 21-8-1895, smid, ongeh. overl. 3-7-1913.

    c.  Christiaan Willem Kolderman, geb. 3-5-1897, stucadoor, overl. Amsterdam      1-3-1975, tr. Leiden 15-6-1921 Jansje Crama, geb. 22-8-1898, dr van Karel        Crama en Pieternel­la Suzanne Lamair.

         Uit dit huwelijk:

         ca. Jacobus, geb. 17-5-1922, overl. 18-5-1922

         cb. Pieternella Maria, geb. 11-7-1923

         cc. Jacobus Karel Kolderman, geb. 23-5-1925, kantoorbediende, overl.             Haarlemmermeer 5-7-1977, tr. 1) Zeist 11-12-1954 (sch. 23-12-

         1957) Margaretha Weldink, geb. ald. 25-6-1924, tr. 2) Heemstede 23-5-            1977 Cornelia Videler, geb. Den Haag 14-12-1928. Geen kinderen. 

         cd. Jansje Margaretha Kolderman, geb. Amsterdam 24-8-1935, tr. 19-10-            1957 M.C.H. van Boordt.

    d.  Willem Martinus Kolderman, geb. 4-6-1898, stucadoor, overl. 2-12-1960,            tr. Rijnsburg 19-10-1922 Neeltje van der Vijver, geb. ald. 13-1-1898.            Geen kinderen.

    e.  Catharina Maria Kolderman, geb. 30-1-1902, overl. Katwijk 5-4-1968, tr.           Leiden 25-5-1927 Adrianus Johannes van Velsen, geb. 22-7-1900.

    f.  Maria Wilhelmina Kolderman, geb. 8-7-1909, overl. 2-9-1993, tr. 19-9-1934         Jacobus Johannes Serdijn, geb. 10-6-1911, overl. Katwijk 20-5-1995.

    g.  Wilhelmina Kolderman, geb. 11-2-1873, overl. 27-11-1943, tr. 7-7-1897            Johannes Floris van der Wijngaard, geb. 30-8-1873, manufactuurverver,            pakhuis­knecht, overl. 26-2-1937, zn van Huibert van den Wijngaard en              Clasina Bronsgeest.

    h.  Pieternella Suzanna, geb. 16-6-1879, overl. gesticht Wagenborgen                 (Groningen) 30-12-1918.

 

VIIb  Johannes Cornelis Kolderman, geb. Leiden 27-2-1843, in 1887 zonder beroep, overl. Haarlem 22-1-1926, tr. ald. 20-7-1887 Cornelia Johanna Willemina Groenendaal, geb. ald. 30-9-1849, winkelierster, overl. ald. 28-6-1905, wed. Lodewijk Pieters, dr van Hendrik Groenendaal en Geertruy Vester.

Johannes Cornelis Kolderman Sr. vestigde zich op 7-4-1885 in Haarlem, na (kennelijk geruime tijd) in Oost-Indië te zijn geweest. Op 30-1-1912 vertrok hij naar Leiden, maar daar hield hij het niet lang uit, en op 10 april van dat jaar was hij weer terug in Haarlem. 

Uit dit huwelijk:

1.  Johannes Cornelis Kolderman, geb. Haarlem 15-5-1888, overl. Grand Rapids 23-11-1979, tr. Grand Rapids Ottilia Wilhelmine Hubrecht, geb. ald. 25-2-1891, overl. Wyoming, 31-8-1961.

Blijkens het Haarlemse Bevolkingsregister werd hij samen met zijn halfbroer Gijsber­tus Pieters op 16 april 1909 uitgeschreven. Zij zijn samen naar Amerika vertrokken. Verdere gegevens omtrent hem en zijn nageslacht werden in dank verkregen van Mr. Randall Gephart, Lansing, Michigan, USA, een achterkleinzoon van bovengenoemde.

   Uit dit huwelijk:

   a.  Bernice Joan Kolderman, geb. Ensley Township, Michigan 24-12-1911, overl.    Holland, Michigan 13-2-1983, tr. 27-6-1935 Kent County, Michigan, Harrod        Gephart, geb. 22-5-1906 Willshire, Ohio, overl. 22-10-1990 Grand Rapids,        Michigan.

   b. Roger Wayne Kolderman, geb. 20-3-1913, overl. 3-5-1996 Grand Blanc,          Michigan, tr. Helen L. (naam onbekend), geb. 4-12-1910, overl. 9-3-2003 Grand    Blanc, Michigan.

       Uit dit huwelijk:

       ba. Jane Kolderman, tr. Clay Hexton

       bb. Tom Kolderman, tr. Betsy NN

           Uit dit huwelijk:  

           bba.  Nicholas Kolderman

           bbb.  Nathan Kolderman

           bbc.  Ethan Kolderman

       bc. Joe Kolderman, tr. Lavonne NN

    c.  Johannes Cornelius Kolderman Jr, geb. 29-6-1918, overl. 19-3-1989 Grand     Rapids, Michigan, tr. Vivian NN.

        Uit dit huwelijk:

        ca. Lynn Kolderman, tr. Linda NN.

            Uit dit huwelijk:

            caa. Joe Kolderman, tr. Rosemary NN

                 Uit dit huwelijk:

                 caaa.  Spencer Kolderman

                 caab.  Ethan Kolderman

            cab Kimberly L. Kolderman, geb. 18-1-1967, overl. 19-4-2003                          Hudsonville, Ottawa, Michigan.

        cb.  Linda Kolderman, tr. Tom Brent

    d. Helen Kolderman, tr. John MacDonald

2. Cornelia Johanna Willemina Kolderman, geb. Haarlem 25-9-1890, overl. Heemstede 17-10-1961, tr. Haarlem 17-1-1912 Joseph Baars, geb. Amsterdam  26-8-1889, overl. Haarlem 29-4-1948.

 

VIIc  Cornelis Kolderman, geb. 4-3-1845, koopman, tuinder, overl. 10-2-1919, tr. Leiderdorp 19-11-1874 Maria Margri­etha Catharina Hanno, geb. Leiderdorp 20-8-1855, overl. Leiden 12-9-1922, dr van Joseph Hanno en Margriet­ha Catharina Wilhelmina Poppetie.

Uit dit huwelijk:

1.  Johanna Maria, geb. Leiderdorp 5-1-1876, overl. ald. 10-4-1880

2.  Joseph Kolderman, geb. Leiderdorp 24-7-1878, tuinder, overl. Oegstgeest 6-1-1962, tr. Leiden 12-9-1906 Wilhelmina Catharina de Bruin, geb. 24-4-1880, overl. 11-1-1930, dr van Johannes de Bruin en Cornelia Adriana Koreman.

    Geen kinderen (2 pleegkinderen).

3.  Margaretha Sophia Johanna, geb. Leiderdorp 5-4-1881, overl. Leiden 22-10-1887.

4.  Maria Catharina, geb. Leiderdorp 9-7-1882, overl. Leiden 22-12-1904

5.  Josephina Johanna Kolderman, geb. Leiderdorp 5-12-1884, ongeh. overl. Den   Haag 15-3-1966.

6.  Cornelis Kolderman, geb. Leiderdorp 5-9-1887, tuinder, overl. Oegstgeest 8- 10-1964, tr. Leiden 17-12-1919 Margaretha Martha Stafleu, geb. 19-5-1894, overl. 26-2-1953, dr. van Isaac Hermanus Stafleu en Margaretha Martha van Eyk.

    Uit dit huwelijk:

    a.  Cornelis, geb. 22-5-1922

    b.  Margaretha Martha, geb. 17-2-1925

7.  Margaretha Cornelia Kolderman, geb. Leiderdorp 24-3-1890, overl. Leiden 12- 9-1970, tr. 1-10-1919 Abraham Jacobus Halbmeijer, geb. 8-3-1893, kantoorbediende, overl. 1-5-1945, zn van Abraham Jacobus Halbmeijer en Elisabeth Kreft.

8.  Johanna Jacoba Kolderman, geb. Leiderdorp 24-3-1890, overl. Katwijk 14-8-1975, tr. Leiden 19-5-1920 Marinus van Welzen, geb. 17-7-1994, boekbin­der, overl. 7-1-1961, zn van Jan van Welzen en Hendrika Kwik.

9.  Pieter Johannes Kolderman, geb. Leiderdorp 11-10-1893, tuinder, overl. Leiden 20-11-1981, tr. 10-3-1920 Maria Sara van Welzen, geb. 7-3-1897, overl. 10-6-1981, dr van Jan van Welzen en Hendrika Kwik.

    Uit dit huwelijk:

    a.  Pieter Johannes, geb. 24-4-1922

    b.  Hendrika, geb. 28-7-1923

    c.  Maria Sara Kolderman, geb. 18-1-1925, tr. 3-9-1952 P. de Goeyer.  

10. Huiberdina Cornelia, geb. Leiderdorp 1895, overl. ald. 15-1-1895

11. Jacoba Cornelia, geb. Leiderdorp 1895, overl. ald. 25-1-1895

12. Huiberdina Jacoba, geb. Leiderdorp 17-5-1896, overl. Leiden 28-12-1896

13. Jacoba Huiberdina Kolderman, geb. Leiderdorp 17-5-1896, overl. Leiden 20-9-1957, tr. 26-10-1921 Dirk Stigter, geb. 18-12-1894.

 

VIId  Jacobus Stephanus Kolderman, geb. 30-1-1846, kuiper, overl. 2-5-1883, tr. 25-8-1875 Maria Berlenbach, dienstbode, geb. 5-2-1854, overl. 8-9-1915, d.v. Gerrit Berlenbach en Judith Heusden.

Uit dit huwelijk:

1.  Sara Maria, geb. 6-6-1876, overl. 17-9-1879

2.  Jacobus Stephanus, geb. 8-8-1877, overl. 16-5-1878

3.  Petrus Kolderman, geb. 23-12-1878, winkelchef, overl. 20-6-1904, tr. 23-5-1900 Neeltje Maria Huson, geb. Rotterdam 22-11-1878, dr van Karel Kiliaan Huson en Maatje van Damme.

Het echtpaar bleef kinderloos. Op 18-5-1903 vestigden zij zich in Den Haag vanuit Zoeterwoude. Petrus overleed al spoedig in Leiden, en enige maanden later, op 29-8-1904, keerde Neeltje terug naar haar geboorte­stad. 

4.  Jacobus Stephanus Kolderman, geb. 23-5-1880, colporteur, krantenbezorger, overl. 23-7-1955, tr. Rotterdam 14-2-1906 Wilhelmi­na Huson, geb. Rotterdam 27-5-1883, overl. Leiden 20-11-1940,  dr van Karel Kiliaan Huson en Maatje van Damme.

    Uit dit huwelijk:

    a.  Jacobus Stephanus Kolderman, geb. 11-12-1906, adm. hoofdambt. Gem. Werken, overl. 14-8- 1963, tr. Baarn 10-11-1937 Wilhelmina Jacoba Geytenbeek, geb. ald. 28-1-1910.

        Uit dit huwelijk:

        aa. Gezina Wilhelmina, geb. 13-10-1939, tr. Voorschoten 28-10-1959 M. van             der Werf.

        ab. Robert Jacques, geb. 16-12-1942.

    b.  Karel, geb. 22-1-1909, op 11-2-1939 verhuisd naar Den Haag.

    c.  Maria Maatje Kolderman, geb. 31-8-1910, overl. Katwijk 12-7-1986, tr.             Leiden 24-7-1940 (sch. 17-4-1972) Willem Frederik Tierolf, geb. ald.

         27-12-1913.

    d.  Martha Elisabeth Kolderman, geb. 29-3-1913, overl. Katwijk 6-6-1987, tr.         Leiden 20-7-1938 Egbertus Hendricus van Galen, geb. Amsterdam 18-3-1911.

    e.  Petrus, geb. 15-12-1920, tr. 9-12-1940 NN

5.  Abraham Kolderman, geb. 1-4-1882, winkelier, overl. 23-1-1967, tr. 20-6-1906 Agnes Catharina Sophie Uding, geb. 16-4-1882, overl. 21-12-1929, dr van Cornelis Johannes Uding en Agnes Jansen.

    Uit dit huwelijk:

    a.  Agnes Catharina Sophie, geb. 12-4-1907, kantoorbediende, ongeh. overl.            Den Haag 28-3-1979.

    b.  Maria, geb. 27-2-1910, overl. Den Haag 9-7-1995, tr. Den Haag 29-3-1950          Raoul Henry Stanislaus L'Hoest, geb. Berlijn 19-9-1900, overl. Den Haag          31-3-1958.

 

VIIe  Petrus Kolderman, geb. 15-7-1848, overl. 3-12-1929, tr. 4-9-1872 Catharina Sara Briër, geb. 19-5-1851, overl. 24-3-1936, dr van Johannes Lodewijk Briër en Sophia Wilhel­mi­na Wijsman.

Uit dit huwelijk:

1.  Petrus Kolderman, geb. 5-11-1873, kuiper, caféhouder, overl. 20-11-1957, tr. 19-6-1901 Johanna Hannaart, geb. 12-10-1875, overl. 31-3-1952, dr van Denijs Hannaart en Jannetje Beuzemaker.

    Uit dit huwelijk:

    a.  Catharina Sara Kolderman, geb. 8-5-1904, overl. 31-10-1995, tr. 1) 8-6-          1942 Gerardus Cornelis Johannes van Weerden, geb. Den Haag 8-9-1908,             overl. Oegstgeest 18-2-1984,  tr. 2) 21-3-1988 Gerardus Hendrik Teljeur,         geb. Leiden 22-3-1898.

    b.  Petrus Kolderman, geb. 20-6-1907, electotechnisch installateur, overl.           Utrecht 23-5-1972, tr. Leiden 17-9-1934 Anna Maria Arnoldus, geb. 19-11-         1908, overl. Vleuten-De Meern 4-4-1970.

        Uit dit huwelijk:

        ba. Johanna Maria, geb. 3-4-1941, tr. 15-1-1970 B. Mendel

        bb. Neeltje Petronella, geb. 27-9-1942, tr. 9-3-1967 P.J. van Midden

        bc. Petrus Johan, geb. 14-7-1946, overl. 8-1-1947

        bd. Anna Maria, geb. 14-7-1946, overl. 6-5-1947

2.  Sophia Maria Kolderman, geb. 4-12-1875, overl. 17-6-1965, tr. 1) 1-10-1902 Pieter Johannes Raar, geb. 12-8-1873, overl. 9-4-1918, zn van Johannes Frederik Raar en Elisabeth van Rhijn, tr. 2) 30-10-1922 Johannes Adrianus Platteel, geb.

12-4-1872, overl. 8-6-1946

3.  Catharina Sara Kolderman, geb. 16-2-1878, overl. 14-1-1968, tr. 8-6-1898 Pierre Albert Cornet, geb. 7-1-1872, boekhouder, overl. 22-6-1961, zn van Hendrik Cornet en Maria Elisabeth Star.

4.  Johannes Lodewijk Kolderman, geb. 24-11-1880, boekhouder, los werkman, overl. Amster­dam 17-3-1971, tr. ald. 8-7-1903 Cornelia Catharina auf dem Brinke, geb. ald. 30-6-1880, overl. ald 17-2-1961, dr van Carel Frederik auf dem Brinke en    Dina Wilhelmina Hulsman.

    Uit dit huwelijk:

a.        Piet Kolderman, geb. Leiden 5-3-1904, overl. Zeist 5-6-1987, tr. Amsterdam 27-12-1926 (sch. 13-4-1972) Martha Helena Dubois, geb. ald. 9-9-1905.

        Uit dit huwelijk:

        aa. MartinusKolderman,geb.Amsterdam 27-12-1938, o.a. timmerman,overl.                Amsterdam 25-5-1990, tr. 1) Ams 16-5-1963 (sch. 22-8-1975) Johanna               Helena Elisabeth de Witte, geb. ald. 18-2-1941,2) Ams 13-1-1978 (sch.             2-5-1979) Cornelia van Tol, geb. Hazerswoude 24-4-1949, 3) Ams 28-6-             1979 (sch. 15-5-1981) Anne Marie de Ridder, geb. ald. 26-9-                      1951.                   

            Uit het eerste huwelijk:

            aaa.  Monique Jacqueline Clarina, geb. Amsterdam 28-12-1965

            aab   Anita Silvia Claudia, geb. Amsterdam 30-4-1968

    b.  Cornelia Catharina, geb. Leiden 1-7-1905, overl. Nijmegen 9-9-1907.

    c.  Henriëtte Clara Margaretha, geb. Amsterdam 3-9-1906, overl. Nijmegen

        29-8-1907

    d.  Johannes Lodewijk, geb. Amsterdam 5-6-1908, overl. ald. 6-2-1911

    e.  Cornelia Catharina Kolderman, geb. Amsterdam 3-7-1909, tr. 15-5-1929 NN.

    f.  Johan Heinrich Wilhelm, geb. Amsterdam 14-11-1910, overl. ald. 21-6-1912

    g.  Catharina Sara Kolderman, geb. Amsterdam 22-5-1913, overl. Alkmaar 21-2-         1991, tr. Amsterdam 8-2-1933 Hendrikus Anthonius Bergkamp, geb. ald. 31-         1-1911, overl. ald. 24-4-1964.

    h. Johannes Lodewijk Kolderman,geb.Amsterdam 22-1-1917, metaalbewerker,              kantoorbediende, overl. Alkmaar 19-6-1988, tr.Amsterdam 15-11-1939 Helena         Slinger, geb. Haarlemmermeer 5-4-1916. Geen kinderen.

    i.  Heinrich Wilhelm Kolderman, geb. Amsterdam 28-2-1921, tr. ald. 29-7-1953         A. Niestadt.

5.  Jacobus Stephanus Kolderman, geb. 18-11-1882, overl. Leiderdorp 19-6-1972,  tr. Leiden 7-5-1906 Maria Johanna Meijer, geb. 22-3-1883, overl. 10-4-1966, dr van Gerrit Frederik Meijer en Johanna Labordus.

    Uit dit huwelijk:

    a.  Petrus Kolderman, geb. 19-12-1907, bedrijfsleider timmerbedrijf, overl.          Leiderdorp 29-9-1986, tr. Leiden 24-8-1931 Pieternella Wilhelmina den            Houter, geb. ald. 28-3-1907

        Uit dit huwelijk:

        aa. Jacobus Stephanus, geb./overl. 5/6-7-1935

        ab. Maria Johanna Kolderman, geb. 15-9-1936, overl. Oegstgeest13-1-1999,             tr. Leiden 15-5-1961 Dirk Schoneveld, geb. 25-2-1937, overl.

            14-5-1983.

        ac. Jacobus Stephanus Kolderman, geb. 29-10-1943, verhuist 18-8-1966 naar             Tiel, tr. Trijntje Buma, geb. Leiden 17-8-1943. Nageslacht.

    b. Gerrit Frederik Kolderman, geb. 24-6-1910, techn. hoofdambtenaar,                 overl.Hoogeveen 16-1-1994, tr. 1) Leiden 24-6-1935 (sch. 21-12-1973)             Johanna Margaret­ha Sjardijn, geb. ald. 9-3-1907, tr. 2) Leiderdorp 31-12-         1973 Wilhelmina Jacoba Batist, geb. Leiden 20-7-1920. 

        Uit het eerste huwelijk:

        ba. Maria Johanna Kolderman, geb. 10-4-1937, verhuist 1-3-1961 naar                  Amsterdam.

        bb. Jacoba Christina Kolderman, geb. 22-9-1939, verhuist 3-11-1969 naar              Israel.

        bc. Johanna Margaretha Kolderman, geb. 30-5-1943, tr. 27-8-1969 C.J.A.               Seldenrijk.

        bd. Jacobus Stephanus Kolderman, geb. 18-8-1947

        be. Gerda Frederika Kolderman, geb. 19-7-1952, verhuist 5-11-1970 naar               Amersfoort.

6.  Sara Maria, geb. 30-12-1884, overl. 7-5-1972, tr. 2-7-1924 Jacobus Labordus, geb. 10-3-1888, overl. 29-3-1971

7.  Abraham Kolderman, geb. 19-11-1886, banketbakker, overl. 6-6-1945, tr. Elisabeth de Tombe, geb., dr van . Mogelijk nageslacht.

 

DE AMSTERDAMSE FAMILIE KOLDERMAN.

 

I     Hendrik Kolderman, geb. 'Sweerden' (Schwerte, Duitsland, tegenwoordig praktisch een voorstad van Dortmund) ca. 1687, kleermaker, begr. Amsterdam  19-7-1731, otr. Amsterdam 1) 2-11-1713 Aletta Vos, ged. (?) ald. 4-1-1690, begr. 28-1-1725, dr van (?) Melghert Isacksz de Vos en Jannetje Barents, otr. Amster­dam 2) 16-3-1725 Catrina Willemse, 29 j., afkomstig van 't Lutke Dortmont (Lütged­ort­mund, NRh-Westf.)

Uit het eerste huwelijk, ELu ged. in Amsterdam:

1.  Johannes, ged. 19-8-1714

2.  Reynier, ged. 1-3-1716, begr. 27-7-1721

3.  Dirk, ged. 24-9-1719                      volgt II

4.  Berrenhardus, ged. 26-3-1721, overl. 15-11-1722

5.  Everhardus, ged. 1-1-1725, overl. 7-1-1725

Uit het tweede huwelijk, ELu ged. in Amsterdam:

6.  Johannes Hendrikus, ged. 19-3-1726

7.  Gerardus Bernhardus, ged. 24-1-1730   

Aletta Vos is de enige van die naam, die in de in aanmerking komende periode in Amsterdam is gedoopt. Gezien het ontbreken van vernoemingen bij de kinderen is er onzekerheid over de juistheid van Aletta's doop en ouder­paar. Overigens blijkt ook hun zoon Dirk niet naar de Hollandse gewoonte te vernoemen. Bij zijn overlijden zou Hendrik 5 kinderen tot zijn last hebben gehad, waarvan er in bovenstaande lijst maar 4 terug te vinden zijn !

 

II    Dirk Kolderman, ELu ged. Amsterdam 24-9-1719, rijglijvenmaker, overl. niet gevonden, maar voor 9-10-1746, otr. Amsterdam 12-5-1741 Susanna Groen, ged. ald. 5-12-1717, dr van Joost Groen en van Grietje de Roos. Zij hertr. als weduwe 9-10-1746 Andries Loon en wordt begraven op 25-4-1762.

Uit dit huwelijk:

1.  Hendrika Maria, ELu ged. Amsterdam 13-2-1743, overl.niet gev.  

2.  Maria Kolderman, ged. 1744, overl. niet gev., otr. Amsterdam 19-2-1773 Jacob Roskam, ged. 3-3-1737, mog. begr. 9-8-1784, zn van Pieter Roskam en Dirckje Hachorst.

De doop van Maria Kolderman is niet gevonden. Haar geboortejaar is afgeleid uit haar leeftijd volgens de ondertrouwakte (28 j). Gezien de Duitse gewoonte om (toen al) kinderen meerdere voornamen te geven, waarbij vaak de tweede naam als roepnaam diende, is het niet uitgesloten dat Hendrika Maria en 'Maria' een en dezelfde persoon waren.

3.  Andries, NG ged. Amsterdam 20-3-1746 (!!)

Het lijkt er sterk op, dat Dirk niet de biologische vader van Andries was, en dat deze om puur formele redenen de toenaam Kolderman kreeg. Onder de namen Kolderman en Loon is van Andries in Amsterdam verder niets te vinden.

 

DE DORDTSE FAMILIE KOLDERMAN

 

I     Christiaan Kolderman, geb. 'Camp in 't Keur Paltsche', overl./begr. Dordrecht 26/28-9-1806, otr./tr. Dordrecht 10/27-8-1786 Pieternella de Vries, ged. ald. 29-12-1752, overl. Dordrecht 11-9-1812, dr van Lieve Heylkes de Vries en Dyna Crant.        

Uit dit huwelijk:

1.  Daniël, geb. 16-9-1787, verder geen gegevens.

2.  Lieve, geb. 24-5-1789, ongeh. overl. Dordrecht 13-11-1835

3.  Maria, geb. 22-9-1790, verder geen gegevens.

4.  Willem, geb. 5-8-1792                   volgt II

 

II    Willem Kolderman, geb./ged. Dordrecht 5/19-8-1792, 'particulier', later 'splitser in de Koninklijke Nederlandsche Loterij', overl. ald. 16-2-1850, tr. ald. 15-5-1816 Jacoba Cathari­na Brouwers, ged. 1-4-1792, overl. Dordrecht 28-10-1848, dr van Martinus Brouwers en van Alida van Neerum. 

Uit dit huwelijk, geb. in Dordrecht:

1.  Christiaan, geb. 29-11-1816, verder geen gegevens (verm. overl. 1880 Ommen Stad, zie Genlias).

2.  Martinus, geb. 20-9-1818                volgt III

3.  Willem, geb. 18-2-1820, verder geen gegevens.

4.  Jacobus, geb. 29-12-1821, overl. Dordrecht 6-4-1824

5.  Pieternella Catharina, geb. 23-10-1823, ongeh. overl. Dordrecht 13-5-1885

6.  Alida, geb. 15-5-1825, overl. Dordrecht 25-10-1826

7.  Alida, geb. 26-4-1827, ongeh. overl. Dordrecht 7-3-1893

8.  Jacobus, geb. 12-10-1828, overl. Dordrecht 22-2-1846

9.  Catharina Jacoba, geb. 16-12-1830, ongeh. overl. Dordrecht 15-9-1850

10. Wilhelmina, geb. 13-11-1833, ongeh. overl. Dordrecht 3-1-1887

Opvallend is in dit gezin, dat alle overlevende vrouwen ongehuwd bleven.

 

III   Martinus Kolderman, geb. Dordrecht 20-9-1818, ambtenaar, overl. ?, tr. 1) Dordrecht 16-9-1840 Judith van Heul ook Verheul, overl. ald. 28-12-1840, dr van Hendrik van Heul ook Verheul en Geertrui Kolijn, tr. 2) Dordrecht 5-11-1851 Adriana Johanna Ruitenberg, geb. ald. 21-12-1816, overl. ald. 7-10-1877, dr van Johannis Ruitenberg en van Jenneke Ligtmans.

Uit het tweede huwelijk, in Dordrecht geb.:

1.  Jacoba Catharina, geb. 9-5-1853, overl. ald. 3-9-1855

2.  Jacobus Johannes Willem, geb. 27-1-1856, ongeh. overl. Rotterdam 12-3-1882

3.  Johannes Martinus, geb. 13-2-1858, ongeh. overl. Norg 16-12-1916.  

Na het overlijden van zijn tweede vrouw vertrekt Martinus Kolderman op 4-8-1880 naar Amsterdam. Hij verhuist daar in korte tijd vaak, en wordt in maart 1881 uit het oog verloren. Hij is in elk geval niet in Amsterdam gestorven. Zijn oudste zoon Jacobus Johannes Willem is commies der posterijen. Hij verhuist op 14-12-1874 uit Dordrecht naar Almelo, keert kort terug, en verhuist dan 31-5-1877 naar Amsterdam, waar hij wordt inge­schreven op 1-7-1877. Hij vertrekt op 31 oktober van hetzelfde jaar weer naar Dordrecht. Op 12-7-1880 komt hij opnieuw naar Amster­dam, en vertrekt tenslotte op 23-2-1882 naar Rotterdam. Daar overlijdt hij, nog steeds ongehuwd, op 12 maart van dat jaar. ­De jongste zoon Johannes Martinus Kolderman komt (onge­huwd) in het Amster­damse bevolkings­regis­ter van 1884 voor. Op 8-8-1887 is hij naar de Rijkswerk­inrichting in Norg afgevoerd, en op 19-11-1887 definitief uitgeschreven naar Veenhui­zen. Hij overlijdt ongehuwd en kinderloos op 16 december 1916 in Norg. Vrijwel zeker sterft met hem het Dordtse geslacht Kolderman uit.